คำว่า Convenient

50 %
50 %
Information about คำว่า Convenient
Education

Published on February 5, 2014

Author: ajmuu9

Source: slideshare.net

Description

convenient convenience ความหมาย คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ สะดวก ตัวอย่างประโยค การนัดหมาย เวลา สถานที่ ข้อสังเกต ภาษาไทย

คำำว่ำ CONVENIENT โดยเฉพำะที่ใ ช้ใ นประโยคเกี่ย วกับ กำรนัด หมำย •ตัว อย่ำ งประโยค •ข้อ สัง เกตในภำษำไทย •convenient vs convenience •ควำมหมำยต่ำ งๆ และตัว อย่ำ งจำก answers.com ซึ่ง อ้ำ งจำก American Heritage Dictionary (ผู้ส นใจสำมำรถค้น คว้ำ หำควำม หมำยของคำำ ศัพ ท์อ ื่น ๆ เพิ่ม เติม ได้ท ี่เ ว็บ และ พจนำนุก รมดัง กล่ำ ว )

ตัวอย่ำงประโยค • Can we meet on Friday? Is that convenient for you? • เรำเจอกัน (ประชุมกัน) วันศุกร์ได้ไหม สะดวกไหมสำำหรับคุณ • Friday’s not convenient for me. • วันศุกร์เป็นวันที่ไม่สะดวกสำำหรับฉัน (ฉันไม่สะดวกวันศุกร์) • Will it be convenient for you if we hold the meeting in the afternoon? • จะสะดวกสำำหรับคุณไหมถ้ำเรำจัดประชุมตอนบ่ำย

เมื่อใช้คำำนำม convenience • I’ll be happy to meet with you at your convenience. • ฉันยินดีที่จะพบกับคุณตำม (เวลำ) ที่คุณสะดวก

ข้อสังเกตในภำษำไทย • ในภำษำไทย อำจมีคนพูดว่ำ วันศุกร์คุณสะดวกไหม แต่ในภำษำ อังกฤษ ไม่ให้ใช้คำำว่ำ convenient กับคน กล่ำวคือ ไม่ให้พดว่ำ ู ***Are you convenient on Friday? XXXX เป็นต้น เพรำะจะมี ควำมหมำยในเชิงที่วำ ถ้ำเรำว่ำใคร convenient เรำถือว่ำเรำเอำ ่ เปรียบคนนั้นได้)

convenient vs convenience • The hotel is in a convenient location. It is close to a convenience store. • โรงแรมนั้นอยู่ในทำำเลที่ตั้งที่สะดวก มันอยู่ใกล้ร้ำนสะดวกซื้อแห่ง หนึ่ง • (สังเกตกำรณ์ใช้คำำว่ำ ‘convenient’ ในประโยคแรก และ ‘convenience’ ซึ่งเป็นคำำนำมในประโยคหลัง)

ควำมหมำยต่ำงๆ และตัวอย่ำงจำก www.answers.com Convenient (adj.) •1. Suited or favorable to one's comfort, purpose, or needs:  เหมำะกับควำมสบำย จุดประสงค์ หรือควำมต้องกำร •a convenient time to receive guests •เวลำที่สะดวกที่จะรับแขก

2. Easy to reach; accessible: ไปถึงง่าย เข้าถึงได้ •a bank with branches at six convenient locations •ธนาคารที่มีสาขาในสถานที่ตั้งที่สะดวกหกแห่ง

3. Close at hand; near: ใกล้มือ ใกล้ •an apartment that is convenient to shopping and transportation •อพาร์ทเม้นต์ที่สะดวกกับการไปช้อปปิ้งและการเดิน ทาง

Add a comment

Related presentations

Related pages

convenient แปลว่าอะไร ...

convenient: We feel that March 1 would be more convenient. convenient: What time is convenient for you on June seventh? convenient: Would 8:30 be ...
Read more

convenience แปลว่าอะไร ...

convenience: Rows of houses, each of them different and pleasing with their spacious gardens, are replaced by purely functional blocks of flats which have ...
Read more

convenient : พจนานุกรม Longdo (Longdo ...

convenient: We feel that March 1 would be more convenient. convenient: What time is convenient for you on June seventh? convenient: Would 8:30 be ...
Read more

Meditation: Convenient กับ Confortable ...

เรียนถามคุณแอนดรูว์ค่ะ อยาก ทราบการใช้คำว่า convenient กับ ...
Read more

พจนานุกรม สะดวก คือ ...

สะดวก [adj. vi. adv.] convenient (way of reaching Laos), expedient (measure) [adj. vi. adv.] (to defeat) easily, (to run) sommthly ...
Read more

พจนานุกรม Available คือ แปล ...

... Available คือ ค้นหาคำศัพท์ แปลภาษา ความหมายของคำว่า ... convenient [ant ...
Read more

ผลการแปลคำศัพท์ Convenient ...

ผลการแปลคำศัพท์ Convenient แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด
Read more

Andrew Biggs Academy ::..

เรียนถามคุณแอนดรูว์ค่ะ . อยากทราบการใช้คำว่า convenient กับ ...
Read more

convenience : พจนานุกรม Longdo (Longdo ...

convenience: Rows of houses, each of them different and pleasing with their spacious gardens, are replaced by purely functional blocks of flats which have ...
Read more