Cs102 5

75 %
25 %
Information about Cs102 5

Published on September 17, 2014

Author: nerguibatjargal1

Source: slideshare.net

1 Е-нээлттэй сургууль Мэдээллийн санд QUERY обьект үүсгэх, ашиглах ЛЕКЦ №5

QUERY обьекттэй ажиллах Өгөгдлийн сангийн нэг ба хэд хэдэн хүснэгтээс тодорхой нөхцөл хангах бичлэгүүдийг шүүж харах, хүснэгтээс өгөгдлийг тодорхой талбараар эрэмбэлэх, талбарт тооцоолол хийх, нэгтгэн дүгнэх үйлдэл гүйцэтгэж хадгаладаг обьектыг query гэнэ. Өөрөөр хэлбэл query нь хүснэгтээс шаардлагатай бичлэгийг хайх зориулалттай нөхцлийн цуглуулга юм. MS Access програмд Selection Query/сонгох/ ба Action Query /үйлдлийн/ гэсэн 2 үндсэн query байдаг. 2

Үндсэн QUERY: SELECTION query SELECTION QUERY нь тодорхой нөхцлийг хангах өгөгдлүүдийг түүвэрлэн авч, хүснэгтийн өгөгдлийг өөрчлөхгүй Select query: Түүвэрлэсэн өгөгдлүүдэд дүн шинжилгээ хийж, засварлах боломжтой. Энэ төрлийн query хамгийн түгээмэл ашиглагддаг. Parameter query: Datasheet цонхонд тодорхой нөхцөл хангасан бичлэгүүдийг харуулдаг query юм. query үүсгэх загвар ашиглан хэд хэдэн мэдээлэл авах боломжтой. Crosstab query: Өгөгдөлд дүн шинжилгээ хийх зорилгоор нэгтгэн үүсгэсэн хүснэгтэн query юм. Crosstab query нь өгөгдлүүдийг тоолох, дундаж, нийлбэр бодох зэрэг үйлдлүүд хийхэд ашиглагдана. 3

Action query: Зөвхөн нэг үйлдлээр олон бичлэгүүдэд өөрчлөлт хийх үйлдлийг гүйцэтгэдэг. Дараах төрлийн queryнүүд Action query-ний төрөлд багтана. Delete query: Хүснэгтийн нэг болон хэд хэдэн бичлэгүүдийг устгадаг query Update query: Хүснэгтийн нэг болон хэд хэдэн бичлэгүүдэд өөрчлөлт хийдэг query Append query: Хүснэгтийн нэг болон хэд хэдэн бичлэгүүдийг өөр хүснэгтийн төгсгөлд нэмж оруулдаг query Make table query: queryгийн үр дүнд үүссэн хүснэгтээр шинээр хүснэгт үүсгэдэг query SQL query: Access болон бусад өгөгдлийн сангууд ашиглаж болдог SQL хэл дээр үүсгэгддэг. 4

QUERY обьекттэй ажиллах Өгөгдлийн сангийн нэг ба хэд хэдэн хүснэгтээс тодорхой нөхцөл хангах бичлэгүүдийг шүүж харах, хүснэгтээс өгөгдлийг тодорхой талбараар эрэмбэлэх, талбарт тооцоолол хийх, нэгтгэн дүгнэх үйлдэл гүйцэтгэж хадгаладаг обьектыг query гэнэ. queryг ямар зорилгоор ашигладаг вэ? 1. Талбарыг сонгох - Өгөгдлийн сан дахь өгөгдлөөс тодорхой талбарын мэдээллийг сонгож харуулахын тулд ашиглана. Тухайлбал: ажилчдын мэдээллийг агуулсан сангаас зөвхөн овог,нэр, төрсөн огноо зэргээр сонгож харах г.м. 5

2. Бичлэгийг сонгох - Өгөгдлийн санд байгаа өгөгдлөөс тодорхой нөхцлийг хангах бичлэгүүдийг сонгож харуулахын тулд ашиглана. Тухайлбал: ажилчдын мэдээллийн жагсаалтаас хорин таваас дээш настай ажилчдын мэдээллийг буюу бичлэгийг сонгож харах г.м. 3. Бичлэгийг эрэмбэлэх Өгөгдлийн сан дахь өгөгдлүүдийг эрэмбэлж болно. Тухайлбал: ажилчдын мэдээллийн санд байгаа бүртгэлийн мэдээллийг нэрсийн дарааллаар нь эрэмбэлэн харуулах г.м. 4. Томъёо тооцоолол хийх - Өгөгдлийн сангийн талбарын өгөгдөл дээр төрөл бүрийн томъёо тооцоолыг хийж үр дүнг гаргаж болно. 6

5. Талбаруудыг нэгтгэх - Өгөгдлийн сангийн талбарын мэдээллийг нэгтгэн харуулж болно. Тухайлбал: ажилчдын үндсэн мэдээллийг агуулах сангаас ажилчны овог нэр гэсэн мэдээллийг, бусад бүртгэлийн мэдээллийн сангаас тухайн ажилчдын паспортын дугаар болон регистрийн дугаар гэсэн мэдээллийг нэгтгэж харуулах г.м. Өөрөөр хэлбэл “ӨС-ийн зорилгоос хамааран хүснэгтийн өгөгдлүүдэд боловсруулалт хийх обьектыг query гэнэ” гэж тодорхойлж болно. Queryг форм ба тайлангийн бичлэгүүдийн эх болгон ашиглаж болдог. 7

Design View хэлбэрийг сонгож Select query үүсгэх: Create командын зурвасыг нээнэ. Other бүлгийн дээр дарна. Өгөгдлийн сан дахь queryгийн суурь болсон хүснэгт/query(үүд)-ийг агуулсан Show Table цонх ил харагдана. Эдгээрээс сонголтоо хийгээд Add товчлуурыг дарж query дизайн цонхыг нээнэ. 8

QUERY дизайн цонх Ажлын цонх 2 хэсэгт хуваагдана. Дээд талын хэсэгт queryгийн суурь болсон хүснэгт/query(үүд) байрлана. Доод талын хэсгийг дизайн цонх гэх ба мөр, багануудаас бүрдэнэ. Дизайн цонхны багана болгон queryгийн нэг талбарын мэдээллийг агуулна. queryд ямар талбаруудыг оруулах, query-н үр дүнд ямар нөхцлийг хангах бичлэгүүдийг хэрхэн эрэмбэлж харуулах зэрэг үйлдлүүдийг тодорхойлоход дизайн цонхыг ашиглана. 9

1. Хүснэгтүүд - Relationship холбоо бүхий хэдэн ч хүснэгтийн талбараас queryг үүсгэж болно. 2. Талбарын жагсаалт – Хүснэгт тус бүрийн цонхонд талбарын жагсаалт харагдана. 3. View товч - query хэрхэн үүссэнийг харна. 4. Дизайн цонх - Энд queryд сонгогдсон талбарууд байрлана. 10

5. Талбар нэмэх – Хүснэгтийн талбарын нэрийг сонгож дараад query дизайн цонхны доод хэсэг дэх багануудад чирч аваачна. Эсвэл хоёр даралтаар шууд багануудад нэмнэ. 6. Талбарыг өөрчлөх - Баганад нэмэгдсэн талбарыг өөрчлөх бол баганыг сонгоод нээгдэх жагсаалтаас өөр талбарын нэрийг сонгоно. 7. Эрэмбэлэлтийн мөр - дээр талбарыг ямар ангилалаар эрэмбэлэхийг энд заана. 8. Criteria мөр – Бичлэгүүдийг шүүх шүүлтийг илүү дэлгэрэнгүй болгохын тулд энэ мөр дээр шүүлтийн нөхцлийг бичиж өгдөг. 11

query design цонхны бүтэц 1. Field: мөрд queryгийн талбаруудын нэрсийг байрлуулна. 2. Table: мөрөөс тухайн талбаруудыг агуулж буй хүснэгтийн нэрийг сонгоно. 3. Sort: мөрөнд бичлэгүүдийг хэрхэн эрэмбэлэхийг зааж өгнө. Хэрэв энэ мөр хоосон бол эрэмбэлэлт хийгдэхгүй. 12 1 2 3 4 6 4. Show: мөрөнд талбарыг query-гийн үр дүнд харуулах эсэхийг тодорхойлно. 5. Criteria: ба Or: мөрүүдэд бичлэгүүд - ийг шүүх нөхцлийг бичнэ. 6. Or мөрийн доод мөрүүдэд нөхцөл нэмж зааж өгч болно.

2 эсвэл түүнээс олон хүснэгтээс Select query үүсгэх Хэрэв хоёр ба түүнээс олон хүснэгт/query-с шинэ query үүсгэх бол эдгээр хүснэгт/query нь хоорондоо холбоотой байх ёстой. 1. Хүснэгт эсвэл queryг Design горимд нээнэ. 2. Хүссэн дарааллаар талбаруудын нэрийг сонгоно. 3. Өсөх, буурах эрэмбийн аль нэгийг сонгоно. 4. Дэлгэцэнд ил гаргахгүй талбаруудыг Show мөрөнд идэвхгүй болгоно. 5. Run хэрэглүүр дээр дарахад query-н үр дүнг харуулна. 13 Жишээ №1: Хэд хэдэн хүснэгтээс query үүсгэх

Захиалга, Үйлчлүүлэгч гэсэн 2 хүснэгтийн талбаруудаас query үүсгэж байгаа query design цонхны байдал 14

Үүссэн үр дүнг харж байна. Өгөгдлийн сангийн өгөгдлийг шинэчлэн өөрчлөхөд ихэвчлэн хүснэгтийн Datasheet view - г ашигладаг. queryгийн Datasheet view үр дүнг өөрчлөнгөө түүний эх суурь болсон хүснэгтийн өгөгдлийг давхар өөрчилж болдог. 15

query-г хадгалах queryгийн дизайныг хадгалахдаа Quick access toolbar хэрэгслээс Save хэрэглүүрийг дарахад нээгдэх Save As цонхны Query name нүдэнд queryгийн нэрийг өөрчилж Ок товчийг дарж хадгална.

Query Wizard ашиглан select query үүсгэх 1. Create командын зурвасыг нээнэ. Other бүлгийн Query Wizard дээр дарна. 2. Нээгдэх New Query цонхноос Simple Query Wizard-г сонгон Ok дарна. 17 1 2

1. Tables/Queries хэсгээс queryг үүсгэх хүснэгт эсвэл query- г сонгоно. Available Fields хэсэгт талбарын нэрс харагдана. 2. Available Fields цонхноос талбаруудыг сонгон 2 дарна. 3. Selected Fields цонхонд queryгийн талбаруудын нэрс үүснэ. Next дарна. 18 1 2 3

4. Үүсгэсэн queryг ямар нэрээр нэрлэхээ энд бичнэ. 5. Үүсгэсэн queryг шууд нээхийг заана. 6. queryгийн дизайнд өөрчлөлт хийх эсэхээ сонгоно. Finish дарахад query Datasheet горимд нээгдэнэ. 4 5 6 19

Үүсгэсэн query нь Datasheet View дээр харагдаж байна. Энэ жишээнд талбаруудыг зөвхөн 1 хүснэгтээс сонгосон ба талбаруудыг өөр query болон хэд хэдэн хүснэгтээс сонгож болдог. 20

Өгөгдлийн санд хадгалагдаж байгаа асар их өгөгдлүүдээс хэрэгтэй мэдээллээ шүүж харахын тулд дизайн цонхны Criteria (шалгуур), Or мөрүүдэд илэрхийлэл бичиж өгдөг. Нөхцлүүд нь энгийн текст, тоон утга байхаас гадна тооцоолол болон илэрхийллүүд байна. 21 query-д илэрхийлэл ашиглах

Илэрхийлэл гэдэг нь талбаруудын нэр, тоон утгууд, логик үйлдлүүдийн нэгдэл юм. Логик үйлдэл нь тоон ба текст утгуудыг харьцуулах үйлдэлд хэрэглэгддэг тэмдэгтүүд юм. query дээр талбар шинээр үүсгэж томъёо тооцоолол хийх бол Criteria мөрөнд тухайн талбарт шаардагдах нөхцлийг бичиж илэрхийллийг ашигладаг. 22 Criteria мөрөнд илэрхийлэл бичих

23

Хэд хэдэн талбарын Criteria мөрөнд илэрхийлэл оруулах үед Access програм эдгээрийг and холбоосоор холбодог. queryг ажилуулахад талбаруудад оруулсан илэрхийллийн бүх нөхцлүүд биелэгдэж байх ёстой. Жишээ нь: 2003 оны 5-р сарын 31-ээс 2004 оны 5-р сарын 31-ны хооронд төгсөх оюутнуудын бичлэгийг харъя гэвэл >#5/31//2003# and <=#5/31/2004# гэсэн илэрхийллийг Expected Graduation талбарын Criteria мөрөнд бичcэнээр нөхцөл хангасан бичлэгүүд харагдана. Жишээ №2: queryд илэрхийлэл ашиглах 24

OR логик холбоосыг ашиглах үед нөхцлүүдийн аль нэг нь биелэгдэх тохиолдолд илэрхийлэл үнэн болно. Жишээ нь: Arkanzas, Colorada, Kansas мужуудаас ирсэн оюутнуудыг харах бол State талбарт AR or CO or KS гэж бичнэ. Or нөхцлийг зөвхөн нэг талбарт хэд хэдэн удаа ашиглаж болно. Мөн илэрхийллийг Criteria мөрөнд бүхэлд нь бичихээс гадна Or нөхцөл болгоныг тус тусад нь дизайн цонхны or мөрүүдэд бичиж болдог. Or нөхцлийг хэд хэдэн талбарт ашиглахыг хүсвэл нэг нөхцлийг Criteria мөрөнд, нөгөөг нь Or мөрөнд бичнэ. 25

Хэд хэдэн талбараар эрэмбэлэх queryтэй ажиллах үедээ бичлэгүүдийг давхар эрэмбэлж болдог. Жнь: эхлээд Хот талбараар, дараа нь Овог, дахин Нэр талбараар эрэмбэлж болно. 1. Хүснэгт эсвэл queryг Design горимд нээнэ. 2. Талбаруудын нэрийг хүссэн дарааллаар сонгож дарна. 3. Эрэмбэлэхийг хүссэн дарааллаар талбаруудын нэрийг 26 Field мөрөнд оруулна. 4. Эрэмбэлэх талбаруудын доод мөрөнд Ascending, Descending командуудын нэгийг сонгоно. 5. Дэлгэцэнд ил гаргахгүй талбаруудыг Show мөрөнд идэвхгүй болгоно. 6. Run хэрэглүүр дээр дарахад сонгосон дараалалд бичлэгүүд эрэмбэлэгдэнэ.

Query дизайн цонхонд талбар нэмэх, устгах, нөхцөл оруулах гэх мэт зарим өөрчлөлтийг хийдэг Үүсгэсэн query-г Design горимд байхад Query Setup бүлгийн командуудыг ашиглаж болно. Criteria хэсэгт 1. шинэ мөр нэмэх бол Insert Rows 2. талбар нэмэх бол Insert Columns 3. Criteria хэсгээс мөр устгах бол Delete Rows 4. талбар устгах бол Delete Columns хэрэглүүрийг дарна. 27 Query-н талбарт өөрчлөлт оруулах

Тодорхой нөхцлүүдийг бичиж оруулан query үүсгэхээс гадна query-г ажилуулах үедээ параметр query үүсгэж болдог. Дөрвөлжин хаалтанд асуултыг бичиж өгөн параметр queryг үүсгэдэг. Жишээ нь: Аль нэг өдрийг асуусан параметр query үүсгэе гэвэл Estimated Graduation талбарын Criteria мөрөнд [What date?] гэж бичиж өгнө. Query-г ажилуулах үед Access програмын параметр утгыг шивж оруул гэсэн асуултын хайрцаг нээгдэх бөгөөд энд хүссэн он сар өдрөө бичнэ. 28 Parameter (параметр) query үүсгэх

29 1 2 3 4 5

1. Хүснэгт эсвэл queryг Design горимд нээнэ. 2. queryгийн талбаруудыг сонгоно. 3. Criteria мөрөнд параметр query үүсгэх асуултыг бичнэ. 4. Run хэрэглүүр дээр дарахад параметрийн утгыг оруул гэсэн цонх нээнэ. 5. Асуултын хариултыг бичиж оруулаад Ok дарна. queryгийн үр дүнг Datasheet горимд харуулна. 30

Холбоотой биш хүснэгтүүдээс query үүсгэх Хэрэв хүснэгтүүд хоорондоо холбогдоогүй, ижил нэртэй талбаруудтай бол эхлээд тохирох холбоосыг query дизайн цонхонд хийнэ. Жнь: Санхүүгийн төрлийн хичээл сонгож үзсэн оюутнуудын нэрсийг, шалгалт өгсөн дүнгийн жагсаалттай нь хамт харуулах query үүсгэе. query дизайн цонхонд хоорондоо холбоогүй хүснэгтүүдийг оруулаад, Student ID талбарыг хооронд нь холбоно.

StudentID–нуудыг холбосон холбоос дээр 2 даралт хийж дараах Join Properties цонхыг нээнэ. 1. Only include rows where the joined fields from both tables are equal– Хоёр хүснэгтийн холбоотой талбаруу- дын бичлэгүүдийг ялгаж харуулна. 2. Include all records from “Оюутны мэдээлэл” and only those records from “Санхүүгийн ангийхны дүн” fields are equal – “Оюутны мэдээлэл” хүснэгтийн хамаарал- тай бүх бичлэгүүдийг “Санхүүгийн ангийнхны дүн” хүснэгтэнд харгалзуулан ялгаж харуулна.

3. Include all records from “Санхүүгийн ангийхны дүн” and only those records from “Оюутны мэдээлэл” fields are equal –“ Санхүүгийн ангийнхны дүн” хүснэгтийн хамааралтай бүх бичлэгүүдийг “Оюутны мэдээлэл ”хүснэгтэнд харгалзуулан ялгаж харуулна.

RДээрх жишээн дээр 2 дахь сонголтыг хийгээд үүссэн query-г харцгаая. Roger нэртэй оюутан шалгалт өгөөгүй байна.

Add a comment

Related pages

Home | CD102.5 - The Alternative Station - Columbus, OH

Independent alternative rock station CD102.5 (WWCD) in Columbus, OH. Bringing you new music from today's up in coming artists first.
Read more

MD CS102: Metalldetektor, analog, Profimodell bei reichelt ...

Der CS102 Analog-Metalldetektor ist ein Profigerät unter den Vellemann Detektoren. Er ermöglicht eine einfache und schnelle Suche nach Münzen, Relikten ...
Read more

CS102-5-F - 0 to 2000 MHz, 5 dB Fixed Coaxial Attenuator

CS102-5-F - Fixed Attenuator from Charter Engineering. Download the Datasheet, Request a Quote and get pricing for CS102-5-F
Read more

CS102 - Project 5 - liucs.net

This assignment will help you practice using nested conditional and switch statements. Write a program that will: Ask the user for an hour (input as an ...
Read more

CS102 ch. 5 flashcards | Quizlet

Vocabulary words for CS102 ch. 5. Includes studying games and tools such as flashcards.
Read more

CS102 - YouTube

CS102 Final Project Mirkamil & Aryaman - Taylor 205 - Duration: 5:47. Aryaman Majumdar 67 views. 5:47 [CS102 Tutorials] Part 1: How to ...
Read more

Cs102 GB-NL-FR-ES-D - Velleman nv - International

cs102 professional metal detector professionele metaaldetector dÉtecteur de mÉtaux professionnel detector de metales profesional professioneller ...
Read more

CS102.5 Help with the recursion studies needed - Computer ...

Hi, I'm reading this lesson from the CS102.5.1.1 subunit, anyway in the lesson page, see "3.2. A Mathematical Example". It explains the division of a ...
Read more

CD102.5 | Facebook

CD102.5, Columbus, OH. 25,677 likes · 232 talking about this. The Alternative Station - Rock Local!
Read more

UIC102 - Google Sites

Course Grading Criteria 30% Programs (6) 5% Lab Quizzes 5% Labs 10% CodeLab 10% Midterm Exam #1 15% Midterm Exam #2
Read more