Danh gia thuc trangnguon nhan luc tai cong ty

25 %
75 %
Information about Danh gia thuc trangnguon nhan luc tai cong ty
Books

Published on March 11, 2014

Author: minhquan873

Source: slideshare.net

Chuyên Đề Tốt Nghiệp BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP Đề tài: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH 1TV SX-TM NGẬT MẬU VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP Niên khóa: 2008 -2011 Trang 1

Chuyên Đề Tốt Nghiệp MỤC LỤC Tên mục lục...................................................................................................Trang CHƯƠNG 1........................................................................................................01 1.1 Khái niệm, chức năng của quản trị nguồn nhân lực......................................01 1.1.1 Khái niệm..................................................................................................01 1.1.2 Chức năng của quản trị nguồn nhân lực.....................................................01 1.2 Sơ lược về quản trị nguồn nhân lực..............................................................02 1.2.1 Hoạch định nguồn nhân lực.......................................................................02 1.2.1.1 Khái niệm...............................................................................................02 1.2.1.2 Tiến trình hoạch định nguồn nhân lực.....................................................02 1.2.1.3 Phương pháp hoạch định nguồn nhân lực...............................................02 1.2.1.3.1 Phương pháp định tính.........................................................................02 1.2.1.3.2 Phương pháp định lượng......................................................................03 1.2.2 Phân tích công việc....................................................................................04 1.2.2.1 Khái niệm...............................................................................................04 1.2.2.2 Ý nghĩa phân tích công việc....................................................................04 1.2.2.3 Lợi ích của phân tích công việc..............................................................04 1.2.2.4 Quy trình thực hiện phân tích công việc.................................................05 1.2.2.5 Các phương pháp phân tích công việc....................................................06 1.2.2.5.1 Phương pháp phỏng vấn.......................................................................06 1.2.2.5.2 Bản câu hỏi..........................................................................................06 1.2.2.5.3 Quan sát tại nơi làm việc......................................................................06 1.2.2.6 Xây dựng bảng miêu tả công việc và bản tiêu chuẩn công việc.............07 1.2.3 Tuyển dụng nhân viên................................................................................08 1.2.3.1 Khái niệm...............................................................................................08 1.2.3.2 Các nguồn tuyển dụng............................................................................09 1.2.3.3 Tầm quan trọng của tuyển dụng..............................................................10 1.2.4 Đào tạo và phát triển..................................................................................10 1.2.4.1 Khái niệm...............................................................................................10 Trang 2

Chuyên Đề Tốt Nghiệp 1.2.4.2 Mục đích của đào tạo và phát triển.........................................................11 1.2.4.3 Quy trình đào tạo....................................................................................11 1.2.5 Đánh giá hiệu quả làm việc........................................................................11 1.2.5.1 Khái niệm...............................................................................................11 1.2.5.2 Mục đích của đào tạo và phát triển.........................................................12 1.2.5.3 Quy trình đánh giá..................................................................................12 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1...................................................................................13 CHƯƠNG 2........................................................................................................14 2.1 Giới thiệu khái quát về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty...............14 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty.............................................14 2.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng và nhiệm vụ của công ty.....................15 2.1.2.1 Quy mô về vốn........................................................................................15 2.1.2.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy...........................................................................16 2.1.2.3 Chức năng...............................................................................................17 2.1.2.4 Nhiệm vụ................................................................................................17 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ của phòng ban.........................................................17 2.1.3.1 Ban giám đốc..........................................................................................17 2.1.3.2 Phó giám đốc..........................................................................................18 2.1.3.3 Phòng quản lý sản xuất...........................................................................18 2.1.3.4 Phòng kế hoạch.......................................................................................18 2.1.3.5 Phòng nhân sự.........................................................................................19 2.1.3.6 Phòng kinh doanh...................................................................................20 2.1.3.7 Phònh tiếp thị..........................................................................................21 2.1.3.8 Phòng kinh doanh xuất nhập khẩu..........................................................21 2.1.3.9 Phòng cung ứng vật tư............................................................................21 2.1.3.10 Phòng tài chính kế toán.........................................................................22 2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm qua...........22 2.1.4.1 Mặt hàng sản xuất...................................................................................23 2.1.4.2 Quy trình công nghệ sản xuất.................................................................23 2.1.4.3 Kết quả hoạt động kinh năm 2008-2009-2010........................................24 Trang 3

Chuyên Đề Tốt Nghiệp 2.1.5 Đánh giá tình hình kinh doanh và định hướng phát triển của công ty........25 2.1.5.1 Thuận lợi.................................................................................................25 2.1.5.2 Khó khăn.................................................................................................26 2.1.5.3 Định hướng phát triển của công ty..........................................................26 2.2 Phân tích tình hình quản trị nguồn nhân lực tại công ty................................27 2.2.1 Tình hình nhân sự......................................................................................27 2.2.1.1 Số lượng nhân viên.................................................................................27 2.2.1.2 Độ tuổi....................................................................................................27 2.2.1.3 Giới tính..................................................................................................28 2.2.1.4 Trình độ công nhân viên.........................................................................28 2.2.1.4.1 Trình độ công nhân viên khối sản xuất................................................28 2.2.1.4.2 Trình độ của nhân viên quản trị gia......................................................30 2.2.2 Tình hình tuyển dụng của công ty..............................................................31 2.2.2.1 Tiến trình tuyển mộ.................................................................................31 2.2.2.2 Tiến trình tuyển dụng..............................................................................32 2.2.2.3 Quy trình tuyển dụng của công ty...........................................................33 2.2.2.3.1 Xác định nguồn cung ứng....................................................................33 2.2.2.3.2Phương thức tuyển dụng.......................................................................34 2.2.2.3.3 Hình thức tuyển dụng...........................................................................35 2.2.2.3.4 Điều kiện tuyển dụng...........................................................................36 2.2.2.3.5 Quy trình tuyển dụng...........................................................................37 2.2.2.3.6 Nhận xét quá trình tuyển dụng.............................................................40 2.2.3 Tình hình đào tạo tại công ty......................................................................42 2.2.3.1 Mục đích của việc đào tạo......................................................................43 2.2.3.2 Quy trình đào tạo tại công ty...................................................................44 2.2.3.3 Hình thức đào tạo công ty áp dụng.........................................................46 2.2.3.3.1 Đào tạo tại công ty...............................................................................46 2.2.3.3.2 Đào tạo nghiệp vụ kỹ thuật tại trung tâm đào tạo của công ty.............47 2.2.3.4 Nhận xét về tình hình đào tạo tại công ty................................................48 2.2.4 Các hình thức tính tiền lương đang áp dụng tại công ty.............................49 Trang 4

Chuyên Đề Tốt Nghiệp 2.2.4.1 Tiền lương căn bản..................................................................................49 2.2.4.1.1 Đối với lao động trực tiếp sản xuất......................................................49 2.2.4.1.2 Đối với lao động gián tiếp....................................................................50 2.2.4.2 Tiền lương tăng ca..................................................................................52 2.2.4.2.1 Lương tăng ca......................................................................................52 2.2.4.2.2 Công nhân tăng ca................................................................................52 2.2.4.3 Tiền lương hành chính............................................................................53 2.2.4.3.1 Đối với nhân viên văn phòng...............................................................53 2.2.4.3.2 Đối với lao động trực tiếp....................................................................53 2.2.4.4 Các khoản khấu trừ theo lương...............................................................53 2.2.4.4.1 Các khoản trích theo lương..................................................................53 2.2.4.5 Tạm ứng..................................................................................................55 2.2.5 Phân tích các tình hình liên quan đến vấn đề lao động...............................55 2.2.5.1 Hợp đồng lao động..................................................................................55 2.2.5.2 Thời gian làm việc và nghỉ ngơi.............................................................56 2.2.5.3 Quy định về thời gian làm thêm..............................................................57 2.2.5.4 Việc gia hạn và chấm dứt hợp đồng........................................................58 2.2.5.5 Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động.............................................58 2.2.5.6 Kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất................................................59 2.3 Nhận xét về tình hình quản trị nguồn nhân lực.............................................59 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2...................................................................................60 CHƯƠNG 3........................................................................................................61 3.1 Nội dung các giải pháp.................................................................................61 3.1.1 Hoàn thiện cơ cấu tổ chức..........................................................................61 3.1.2 Hoàn thiện công tác tuyển dụng.................................................................61 3.1.2.1 Chuẩn bị tuyển dụng...............................................................................61 3.1.2.2 Trắc nghiệm............................................................................................62 3.1.2.3 Phỏng vấn sau.........................................................................................62 3.1.2.4 Sơ tra lý lịch...........................................................................................63 3.1.2.5 Khán sức khoẻ........................................................................................63 Trang 5

Chuyên Đề Tốt Nghiệp 3.1.2.6 Ra quyết định tuyển dụng.......................................................................63 3.1.3 Hoàn thiện công tác đào tạo.......................................................................64 3.1.4 Hoàn thiện công tác chi lương...................................................................66 3.1.5 Chế độ chính sách đãi ngộ của công ty......................................................67 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3...................................................................................68 KẾT LUẬN CHUNG.........................................................................................69 TÀI LIỆU THAM KHẢO...................................................................................71 Trang 6

Chuyên Đề Tốt Nghiệp LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài: - Ngày nay cùng với sự phát triển của nền kinh tế và sự tiến bộ nhanh chóng của khoa học kỹ thuật. Con người được coi là tài sản quý báu của tổ chức, đem lại cho tổ chức sự thành công. Các yếu tố về máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, tổ chức đều dựa trên con người, mọi yếu tố khác trong tổ chức đều do con người tạo ra và tổ chức cho nó hiệu quả. Vì vậy, việc tìm kiếm một đội ngũ nhân lực có đủ năng lực và tiến hành tổ chức thật hợp lý nó là một điều cần thiết và quan trọng hàng đầu cuả các quản trị gia. Để làm được điều này tổ chức phải trải qua nhiều bước quan trọng và thực hiện chi tiết chính xác khoa học từ phân tích công việc - tuyển dụng - đào tạo và phát triển duy trì nguồn nhân lực một cách thoả đáng, để không những tuyển đúng người cho đúng việc phù hợp với tổ chức, mà còn tiến hành đào tạo họ, giữ họ lại cho tổ chức mình. Đây là hoạt động hết sức cần thiết để đưa tổ chức tồn tại và phát triển bền vững. Hiện nay Việt Nam ta trong thời kỳ hội nhập kinh tế nên ngành nhân sự không thể thiếu trong mỗi công ty. - Xuất phát từ những suy nghĩ trên mà em chọn đề tài: “ Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực tại công ty TNHH 1TV SX-TM NGẬT MẬU và những giải pháp” với mong muốn rằng sẽ đóng góp một phần nhỏ công sức của mình cho công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH 1TV SX-TM NGẬT MẬU. 2. Mục tiêu nghiên cứu: - Nghiên cứu lý thuyết quản trị nguồn nhân lực nhằm hiểu rõ mọi vấn đề có liên quan, từ đó cơ sở lí luận để áp dụng thực tế. - Tìm hiểu và phân tích thực trạng tại công ty. - Tìm ra một số giải pháp nhằm nâng cao và hoàn thiện hơn nữa công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH 1TV SX-TM NGẬT MẬU. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng quản lí nguồn nhân lực tại công ty TNHH 1TV SX-TM NGẬT MẬU. Trang 7

Chuyên Đề Tốt Nghiệp - Các yếu tố bên ngoài và bên trong ảnh hưởng đến hoạt động nhân sự tại công ty TNHH 1TV SX-TM NGẬT MẬU. - Các yếu tố ảnh hưởng đến thuận lợi và khó khăn trong công tác nhân sự tại công ty TNHH 1TV SX-TM NGẬT MẬU. 4. Phương pháp nghiên cứu: - Chuyên đề thực tập này đã được nghiên cứu dựa vào các phương pháp thu thập sau: - Thu thập thông tin tại chỗ qua việc gặp mặt, tiếp xúc và làm việc trực tiếp với nhân viên của công ty. - Thu thập thông tin qua việc đọc sách báo, tài liệu có liên quan, thu thập thông tin qua các báo cáo, tổng kết của công ty. Ngoài ra còn có các phương pháp thu thập thông tin, ý kiến đóng góp của các nhà quản trị và nhân viên trong công ty TNHH 1TV SX- TM NGẬT MẬU để bổ sung thêm cho nội dung của chuyên đề thực tập. 5. Nội dung nghiên cứu: Chương 1: Cơ sở lí luận cơ bản về quản trị nguồn nhân lực. Chương 2: Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực tại công ty TNHH 1TV SX-TM NGẬT MẬU. Chương 3: Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH 1TV SX-TM NGẬT MẬU. Trang 8

Chuyên Đề Tốt Nghiệp LỜI CẢM ƠN - Là một sinh viên theo học tại trường Đại Học Bình Dương, chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh, sau khi hoàn thành 6 học kì, em đã tiến hành thực tập tốt nghiệp tại công ty TNHH 1TV SX-TM NGẬT MẬU. Qua sự giúp đỡ của quý thầy cô và các cô chú, anh chị nhân viên của công ty TNHH 1TV SX-TM NGẬT MẬU, em đã thực hiện được “chuyên đề tốt nghiệp” theo đúng yêu cầu của nhà trường đề ra. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: - Ban giám hiệu nhà trường cùng quý thầy cô đã giảng dạy, truyền đạt những kiến thức cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ cho em trong suốt 6 học kỳ qua. - Thầy LÝ MINH CƯỜNG đã tận tình giảng dạy, hướng dẫn cho em về những vướng mắc trong suốt quá trình thực tập và làm báo cáo thực tâp. - Lãnh đạo công ty Công Ty TNHH 1TV SX-TM NGẬT MẬU đã tiếp nhận em vào thực tập. - Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể cô chú, anh chị trong cơ quan đã tạo điều kiện, hướng dẫn và chỉ bảo cho em thực tập thành công. Qua đó em đã có những nhận biết và tiếp thu thực tế cho chuyên ngành học của mình. - Tuy thời gian thực tập có hạn nhưng cũng đủ để em nhận thức được tầm quan trọng của việc học, thu thập kinh nghiệm trong thực tế công việc. Do lần đầu tiên tiếp xúc với công việc nên kinh nghiệm về chuyên môn và nghiệp vụ còn rất hạn chế. Vì vậy, trong quá trình làm “Chuyên đề tốt nghiệp” sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Em kính mong quý thầy cô, các cô chú, anh chị công nhân viên chức của Công Ty TNHH 1TV SX-TM NGẬT MẬU có những nhận xét và góp ý kiến để em có thể tiếp thu và tích luỹ cho quá trình làm việc sau này. - Cuối cùng, em xin kính chúc Quý công ty ngày càng phát triển và kính gửi tới Quý Thầy, Cô cùng tập thể cô chú, anh chị Công Ty TNHH 1TV SX-TM NGẬT MẬU lời chúc sức khoẻ và thành công . Trang 9

Chuyên Đề Tốt Nghiệp NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. Bình Dương, Ngày tháng năm 2011 Trang 10

Chuyên Đề Tốt Nghiệp NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. Bình Dương, Ngày…..tháng…..năm 2011 Trang 11

Chuyên Đề Tốt Nghiệp Trang 12

Chuyên Đề Tốt Nghiệp CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 1.1Khái niệm, chức năng của quản trị nguồn nhân lực: 1.1.1 Khái niệm: - Nguồn nhân lực là nguồn lực về con người bao gồm: số lượng, cơ cấu, trình độ, khả năng nghề nghiệp, kinh nghiệm, khả năng hình thành nhiệm vụ và các phẩm chất cá nhân khác nhau như mức độ nhiệt tình, tận tâm, sáng kiến trong công việc. - Nguồn nhân lực khác với các nguồn lực khác của doanh nghiệp do chính bản chất của con người. 1.1.2 Chức năng: - Nhóm chức năng thu hút nguồn nhân lực: nhóm chức năng này chú trọng vấn đề đảm bảo có đủ số lượng nhân viên với các phẩm chất phù hợp cho công việc của doanh nghiệp ( hoạch định nguồn nhân lực, phân tích công việc, tuyển dụng và sa thải). - Nhóm chức năng đào tạo và phát triển : Nhóm chức năng này chú trọng việc nâng cao năng lực của nhân viên, đảm bảo cho nhân viên trong doanh nghiệp có các kỹ năng, trình độ hành nghề cần thiết để hoàn thành tốt công việc được giao và tạo điều kiện cho thuận lợi cho nhân viên được phát triển tối đa các năng lực cá nhân. - Nhóm chức năng duy trì nguồn nhân lực: nhóm chức năng này chú trọng đến việc duy trì và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực trong doanh nghiệp, đánh giá năng lực, trả công lao động. Nhóm chức năng bao gồm 2 chức năng nhỏ: kích thích động viên nhân viên và duy trì, phát triển các mối quan hệ lao động tốt đẹp trong doanh nghiệp. 1.2 Sơ lược về quản trị nguồn nhân lực: 1.2.1 Hoạch định nguồn nhân lực: 1.2.1.1 Khái niệm: - Hoạch định nguồn nhân lực là một tiến trình triển khai thực hiện các kế hoạch và các chương trình nhằm bảo đảm rằng cơ quan sẽ có đúng số lượng, đúng số người được bố trí đúng nơi, đúng lúc và đúng chỗ. Trang 13

Chuyên Đề Tốt Nghiệp - Hay nói cách khác: “Hoạch định nguồn nhân lực là một tiến trình xét duyệt lại một cách có hệ thống những yêu cầu về nguồn lực để đảm bảo rằng cơ quan sẽ có đầy đủ các kỹ năng theo đúng nhu cầu”. 1.2.1.2 Tiến trình hoạch định nguồn nhân lực: - Bước 1: Đề ra nhu cầu và dự báo nhu cầu - Bước 2: Đề ra các chính sách và kế hoạch - Bước 3: Thực hiện các kế hoạch và chương trình - Bước 4: Kiểm tra và đánh giá chương trình. 1.2.1.3 Phương pháp hoạch định nguồn nhân lực: 1.2.1.3.1 Phương pháp định tính: - Phương pháp dựa vào sự đánh giá của các chuyên gia: Những người đã có kinh nghiệm trong việc hoạch định, tuyển chọn nguồn nhân lực. Phương pháp này được sử dụng rộng rãi trong thực tiễn và giữ vai trò quan trọng trong dự báo nhu cầu nhân viên. - Phương pháp Delphi: Phương pháp này cũng dựa vào ý kiến của các chuyên gia, nhưng theo nguyên tắc bảo mật. Các chuyên gia được mời dự báo riêng lẻ. Kết quả dự báo sẽ được tổng hợp và thông báo lại cho họ, để họ tự điều chỉnh cho đến khi nhận được những ý kiến tương đối dung hòa. Kết quả dự báo này tương đối khách quan và đáng tin cậy. 1.2.1.3.2 Phương pháp định lượng: - Phương pháp phân tích xu hướng: Dựa vào nhu cầu nhân viên trong các năm qua và hiện tại để dự báo nhu cầu nhân viênt rong tương lai. Phương pháp này kém chính xác, chỉ áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ, tình hình sản xuất tương đối ổn định. - Phương pháp nhân quả: Phương pháp này ít chính xác do không tính đến sự thay đổi về cơ cấu, chất lượng nhân viên, quy trình công nghệ, tổ chức kĩ thuật của doanh nghiệp. Phương pháp này chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp có năng suất ít thay đổi. - Phương pháp hồi quy:Dựa vào nhu cầu nhân viên bằng cách sử dụng công thức toán về mối quan hệ giữa nhu cầu nhân viên và các biến số sản lượng, năng suất… Trang 14

Chuyên Đề Tốt Nghiệp Trong đó: NCNV: Nhu cầu nhân viên Mti: Hao phí thời gian để sản xuất một đơn vị sản phẩm thứ i Qi: Số lượng sản phẩm thứ i Qcn: Quỹ thời gian quy định cho một CN Hm: Hệ số hoàn thành công việc. 1.2.2 Phân tích công việc: 1.2.2.1 Khái niệm phân tích công việc: Phân tích công việc là quá trình nghiên cứu nội dung công việc nhằm xác định điều kiện tiến hành, các nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn được thực hiện công việc, cũng như các phẩm chất, kĩ năng, trình độ mà nhân viên cần có để thực hiện tốt công việc. 1.2.2.2 Ý nghĩa phân tích công việc: + Đối với nhà quản trị: - Làm căn cứ để hoạch định nguồn nhân lực - Tuyển dụng, chọn lựa nhân viên - Đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên - Đào tạo và phát triển - Trả lương, trả thưởng - Bố trí đúng người vào đúng việc. + Đối với nhân viên: - Nhanh chóng nắm bắt được yêu cầu công việc - Tạo điều kiện cho nhân viên phấn đấu đạt các chỉ tiêu về thi đua khen thưởng và chức danh mà họ mong muốn. Trang 15 mcn ii HQ QMt NCNV * )*(∑= dinhmuc thucte m SP SP H =

Chuyên Đề Tốt Nghiệp 1.2.2.3 Lợi ích của phân tích công việc: - Tiết kiệm thời gian và sức lực thông qua tiêu chuẩn hoá công việc, từ đó giúp nhà quản trị có cơ sở làm kế hoạch và phân chia thời gian biểu công tác. - Tạo kích thích lao động nhiều hơn qua việc sắp xếp khen thưởng. - Giảm bớt số lượng người cần phải thay thế do thiếu hiểu biết về công việc và trình độ của họ. - Loại bỏ những bất bình đẳng về mức lương qua việc xác định rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của họ. - Tạo cơ sở cho cấp quản trị và nhân viên hiểu nhau hơn. - Đảm bảo thành công hơn trong việc sắp xếp, thuyên chuyển và khen thưởng nhân viên. 1.2.2.4 Quy trình thực hiện phân tích công việc: - Trình tự phân tích công việc thường được tiến hành theo 6 bước sau đây: + Bước 1: Xác định mục đích sử dụng thông tin và phân tích công việc. + Bước 2: Thu thập thông tin cơ bản, nhà phân tích xem xét lại thông tin cơ bản. + Bước 3: Lựa chọn các công việc tiêu biểu, đây là việc cần thiết khi có nhiều công việc tương tự nhau. + Bước 4: Thu thập thông tin, phân tích công việc, thu thập thông tin liên quan đến các hoạt động, thái độ, điều kiện làm việc, khả năng. + Bước 5: Kiểm tra lại thông tin với các thành viên. + Bước 6: Triển khai bảng mô tả tiêu chuẩn công việc và bảng tiêu chuẩn công việc. Sau khi hoàn thành bảng phân tích công việc, nhà quản trị phải soạn thảo lại tài liệu cơ bản, đó là bảng mô tả công việc và bảng tiêu chuẩn công việc. 1.2.2.5 Các phương pháp phân tích công việc: 1.2.2.5.1 Phương pháp phỏng vấn: - Việc phỏng vấn thu thập thông tin, phân tích công việc có thể thực hiện trực tiếp với: Từng cá nhân, nhóm nhân viên cùng thực hiện một công việc, quản trị gia cấp trực tiếp. - Phục vụ hữu hiệu cho việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên, xác định nhu cầu đào tạo và xác định giá trị công việc. Trang 16

Chuyên Đề Tốt Nghiệp 1.2.2.5.2 Bản câu hỏi: - Bản câu hỏi được đánh giá là phương pháp hữu hiệu nhất để thu thập thông tin phân tích công việc. - Bản câu hỏi liệt kê những câu hỏi đã chuẩn bị kĩ từ trước và được phân phát cho nhân viên để điền váo các câu trả lời. 1.2.2.5.3 Quan sát tại nơi làm việc: - Quan sát tại nơi làm việc cho phép các nhà phân tích đánh giá sự hợp lý trong: +Hợp tác, phân công lao động. +Bố trí các phương tiện, trang thiết bị phục vụ trong công việc +Những công việc có thể đo lường, dễ quan sát thấy như định mức lao động, định mức thời gian hao phí, định mức sản lượng… - Phương pháp quan sát có thể cung cấp thông tin thiếu chính xác do hội chứng Hawthone. - Để nâng cao chất lượng thông tin bằng phương pháp quan sát tại nơi làm việc, nên thực hiện: + Quan sát thông thường nên được kết hợp với quan sát đặc biệt bằng các phương tiện kỹ thuật như chụp ảnh, quay video, đèn chiếu, đồng hồ bấm giây nhằm ghi lại các thao tác, các hao phí thời gian trong khi thực hiện công việc. + Quan sát chu kỳ + Trực tiếp nói chuyện với nhân viên để tìm hiểu những điều chưa rõ hoặc bổ sung những điều còn bỏ sót trong quá trình quan sát. - Phân tích công việc vẫn chưa được phổ biến ở Việt Nam. Những văn bản tài liệu quan trọng nhất do Nhà nước ban hành có liên quan đến phân tích công việc là: + Bản phân loại ngành nghề + Bản tiêu chuẩn nghiệp vụ công chức nhà nước + Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công việc + Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân. Trang 17

Chuyên Đề Tốt Nghiệp 1.2.2.6 Xây dựng bảng miêu tả công việc và bảng tiêu chuẩn công việc: 1.2.3 Tuyển dụng nhân viên: 1.2.3.1 Khái niệm: -Tuyển dụng nhân viên là quá trình thu hút những người có khả năng từ nhiều nguồn khác nhau đến đănng ký, nộp đơn tìm việc làm. Trình tự tuyển dụng: - Quá trình tuyển dụng trong các doanh nghiệp thông thường được tiến hành theo các bước sau: Trang 18 Bản miêu tả công việc Phân tích công việc Đào tạo, phát triển Bản tiêu chuẩn công việc Tuyển dụng, tuyển chọn Đánh giá nhân viên Xác định giá trị công việc Trả công, khen thưởng

Chuyên Đề Tốt Nghiệp Trang 19 Thông báo tuyển dụng Thu nhận nghiên cứu hồ sơ Trắc nghiệm Phỏng vấn sơ bộ Phỏng vấn lần 2 Xác minh điều tra Khám sức khoẻ Ra quyết định tuyển dụng Chuẩn bị tuyển dụng Bảng công việc

Chuyên Đề Tốt Nghiệp 1.2.3.2 Các nguồn tuyển dụng: Nguồn nội bộ: - Phức tạp, áp dụng chi thuyên chuyển, tổ chức có thể niêm yết chỗ trống và thông tin trong toàn tổ chức, ghi rõ chỗ làm còn trống, thủ tục cần thiết phải làm đăng ký, các tiêu chuẩn lương bỗng, sức khoẻ và quyền lợi. - Dựa vào hồ sơ lưu trữ các nhà quản trị tìm người thích hợp, có thể tổ chức cuộc trắc nghiệm phỏng vấn để tuyển chọn chính xác hơn, yếu tố thời gian là yếu tố nổi bật trong tuyển mộ này, hướng đến thăng tiến cho nhân viên nội bộ. + Lợi điểm: là nhân viên thấy thăng tiến, nên họ gắn bó làm việc tích cực, đánh giá khả năng của họ chính xác hơn, họ là người quen thuộc nên hoà nhập vào công ty nhanh, giảm chi phí đào tạo. + Nhược điểm: gây ra hiện tượng rập khuôn thiếu sáng tạo dễ hình thành nhóm ứng viên không thành công, họ là những người không được chọn, từ đó dẫn đến tâm lý không phục tùng lãnh đạo, bất hợp tác với lãnh đạo mới. Nguồn bên ngoài: - Bạn bè nhân viên trong tổ chức. - Nhân viên cũ - Ứng viên tự nộp đơn vào làm việc. - Nhân viên hãng khác - Các trường đại học. - Người thất nghiệp. - Người làm nghề tự do. 1.2.3.3 Tầm quan trọng của tuyển dụng: - Ông cha ta đã từng nêu lên triết lý: “Thiên thời, địa lợi, nhân hoà” và thiên thời bất địa lợi, địa lợi bất nhân hoà”. Nghĩa là “Thiên thời không bằng địa lợi, địa lợi không bằng nhân hoà”. - Vậy muốn yếu tố “nhân” ở đây được “hoà” thì người ta phải biết “ thuật dùng người ”, nhưng phải biết “ thuật chọn người trước đã ”. - Suy cho cùng, sự thành công hay thất bại của một Doanh Nghiệp là do chính sách dùng người”. Tuyển dụng nhân viên là một hoạt động quan trọng Trang 20

Chuyên Đề Tốt Nghiệp trong Quản Trị Nguồn Nhân Lực. Một Doanh Nghiệp dù cho có khả năng tài chính vững mạnh, công nghệ hiện đại đến đâu đi nữa nhưng các thành viên được bố trí vào những công việc không phù hợp, không đúng với kiến thức chuyên môn, khả năng thì chắc chắn Doanh Nghiệp đó thất bại. - Vì vậy việc tuyển dụng nhân sự là vấn đề không thể xem nhẹ, nó ảnh hưởng đến sự phát triển của Doanh Nghiệp. 1.2.4 Đào tạo và phát triển: 1.2.4.1 Khái niệm: - Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là hoạt động nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng mới, thay đổi các quan điểm, hành vi và nâng cao khả năng thực hiện công việc của người lao động. - Đào tạo là quá trình nâng cao, kỹ năng thực hành giúp người lao động thực hiện tốt công việc hiện tại. - Phát triển là quá trình nâng cao kiến thức, kỹ năng mới, chuẩn bị cho nhân viên theo kịp với cơ cấu tổ chức khi nó thay đổi và phát triển trong tương lai. 1.2.4.2 Mục đích của đào tạo và phát triển: - Thực tế đã chứng minh rằng việc đầu tư vào nguồn nhân lực có thể mang lại hiệu quả cao hơn hẳn so với việc đầu tư đổi mới trang thiết bị hoặc các yếu tố khác của quá trình sản xuất Kinh Doanh. Chất lượng nhân viên trở thành một trong những lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất của các Doanh Nghiệp trên toàn thế giới. Vì thế đào tạo được xem như là một yếu tố cơ bản nhằm đáp ứng các mục tiêu chiến lược của tổ chức. Vấn đề đào tạo và phát triển được đáp ứng nhằm : + Trực tiếp giúp nhân viên thực hiện công việc tốt hơn . + Cập nhật các kỹ năng, kiến thức mới cho nhân viên . + Tránh trình trạng quản lý lỗi thời. + Hướng dẫn công việc cho nhân viên mới + Thoả mãn các nhu cầu phát triển cho nhân viên. + Chuẩn bị cán bộ quản lý, nhân viên kế cận. + Giải quyết các vấn đề của tổ chức. Trang 21

Chuyên Đề Tốt Nghiệp 1.2.4.3 Quy trình đào tạo: Bước 1: Phân tích nhu cầu đào tạo Bước 2: Thiết kế nội dung, chương trình, tài liệu đào tạo Bước 3: Tiến hành đào tạo Bước 4: Đánh giá hiệu quả đào tạo. 1.2.5 Đánh giá hiệu quả làm việc: 1.2.5.1 Khái niệm: - Đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên là đánh giá hiệu quả công việc trong quá khứ, hiện tại của nhân viên theo một tiến trình đánh giá khoa học và có tính hệ thống. 1.2.5.2 Mục đích: - Cung ứng các thông tin phản hồi cho nhân viên biết mức độ thực hiện công việc của họ so với các tiêu chuẩn mẫu và so với các nhân viên khác - Giúp nhân viên điều chỉnh, sửa chữa các sai lầm trong quá trình làm việc - Kích thích, động viên nhân viên thông qua các thành tích được ghi nhận và có chế độ đãi ngộ hợp lý, kịp thời. - Cung cấp các thông tin làm cơ sở cho công tác đào tạo, trả lương, khen thưởng, thuyên chuyển, cải tiến cơ cấu tổ chức… - Hoạch định nhu cầu tuyển dụng nhân viên - Tạo môi trường văn hoá trong công ty, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân viên và nhà quản trị. 1.2.5.3 Quy trình đánh giá: + Xác định các yêu cầu cần đánh giá bao gồm: - Xác định các lĩnh vực, kỹ năng, kết quả nào cần đánh giá. - Xác định mối quan hệ giữa các yếu tố công việc cần đánh giá với mục tiêu chiến lược và kế hoạch của doanh nghiệp. + Lựa chọn phương pháp đánh giá phù hợp: - Phương pháp bảng điểm - Phương pháp xếp hạng luân phiên - Phương pháp so sánh cặp Trang 22

Chuyên Đề Tốt Nghiệp - Phương pháp quan sát hành vi - Phương pháp phê bình lưu giữ - Phương pháp phân tích định lượng. + Huấn luyện cho các nhà quản trị và những người làm công tác đánh giá về kỹ năng đánh giá thực hiện công việc của nhân viên + Thảo luận với nhân viên về nội dung, phạm vi đánh giá để thoả mãn tính công khai, dân chủ của công tác quản lý. + Thực hiện đánh giá theo dõi tiêu chuẩn mẫu trong thực hiện công việc, chú ý tránh để tình cảm, ấn tượng của nhà quản trị ảnh hưởng đến kết quả đánh giá. + Thảo luận với nhân viên về kết quả đánh giá nhằm tìm hiểu những điểm nhất trí và chưa nhất trí trong đánh giá. + Xác định mục tiêu mới và hướng phấn đấu cho nhân viên, sau khi đánh giá cần đưa ra phương hướng, cách thức, cải tiến thực hiện công việc, đề ra các chỉ tiêu mới cho từng loại nhân viên: giỏi, khá, trung bình, yếu, kém…trong các chương trình hành động cụ thể, trong khoảng thời gian nhất định. KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 - Như vậy, tất cả những vấn đề được nêu ở chương này phần nào đã giới thiệu được các kiến thức, kỹ năng cơ bản của nhà quản trị. Đây là cả một quá trình phức tạp từ phân tích công việc, hoạch định nguồn nhân lực cho đến tuyển dụng, đào tạo. Tất cả các vấn đề này là những quyết định khó khăn mà các nhà quản trị gia phải đối mặt. Từ đó ta thấy được tầm quan trọng của quản trị nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp. - Trước khi tìm hiểu về tình hình quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH 1TV SX-TM Ngật Mậu trong những năm gần đây, thì chúng ta hãy đi tìm hiểu đôi nét về công ty TNHH 1TV SX-TM Ngật Mậu ở chương 2, vì đây cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng ít nhiều đến công tác quản trị nguồn nhân lực. Trang 23

Chuyên Đề Tốt Nghiệp CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỀ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH 1TV SX-TM NGẬT MẬU Phần nội dung còn lại Liên hệ: phô tô hảo hảo 60 trần văn ơn, đối diện trường ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT.BD ĐT: 0985948090 ĐỂ COPY KẾT LUẬN CHUNG - Ngày nay khoa học công nghệ đang phát triển thì vấn đề chất xám con người là yếu tố quan trọng, sự say mê, đoàn kết, tích cực hăng say, trung thành của công - nhân viên là rất cần thiết cho doanh nghiệp. - Muốn cạnh tranh hiện hữu trên thị trường trong nước cũng như quốc tế, muốn thoả mãn nhu cầu của khách hàng cũng như hướng tới lợi nhuận cao, các doanh nghiệp phải thay đổi chiến lược phát triển của mình, định hướng phát triển tốt nhất và có ý nghĩa nhất đó là định hướng phát triển nguồn nhân lực, nó trở thành một yếu tố quan trọng nhất trong cạnh tranh. Cũng chính vì điều này mà các nhà quản trị gia của công ty TNHH một thành viên Ngật Mậu sớm thực hiện, quan tâm và đề ra hệ thống nguồn nhân lực thích ứng được với nền kinh tế thị trường hiện tại. - Mặc dù công ty có sự tăng trưởng về kinh tế nhưng mục tiêu hoạt động của nguồn nhân lực còn ở mức hạn chế. Công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty vẫn còn tồn tại, nếu khắc phục được những tồn tại này thì chắc chắn công ty sẽ có bước phát triển mới. Từ tâm huyết của một sinh viên được trang bị những kiến thức về quản trị kinh doanh, Em mạnh dạn đề xuất một số giải pháp Trang 24

Chuyên Đề Tốt Nghiệp để khắc phục những tồn tại này. Với mong muốn công ty đạt được những thành tích tốt hơn nữa và tin tưởng vào sự lãnh đạo tài tình của ban lãnh đạo công ty, cộng thêm một đội ngũ nhân viên có trình độ và kỹ năng, công ty phải không ngừng cải tiến bộ máy nhân sự, đội ngũ cán bộ nhân viên được đào tạo, rèn luyện tốt, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ được nâng cao để duy trì hình ảnh và nâng cao uy tín của công ty. - Do kiến thức còn hạn chế và thời gian thực tập có hạn nên nội dung diễn đạt không tránh khỏi sai sót. Xin quý thầy cô, cùng các cô chú, anh chị trong công ty và các bạn đóng góp ý kiến để chuyên đề được hoàn thiện hơn. Trang 25

Chuyên Đề Tốt Nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Tiến sĩ : Nguyễn Thanh Hội Quản Trị Nhân Sự Nhà Xuất Bản Thống Kê 2. Thạc Sĩ : Trần Kim Dung Quản Trị Nguồn Nhân Lực Nhà Xuất Bản Thống Kê 3. Thạc Sĩ : Nguyễn Hữu Thân Quản Trị Nhân Sự Nhà Xuất Bản Thống Kê 4. PTS. Trần Thị Hạnh – PTS. Đặng Thành Phổ Quản Lý Nguồn Nhân Lực Nhà Xuất Bản Chính Quốc Gia 5. Tài liệu nội bộ của Công ty TNHH 1TV SX- TM NGẬT MẬU Trang 26

Chuyên Đề Tốt Nghiệp MỘT SỐ BẢNG BIỂU Bảng 1: Doanh thu của 3 năm gần đây.............................19 Bảng 2: Bậc lương đang hưởng của lao động trực tiếp sản xuất .............................................................................................35 Bảng 3: Hệ số lương của nhân viên phòng kế toán..........36 MỘT SỐ SƠ ĐỒ Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức của công ty..................................13 Hình 2.2: Quy trình chế biến gỗ........................................18 Hình 2.3: Tiến trình tuyển mộ của nhân viên...................23 Hình 2.4: Quá trình tuyển mộ của nhân viên...................24 MỘT SỐ CÔNG THỨC TÍNH Lương căn bản....................................................................36 Lương tăng ca.....................................................................37 Lương hành chính..............................................................37 Tổng tiền lương..................................................................38 Trích BHXH........................................................................38 Trích BHYT........................................................................39 Lương thực lãnh kỳ II........................................................39 Trang 27

Chuyên Đề Tốt Nghiệp MỤC LỤC Trang 28

Add a comment

Related presentations

Related pages

Danh Sach Email Cong Ty 23 - Documents - Discover, share ...

Danh gia thuc trangnguon nhan luc tai cong ty ... Bang Gia ADSL FPT Danh cho Cong ty , Doanh Nghiep Danh Sach Email Khu Vuc Dong Nai Dng.vnn
Read more

Phân tích và đánh giá thực hiện công việc ...

... HIỆN CÔNG VIỆC TAI CÔNG TY CỔ ... 9C-phan-tich-va-danh-gia-thuc-hien-cong-viec-nham-nang-cao-quan-tri-nhan-luc-tai-cong-ty-co-phan ...
Read more

Danh Sach Cac Cong Ty Trong KCN Binh Duong 051108 - Documents

Danh gia thuc trangnguon nhan luc tai cong ty ... Bang Gia ADSL FPT Danh Cho Cong Ty, Doanh Nghiep Bang Gia ADSL FPT Danh cho Cong ty , ...
Read more

BTL04 – Quan tri Nhan su cua cong ty Thep (Ver 2.0 ...

... Quan tri Nhan su cua cong ty Thep ... BM06 – Bang danh gia ket qua de tai thuc tap NS ... 18 – BM04 – Bang danh gia nang luc nhan vien NS ...
Read more

Công ty – Wikipedia tiếng Việt

Nhiều công ty đa quốc gia có doanh thu hàng năm lớn hơn tổng sản lượng quốc gia của một quốc gia. ... Công ty hợp danh: ...
Read more

Danh sách các công ty in gần bạn nhất

Bạn đang tìm địa chỉ các công ty in gần bạn nhất?
Read more

Đánh giá thực trạng dịch vụ Outsourcing (cho ...

Đánh giá thực trạng dịch vụ Outsourcing (cho thuê ngoài nhân lực) của công ty cổ phần Le và Associates
Read more

Đánh giá thực trạng công tác tuyển dụng và ...

Đánh giá thực trạng công tác tuyển dụng và kiến nghị đối với công ty cổ phần bất động sản B D S
Read more