Czym jest bioróżnorodność?

50 %
50 %
Information about Czym jest bioróżnorodność?

Published on March 5, 2008

Author: nowedrogirozwojupl

Source: slideshare.net

CZYM JEST BIORÓŻNORODNOŚĆ?

JEST TO RÓŻNORODNOŚĆ ŻYCIA W JEGO WSZELKICH FORMACH ISTNIEJE ETYCZNY OBOWIĄZEK ZACHOWYWANIA ŻYCIA

JEST TO DZIEDZICTWO WSZYSTKICH OBYWATELI I JAKO TAKIE , JEST DOBREM PUBLICZNYM , O KTÓRE NALEŻY DBAĆ I KTÓRE POWINNO BYĆ CHRONIONE

JEST TO PODSTAWA, ABY ZACHOWAĆ ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO LUDZI

JEST TO JEDEN Z ZASOBÓW… … ORAZ DOBRO, KTÓREGO MAMY NIEWIELE I KTÓREGO UBYWA

CZYM JEST SIEĆ NATURA 2000?

JEST TO GŁÓWNY INSTRUMENT ZACHOWANIA BIORÓŻNORODNOŚCI W UNII EUROPEJSKIEJ JEJ CELEM JEST ZACHOWANIE BIORÓŻNORODNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ NIE JEST JEJ CELEM WSPIERANIE ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO CZY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH… … ALE …

JEST TO GŁÓWNY INSTRUMENT ZACHOWANIA BIORÓŻNORODNOŚCI W UNII EUROPEJSKIEJ

JEJ CELEM JEST ZACHOWANIE BIORÓŻNORODNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ

NIE JEST JEJ CELEM WSPIERANIE ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO CZY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH…

… ALE …

ISTNIENIE SIECI NATURA 2000 N IE STANOWI PRZESZKODY DLA ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO SIEĆ NATURA 2000 OZNACZA PRZYJĘCIE PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE NOWEGO ZOBOWIĄZANIA …

ISTNIENIE SIECI NATURA 2000 N IE STANOWI PRZESZKODY DLA ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO

SIEĆ NATURA 2000 OZNACZA PRZYJĘCIE PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE NOWEGO ZOBOWIĄZANIA …

TWÓRZMY BOGACTWO NIE NISZCZĄC SKARBÓW NASZEJ PRZYRODY Ocena oddziaływania na Sieć Natura 2000. Studium przypadku: Rezerwuar wodny „ La Breña II ” Twinning Project PL/06/IB/EN/02 Communication, Public Awareness and Capacity Building for the EU Natura 2000 Ecological Network

SIEĆ NATURA 2000 W HISZPANII

PROBLEM ZAOPATRZENIA W WODĘ W HISZPANII : Zlewnia rzeki G wadalkiwir Całkowite roczne zasoby : 3.100 Hm3

PRIOR YTETY USTANOWIONE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA ZLEWNI RZEKI 1º Zapewnienie zaopatrzenia w wodę dla miejscowości 2º Zapewnienie minimalnej ilości wody dla utrzymania funkcji ekologicznych 3º Zapewnienie wody dla istniejących nawodnień PLAN PRZYJMUJE ZOBOWIĄZANIE, ABY NIE TWORZYĆ NOWYCH OBSZARÓW MELIORACJI, A TAKŻE, BY POLEPSZYĆ OBECNE SYSTEMY MELIORACYJNE CELEM OSZCZĘDZANIA WODY Roczne zapotrzebowanie netto : 3.600 Hm3 Dostępne roczne zasoby : 3.100 Hm3 D eficyt : 500 Hm3/ rocznie

CEL ZARZĄDZANIA ZASOBAMI WODNYMI W RAMACH ZLEWNI RZEKI GUADIATO (DOPŁYW GWADALKIWIRU) Zwiększenie zakresu regulacji o 258 Hm3/ rocznie Alternat ywa 0 Budowa zapory w innym miejscu Budowa zapor na dopływach Budowa zapory 120 m. poniżej zapory La Breña I Brak zwiększenia zakresu regulacji Większe oddziaływanie na środowisko ANALIZOWANE ALTERNATYWY

Alternat ywa 0

Budowa zapory w innym miejscu

Budowa zapor na dopływach

Budowa zapory 120 m. poniżej zapory La Breña I

PRO JEKT REZERWUARU “LA BREÑA II” ( KORDOBA , ANDALU ZJA ) KOSZT REALIZACJI : 210.000.000 E UR

Sierra de Hornachuelos : 60.032 Ha Breña II: 626 Ha w OZW zalan i e (1,05% OZW) 1997 zaproponowany jako OZW 1989 OSOP

OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ANALIZA ALTERNATYW ANALI ZA ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU NA ŚRODOWISKO ANALI ZA WPŁYWU NA SIEĆ NATURA 2000 (Art. 6.3 dyrektywy siedliskowej ) PROCEDURA UDZIAŁU SPOŁECZNEGO WŁĄCZENIE WYNIKÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DO OCENY ODDZIAŁYWANIA

ANALIZA ALTERNATYW

ANALI ZA ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU NA ŚRODOWISKO

ANALI ZA WPŁYWU NA SIEĆ NATURA 2000 (Art. 6.3 dyrektywy siedliskowej )

PROCEDURA UDZIAŁU SPOŁECZNEGO

WŁĄCZENIE WYNIKÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DO OCENY ODDZIAŁYWANIA

ODDZIAŁYWANIE NA SIEĆ NATURA 2000 Gatunki wymienione w dyrektywie 92/43/ W E Ryś iberyjski ( Lynx pardina ) Gatunki wymienione w dyrektywie 79/409/ W E Orzeł iberyjski ( Aquila adalberti ) Bocian czarny ( Ciconia nigra) Aguila perdicera ( Hieraetus fasciatus) Sęp czarny ( Aegypus monachus ) Utrata i rozproszenie siedliska rysia iberyjskiego oraz zwierząt, którymi się żywi Istotny wpływ na dostępność ofiar Istotny wpływ na strefy legowisk i wychowania młodych

RAPORT OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Mimo zastosowania działań zapobiegawczych i korygujących, projekt wywrze istotny negatywny wpływ na Sieć Natura 2000 Istotne oddziaływanie na różne gatunki ptaków wymienione w dyrektywie ptasiej (79/409/CE) oraz na rysia iberyjskiego, gatunek wymieniony w dyrektywie siedliskowej jako „priorytetowy” Nie istnieją alternatywy realizacji przedsięwzięcia wykonalne z punktu widzenia środowiska Istnieją powody o charakterze zasadniczym wynikające z nadrzędnego interesu społecznego, które uzasadniają realizację przedsięwzięcia ABY MOGŁA ZOSTAĆ WYDANA ZGODA NA PRZEDSIĘWZIĘCIE, NALEŻY ZASTOSOWAĆ PROCEDURĘ ZGODNIE Z ARTYKUŁEM 6.4 DYREKTYWY SIEDLISKOWEJ

Mimo zastosowania działań zapobiegawczych i korygujących, projekt wywrze istotny negatywny wpływ na Sieć Natura 2000

Istotne oddziaływanie na różne gatunki ptaków wymienione w dyrektywie ptasiej (79/409/CE) oraz na rysia iberyjskiego, gatunek wymieniony w dyrektywie siedliskowej jako „priorytetowy”

Nie istnieją alternatywy realizacji przedsięwzięcia wykonalne z punktu widzenia środowiska

Istnieją powody o charakterze zasadniczym wynikające z nadrzędnego interesu społecznego, które uzasadniają realizację przedsięwzięcia

ART. 6 DYREKTYWY SIEDLISKOWEJ NAKŁADA WYMÓG, ABY KAŻDE PRZEDSIĘWZIĘCIE, KTÓRE MOŻE ODDZIAŁYWAĆ NA SIEĆ NATURA 2000 , ZOSTAŁO PODDANE ODPOWIEDNIEJ OCENIE JEGO SKUTKÓW W PRZYPADKU, GDY PRZEDSIĘWZIĘCIE WYWIERA ISTOTNY WPŁYW NA SIEĆ : - NALEŻY WYKAZAĆ, ŻE NIE ISTNIEJĄ ALTERNATYWY - NALEŻY WYKAZAĆ, IŻ ISTNIEJĄ POWODY O CHARAKTERZE ZASADNICZYM, WYNIKAJĄCE Z NADRZĘDNEGO INTERESU SPOŁECZNEGO - NALEŻY ZASTOSOWAĆ ŚRODKI KOMPENSUJĄCE NEGATYWNY WPŁYW I POINFORMOWAĆ O NICH KOMISJĘ. JEŚLI NEGATYWNY WPŁYW DOTYCZY SIEDLISK/GATUNKÓW PRIORYTETOWYCH, A POWODY MAJĄ CHARAKTER JEDYNIE SPOŁECZNO-EKONOMICZNY, NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ O OPINIĘ DO KOMISJI.

NAKŁADA WYMÓG, ABY KAŻDE PRZEDSIĘWZIĘCIE, KTÓRE MOŻE ODDZIAŁYWAĆ NA SIEĆ NATURA 2000 , ZOSTAŁO PODDANE ODPOWIEDNIEJ OCENIE JEGO SKUTKÓW

W PRZYPADKU, GDY PRZEDSIĘWZIĘCIE WYWIERA ISTOTNY WPŁYW NA SIEĆ :

- NALEŻY WYKAZAĆ, ŻE NIE ISTNIEJĄ ALTERNATYWY

- NALEŻY WYKAZAĆ, IŻ ISTNIEJĄ POWODY O CHARAKTERZE ZASADNICZYM, WYNIKAJĄCE Z NADRZĘDNEGO INTERESU SPOŁECZNEGO

- NALEŻY ZASTOSOWAĆ ŚRODKI KOMPENSUJĄCE NEGATYWNY WPŁYW I POINFORMOWAĆ O NICH KOMISJĘ. JEŚLI NEGATYWNY WPŁYW DOTYCZY SIEDLISK/GATUNKÓW PRIORYTETOWYCH, A POWODY MAJĄ CHARAKTER JEDYNIE SPOŁECZNO-EKONOMICZNY, NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ O OPINIĘ DO KOMISJI.

CZYM SĄ POWODY O CHARAKTERZE ZASADNICZYM, WYNIKAJĄCE Z NADRZĘDNEGO INTERESU SPOŁECZNEGO ? POWODY ODNOSZĄCE SIĘ DO ZDROWIA LUDZKIEGO I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO, MAJĄCE PODSTAWOWE ZNACZENIE DLA ŚRODOWISKA LUB MAJĄCE CHARAKTER SPOŁECZNO-GOSPODARCZY MAJĄ MIEJSCE, GDY … PRZEDSIĘWZIĘCIE NIE PRZYNOSI KORZYŚCI JEDYNIE KONKRETNYM FIRMOM CZY OSOBOM WYSTĘPUJE DŁUGOFALOWY INTERES PRZYNOSZĄCY SPOŁECZEŃSTWU KORZYŚCI PRZEWAŻAJĄCE KORZYŚĆ DLA ŚRODOWISKA

POWODY ODNOSZĄCE SIĘ DO ZDROWIA LUDZKIEGO I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO, MAJĄCE PODSTAWOWE ZNACZENIE DLA ŚRODOWISKA LUB MAJĄCE CHARAKTER SPOŁECZNO-GOSPODARCZY

MAJĄ MIEJSCE, GDY …

PRZEDSIĘWZIĘCIE NIE PRZYNOSI KORZYŚCI JEDYNIE KONKRETNYM FIRMOM CZY OSOBOM

WYSTĘPUJE DŁUGOFALOWY INTERES PRZYNOSZĄCY SPOŁECZEŃSTWU KORZYŚCI PRZEWAŻAJĄCE KORZYŚĆ DLA ŚRODOWISKA

CZYM SĄ ŚRODKI KOMPENSUJĄCE ? SĄ TO ŚRODKI, KTÓRYCH PRZEZNACZENIEM JEST ZREKOMPENSOWAĆ SIECI NATURA 2000 WYRZĄDZONĄ SZKODĘ – ŚRODKI KONIECZNE DO UTRZYMANIA OGÓLNEJ SPÓJNOŚCI SIECI ŚRODKI KOMPENSUJĄCE SĄ ZAWSZE „OSTATNIĄ DESKĄ RATUNKU”

SĄ TO ŚRODKI, KTÓRYCH PRZEZNACZENIEM JEST ZREKOMPENSOWAĆ SIECI NATURA 2000 WYRZĄDZONĄ SZKODĘ – ŚRODKI KONIECZNE DO UTRZYMANIA OGÓLNEJ SPÓJNOŚCI SIECI

ŚRODKI KOMPENSUJĄCE SĄ ZAWSZE „OSTATNIĄ DESKĄ RATUNKU”

CZYM N IE SĄ ŚRODKI KOMPENSUJĄCE ? NIE SĄ ŚRODKAMI MAJĄCYMI ZA ZADANIE ZAPOBIEC NEGATYWNEMU ODDZIAŁYWANIU ( ŚRODKAMI ZAPOBIEGAWCZYMI ) ANI ZMNIEJSZYĆ SZKODY DLA ŚRODOWISKA ( ŚRODKAMI KORYGUJĄCYMI ) NIE STANOWIĄ REKOMPENSATY NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ POZA SIECIĄ NATURA 2000 NIE SPROWADZAJĄ SIĘ DO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA ZGODNIE Z DOBRYMI PRAKTYKAMI ŚRODOWISKOWYMI SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU WYNIKAJĄCEGO Z PRZEPISÓW UNIJNYCH NIE MOŻE BYĆ UWAŻANE ZA ŚRODEK KOMPENSUJĄCY

NIE SĄ ŚRODKAMI MAJĄCYMI ZA ZADANIE ZAPOBIEC NEGATYWNEMU ODDZIAŁYWANIU ( ŚRODKAMI ZAPOBIEGAWCZYMI ) ANI ZMNIEJSZYĆ SZKODY DLA ŚRODOWISKA ( ŚRODKAMI KORYGUJĄCYMI )

NIE STANOWIĄ REKOMPENSATY NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ POZA SIECIĄ NATURA 2000

NIE SPROWADZAJĄ SIĘ DO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA ZGODNIE Z DOBRYMI PRAKTYKAMI ŚRODOWISKOWYMI

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU WYNIKAJĄCEGO Z PRZEPISÓW UNIJNYCH NIE MOŻE BYĆ UWAŻANE ZA ŚRODEK KOMPENSUJĄCY

KTO PONOSI KOSZT ŚRODKÓW KOMPENSUJĄCYCH ? INWESTOR PRZEDSIĘWZIĘCIA PROJEKTUJE ŚRODKI KOMPENSUJĄCE I PONOSI KOSZT ICH WDROŻENIA ( w myśl zasady „Zanieczyszczający płaci ”) WŁADZA KRAJOWA ODPOWIEDZIALNA ZA SIEĆ NATURA 2000 NADZORUJE, CZY ŚRODKI KOMPENSACYJNE SĄ ODPOWIEDNIE, INFORMUJE O NICH KOMISJĘ ORAZ CZUWA NAD ICH WDROŻENIEM

INWESTOR PRZEDSIĘWZIĘCIA PROJEKTUJE ŚRODKI KOMPENSUJĄCE I PONOSI KOSZT ICH WDROŻENIA ( w myśl zasady „Zanieczyszczający płaci ”)

WŁADZA KRAJOWA ODPOWIEDZIALNA ZA SIEĆ NATURA 2000 NADZORUJE, CZY ŚRODKI KOMPENSACYJNE SĄ ODPOWIEDNIE, INFORMUJE O NICH KOMISJĘ ORAZ CZUWA NAD ICH WDROŻENIEM

Ma j 2002 : Hiszpania zwraca się do Komisji Europejskiej o wyrażenie opinii ws. przedsięwzięcia „ La Breña II” N IE ISTNIEJĄ ALTERNATYWY PRZEDSIĘWZIĘCIA NIE MAJĄCE NEGATYWNEGO WPŁYWU NA ŚRODOWISKO DOKONANA ZOSTAŁA ODPOWIEDNIA OCENA WPŁYWU NA SIEĆ NATURA 2000 Istnieje poważny negatywny wpływ na Sieć Natura 2000. Istnieje poważny negatywny wpływ na gatunki priorytetowe . ISTNIEJĄ POWODY O CHARAKTERZE ZASADNICZYM, WYNIKAJĄCE Z NADRZĘDNEGO INTERESU SPOŁECZNEGO (MAJĄCE CHARAKTER SPOŁECZNO-GOSPODARCZY), DLA KTÓRYCH NALEŻY ZREALIZOWAĆ PRZEDSIĘWZIĘCIE : W zlewni rzeki Gwadalkiwir istnieje ewidentny deficyt wody Deficyt ten nie może zostać pokryty dzięki obecnej regulacji wodnej, mimo poprawy systemów melioracji i zobowiązania do nie tworzenia nowych Zapora „ La Breña II ” przyniesie redukcję istniejącego deficytu o ok . 50%

N IE ISTNIEJĄ ALTERNATYWY PRZEDSIĘWZIĘCIA NIE MAJĄCE NEGATYWNEGO WPŁYWU NA ŚRODOWISKO

DOKONANA ZOSTAŁA ODPOWIEDNIA OCENA WPŁYWU NA SIEĆ NATURA 2000

Istnieje poważny negatywny wpływ na Sieć Natura 2000. Istnieje poważny negatywny wpływ na gatunki priorytetowe .

ISTNIEJĄ POWODY O CHARAKTERZE ZASADNICZYM, WYNIKAJĄCE Z NADRZĘDNEGO INTERESU SPOŁECZNEGO (MAJĄCE CHARAKTER SPOŁECZNO-GOSPODARCZY), DLA KTÓRYCH NALEŻY ZREALIZOWAĆ PRZEDSIĘWZIĘCIE :

W zlewni rzeki Gwadalkiwir istnieje ewidentny deficyt wody

Deficyt ten nie może zostać pokryty dzięki obecnej regulacji wodnej, mimo poprawy systemów melioracji i zobowiązania do nie tworzenia nowych

Zapora „ La Breña II ” przyniesie redukcję istniejącego deficytu o ok . 50%

ZAPROPONOWANE ŚRODKI KOMPENSUJĄCE POPRAWA SIEDLISKA CELEM ZWIĘKSZENIA POPULACJI GATUNKÓW, KTÓRYMI ŻYWI SIĘ RYŚ POPRAWA SIEDLISK PTACTWA Zasadzenie zbóż Poprawa obszarów makii Pojniki/karmniki dla zwierząt Schroniska dla królików Zakładanie gołębników Tworzenie stawów Tworzenie wysp leśnych Tworzenie sztucznych wysp Przywrócenie wegetacji nadbrzeżnej Liczba hektarów OZW objętych negatywnym wpływem : 626 Liczba hektarów do wdrożenia kompensacji przyrodniczej : 2.200 - W ramach OZW - Poza OZW Koszt : 40.000.000 E UR

PLAN INTEGRALNEGO ZARZĄDZANIA ŚRODKAMI KOMPENSUJĄCYMI FERRAGUA OKRESOWA KONTROLA ŚRODKÓW PRZEZ 20 LAT FAZA WSTĘPNA = 8 LAT FAZA KONSOLIDACJI = 8 LAT FAZA KOŃCOWA = 4 LATA Ministerstwo Środowiska Hiszpanii Ministerstwo Gospodarki i Skarbu Hiszpanii Dyrekcja Generalna Ds. Zasobów Wodnych Instytut Geologii i Górnictwa Samorząd Andaluzji

OKRESOWA KONTROLA ŚRODKÓW PRZEZ 20 LAT

FAZA WSTĘPNA = 8 LAT

FAZA KONSOLIDACJI = 8 LAT

FAZA KOŃCOWA = 4 LATA

WALIDACJA ZAPROJEKTOWANYCH ŚRODKÓW KOMPENSUJĄCYCH M inisterstwo Środowiska Hiszpanii Samorząd Andaluzji Instytut Geologii i Górnictwa Grupa robocza ds. rysia iberyjskiego Stacja biologiczna Doñana Uniwersytet w Kordowie, Katedra Ekologii

STYCZEŃ 2002: HISZPANIA ZWRACA SIĘ DO KOMISJI O WYDANIE OPINII, W MYŚL ARTYKUŁU 6.4 DYREKTYWY 92/43/ W E GRUDZIEŃ 2002: KOMISJA EUROPEJSKA PROSI HISZPANIĘ O WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE CELÓW ZARZĄDZANIA ZASOBAMI WODNYMI W ZLEWNI RZEKI GWADALKIWIR LUTY 2003: HISZPANIA PRZEDKŁADA KOMISJI INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE MA J 2004: KOMISJA EUROPEJSKA WYDAJE OPINIĘ

OPINIA KOMISJI EUROPEJSKIEJ Z DNIA 14/05/2004 KOMISJA ORZEKA, CO NASTĘPUJE : Przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko może zostać uznana za „odpowiednią”, zgodnie z art. 6.3 dyrektywy siedliskowej Została dokonana odpowiednia analiza alternatyw oraz wykazano, iż nie istnieje inna alternatywa wykonalna z punktu widzenia środowiska Istnieją powody o charakterze zasadniczym, wynikające z nadrzędnego interesu społecznego, które mogą uzasadnić realizację przedsięwzięcia Jeśli zostaną zrealizowane środki kompensujące, zgodnie z konkretnym i szczegółowym planem wdrażania, zagwarantowana zostanie ogólna spójność Sieci Natura 2000 i nie dozna ona istotnego uszczerbku na dłuższą metę. WOBEC POWYŻSZEGO …

KOMISJA ORZEKA, CO NASTĘPUJE :

Przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko może zostać uznana za „odpowiednią”, zgodnie z art. 6.3 dyrektywy siedliskowej

Została dokonana odpowiednia analiza alternatyw oraz wykazano, iż nie istnieje inna alternatywa wykonalna z punktu widzenia środowiska

Istnieją powody o charakterze zasadniczym, wynikające z nadrzędnego interesu społecznego, które mogą uzasadnić realizację przedsięwzięcia

Jeśli zostaną zrealizowane środki kompensujące, zgodnie z konkretnym i szczegółowym planem wdrażania, zagwarantowana zostanie ogólna spójność Sieci Natura 2000 i nie dozna ona istotnego uszczerbku na dłuższą metę.

WOBEC POWYŻSZEGO …

KOMISJA UWAŻA, IŻ PRZEDSIĘWZIĘCIE „ LA BREÑA II” MOŻE ZOSTAĆ ZREALIZOWANE, ZGODNIE Z WARUNKAMI OKREŚLONYMI PRZEZ PAŃSTWO HISZPAŃSKIE, Z UWAGI NA ISTNIENIE POWODÓW O CHARAKTERZE ZASADNICZYM, WYNIKAJĄCYCH Z NADRZĘDNEGO INTERESU SPOŁECZNEGO, POD WARUNKIEM, IŻ ZOSTANĄ WDROŻONE W ODPOWIEDNIM CZASIE ŚRODKI KOMPENSUJĄCE KONIECZNE DLA ZAPEWNIENIA OGÓLNEJ SPÓJNOŚCI SIECI NATURA 2000. HISZPANIA ZOBOWIĄZANA JEST DO PRZEDKŁADANIA KOMISJI COROCZNYCH RAPORTÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ WDRAŻANIA I MONITOROWANIA ŚRODKÓW KOMPENSUJĄCYCH

Twórzmy bogactwo nie niszcząc skarbów naszej przyrody Twinning Project PL/06/IB/EN/02 Communication, Public Awareness and Capacity Building for the EU Natura 2000 Ecological Network DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Add a comment

Related pages

Czym jest różnorodność biologiczna? by Alicja Chomiak on Prezi

Czym jest różnorodność biologiczna? ... Bioróżnorodność na poziomie genów określana jest przez poziom heterozygotyczności populacji.
Read more

Czym jest różnorodność biologiczna? - Prezi

Transcript of Czym jest różnorodność biologiczna? ... Bioróżnorodność maleje stopniowo w kierunku od równika do biegunów.
Read more

Różnorodność biologiczna – Wikipedia, wolna encyklopedia

Bioróżnorodność jest często stosowanym określeniem dla sumy gatunków lub ekosystemów analizowanych lub porównywanych obszarów. Istnieje wiele ...
Read more

Czym jest bioróżnorodność - www.experto24.pl

Bioróżnorodność w podstawowym rozumieniu to bogactwo gatunków. Jest to zjawisko niezbędne do prawidłowego funkcjonowania życia, jednak coraz ...
Read more

Czym jest bioróżnorodność ? Jak ... - Bogusław Sonik

Temat bioróżnorodności czyli zróżnicowania organizomów i ekosystemów na Ziemi nie jest w Polsce popularny. Niestety niewiele osób wie, co w ogóle ...
Read more

Czym jest różnorodność biologiczna? - nowaera.pl

Czym jest różnorodność biologiczna? Scenariusz z zastosowaniem ... • porównuje bioróżnorodność ekosystemów na świecie. D – Uczeń:
Read more

Co to jest bioróżnorodność? – zadania, ściągi i testy ...

Zobacz 3 odpowiedzi na zadanie: Co to jest bioróżnorodność?
Read more

1. Co to jest bioróżnorodność 2. Jakie są przejawy ...

Co to jest bioróżnorodność. 2. Jakie są przejawy bioróżnorodności. 3. Poziomy bioróżnorodności. Proszę krótko, zwięźle i na temat.
Read more

Bioróżnorodność - Sciaga.pl

Bioróżnorodność jest pojęciem wyrażającym pełny dynamizm żywej przyrody: skład genetyczny gatunków zmienia się w czasie i przestrzeni wskutek ...
Read more