Curcubeul schimbarii

45 %
55 %
Information about Curcubeul schimbarii
Education

Published on March 11, 2014

Author: OANA45

Source: slideshare.net

Description

Proiect Educational

PROIECT EDUCAŢIONAL DE PROMOVARE A EDUCAŢIEI PENTRU SCHIMBARE “CURCUBEUL SCHIMBĂRII” octombrie 2013 - octombrie 2015 “ÎMPREUNĂ PENTRU SCHIMBARE!” COORDONATOR PROIECT LA NIVEL DE UNITATE: Prof. înv. preşc. Oruna Antoneta Anica

I.ARGUMENT: Nevoia de schimbare privind stilul de lucru cu preşcolarii, schimbarea în metodologia aplicată, în atitudinea şi viziunea cadrelor didactice, care lucrează în această treaptă a învăţământului preuniversitar, se transpune în iniţiativa M.E.N. care oferă Programul educaţional de promovare a educaţiei pentru schimbare la preşcolari. Proiectul nostru îşi doreste să aducă schimbarea în modul transdisciplinar de abordare al dezvoltării copilului prescolar prin realizarea unei conexiuni directe între educaţia preşcolară şi mediul natural, ambiental şi social prin focalizarea pe activităţi specifice educaţiei outdoor. Acţiunile propuse sunt menite să atragă copilul, să-i stimuleze curiozitatea, să îl implice activ în învăţare, ajutându-l, totodată, să „evadeze” dintr-un mediul rigid, fără viatţă, stereotip, într-un mediu în care copilul să aibă experiente profunde, bazate pe simţuri, pe investigare directă, experimentare şi responsabilizare, toate acestea orientate spre formarea unui stil de viaţă sănătos, în spiritul cetăţeniei active.

II. DESCRIEREA PROIECTULUI: II.1. GRUP ŢINTĂ: - preşcolari, - 8 cadre didactice; - parintii copiilor implicati in proiect; -membrii ai comunitatii II. 2. DURATA: 2 ani, în perioada 15 octombrie 2013 - 15 octombrie 2015. II. 3. RESURSE UMANE: ● cadrele didactice; ● părinţii copiilor; ● preşcolari cu vârste cuprinse între 3 şi 6 ani; ● inspectorul şcolar pentru învăţământ preşcolar; ● reprezentanţi ai autorităţilor locale, parteneri la nivel judeţean;

II. 6. SCOP: Abordarea curriculumului privind educaţia pentru schimbare la vârsta preşcolară într-o manieră transdisciplinară, prin realizarea unei conexiuni directe între educaţia preşcolară şi mediu, prin focalizarea pe activităţi outdoor; formarea cadrelor didactice în această direcţie pe baza suportului de curs elaborat la nivel judeţean, pe baza exemplelor de bune practici, participarea la schimburi de experienţă cu alte judeţe, stimularea atitudinii pozitive a cadrelor didactice, copiilor, părinţilor la schimbare, prin strategii şi căi de acţiune, mecanisme şi tipuri de activităţi care ies din tiparul tradiţional. II.7. PRODUSE ALE ACTIVITĂŢILOR DIN PROIECT: 1. Lucrările copiilor, pliante realizate de copii şi de educatoare, postere, documentele cadrelor didactice, fotografii, imagini, albume tematice, jurnalul proiectului, diplome, poezii şi poveşti create de copii, cântece, dansuri, costume create de copii, părinţi şi educatoare, măşti etc. 2. Ghid de bune practici, suport de curs.

II. 8. OBIECTIVE SPECIFICE: a) Privind copiii preşcolari: O1 – Însuşirea corectă a comportamentelor sociale pentru copiii din grădiniţă; O2 – Compararea produselor proprii cu ale altor copii în cadrul atelierelor de creaţie; O3 – Identificarea şi exersarea abilităţilor personale/ inteligenţelor multiple pentru cel puţin 60% din copiii din grupul ţintă; O4 –Asigurarea comunicării verbale/ nonverbale/ paraverbale în contexte sociale prin participarea la concursuri; O5 – Familiarizarea copiilor cu medii culturale şi sociale diferite; O6 –Stimularea imaginaţiei şi a creativităţii în vederea pregătirii pentru afirmare şi exersarea abilităţilor personale pentru cel puţin 60% din copiii din grupul ţintă; b) Privind cadrele didactice: O1- Planificarea şi implementarea unui curriculum adaptat şi adecvat cerinţelor programului, precum şi a unor practici de instruire bazate pe cunoaşterea individuală a copiilor şi pe cunoaşterea nevoilor şi valorilor comunităţii; O2 - Adaptarea strategiilor didactice şi a mediului educaţional din grădiniţă pentru a răspunde nevoilor specifice ale tuturor copiilor, pentru stimularea valorilor personale şi încrederii în sine pentru toţi preşcolarii implicaţi în proiect; O3 - Crearea unei strategii individualizate pentru a sprijini evoluţia favorabilă, în ritm propriu, a fiecărui preşcolar şi pentru compararea sincronică şi diacronică a acesteia; O4 - Dezvoltarea abilităţilor personale de comunicare şi relaţionare pentru fiecare cadru didactic implicat în proiect; O5 - Promovarea bunelor practici şi achiziţii în cadrul activităţilor de formare continuă de către membrii echipei de implementare. c) Privind părinţii şi alţi factori educaţionali din comunitate: O1 - Identificarea comportamentelor şi atitudinilor copiilor proprii în medii diferite de cel familial de către cel puţin un părinte al fiecărui preşcolar din grupul ţintă, în perioada octombrie 2013 - octombrie 2015. O2 - Executarea unor produse de grup pentru identificarea abilităţilor şi inteligenţelor multiple ale copiilor proprii de către cel puţin un părinte al fiecărui preşcolar din grupul ţintă în perioada octombrie 2013 – octombrie 2015. O3 - Efectuarea unor activităţi comune copii – părinţi – cadre didactice – membri ai comunităţii locale pentru dezvoltarea spiritului de echipă al tuturor participanţilor în perioada octombrie 2013 – octombrie 2015. O4 - Conştientizarea de către 50% dintre părinţi si alţi factori educaţionali din cadrul comunităţii cu privire la rolul lor în formarea şi dezvoltarea propriilor copii; O5 - Implicarea autorităţilor locale şi a altor factori ai comunităţii în rezolvarea problemelor administrativ-financiare care vor apărea pe parcursul derulării acestui program.

III.ACTIVITĂŢI PROPUSE •Curcubeul schimbării – lansarea proiectului – octombrie 2013 •O sută de idei pentru a schimba lumea - Ateliere de lucru pentru realizarea de materiale promoţionale – noiembrie 2013 – Anul Internaţional al Cetăţenilor •Importan a sărbătorilor religioase în cultura poporului român. Crăciunulț – 10 decembrie 2013 – Ziua Mondială a drepturilor omului •Eroii basmelor de azi, eroii zilelor de mâine – ianuarie 2014 •Împreună pentru schimbare – masă rotundă – 2 februarie 2014 – Ziua Internaţională a Gândirii •Mami, tati, ma auziti?- martie 2014 – anul Internaţional al Familiei •Dar din suflet pentru semeni - acţiuni de caritate pentru bătrâni şi copii însoţite de programe artistice – aprilie 2014 •Picnic cu familia –activităţi outdoor împreună cu familia – 15 mai 2014 - Ziua Internaţională a familiei •Cele 100 de limbaje ale copilului - ateliere de creaţie (pictură, modelaj, confecţii, desen, colaje, materiale din natură, deşeuri, etc) – 1 iunie 2014 - Ziua Internaţională a copilului •Educaţia pentru schimbare – sesiune de formare - curs de formare susţinut de formatori / Schimburi de experienţă între grădiniţele implicate în proiect la nivel judeţean şi naţional – iulie+august 2014 •Let’s do it, Romania! - acţiune de ecologizare a mediului în comunitate – 25 septembrie 2014 - Ziua mondială a curăţeniei •Traseul prieteniei - sănătate prin miscare - plimbări cu bicicleta, cu trotineta, alergare, mers pe jos – 17 octombrie 2014 – Ziua Internaţională a Sportului pentruToţi •Un gând bun pentru fiecare – realizarea mesajelor şi transmiterea lor către comunitate prin desene purtate de baloane sau distribuirea directă a acestora – 16 noiembie 2014 - Ziua Internaţională pentru toleranţă – •Cântec, joc şi voie bună – prezentarea unor programe artistice – 1 decembrie - Ziua Naţională a României •Hai să dăm mână cu mână! –24 ianuarie 2015 - Ziua Unirii Principatelor Române •Diferiţi, dar la fel – spectacol multicultural – 21 februarie 2015 – Ziua Internaţională a Limbii Materne •Personaje pe scenă – spectacol de teatru – 20 martie 2015 – Ziua Internaţională a Teatrului pentri copii •Magia cărţii – confecţionare de cărţi de către copii – 2 aprilie 2015 – Ziua Internaţională a cărţii pentru copii •Să învăţăm de la străbuni - vizită la muzeu – mai 2015 •Flori cu chip de copil – expoziţie de lucrări – 1 iunie 2015 – Ziua Internaţională a Copiliului •România, te iubesc! - Trasee de vacanţă – iulie+august 2015 •Abordarea transdisciplinară a conţinuturilor – masă rotundă - septembrie 2015 •Curcubeul Schimbării - Evaluarea proiectului – octombrie 2015.

IV. MEDIATIZARE: a) la nivel national:popularizarea proiectului si actiunilor acestuia pe www.didactic.ro b) la nivel judeţean: Sediul ISJ BN, CCD BN,CJRAE - afişe şi pliante c) la nivelul grădiniţei: pagina web a grădiniţei, panoul informativ al grădiniţei, pliante pentru părinţi; articole în mass-media locală, banere prin care comunitatea să primească informaţii despre scopul/acţiunile proiectului educaţional V. IMPACTUL PROIECTULUI: creşterea interesului copiilor şi părinţilor privind educaţia pentru schimbare şi adaptare; îmbunătăţirea gradului de participare a părinţilor şi a comunităţii locale în educaţia de tip preşcolar; dezvoltarea sentimentelor de respect şi apreciere a valorilor locale şi individuale. VI. MONITORIZAREA, RAPORTAREA EVALUAREA PROIECTULUI: - Coordonatorul (la nivelul unităţii a) Proiectului Curcubeul schimbării: se va ocupa de lansarea, derularea şi finalizarea proiectului; va monitoriza lunar desfăşurarea activităţilor; va parcurge cursul de formare Educaţia pentru schimbare; va organiza întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare; va urmări impactul asupra comunităţii. - Mijloacele prin care se vor realiza monitorizarea şi raportarea evaluării sunt: ghid de monitorizare, raport iniţial, rapoarte intermediare, focus-grupuri cu copii, părinţi, cadre didactice şi persoanele implicate, chestionare, rapoarte finale, conferinţă judeţeană şi conferinţa naţională.

VII. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI se va realiza prin: •Elaborarea unui ghid metodic – Exemple de bune-practici; •Includerea în planificările cadrelor didactice, în calendarul activităţilor extracurriculare a activităţilor propuse în proiect; •Cursuri de formare pentru cadrele didactice (suport de curs); •Distribuirea de fly-ere în comunitate; •Creşterea încrederii părinţilor în rolul educaţiei timpurii în viaţa copiilor proprii, conştientizarea beneficiilor de frecventarea permanentă a grădiniţei de către copii, pentru o educaţie de calitate; •Schimburi de experienţă ; •Parteneriate cu Consiliile locale. Director, Coordonator de proiect, Prof. Farcaş Viorica Prof. înv. preşc. Oruna Antoneta-Anica

Bibliografie: •Programul educaţional de promovare a educaţiei pentru schimbare la preşcolari; Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7ani, 2008; •Revista Invăţământul preşcolar, Cerghit, I. ( 2007); •Metode de învăţământ, Ed. a IV-a. Iaşi, Editura Polirom, Cerghit, I. (2002); •Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri şi strategii, Bucureşti, Ed. Aramis, Cucoş, C. (2006); •Pedagogie, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Iaşi, Editura Polirom, Bocoş, M., Jucan, D. (2007); •Teoria şi metodologia instruirii şi Teoria şi metodologia evaluării. Repere şi instrumente didactice pentru formarea profesorilor, Cluj- Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă. •www.edu.ro, L.E.N. nr.1/2011

Add a comment

Related presentations

Related pages

Proiect National Curcubeul Schimbarii Buzau

Problemele lumii contemporane constituie ele însele un sistem de valori care determină pozitiv educaţia contemporană şi se constituie în direcţii ...
Read more

Curcubeul schimbarii | Facebook

Curcubeul schimbarii. 356 likes. Health/Beauty ... Message this Page, learn about upcoming events and more. If you don't have a Facebook account, you can ...
Read more

Curcubeul Schimbarii - YouTube

Joc in cerc,din perioada Carnavalului,cu ocazia Zilei Internationale a Limbii Materne
Read more

"Curcubeul Schimbarii" - la Mangalia - YouTube

Evenimentul a avut loc sambata, 31 mai 2014, la Gradinita nr.7 din Mangalia.
Read more

Curcubeul Schimbarii Bistrita-Nasaud.

De „Ziua Pamantului”, copiii de la grupa mica, Gradinita P.P. nr. 13 Bistrita, au plantat flori, contribuind la infrumusetarea curtii gradinitei.
Read more

Curcubeul Schimbarii Bistrita-Nasaud.: Activitati Luna ...

Preşcolarii din grupele „Albinuţelor ”, “Prichindeilor”, “Stelu ţelor ” şi „Inimioarelor ” de la Gr ădiniţa PN. Nr. 18 Bistriţa au ...
Read more

Curcubeul schimbarii - Education - documents.tips

1. proiect educaŢional de promovare a educaŢiei pentru schimbare “curcubeul schimbĂrii” octombrie 2013 - octombrie 2015 “ÎmpreunĂ pentru ...
Read more

Curcubeul Schimbarii Braila | Facebook

Curcubeul Schimbarii Braila is on Facebook. Join Facebook to connect with Curcubeul Schimbarii Braila and others you may know. Facebook gives people the...
Read more

CURCUBEUL SCHIMBARII copy copy - explee.com

Explee allows you to make eyecatching and interactive animated video. Go for video scribing and whiteboard animation to blow your audience away.
Read more

Curcubeu - Wikipedia

Curcubeul secundar diferă de primul prin aceea că în interiorul picăturii de apă lumina suferă două reflexii interne. Analog, ...
Read more