Cover_of_Buddhist_Education2

50 %
50 %
Information about Cover_of_Buddhist_Education2

Published on July 13, 2016

Author: MutSomoeun

Source: slideshare.net

1. ជីវតិ ពិតជ តវករនូវ េសចក្តីសុខទំងផ្លវកយូ និងផ្លវចិត្តូ ។ ជីវតពិតជ តវករនូវិ េជគជ័យទំងេនកនងុ ជីវភព គ រ និង ករងរេផ ងៗកនងសងគម។ុ តស៊ូ អំណត់ និងពយយម ជក ្ត នំឲយេជគជ័យ។

2. មតិក ចំណងេជង ទំព័រ ពកយអប់រំរបស់ ពះសកយមុនីបរម គ………..……………១ ពះពុទធ សន ៤ បេភទេនសម័យបចចបបននុ …………៩ សលបៈៃនកររស់េនិ ……………………………………១៧ ករដល់នូវទពងកនង ពះៃ តសរណគមន៍ី ឹ ុ ………..……៤៤ សរណៈ (ទពងី ឹ ) បយ៉ ងី …………………………………៥២ េត សជេមផទះទំង យ ចអប់រំចត មវធ ពះេពធ ី ិ ី ិិ សតកនុងជវត បចំៃថងដូចេមចី ិ ?..……………….………៥៦ ពះពុទធ សនែដលមនេនសពៃថង…………………៦៦ ពកយេ ប ន បេ ទំង យរបស់សេមច ពះ គ យន គួងី …………………………………………………៧៩

3. បុពកថ េស វេភដ៏តូច ែដលេ កអនកកំពុងែត ន េនះគឺជ ន ៃដទី២ ែដលខញំ ពះករុុ ម ភពភិកខុ មងគលធេមម មត សុេម ន បនពយយមែ បស មល ពីភ អង់េគ្លសមកជភ ែខមរ បនទ ប់ពីខញំុ ពះករុ បនសេសរេស វេភ សងគមធម៌ ពះពុទធ សន កលពីឆន ំ២០០៨ មក។ េស វេភ សិលបៈៃនកររស់េន េនះដំបូង េឡយ ខញំ ពះករុុ បនខចីយកមក នពីប ល័យពុទធិក កលវទយល័ិ យ ពះសីហនុ ជ េហយ េ យយល់ថ មន រ បេយជន៍េ ចន េ ពះ អតថបទ ពះធម៌ មនអតថរសសុីជេ មគួរដល់ករ សិក េឈងយល់ដល់អនកសិក ទំង យ េបេទះ បីជករអប់រំេនះ មនលកខណៈជពុទធ សនម យនក៏េ យ។ ខញំ ពះុ ករុ ម ភព គម ន បំណងេប តេប ន ពះ សនេទ។ េបមនកំហុស

4. ឆគងអី សូមអនកសិក ទំង យ េម ្ត អធយ ស័យ និងជួយែកស មល ដល់ខញំ ពះករុុ ម ភព េ យេសចក្តីអនុេ គះផងចុះ។ សូមពិភពេ ក បកបេ យសន្តិភព !!! វត្តមងគលវន័ ៃថងទី ១០ ែខតុ ឆន ំ ២០១០ េ យក្តី ស ញ់ពីអនកែ បស មល មត សុេម ន

Add a comment