Copia De Presentac Escola5555

33 %
67 %
Information about Copia De Presentac Escola5555

Published on May 23, 2008

Author: jkw

Source: slideshare.net

CENTRO DE FORMACIÓN E EXPERIMENTACIÓN AGROFORESTAL DE SERGUDE (C.F.E.A.) BOQUEIXÓN ( A CORUÑA)

PLANO DE SITUACIÓN Q C. F. E. A. SERGUDE

VISTA AÉREA UBICACIÓN DO CENTRO

DISTRIBUCIÓN FORESTAL Bosque Autóctono de Ribeira Autó Coniferas Frondosas Invernadoiros Fraga Selvicultura (eucaliptus) eucaliptus) Ecosistema de Ribeira Cerdeiras Arboreto Semilleiro Souto de P. pinaster Investigación de Investigació Castiñeiros Castiñ Pseudosugas

ENSINANZAS REGRADAS CICLOS FORMATIVOS GRAO MEDIO GRAO SUPERIOR TRABALLOS FORESTAIS XESTIÓN E ORGANIZACIÓN EXPLOTACIÓNS AGRARIAS E DE EXTENSIVAS CONSERVACIÓN DO MEDIO NATURAL EMPRESAS AGROPECUARIAS

ACCESO AOS CICLOS GRAO MEDIO DIRECTO MEDIANTE PROBA DE ACCESO TER SUPERADO OS ESTUDOS MAIORES DE 18 ANOS GRADUADO EN EQUIVALENTES QUE NON EDUCACIÓN SECUNDARIA (TÉCNICO AUXILIAR, FP1 POSUAN A TITULACIÓN (ESO) OU 2º DE BUP) MÍNIMA REQUERIDA PARA O ACCESO DIRECTO

ACCESO AOS CICLOS GRAO SUPERIOR MEDIANTE DIRECTO PROBA DE ACCESO BACHARELATO, LOXSE OU EXPERIMENTAL COU OU PREU MAIORES DE 18 ANOS QUE NON POSUAN A TITULACIÓN LICENCIATURA MÍNIMA REQUERIDA PARA TÉCNICO O ACCESO DIRECTO OU DIPLOMATURA ESPECIALISTA (FPII)

CM Explotacións agrarias extensivas Duración: 2.000 horas Perfil profesional: Permite realizalas operacións de producción de cultivos agrícolas extensivos e de productos gandeiros propios da gandería extensiva, conseguindo a calidade esixida polo mercado, en condicións de seguridade e hixiene e respectando e conservando o medio productivo. Manexar e manter en uso as instalacións, máquinas, apeiros e equipos necesarios. Organizar e xestionar unha explotación familiar agraria. Plan de formación: formació Módulos Horas 1. Instalacións agrarias Instalació 110 2. Cultivos herbáceos herbá 185 3. Métodos de control fitosanitario Mé 130 4. Producción gandeira ligada á terra Producció 215 5. Agrotecnoloxía Agrotecnoloxí 185 6. Formación e orientación laboral Formació orientació 55 7. Horas a disposición do centro disposició 50 8. Mecanización agraria Mecanizació 215 9. Cultivos arbóreos e arbustivos arbó 200 10. Manexo racional do gando 165 11. Organización e xestión dunha explotación agraria familiar Organizació xestió explotació 110 12. Formación en centros de traballo Formaci ó 380 Título que se obtén: obté Técnico en explotacións agrarias extensivas Centros nos que se imparte: A Coruña Coruñ Lugo Boqueixón CFEA de Sergude Castro de Rei IES de Terra Chá José Trapero Chá José Coristanco EFAG Fonteboa Monforte de Lemos CFEA Monforte de Lemos Ribadeo CFEA Pedro Murias

CM Traballos forestais e de conservación do medio natural Duración: 2.000 horas Perfil profesional: Permite realizalos traballos propios da actividade forestal e os de vixilancia, mantemento e protección do medio natural, en condiccións adecuadas de seguridade e hixiene e conservando o medio productivo. Manexar e manter en uso a máquinaria e equipos necesarios. Organizar e xestionar unha explotación forestal de tipo familiar. Plan de formación: formació Módulos Horas 1. Producción de plantas Producció 215 2. Aproveitamentos forestais 185 3. Aproveitamentos cinexéticos e piscícolas cinexé piscí 110 4. Agrotecnoloxía Agrotecnoloxí 185 5. Mecanización agraria Mecanizació 215 6. Horas a disposición do centro disposició 50 7. Instalacións agrarias Instalació 110 8. Conservación e defensa das masas forestais Conservació 240 9. Actividades de uso público en espacios naturais pú 90 10. Organización e xestión dunha explotación agraria familiar Organizació xestió explotació 110 11. Relacións no equipo de traballo Relació 55 12. Formación e orientación laboral Formació orientació 55 13. Formación en centros de traballo Formació 380 Título que se obtén: obté Técnico en traballos forestais e de conservación do medio natural conservació Centros nos que se imparte: A Coruña Coruñ Lugo Boqueixón CFEA de Sergude Becerreá CFEA Alta Montaña Montañ Arzúa IES de Arzúa Arzú Mondoñedo IES San Rosendo Ourense Pontevedra Xinzo de Limia IES Cidade de Antioquía Antioquí Pontevedra CFEA de Lourizán Lourizá Tomiño Tomiñ IES de Tomiño Tomiñ

CS Xestión e organización de empresas agropecuarias Duración: 2.000 horas Perfil profesional: Permite xestionar unha empresa agropecuaria, programando e organizando os recursos materiais e humanos dispoñibles e os traballos necesarios para alcanzalos obxectivos dunha producción económicamente rendible e de calidade e protección do medio natural. Plan de formación: formació Módulos Horas 1. Organización e xestión dunha empresa agraria Organizació xestió 90 2. Producción agrícola Producció agrí 345 34 3. Producción gandeira Producció 310 4. Mecanización e instalacións nunha empresa agraria Mecanizació instalació 240 5. Fitopatoloxía Fitopatoloxí 185 6. Xestión e organización da producción de plantas Xestió organizació producció 185 7. Relacións no equipo de traballo Relació 55 8. Formación e orientación laboral Formació orientació 55 9. Proxecto integrado 75 10. Formación en centros de traballo Formació 380 Título que se obtén: obté Técnico superior en xestión e organización de empresas agropecuarias Centros nos que se imparte: A Coruña Coruñ Boqueixón CFEA de Sergude

ENSINANZAS NON REGRADAS CURSOS 1- APTITUDE EMPRESARIAL AGRARIA DURACIÓN: 250 HORAS. 2- FORMACIÓN CONTINUA DURACIÓN: 20, 30 e 40 HORAS. MANEXO DE APARATOS DE MEDICIÓN FORESTAL AGRICULTURA ECOLÓXICA INCEDIOS FORESTAIS INFORMÁTICA APLICADA A AGRICULTURA INSEMINACIÓN E PODOLOXÍA PREVENCIÓN DE RISCOS AGROFORESTAIS APLICADOR/MANIPULADOR DE PRAGUICIDAS OUTROS.

VISTA XERAL DAS INSTALACIÓNS (I) Instalacións vacún Instalació vacú Lugar de Quian Instalacións cabalos Instalació Aulas taller Pazo Quian Centro de ensinanza Acivros Invernadoiro Residencia

VISTA XERAL DAS INSTALACIÓNS (II)

VISTA XERAL DAS INSTALACIÓNS (III)

VISTA XERAL DAS INSTALACIÓNS (IV)

VISTA XERAL DAS INSTALACIÓNS (V)

ESCOLA

AULA DE INFORMÁTICA

AULA

SALÓN DE ACTOS (I)

SALÓN DE ACTOS (II)

COMEDOR

PAZO (I)

PAZO (II)

INSTALACIÓNS GANDEIRAS (I)

INSTALACIÓNS GANDEIRAS (II)

SÁ DE MUXIDO

ESTACIÓN METEOROLÓXICA

GANDO VACAS CABALOS

TRABALLOS SELVÍCOLAS TALA DE ÁRBORES DESBROCE

PLANTACIÓN

PODA (I)

PODA (II)

TOPOGRAFÍA

CAMPOS DE ENSAIO

ENSILADO DO MILLO

ENSILADO DE HERBA (I)

ENSILADO DA HERBA (II)

ENSILADO DO XIRASOL

INSEMINACIÓN E PODOLOXÍA INSEMINACIÓN PODOLOXÍA

PREPARACIÓN DO GANDO PARA PARTICIPAR EN CONCURSOS (I)

PREPARACIÓN DO GANDO PARA PARTICIPAR EN CONCURSOS (II)

CURSO AGRICULTURA ECOLÓXICA

“FRAGAS DO EUME”

“OS ANCARES”

“DEVESA DA ROGUEIRA” - O COUREL

“FIMA” ZARAGOZA

COLABORACIONES CON: METEOGALICIA. CONCELLO DE BOQUEIXÓN E LIMÍTROFES. UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. ASOCIACIÓN DO CABALO GALEGO. CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE. CONSELLERÍA DE SANIDADE. FEDERACIÓN GALEGA DE ASERRADOIROS. SERVIZOS DA C. DO MEDIO RURAL (UTM). DENOMINACIÓNS DE PRODUTOS DE CALIDADE. INVESTIGACIÓNS FORESTAIS DE LOURIZÁN. CENTROS ESCOLARES (VISITAS E CHARLAS).

Add a comment