Contaminació microbiològica en espais públics i resistències bacterianes

50 %
50 %
Information about Contaminació microbiològica en espais públics i resistències bacterianes

Published on October 26, 2016

Author: crpsantmarti

Source: slideshare.net

1. CONTAMINACIÓ MICROBIOLÒGICA EN EQUIPAMENTS PÚBLICS I RESISTÈNCIES BACTERIANES Marta Urdí Marzo 2n Batxillerat Científic Tutora: María del Pilar Menoyo Díaz Institut Juan Manuel Zafra Barcelona, 18 de novembre de 2015

2. 1. QUÈ HE INVESTIGAT? Motivació i tema Pregunta Objectiu principal i hipòtesis Objectius secundaris 2. COM HO HE FET? Metodologia Dificultats 3. QUINS HAN ESTAT ELS RESULTATS? Resultats Conclusions 4. VALORACIÓ PERSONAL ORGANITZACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DEL TREBALL

3. MOTIVACIÓ I TEMA Per què vaig escollir aquest tema i aquesta investigació? Interès personal en el tema Interès en poder continuar la investigació en el futur Possibilitat de treballar en un laboratori QUIN ÉS EL TEMA? Microbiologia bacteris — resistències bacterianes — influència de les condicions del medi ambient

4. PREGUNTA Determinen les condicions mediambientals la variabilitat en la resistència als antibiòtics dels bacteris?

5. OBJECTIU PRINCIPAL I HIPÒTESI Objectiu principal: Comprovar si les condicions del medi ambient influeixen en la resistència bacteriana que presenti una soca bacteriana. Hipòtesis: La resistència als antibiòtics que presenta un bacteri podria estar influenciada per les condicions del medi ambient, i l’ambient on trobaríem més bacteris patògens i resistents podrien ser els CAPs.

6. OBJECTIUS SECUNDARIS Objectius secundaris: En cas que les condicions influeixin, determinar quines condicions del medi ambient són les que comporten bacteris més resistents a antibiòtics. Estudiar la microbiota (bacteris i fongs), en variabilitat i concentració com a condició del medi ambient que pugui influir en els bacteris.

7. METODOLOGIA Comparativa entre els bacteris i les seves resistències als antibiòtics que hi ha en diferents ambients de la ciutat amb diferents condicions mediambientals i diferents funcions i usos per poder avaluar si presentaran variacions en els mecanismes de resistència. Identifiquem una sèrie de variables independents — condicions del medi ambient Afectaran a la variable dependents — resistència als antibiòtics que presenti una soca bacteriana Controlem les variables fixes — tractament de les mostres i mètode de treball ! Els ambients que utilitzem per l’estudi són un CAP, una escola i un parc de dos zones de Barcelona, la zona A corresponent al barri de Sarrià i la zona B, la Barceloneta.

8. CONCRECIÓ DE LES VARIABLES INDEPENDENTS

9. ESQUEMA DEL MÈTODE DE TREBALL QUE HEM SEGUIT Obtenció de material per l’investigació: ! Recollida de mostres Sembra de plaques Tractament dels bacteris: ! Recompte de colònies Observació al microscopi Antibiograma Proves bioquímiques Identificació de gèneres i espècies Tractament dels fongs: ! Recompte de colònies Observació macroscòpica i microscòpica Identificació de gèneres

10. Obtenció de material per l’investigació: Recollida de mostres en tots els ambients dels quals volem estudiar els bacteris: Sembrem hisops i terres en medis de cultiu per obtenir creixements de bacteris i fongs:

11. Tractament dels bacteris Recompte de colònies Observació al microscopi Proves bioquímiques Aproximadament 1600 UPF de bacteris Cocs Gram positiu en cadenes Catalasa Oxidasa Bacteri Catalasa positiu Bacteri Oxidasa negatiu

12. Antibiogrames Molt important per l’investigació Ens permet veure les resistències que presenten els bacteris estudiats a diferents antibiòtics Podem comparar els resultats per veure les soques més resistents

13. Tractament dels fongs Recompte de colònies Observació al microscopi: Fong Penicillium sp. Descripció macroscòpica: Fong de color verd fosc, avellotat amb revers negre i arrugat

14. DIFICULTATS TROBADES Dificultats en el treball de laboratori a causa de la meva poca experiència. Dificultats per contaminació de plaques. Dificultats de temps.

15. RESULTATS Resultats dels antibiogrames i l’identificació de bacteris: Per entendre l’antibiograma:

16. Identificació dels bacteris en gènere i espècie Bacteri patogen ! Bacteri obtingut d’un CAP

17. Resultats dels antibiogrames Bacteri patogen ! Bacteri obtingut d’un CAP Les soques de bacteris provinents d’un CAP són amb diferència les més resistents. (Excepció la Kokuria rosae (19) molt resistents i provinent de l’escola de la zona A)

18. CONCLUSIONS CONCLUSIONS PRINCIPALS Hem confirmat que les condicions ambientals influeixen en els mecanismes de resistència dels bacteris. Les condicions ambientals que més han demostrat influenciar són la funció i el tipus de gent que utilitza els diferents ambients. S’ha demostrat la nostra hipòtesi: els CAPs són els serveis que presenten bacteris més resistents als antibiòtics.

19. VALORACIÓ PERSONAL Molt satisfeta en la investigació Gran experiència acadèmica i personal Base per poder fer més investigacions i treball al laboratori

20. Moltes gràcies per la seva atenció

Add a comment