Consum responsable de joguines. Nadal 2016

50 %
50 %
Information about Consum responsable de joguines. Nadal 2016

Published on December 13, 2016

Author: dret_del_consum

Source: slideshare.net

1. Consum responsable de joguines F. Xavier Sánchez Moragas Formador. Assessor en temes de disciplina del mercat i defensa de les persones consumidores. fxsanchez@icamat.org @RESPONSABILITAT Responsabilitat social @laciutatambllei http://personesconsumidores.wordpress.com

2. Obrim un debat sobre ... 1) Què és el consum? 2) Què és el consum responsable (sostenible o d’economia moral) ? 3) Com podem fer un consum responsable de joguines ? http://personesconsumidores.wordpress.com

3. El consum és el motor de l’economia capitalista http://personesconsumidores.wordpress.com No cal que l’estat protegeixi tant a les persones consumidores. No cal regular ni controlar tant a les empreses. La lliure competència empresarial és la que garanteix millors preus i millors serveis a les persones consumidores Les persones consumidores han de disposar de recursos per poder consumir i són lliures i responsables dels seus actes de consum

4. Les persones han consumit per sobre de les seves possibilitats El consum excessiu de les persones contamina el planeta S’ha estès un missatge de culpa adreçat a les persones i es diu que són consumistes http://personesconsumidores.wordpress.com

5. Però les entitats financeres han induït a les famílies a consumir I són les empreses les que decideixen els sistemes de producció En canvi, el sistema no culpabilitza al mercat http://personesconsumidores.wordpress.com

6. Pagar a crèdit és fàcil Jugar i pagar a crèdit Les joguines com a instrument de perpetuació del model consumista http://personesconsumidores.wordpress.com http://youtu.be/DObxwyML_mohttp://youtu.be/Ox-SGqsg3OI

7. La joguina com a transmissor del model adult http://personesconsumidores.wordpress.com http://youtu.be/UAid7DH2_iE

8. L’economia està per sobre dels drets de les persones. Es busca eficiència i preu. http://personesconsumidores.wordpress.com

9. http://personesconsumidores.wordpress.com Publicitat per potenciar el màxim consum. Seduir i manipular la persona consumidora està socialment acceptat. Homo economicus (ésser egoista que es preocupa pel seu màxim benefici)

10. Educar per a un consum responsable és l’única defensa davant de l’agressivitat del mercat http://personesconsumidores.wordpress.com Article 126-17 de la LLEI 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya. Educació en consum 1. La persona consumidora té dret a l'educació en matèria de consum, que té els objectius següents: Contribuir a la formació integral de la persona, atenent el desenvolupament de la consciència individual i col·lectiva dels infants i els joves en: Els hàbits del consum responsable, crític i actiu, cercant la informació, la reflexió, la solidaritat i la sostenibilitat en el consum de béns i serveis.

11. Què vol dir consum responsable ? D’acord amb l’article 111-2.l) del Codi de Consum de Catalunya el Consum responsable és el consum moderat, informat, reflexiu i conscient de béns i serveis, tot tenint en compte els criteris de sostenibilitat cultural, ambiental, socioeconòmica i lingüística. http://personesconsumidores.wordpress.com

12. L’article 3 del Decret 119/2015, de 23 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària estableix els següents objectius, que d’alguna manera estan relacionats amb el consum responsable http://personesconsumidores.wordpress.com Conèixer, valorar i aplicar els valors i les normes de convivència per ser un ciutadà lliure capaç de prendre compromisos individuals i col•lectius, respectar els drets humans i acceptar el pluralisme propi d’una societat democràtica. Adquirir autonomia personal i elaborar una imatge positiva i equilibrada d’un mateix per afavorir la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones i la no-discriminació de persones amb discapacitats; defensar l’aplicació dels drets humans en tots els àmbits de la vida personal i social, sense cap tipus de discriminació per raó de naixement, raça, sexe, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. Conèixer, valorar i estimar l’entorn natural, social i cultural més proper, reforçant així el sentiment de pertinença i arrelament al país i la capacitat d’extrapolar aquests coneixements a altres entorns i al món en general; comprendre, a partir de l’observació de fets i fenòmens senzills, els principals mecanismes que regeixen aquest entorn per tal de ser capaç de prendre compromisos responsables per mantenir-lo o introduir elements de millora. Desenvolupar les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en la manera de relacionar-se amb els altres, i aquelles que fomentin la igualtat de gènere, així com una actitud contrària a la violència i als prejudicis de qualsevol mena. Aplicar, en contextos diversos, els diferents coneixements adquirits i els recursos propis, a fi de resoldre de manera creativa problemes, situacions personals i necessitats de la vida quotidiana.

13. Els valors de la pau i la justícia es troben recollits, a nivell internacional en la Convenció pels drets dels infants, que en el seu article 29 s’estableix que: http://personesconsumidores.wordpress.com 1. Els Estats part convenen que l’educació del nen ha d’anar adreçada a: a) Desenvolupar la personalitat, les aptituds i la capacitat mental i física del nen fins al màxim de les seves possibilitats; b) Infondre en l’infant el respecte dels drets humans i les llibertats fonamentals i dels principis consagrats en la Carta de les Nacions Unides; c) Infondre en l’infant el respecte dels seus pares, de la seva pròpia identitat cultural, del seu idioma i els seus valors, dels valors nacionals del país en què viu, del país que sigui originari i de les civilitzacions diferents de la seva; d) Preparar l’infant per assumir una vida responsable en una societat lliure, amb esperit de comprensió, pau, tolerància, igualtat dels sexes i amistat entre tots els pobles, grups ètnics, nacionals i religiosos i persones d’origen indígena; e) Infondre en l’infant el respecte del medi ambient natural.

14. Del consum al consum responsable (sostenible o d’ economia moral). Quins són els nostres valors? http://personesconsumidores.wordpress.com

15. http://personesconsumidores.wordpress.com

16. Els anuncis publicitaris adreçats a infants i adolescents, no han d'incitar a la violència o a la comissió d'actes delictuosos, ni a cap mena de discriminació, ni projectar imatges estereotipades d'infants i adolescents, ni imatges degradants i violentes d'infants i adolescents. Valors a la publicitat adreçada als infants i als adolescents Article 59 de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència http://personesconsumidores.wordpress.com/http://personesconsumidores.wordpress.com

17. L’estereotip del cos perfecte i el negoci de la moda, la cosmètica i la indústria farmacèutica http://personesconsumidores.wordpress.com

18. Reproduir els estereotips de les marques Atacs a l’autoestima, problemes de salut Del model adult al model infantil Les joguines i el risc per a la salut http://personesconsumidores.wordpress.com Comparativa entre la nina que es comercialitza a les botigues i una nina fabricada amb les proporcions antropomòrfiques reals.

19. Jocs de nenes ? Jocs de nens ? Les joguines com a instrument de perpetuació dels estereotips no igualitaris http://personesconsumidores.wordpress.com

20. Publicitat prohibida: violència de gènere http://personesconsumidores.wordpress.com

21. Publicitat prohibida, adolescents i conductes de risc http://personesconsumidores.wordpress.com

22. Els valors socials en els continguts dels videojocs http://personesconsumidores.wordpress.com Article 63 Material audiovisual (Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència) No és permès de vendre ni llogar a infants o adolescents materials audiovisuals o multimèdia, com videojocs o altres, que continguin missatges contraris als drets i les llibertats fonamentals reconeguts per l’ordenament jurídic vigent, que incitin a la violència i a activitats delictives, al consum de substàncies que puguin generar dependència, a qualsevol mena de discriminació o que tinguin contingut pornogràfic. Així mateix, no és permès de projectar aquests materials en locals o espectacles en què s’admet l’assistència d’infants o adolescents ni de difondre’ls entre aquests per qualsevol mitjà, ni tampoc oferir-los o exposar-los de manera que restin lliurement a llur abast.

23. Els valors socials en els continguts dels videojocs http://personesconsumidores.wordpress.com És el sistema de classificació privat recomanat pel Parlament Europeu per orientar als pares i a les mares a l’hora d’avaluar els continguts dels jocs abans de comprar-los. (Resolució del Parlament Europeu (2010/C 87 E/21)) S’ha de tenir en compte que la classificació per edats no fa referència al grau de dificultat del joc, sinó a l’ impacte que aquest pot tenir en l’Infant i l’adolescent. http://www.pegi.info/es/index/id/89/

24. Els codis Entertainment Software Rating Board (ESRB) http://personesconsumidores.wordpress.com Les classificacions de la ESRB consten de dues parts: els símbols de classificació indiquen l’edat adequada per al joc i els descriptors de contingut indiquen els elements particulars del joc que poden haver motivat la classificació assignada i / o poden ser d’interès o preocupació. http://www.esrb.org/ratings/ratings_guide_sp.jsp

25. Els valors socials en els continguts dels videojocs http://personesconsumidores.wordpress.com

26. Videojocs que no són jocs http://personesconsumidores.wordpress.com/

27. http://personesconsumidores.wordpress.com

28. http://personesconsumidores.wordpress.com

29. http://personesconsumidores.wordpress.com

30. http://personesconsumidores.wordpress.com

31. Si el preu de l'objecte anunciat supera la quantia que reglamentàriament es determini, ha de constar de manera clara i manifesta en l'anunci de l'objecte. Les prestacions i l'ús d'un producte s'han de mostrar de manera comprensible, coincident amb la realitat i amb un llenguatge senzill i adaptat al nivell de desenvolupament dels col·lectius infantils i adolescents als quals s'adreça. L’engany a la publicitat adreçada als infants i als adolescents Article 59 de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència http://personesconsumidores.wordpress.com/http://personesconsumidores.wordpress.com

32. Informacions per escollir bé http://personesconsumidores.wordpress.com/http://personesconsumidores.wordpress.com

33. Com podem saber quins productes aporten valor responsable? Algunes normatives obliguen a les empreses a informar a les etiquetes dels seus productes, d’alguns aspectes relacionats amb els valors socials, però en general, són les empreses les que voluntàriament poden utilitzar etiquetes i distintius per informar- nos que han seguit determinats valors socials... Sabeu que volen dir aquests distintius? http://personesconsumidores.wordpress.com

34. busqueu valors a les etiquetes dels productes http://personesconsumidores.wordpress.com

35. https://www.youtube.com/watch?v=2pV7e1K8RIM Una nova aplicació mòbil i web per poder valorar els productes que comprem http://personesconsumidores.wordpress.com/

36. La dificultat de trobar joguines de comerç just http://personesconsumidores.wordpress.com/

37. Joguines ecològiques http://personesconsumidores.wordpress.com/

38. La dificultat de buscar informació sobre RSE http://personesconsumidores.wordpress.com/ Alguns exemples •Imaginarium: enllaç al seu web de RSE •Joguines Famosa: enllaç al seu web de RSE •Joguines Diset: enllaç al seu web de RSE •Joguines Lego: enllaç al seu web de RSE •Joguines Playmobil: enllaç al seu web de RSE

39. La societat no pot canviar només amb el consum responsable. Cal un canvi de polítiques econòmiques http://personesconsumidores.wordpress.com • Per poder ser més autònomes • Per poder ser crítiques i adquirir valors responsables Cal formar a les persones • Perquè siguin més ètiques • Per ajudar a construir una societat més justa Cal formar a les empreses

40. Un consum responsable també exigeix comprar productes segurs amb el marcatge de conformitat europea Les persones consumidores són també responsables d’identificar productes segurs i de seguir les instruccions dels fabricants. http://personesconsumidores.wordpress.com

41. Joguines segures però perilloses http://personesconsumidores.wordpress.com/ Cal llegir sempre les instruccions Les joguines elèctriques s’han de fer servir sota la supervisió d’una persona adulta i mai poden superar els 24 volts Els jocs de química s’han de fer sota la supervisió d’una persona adulta

42. Busqueu les diferències en aquest material escolar http://personesconsumidores.wordpress.com

43. Què us crida l’atenció ? http://personesconsumidores.wordpress.com

44. les joguines no han de punxar ni tallar http://personesconsumidores.wordpress.com Hi ha productes similars que no són joguines, són productes esportius Cal vigilar el risc mecànic: punxar, tallar,atrapar.

45. les joguines d’acció requereixen protegir-nos i jugar sota la supervisió d’una persona adulta No utilitzar en zones de circulació de vehicles. A partir de 20kg del pes de l'Infant són articles esportius No són equips de salvament.

46. La mida de les joguines pels més petits http://personesconsumidores.wordpress.com

47. Els materials de les joguines i dels jocs olfactius i gustatius i els jocs amb cosmètics http://personesconsumidores.wordpress.com Els productes han de complir la norma de cosmètics i no poden incorporar fragàncies al·lèrgiques. Els TCEP, TCPP i TDCP, són substàncies classificades com substàncies carcinògenes, mutàgenes o tòxiques per a la reproducció –CMR- i s’utilitzen com a retardants de flama .El bisfenol A és un producte químic molt utilitzat per a la fabricació de joguines. La legislació en fixa els límits.

48. Productes insegurs. Xarxa d’alertes www.consum.cat http://personesconsumidores.wordpress.com

49. Més alertes de joguines http://personesconsumidores.wordpress.com/

50. Més alertes de joguines http://personesconsumidores.wordpress.com/

51. Més alertes de joguines http://personesconsumidores.wordpress.com/

52. Més alertes de joguines http://personesconsumidores.wordpress.com/

53. Més alertes de joguines http://personesconsumidores.wordpress.com/

54. Més alertes de joguines http://personesconsumidores.wordpress.com/

55. El poder és de les persones consumidores. La seva força està en el seu consum responsable, individual i col·lectiu Gràcies per la vostra atenció http://personesconsumidores.wordpress.com/

Add a comment