Curs documents digitals accessibles (word excel-pdf) de CATAC

25 %
75 %
Information about Curs documents digitals accessibles (word excel-pdf) de CATAC
Education

Published on February 27, 2014

Author: catac_upc

Source: slideshare.net

Description

En la actualidad la información se crea de manera digital por tanto es imprescindible que su contenido sea accesible para todos. Cada vez más relevante que seamos conscientes de la importancia de operar bajo criterios de accesibilidad al tiempo de trabajar los contenidos y las webs, con el fin de que éstas sean totalmente accesibles y que respeten la legislación vigente en la materia. La accesibilidad a las TIC pretende convertirse pues en una herramienta global para garantizar que todas las personas tengan un acceso eficiente a los nuevos servicios y aplicaciones de la Sociedad de la Información. Consiguiendo que la accesibilidad esté presente en todos los documentos digitales podremos garantizar que
todas las personas tengan las mismas oportunidades para acceder a la información.
Esta presentación es el material docente de una acción formativa realizada por la Cátedra de Accesibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña. Esta formación proporciona a las personas las habilidades necesarias para crear y mantener documentos electrónicos accesibles haciendo uso de los formatos más comunes como PDF, Word, Excel, etc.
Como resultado de la acción los participantes consiguen:
- Conocer las principales discapacidades y las diferentes maneras de acceso a las TIC.
- Conocer y hacer uso de los elementos semánticos,
tanto de documentos MS office como en PDF
- Crear documentos accesibles (MS office y PDF) - Exportar documents MS office - Exportar documentos MS office
- Conocer las herramientas de accesibilidad de las que
dispone del Adobe
Esta presentación contiene los siguientes puntos:
1. La discapacidad y la diversidad funcional en el acceso
a la información.
2. Accesibilidad en documentos MS Office
2.1 Elementos semánticos documentos MS office
2.2 Creación documentos MS office accesibles (Redacción, estructuración y otros objetos).
2.3 Exportación de documentos MS office a PDF
3. Accesibilidad en documentos PDF
3.1 Elementos semánticos documentos PDF
3.2 Etiquetado y orden de lectura
3.3 Comprobación de la accesibilidad

Creació de Documents Digitals Accessibles Càtedra d’Accessibilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya Raquel Vállez Yolanda Guasch

Per què fer els documents accessibles? Introducció

Per què fer els documents accessibles? • Curs 2011/2012: 5.008 Alumnes amb discapacitat matriculats a la Universitat Pública Espanyola. (Font: Avance de resultados del censo de alumnos universitarios con discapacidad curso académico 2011-2012. Observatorio Estatal de la Discapacidad).

Per què fer els documents accessibles? • Cens 2011: 155 Alumnes amb discapacitat a la UPC. (Font: Dades Cens de Discapacitats. Any 2011. Comissió Tècnica UNIDISCAT. Consell Interuniversitari de Catalunya).

Per què fer els documents accessibles? Què voldrà estudiar el Diego? Potser enginyeria, arquitectura…. … O ornitologia.

Pels altres… • perquè som una comunitat de persones amb diferents capacitats i circumstàncies Alumnes PDI PAS UNIVERSITAT Proveïdors Col·laboradors

Per mi… • perquè així la meva feina genera un resultat de més qualitat i de valor afegit • perquè garanteixo que la meva universitat és socialment responsable (Estrategia Universidad 2015: el camino para la modernización de la Universidad, 2010) “responsabilidad social como una pieza fundamental del compromiso de la Universidad con la sociedad y con su tiempo, así como con las generaciones futuras” “la Universidad debe contar con campus sostenibles que deben ser saludables, accesibles e inclusivos y desempeñar sobre el entorno social, urbano y cultural una mayor interacción y un papel didáctico, proyectándose externamente como modelo de armonía espacial, sostenibilidad y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.”

Per tots! • “Los entornos universitarios deberán ser accesibles de acuerdo con las condiciones y en los plazos establecidos en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y en sus disposiciones de desarrollo.” • “Los edificios, instalaciones y dependencias de las universidades, incluidos también los espacios virtuales, así como los servicios, procedimientos y el suministro de información, deberán ser accesibles para todas las personas, de forma que no se impida a ningún miembro de la comunidad universitaria, por razón de discapacidad, el ejercicio de su derecho a ingresar, desplazarse, permanecer, comunicarse, obtener información u otros de análoga significación en condiciones reales y efectivas de igualdad.“

Discapacitats Discapacitats Físiques • Dèficit motriu • Osteoarticulars • Sistema nerviós Discapacitats Psíquiques i Mentals • Retard mental • Trastorns de l'aprenentatge • Malaltia mental Discapacitats Sensorials i Expressives • Dèficit visual • Ceguesa • Mala visió • Dèficit de l'oïda • Sordesa • Mala audició • Dèficit del llenguatge, parla i veu Pluridiscapacitats • Sordceguesa • Paràlisis cerebral

Tots hi veiem igual? • Vídeo: Vision Test

Què és la accessibilitat? • És la condició que han de complir els entorns, processos, bens, productes i serveis, així com els objectes o instruments, eines i dispositius, per ser comprensibles, utilitzables i practicables per totes les persones en condicions de seguretat i comoditat i de la forma més autònoma i natural possible. Com ho fem? • Estratègia "disseny per tothom”: disseny de productes , entorns, programes i serveis que puguin utilitzar totes les persones, en la major mesura possible, sense necessitat d’un disseny especialitzat i sense perjudici d’ajustos raonables.

…i la infoaccessibilitat? • Aplicació dels principis d’accessibilitat universal a les tecnologies de la comunicació e informació, de tal manera que totes les persones puguin comunicar-se i accedir a qualsevol sistema d’informació, en igualtat de condiciones.

Ajudes tècniques • Lector (o revisor) de pantalla, realitza una conversió de text a parla i permet la navegació pel document mitjançant tecles d’accés ràpid. (Ex. JAWS, VoiceOver...) • Magnificador de pantalla, amplia una zona de la pantalla. (Ex. ZoomText) • Vídeo: Tecnosoluciones

Pràctica amb JAWS Comandes JAWS per llegir TEXT en Windows. Comandaments per a JAWS en Windows. (Castellà) Número Descripció Comandes 1. Llegir tot el doc INSERT + FLETXA ABAIX 2. Llistat de títols Llistat gràfica i imatges amb text alternatiu Llistat de links INSERT + F6 Llistat de taules Moure dins la taula Llegir cel·la actual Llegir columna actual Llegir la fila actual Anar a la següent taula INSERT + CTRL + T Disminuir velocitat veu Silenciar veu JAWS CRTL + ALT+AvPág Lletra a l’esquerra Lletra a la dreta paraula a l’esquerra paraula a la dreta Començament de línia Fi de línia Paragraf amunt Paragraf Avall Pàgina amunt Pàgina avall Top de la pàgina actual Top de la següent pàgina Començament de document Fi de document FLETXA ESQUERRA 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. CTRL + SHIFT + O INSERT + F7 INSERT + SPACE, T i cursors 5 SHIFT + 5 SHIFR + FLETXA AMUNT CTRL + Enter CTRL FLETXA DRETA CTRL + FLETXA ESQUERRA CTRL + FLETXA DRETA INICI FI CTRL + FLETXA AMUNT CTRL + FLETXA ABAIX RePág Avpág CTRL + RePág CTRL + AvPág CTRL + INICI CTRL + FI

Document MS WORD

Com fem un document WORD accessible? Planifiquem cóm serà el document. Introduïm el contingut. Considerem l’accessibilitat dels diferents elements. Comprovem l’accessibilitat. Obtenim un document accessible!

Planificació Establir: • Propietats del document • Idioma principal del document • Mida i orientació de pàgina • Marges • Format del text • Espai entre línies • Capçalera i peu de pàgina (no es llegeixen en el JAWS) • Alineació (preferiblement text alineat a l’esquerra, no justificat)

Com començo???

Contingut textual (I) • Lletra del cos del document:  Mida entre 11-14; estils preferents: sense ‘serif’(i.e. Trebuchet, Arial, Verdana, Calibri o Helvètica).  Evitar cursiva i lletra ornamentada.  No utilitzar més de dos tipus de lletres (recomanació).  Colors: alt contrast entre lletra i fons, assignar color automàtic. • Llistes: utilitzar les eines de Word per crear llistes o enumeracions.

Contingut textual (II) • Fer ús de salts de pàgina o de secció per separar elements entre les pàgines i per marcar fi de seccions. • Estil de paràgraf: evitar ús d’INTRO per separar paràgrafs o elements del document. Fer ús de les opcions del menú ‘paràgraf’.

Contingut textual (II) • Acrònims: han d’incloure el seu significat la primera vegada que apareixen. • Idioma: establir idioma del text, en els fragments en idioma diferent al principal. • Redacció: frases i vocabulari clar i senzill, bona puntuació i evitar abreviatures. 11. (Més informació: llibre ‘Cómo elaborar textos de fácil lectura’). • Evitar frases vídues al final de la pàgina.

Estructura (I) • Crear estructura jeràrquica del document. • Marcar els nivells dels títols amb l’ús i adequació dels estils ràpids (títol 1, 2… màxim 6 nivells). (Es pot comprovar revisant els marcadors amb el panell de navegació del processador de textos). • Tipus d’estils:  Estil de paràgraf  Estil de caràcter • Si es té previst passar el DOC a PDF, la nomenclatura dels títols ha de ser la mateixa que utilitzen les etiquetes estàndard en el format PDF. Els altres elements del document com llistes, taules, enllaços, seccions i taules de contingut generen automàticament etiquetes estàndards. • Més info: http://alistapart.com/d/pdf_accessibility/PDFtags.html. Estil Word Estils Word per a PDF Referència (Anglès) Títol 1, 2, 3 H1, H2, H3... Head level Paràgraf / normal P Paragraph Epígraf Caption Caption

Estructura (II) • La Taula de Contingut per motius de usabilitat no hauria d'excedir de tres nivells. • El caràcter entre el text i el número de pàgina ha de ser en format de punts (per a usuaris de JAWS). (No deixar sense caràcters). • Assegurar-se que la taula de continguts té activat el mode HYPERLINK per a l’índex de continguts, figures i taules (a través de inserir ‘Taula de Continguts’). (Facilita la navegació en JAWS). • Separar les seccions del document amb ‘salts de secció’.

Estructura (III) • Establir les capçaleres i peus de pàgina. • Paginar el document amb mateix tipus de lletra. Números amb mida visible (entre 12-14). • Notes i peus de pàgina (per a usuaris baixa visió fer espai entre número i text). Més informació: Guia de Contingut Digital Accessible.

Columnes • Ús de l’eina de columnes (salts continus i de columnes)

Quadres de text • Evitar l’ús de quadres de text (aquests són tractats com imatges i el seu contingut no es llegit per les ajudes tècniques). • Si s’utilitzen quadres de text , afegir text alternatiu. Per més informació consulteu la ‘Guia de Contingut Digital Accessible’.

Enllaços • Taula de Continguts. • Enllaços dins el text: l’hipervincle ha de donar una descripció clara del lloc de destí (evitar posar només la URL o la frase “clica enllaç”).

Enllaços • Referències creuades (nota al peu, referència creuada a figura o numeració del text...) han de ser introduïdes mitjançant les eines existents en Word.

Taules, Figures, gràfics ( i d’altres objectes incrustats) • Afegir capçalera (captions- epígrafe) als objectes incrustats amb la numeració seriada corresponent. • Es recomana que la capçalera estigui abans (part superior) de l’objecte incrustat. • Afegir text alternatiu a figures i gràfics, sobretot si és essencial per a l’enteniment del contingut del document.  Si no aporta informació al document omplir el TEXT ALT amb un parell de cometes: “”.

Figures (figures poden ser fotografies, dibuixos, gràfiques o imatges) • Imatges nítides, senzilles i amb alt contrast. • Posició en línia amb el text. • No utilitzar marques d’aigua o imatges de fons ja que interfereixen amb la lectura del text.

Taules (I) • Utilitzar el menú ‘Inserir Taula’. • Ús recomanat per a mostrar dades, no per maquetació del document. • Evitar la combinació de cel·les (tallant la taula en taules més petites/reduïdes). • Contingut textual ha de ser clar i nítid.

Taules (II) • Marcar títol a columnes, i files en el cas d’existir. • Estil de la taula, clara, senzilla, alt contrast fons text i cel·les delimitades per a que no doni confusió la lectura del contingut de cada cel·la. • Mantenir l’estil de la taula en tot el document.

Taules (III) • Evitar files o columnes buides per estètica. • Evitar adjuntar varies taules en una. • Alineació del text a la part superior de cada cel·la (facilita la comprensió de la taula als usuaris de Línia Braille). • Evitar que les files de taula es trenquin entre pàgines. • No combinar ni dividir les cel·les

Taules (IV) • Repetir la fila de títols de la taula en les diferents pàgines en el cas de que ocupi més d’una. • Incloure capçalera (“Caption”) al damunt de la taula amb numeració seriada. (A través del menú “Referències: Insertar Títol”. • La redacció del document ha d’oferir informació de com s’estructura el contingut de taula. • S’aconsella aportar descripció o explicació de la taula després de la mateixa.

Gràfiques (I) • Les gràfiques han de ser senzilles, aportant només la informació rellevant. • Han d’anar acompanyades de taules (si aquesta no és llarga) i de la explicació/descripció dins el discurs del document o, en cas contrari afegir text alternatiu (no més de 100 paraules). • Fer ús de llegendes i afegir les dades quantificatives juntament amb les imatges (barres, cercles, línies...). Percentage of Final /r/ in Detroit African American Speakers Across Gender and Class Summary of Trends The numbers show that /r/ dropping becomes more common in lower classes(lower percentages of final /r/), but that women consistently preserve more /r/'s then men across social classes. Gender Female Male Upper Lower Middle Class Middle Upper Middle Lower Working 90% 70% 44.2% 31.7% 66.7% 52.5% 20% 25%

Gràfiques (II) • Alt contrast i delimitació de les imatges (barres, cercles, línies...). • Colors alternats : fosc – clar. • Evitar combinació: Vermell- verd; Vermell- blau. • Ús de combinació de marques com ratlles, punts... per diferenciar blocs de formatges o barres. • Evitar l’ús del color semàntic. • Proveïr de informació redundant per a la información presentada en colors.

Gràfiques: Accessible o inaccessible?

Color (text, logotips, gràfiques…) • Contrast Vermell Blau Taronja Marró Groc Groc Vermell Blanc Verd  Contrast pobre Vermell  Alt contrast  Evitar combinació vermell-verd • No donar informació únicament amb el color. • Eines d’utilitat i gratuïtes:

Color (II) • Utilitats per aconseguir colors accesibles Colour Contrast Analyzer: per analitzar l’accessibilitat dels colors emprats.

Color (III) • Utilitats per aconseguir colors accesibles Contrast-A : per buscar combinacions de colors accessibles. Alteracions en la detecció del color  Protanopia és la carència de sensibilitat al color vermell.  Deuteranopia no es discrimina entre verd i vermell.  Tritanopia és color blau. la carència de sensibilitat al

Vídeo • Subtitulació de vídeos. Manual per realitzar les pràctiques • Guia de Contingut Digital Accessible

Comprovació de l’accessibilitat • Comprovador de Word (nomès funciona en documents creats amb Office 2010)  Errors (ítems que impedeixen la comprensió del document)  Advertències (ítems que la dificulten)  Suggeriments (ítems per millorar l’experiència de l’usuari)  Anar a la guia de suport en línia • JAWS

Full de càlcul MS Excel

Com fem un full de càlcul en Excel accessible?

Document PDF

Com fem un document PDF accessible? Transformem Word en PDF Comprobem transformació és correcta Test accessibilitat Solventem problemes Obtenim un document accessible! Millor opció sempre desde word.

Transformem WORD a PDF Des de WORD anar a menú ACROBAT: 1. Preferències > Configuración  Crear marcadors  Agregar vincles  Activar etiquetat avançat 2. Preferències > Marcadors Escollir les nivells de marcadors que voleu que apareguin al PDF. (fins a 6 nivells) 3. Crear PDF Mai guardar o imprimir WORD com a PDF !

Comprovar 1. Propietats del document  Arxiu> Propietats > Descripció : títol, autors, paraules clau.  “ > “ > vista inicial: mostrar títol doc.  “ > “ > Avançat: Idioma principal del document

Comprovar 2. Marcadors 3. Etiquetes

Test d’accessibilitat • Herramientas> accesibilidad> comprobación completa 1 2 3

Informe d’errors • Llista d’errors

Informe d’errors- Errors recurrents 1. Falta text alternatiu figures (fotos, quadres, gràfiques...) 2. Errors d’ordre lògic de lectura 3. Errors d’etiquetatge • Errors d’etiquetatge de taula 4. Links

Errors recurrents 1: Text alternatiu Quadres de text o imatges significatives:

Errors recurrents 2: Ordre de lectura

Errors recurrents 3: Error d’etiquetatge I 1. Element mal etiquetat. 2. Element no etiquetat Dues opcions per esmenar-ho: A. Panell d’etiquetes B. Panell Retocar Ordre de Lectura

Errors recurrents 3: Error d’etiquetatge II A. Panell d’etiquetes Qué es pot fer? • Moure etiquetes • Cambiar nom • Afegir nova etiqueta No es pot desfer! Llistat de tipus d’etiquetes (anglès) pràctica

Errors recurrents 3: Error d’etiquetatge III B. Panell Retocar Ordre de Lectura

Errors recurrents 3: Error etiquetatge IV- Taules Identificar TH i TD: 1. Menú Retocar Ordre de lectura> seleccionar taula > clicar editor de taula ó 2. Menú Rectocar orden de lectura> seleccionar taula > botó dret> editor de taula

Errors recurrents 4: Links 5. Links En imatges o text: un link que no es detecta s’ha de crear: Seleccionar text/ imatge > botó dret ratolí > crear vincle

Bibliografía recomanada • Producing Accessible Word and PDF Documents. (Anglès) • Guía de accesibilidad en documentos PDF. (castellà) • Video tutorials per a Word, Excel, PPs (Anglès)

Dades de contacte • Raquel Vàllez raquel.vallez@catac.upc.edu • Yolanda Guasch yolanda.guasch@catac.upc.edu Càtedra d’Accessibilitat Universitat Politècnica de Catalunya Escola Politècnica Superior de Vilanova i la Geltrú Edifici VG3 Despatx 160 Telf. 93 896 72 45 www.catac.upc.edu Segueix-nos a Twitter @CATAC_UPC

Add a comment

Related presentations

Related pages

Curs Excel.pdf

Curs Excel capitolul 2 by HyperOL123 in Types > School Work and curs excel. Curs Excel capitolul 2. Upload Sign in Join. Books Audiobooks. Scribd Selects.
Read more

SUPORT DE CURS.doc - Scribd - Read Unlimited Books

Scribd is the world's largest social reading and publishing site. ... SUPORT DE CURS Modulul I. PSIHOGENEZA COPILULUI LA VÂRSTELE TIMPURII Obiective
Read more

WorldCat.org: The World's Largest Library Catalog

Global catalog finds more than one billion items and growing, online articles and files as well as books and media in libraries near the searcher's ...
Read more

La carte d'identité électronique - Agence du Numérique ...

La photographie digitale ... sont protégées et ne sont accessibles que via un ... légalisée des documents électroniques (Word, Excel, Pdf). ...
Read more

Télécharger exercices word gratuit - Gratuiciel.com

... tenant compte des directives de 2006 multi dossiers saisie sur 2 exercices lettrage pointage editions avec export word excel pdf ... word et excel tous ...
Read more

Recursos. XTEC - Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya

Word Mobility City Project. ... Publicació del document. ... Cercador per a les col·leccions digitals de Catalunya.
Read more

Google

Advertising Programmes Business Solutions +Google About Google Google.com © 2015 - Privacy - Terms ...
Read more

#metaOER | Open Resources on Open Educational Resources

... la seva aplicació als contiguts educatius digitals. ... més del curs introductori al ... produir recursos educatius accessibles d ...
Read more