CRITERIS CORRECIO PAU VALENCIÀ

67 %
33 %
Information about CRITERIS CORRECIO PAU VALENCIÀ
Education

Published on March 29, 2014

Author: gemmamporcar

Source: slideshare.net

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CONVOCATÒRIA: JUNY 2013 CONVOCATORIA: JUNIO 2013 VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA II VALENCIANO: LENGUA Y LITERATURA II CRITERIS DE CORRECCIÓ / CRITERIOS DE CORRECCIÓN OPCIONS A I B 1) Comprensió del text Puntuació: 3 punts a) 1 punt b) 1 punt c) 0’5 punts d) 0’5 punts 2) Anàlisi lingüística del text Puntuació: 3 punts a) 1 punt: 0’25 per ítem. Cada resposta errònia descompta 0’25. La puntuació mínima serà 0. b) 1 punt: 0’25 per ítem. c) 1 punt: 0’25 per ítem. 3) Expressió i reflexió crítica Puntuació: 4 punts a) 2 punts b) 2 punts Criteris de valoració de l’expressió escrita En els apartats de Comprensió del text i d’Expressió i reflexió crítica, les respostes es valoraran més positivament si responen amb precisió la pregunta, expressen amb claredat i ordre les idees i els conceptes, es presenten ben estructurades (paràgrafs, signes de puntuació, connectors discursius) i demostren un bon domini de la normativa gramatical i de l’expressió lèxica. Si la redacció presenta errors gramaticals i d’expressió, es descomptaran 0’05 punts per error. Les faltes repetides no es comptaran. El descompte es farà per preguntes. Si en una pregunta el descompte per errors supera la puntuació de la pregunta, la puntuació serà 0.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Criteris correcció - Junta Qualificadora de Coneixements ...

Criteris correcció 2015. Coneixements orals. Grau elemental. Grau mitj ...
Read more

Conselleria d' Educació, Cultura i Esport

EXÀMENS PAU I CRITERIS DE CORRECCIÓ JULIOL 2013 Inicio. ... Valencià: LLengua i Literatura: CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
Read more

Criteri de correcció. - Inici. Generalitat de Catalunya

Oficina d™Organització de Proves d™AccØs a la Universitat Pàgina 3 de 5 PAU 2013 Criteris específics de correcció i qualificació per ser fets ...
Read more

Exàmens i criteris específics de correcció PAU juny ...

Exàmens i criteris específics de correcció PAU setembre 2015. Primer dia (02/09/2015) Segon dia (03/09/2015) Tercer dia (04/09/2015)
Read more

Proves d'Accés a la Universitat. Valencià: Llengua i ...

Proves d'Accés a la Universitat. Valencià: Llengua i Literatura; Lectura de Treballs Final de Grau; Informació de les proves; Models d'examen; Proves;
Read more

Oficina d™Organització de Proves d™AccØs a la ...

Oficina d™Organització de Proves d™AccØs a la Universitat Pàgina 1 de 6 PAU 2011 Criteris específics de correcció i qualificació per ser fets ...
Read more

Exàmens i criteris de correcció 2010-2011. Setembre ...

Examens i criteris de correcció corresponents a la convocatòria de setembre del curs 2010/2011: ... Valencià: Llengua i Literatura II; Història de la ...
Read more