Contracteren met uw leverancier als online ondernemer - E shop expo 2013

67 %
33 %
Information about Contracteren met uw leverancier als online ondernemer - E shop expo 2013
Business & Mgmt

Published on February 18, 2014

Author: BartVanDenBrande

Source: slideshare.net

CONTRACTEREN MET UW LEVERANCIERS ALS ONLINE ONDERNEMER Bart Van den Brande Advocaat - Partner Sirius Legal advocaten – www.siriuslegal.be Praktijkassistent contractenrecht Vrije Universiteit Brussel E-Shop Expo 2013 – Turn & Taxis, Brussel

Uw Plichten ten aanzien van de consument • • • • 14 dagen bedenktermijn zonder kosten 2 jaar garantie zonder kosten Levering binnen 30 dagen Privacy – Direct Marketing Maar ook • • • • Klantentevredenheid Merkimago Service, service, service Privacy – Direct Marketing

Uw Plichten ten aanzien van de consument • Uw leverancier is niet gebonden door consumentenrecht • U bent verantwoordelijk • U draagt de gevolgen Dus • Zorg voor goede contractuele afspraken • Schuif (deel van) verantwoordelijkheid back-to-back door • Voorzie sancties

Retourrecht • • • • Bij eigen voorraad: eigen verantwoordelijkheid Voorraad bij leverancier? Back-to-back Garantie van terugname Contact met klant? Rechtstreekse retour? Kost retour? Dus “ De Leverancier garandeert de Webshop dat alle door consumenten geretourneerde goederen teruggenomen worden zonder beperking, zonder kost, zonder opgave van oorzaak. Geretourneerde goederen zullen teruggenomen worden voor zover zij ongebruikt zijn in de zin van artikel 45 en volgende WMPC. De Leverancier zal niet gerechtigd zijn retours te weigeren omwille van geopende of ontbrekende verpakkingen. Alle retourkosten tot bij de Webshops zijn ten laste van de Webshop, alle kosten voor retour naar de Leverancier zijn ten laste van de Leverancier”.

Leveringstermijnen • 30 dagen max tav consument • Conformiteit van bestelde/geleverde Dus “Alle met de Leverancier overeengekomen leveringstermijnen zijn bindend, behoudens voorafgaand geschreven akkoord van de Webshop. Indien de leveringstermijnen worden overschreden, heeft de Webshop de keuze om ofwel de uitvoering van de overeenkomst te eisen, ofwel haar onmiddellijk van rechtswege als ontbonden te verklaren. Bovendien zal de Webshop bij niet-levering binnen de overeengekomen termijn van rechtswege en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling recht hebben op een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10 % van de aankoopprijs.” + Garantie conformiteit inbouwen

Leveringstermijnen • 30 dagen max tav consument • Conformiteit van bestelde/geleverde Dus “De Webshop is gerechtigds alle leveringen weigeren te die niet voldoen aan de bepalingen van de bestelling. De Leverancier is verplicht om op eigen risico en op eigen kosten de geweigerde Producten of deze die de gevraagde hoeveelheden overtreffen, terug te nemen. Alle schade die de Webshop zou lijden ingevolge enig gebrek aan overeenstemming tussen het bestelde en het geleverde, ingevolge laattijdige levering, ingevolge enig gebrek aan overeenstemming in de bestelde hoeveelheden of ongeacht welke tekortkoming in de levering, kan door de Webshop integraal, met een forfaitair minimum van 15% van de inkoopprijs, verhaald worden op de Leverancier en kan door de Webshop zonder voorafgaande waarschuwing in mindering gebracht worden op de eerstvolgende betalingsfactuur van de Leverancier.” .”

Garantiebepalingen • 2 jaar op alle consumptiegoederen • Door verkoper • Zonder kosten voor consument Dus • • • • • • • • • • Aansprakelijkheid van de Leverancier Binnen eerste 6 maanden: zonder discussie. Nadien: behoudens tegenbewijs door Leverancier Webshop behoudt keuze tussen herstel / vervanging / schadevergoeding Aankoopbewijs = bewijs datum Maximale reparatietermijnen… Schadevergoeding voor Webshop (bij herhaling?) Transportkost Geen vereiste van originele verpakking Maximale kost voor herstellingen buiten garantie

Callback acties • Oorzaak defect ligt bij leverancier • U heeft schade • Het zijn uw klanten… Dus • Aansprakelijkheid van de Leverancier zonder discussie • Vergoeding van alle schade voor webshop • Forfaitaire schadevergoeding voor imagoschade / klantentevredenheid • Wie communiceert met klant? • Wie neemt beslissing? • Maximale reparatie- / vervangingstermijnen… • Timing, timing, timing, … • Eerst vervangen, dan discussiëren • …

Merkenrecht - naamsvermelding “Alle merken, logo’s, handelsnamen, kleurencombinaties, slogans en andere visuele en auditieve elementen die de Webshop identificeren zijn de exclusieve eigendom van de Webshop en zijn beschermd door het merkenrecht en het auteursrecht. De Leverancier onthoudt zich van elk gebruik van deze elementen zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en geschreven toestemming van de Webshop en houdt zich bij zulk gebruik strikt aan de door de Webshop gestelde voorwaarden.” “De Leverancier mag melding maken van het feit dat hij één van de leveranciers van Coolblue is, maar zal dit uitsluitend doen conform de richtlijnen van de Webshop en rekening houdende met bovenstaande beperkingen.”

Merkenrecht - naamsvermelding “De Leverancier verleent de Webshop de toestemming en voor zover nodig de Licentie om de naam van de Leverancier, de naam van het product, de afbeelding van het product en alle logo’s, afbeelding, slogans productbeschrijvingen en andere door intellectuele eigendomsrechten beschermde elementen verbonden aan het product vrij te gebruiken voor de promotie van de betrokken producten en/of voor de website(s) of activiteiten van de Webshop en dit zowel op internet als in klassieke communicatiekanalen hierin onder meer begrepen tv, radio, print, affiche alsook voor alle vormen van digitale marketing, hierin onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen Search Engine Advertising en Search Engine Optimalisation. De Leverancier verleent Coolblue bovendien toestemming om gebruik te maken van de huisstijl, kleurencombinaties, look-and-feel en naam van de Leverancier op de website(s) van de Webshop en in alle reclame en promotie uitgaande van de Webshop”. .”

Garanties en Beperking van aansprakelijkheid “De Leverancier garandeert dat de producten: (i) geen intellectuele eigendomsrechten van derden schenden; (ii) voldoen aan de specificatie en alle geldende wetten en reglementeringen en andere voorwaarden die de Webshop billijkerwijze kan opleggen en (iii) in geval van producten, vrij zijn van voorrechten, zekerheden en gebreken, van bevredigende kwaliteit zijn en geschikt zijn voor de door Coolblue geplande doelen. .”

Garanties en Beperking van aansprakelijkheid “De Leverancier stemt ermee in om de Webshop te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle aansprakelijkheden, vonnissen, schadeloosstellingen, verliezen en uitgaven voortvloeiend uit inbreuken op de garantieplicht of verzuim door de Leverancier om het contract na te leven. Elke aansprakelijkheid van de Webshop ten aanzien van de Leverancier, ongeacht de rechtsgrond waarop deze gebaseerd is, is in elk geval beperkt tot de waarde van de bestelde producten waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft of tot het totale bedrag van de bestellingen over de afgelopen maand indien de aansprakelijkheid geen betrekking heeft op specifieke producten.”

Privacy & Data Protection • privacywetgeving • Direct Marketing • Cookies Dus “ De Leverancier garandeert dat hijzelf, zijn werknemers, agenten en onderaannemers de geldende wetten op de gegevensbeveiliging naleven. Indien de Leverancier in naam van de Webshop persoonlijke gegevens moet verwerken met betrekking tot de klanten van de Webshop, mag de Leverancier dat alleen doen conform de instructies van de Webshop. De Leverancier mag zijn rechten of verplichtingen niet overdragen of uitbesteden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Webshop. De Leverancier blijft aansprakelijk voor de daden en het verzuim van zijn onderaannemers, als werden deze daden uitgevoerd en dit verzuim gepleegd door de Leverancier. Zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de Webshop mag de Leverancier geen vertrouwelijke informatie of informatie waarvan hij redelijkerwijze kan veronderstellen dat ze vertrouwelijk is over de Webshop gebruiken, publiek maken of aan derden verstrekken.”

Andere aandachtspunten • • • • • • • • • • • • • • Prijswijzigingen Overmacht Exclusiviteit Bevoegde rechtbank Testexemplaren Investering in marketing Schadebedingen Duur overeenkomst Mogelijkheden om vroegtijdig te beëindigen Bevoegde rechtbank / Toepasselijk recht Vertrouwelijkheid Afwerving van personeel Niet-concurrentie …

Andere aandachtspunten • • • • • • • • • • • • • • Prijswijzigingen Overmacht Exclusiviteit Bevoegde rechtbank Testexemplaren Investering in marketing Schadebedingen Duur overeenkomst Mogelijkheden om vroegtijdig te beëindigen Bevoegde rechtbank / Toepasselijk recht Vertrouwelijkheid Afwerving van personeel Niet-concurrentie …

Bedankt voor uw aandacht en veel succes met uw online handel… Bart Van den Brande www.siriuslegal.be bart@siriuslegal.be @BartVdBrande linkedin.com/in/bartvdb 0486 / 901 931

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

UW-Platteville EMS Expo 2013 - Education

... N3RD EXPO 2013 ... 1001 Verhalen Expo en experiment Herman Tibosch ... Contracteren met uw leverancier als online ondernemer ...
Read more

Contracteren - Documents

Contracteren met de ... Vervolg bijeenkomst Contracteren 2011, uw beste ... Contracteren met uw leverancier als online ondernemer - E shop expo 2013 ...
Read more

LogiVert op E-Shop Expo in Brussel

... die u helpen optimaal rendement te behalen uit uw online ... en/of leveranciers . ... de E-Shop Expo zal u ook kennis maken met onze compleet ...
Read more

E-shop expo | Detailhandel in Vlaanderen

De E-shop Expo biedt een overzicht over alle aspecten van e-commerce en online ... mate zelfstandigen en KMO-ondernemers werken met ...
Read more

Presentatiewand of beursstand van ExpoStoreOnline ...

ExpoStoreOnline.com is dé leverancier van ... Alle presentatiesystemen zijn ideaal te gebruiken voor uw ... Met deze prijzen zijn wij op ...
Read more

Welke BelastingTelefoon belt u?

Voor vragen die u als intermediair hebt over de dossiers van uw ... neemt u contact op met uw vaste ... u online helpen via ...
Read more

Rechtsbijstand DAS - Rechtsbijstandverzekering, Rechtshulp ...

Rechtsbijstand van DAS: Direct juridische hulp met Flexx rechtshulp. Of bescherm uzelf óf uw bedrijf met een Rechtsbijstandverzekering. Incl. Incasso voor ...
Read more