Congreso ENCIGA 2013

75 %
25 %
Information about Congreso ENCIGA 2013
Education

Published on March 15, 2014

Author: reddescartes

Source: slideshare.net

Description

Presentación de la RED Descartes y de experiencias de aula cartesianas en el XXVI Congreso de ENCIGA, asociación que agrupa a docentes de ciencias de Galicia.
El evento se celebró en el IES Eduardo Blanco Amor, de Ourense, en noviembre de 2013.

XXVI Congreso de ENCIGA REDE EDUCATIVA DIXITAL DESCARTES Eixo Blanco, Xosé Arxibai Queiruga, Cibrán Manuel Quireza Ramos, Mª Carmen Pose Reino, Adelino Hermida Rodríguez, Mª Isabel Piñón Fernández, Andrés Ripoll Mira, Enric Sacau Fontenla, Xosé Luis

XXVI Congreso de ENCIGA REDE EDUCATIVA DIXITAL DESCARTES Asociación non gobernamental que ten como fin promover a renovación e cambio metodolóxico nos procesos de aprendizaxe das Matemáticas utilizando os recursos dixitais interactivos xerados no Proxecto Descartes. Proxecto Descartes http://proyectodescartes.org/

XXVI Congreso de ENCIGA O centro de actividades durante 15 anos Proxecto Descartes http://proyectodescartes.org/ Proxectos específicos dentro do Proxecto Descartes

XXVI Congreso de ENCIGA NOVO centro de actividades Proxecto Descartes http://proyectodescartes.org/

XXVI Congreso de ENCIGA Proxecto Descartes http://proyectodescartes.org/

XXVI Congreso de ENCIGA Proxecto Descartes http://proyectodescartes.org/  Unidades completas  Organizadas por cursos  Maioría de secundaria  Algunhas de Primaria UNIDADES DIDÁCTICAS

XXVI Congreso de ENCIGA Proxecto Descartes http://proyectodescartes.org/ PROXECTO ED@D Cursos completos So para E.S.O. Varios idiomas estatais Cadernos de traballo

XXVI Congreso de ENCIGA Proxecto Descartes http://proyectodescartes.org/ Recursos baseados en moitos dos materiais que elaborou a mestra Maria Antònia Canals durante o seu extenso período docente, vistos desde unha perspectiva enmarcada no uso educativo das Tecnoloxías da Información e da Comunicación.

XXVI Congreso de ENCIGA ENTRAR NON SE NECESITA JAVA

XXVI Congreso de ENCIGA http://proyectodescartes.org/canals/index.htm PÁXINA INICIAL

XXVI Congreso de ENCIGA MOSTRA DALGÚNS OBXECTOS 6º PRIMARIA Nº DE OBXECTOS: 54 Desplegados Torres de Hanoi

XXVI Congreso de ENCIGA Proxecto Descartes http://proyectodescartes.org/ Recursos deseñados para o seu manexo no Encerado Dixital Interactivo (PI = Pizarra Interactiva).

XXVI Congreso de ENCIGA  Recursos educativos dixitais interactivos  Educación Primaria  Lingua Castelá  Matemáticas  Deseñados para un uso preferente no encerado dixital. NON SE NECESITA JAVA

XXVI Congreso de ENCIGA ALGÚNS OBXECTOS MATEMÁTICAS Nº DE OBXECTOS: 50 Medición de ángulos Volume

XXVI Congreso de ENCIGA Proxecto Descartes http://proyectodescartes.org/ Proxecto de desenrolo de materiais educativos, dixitais e interactivos, baseados nas unidades liberadas do Programa internacional PISA

XXVI Congreso de ENCIGA NON SE NECESITA JAVA

XXVI Congreso de ENCIGA Cada obxecto de aprendizaxe recolle unha unidade PISA liberada constituída por: •Texto e/ou imaxes que contextualicen o obxecto. •Escena interactiva que permita a simulación e experimentación do concepto marcado como obxectivo. •Actividades que poden realizarse coa escena interactiva e que guíen a aprendizaxe. •Indicacións pedagóxicas e didácticas que permitan unha guía ou orientación ao profesor ou á profesora para a coordinación da aprendizaxe. •Obxectos de Matemáticas e tamén de Lingua, Ciencias e Resolución de problemas

XXVI Congreso de ENCIGA ALGÚNS OBXECTOS MATEMÁTICAS Nº DE OBXECTOS: 30 Superficie dun continente Maratón de Rotherdam

XXVI Congreso de ENCIGA O Proxecto Newton, especializado en recursos educativos para a materia de Física e Química e en xogos didácticos. http://newton.proyectodescartes.org/ PÁXINA INICIAL

XXVI Congreso de ENCIGA Unidades didácticas Conceptos Problemas Unidades EDAD Xogos didácticos

XXVI Congreso de ENCIGA Novo portal da RED Descartes (Joomla) http://proyectodescartes.org/descartescms/

XXVI Congreso de ENCIGA Novo portal da RED Descartes (Joomla) http://proyectodescartes.org/descartescms/ ARTIGOS SOBRE… EXPERIENCIAS EDUCATIVAS VIDEOS SOBRE MATERIAIS RADIO DESCARTES …

XXVI Congreso de ENCIGA Novo portal da RED Descartes (Joomla) http://proyectodescartes.org/descartescms/ Podes buscar materiais que están catalogados e clasificados por:  Curso  Idade  Bloque Temático  Etapa

XXVI Congreso de ENCIGA Novo portal da RED Descartes (Joomla) http://proyectodescartes.org/descartescms/ Unha vez atopado o Obxecto de Aprendizaxe, podemos:  Abrir o Obxecto  Copiar código para inserilo nunha páxina web, blog, aula moodle,…  Descargalo  Leer Mais

XXVI Congreso de ENCIGA http://www.youtube.com/user/BlogDescartes

XXVI Congreso de ENCIGA Rede Educativa Dixital Descartes Profesora de matemáticas Isabel Hermida Integrando o proxecto ED@D na moodle http://www.edu.xunta.es/centros/cpiaxunqueira/aulavirtual CPI A XUNQUEIRA FENEAs nosas experiencias

XXVI Congreso de ENCIGA Descarga do caderno de traballo Cada tema está dividido en apartados Cada apartado ten • Ligazón ao libro dixital • Cuestionario autoavaliable Exercicios de reforzo Exercicios autoavaliables Resumo Foro de dúbidas e consultas Rede Educativa Dixital Descartes CPI A XUNQUEIRA FENEAs nosas experiencias Usuario: 4a00 Contrasinal: 0000

XXVI Congreso de ENCIGA METODOLOXÍA •Presentación de cada tema por parte da profesora •Traballo en parellas cubrindo os cadernos •Resolución de dúbidas e problemas de xeito individual baixo demanda •Cada alumno contesta de forma individual os cuestionarios •Recapitulación de cada tema por parte da profesora Rede Educativa Dixital Descartes CPI A XUNQUEIRA FENEAs nosas experiencias

XXVI Congreso de ENCIGA AVALIACIÓN •70% da nota: media ponderada de dous exames escritos “tradicionais”, un parcial e outro global do trimestre •20% da nota: cualificacións dos cuestionarios autoavaliables •10% da nota: participación na aula virtual, actitude, comportamento e traballo Rede Educativa Dixital Descartes CPI A XUNQUEIRA FENEAs nosas experiencias

XXVI Congreso de ENCIGA Rede Educativa Dixital Descartes IES ANTÓN LOSADA D. A ESTRADA Profesor de matemáticas Xosé Eixo Blanco Varios anos experimentando http://www.edu.xunta.es/centros/ieslosadadieguez/ As nosas experiencias

XXVI Congreso de ENCIGA Rede Educativa Dixital Descartes IES ANTÓN LOSADA D. A ESTRADAAs nosas experiencias CURSO 2013-14 & ANTERIORES •1º ESO (1 grupo), 4º ESO (A, B e Diversificación). •Outros compañeiros utilízano en outro grupo de 1º ESO e 2 grupos de 2º ESO •Todos os temas EDAD •1º e 2º ESO  Abalar •4º ESO  Aula específica con 16 ordenadores en rede. •Caderno de traballo impresos tema a tema •Distintos ritmos de progreso. •Ao final de cada tema Boletín de exercicios de reforzo (equilibrar os ritmos da clase)

XXVI Congreso de ENCIGA AVALIACIÓN •En cada tema: • Autoavaliacións • Caderno de traballo limpo e ben resolto • Exercicios de reforzo •Cada dous/tres temas • Exame escrito tradicional Rede Educativa Dixital Descartes IES ANTÓN LOSADA D. A ESTRADAAs nosas experiencias 40 - 50% 60 - 50%

XXVI Congreso de ENCIGA Rede Educativa Dixital Descartes IES PINTOR COLMEIRO SILLEDA Profesor de matemáticas Cibrán M. Arxibai Queiruga Varios anos co Proxecto ED@D http://www.edu.xunta.es/centros/iespintorcolmeiro/ As nosas experiencias

XXVI Congreso de ENCIGA Rede Educativa Dixital Descartes IES PINTOR COLMEIRO SILLEDA CURSO 2012-13 •Materiais ED@D •Problemas para acceder á aula de informática. Inicio en febreiro. •Dous grupos de 4º ESO - Matemáticas B. •Aula de informática 2 /3 sesións (17 PCs para 24 alumn@s nun grupo e 19 noutro) e Aula de Comercio 1/3 sesión (14 PCs con moitos problemas) •Algunha clase sen ordenador •Portada web de acceso a todo o material descargado nos PCs As nosas experiencias

XXVI Congreso de ENCIGA Rede Educativa Dixital Descartes IES PINTOR COLMEIRO SILLEDA AVALIACIÓN •Os primeiros que remataban a UD fan autovaliación no ordenador. Despois todos un exame escrito co mesmo tipo de preguntas. •Aos que fixeran tamén o outro exame quedáballe a nota maior. •Obsérvase unha alta correlación entre as notas dos exames EDAD e notas exames escritos. •Revisión dos cadernos de traballo. •Moitos pediron levar para a casa nun pen as U.D. EDAD. Nalgúns casos foi moi positivo. As nosas experiencias

XXVI Congreso de ENCIGA Rede Educativa Dixital Descartes Profesora de matemáticas Mº Carmen Quireza Ramos Pondo en práctica o aprendido en EDA http://www.edu.xunta.es/centros/iessanchezcanton/ IES SÁNCHEZ CANTÓN PONTEVEDRAAs nosas experiencias

XXVI Congreso de ENCIGA Rede Educativa Dixital Descartes IES SÁNCHEZ CANTÓN PONTEVEDRAAs nosas experiencias CURSO 2010-11 •IES A Xunqueira: EDA de 2010 – 2ª fase •3º ESO: Estatística, azar e probabilidade CURSO 2013-14 •Plan de utilización de Descartes de xeito puntual nos cursos de 3º ESO . •Materiais de EDAD •Tamén algunhas unidades didácticas. •Obxectivo: Atención a diversidade e para favorecer o estudo e aprendizaxe máis autónoma.

XXVI Congreso de ENCIGA Rede Educativa Dixital Descartes Profesor de matemáticas Adelino Pose Reino Unidades Didácticas Descartes http://www.edu.xunta.es/centros/iesxulianmagarinos/ IES XULIÁN MAGARIÑOS NEGREIRAAs nosas experiencias

XXVI Congreso de ENCIGA Rede Educativa Dixital Descartes IES XULIÁN MAGARIÑOS NEGREIRAAs nosas experiencias CURSO 2013-14 & ANTERIORES •Unidades didácticas Descartes relativas a Estatística e Probabilidade, as da ESO, para repasar e as do bacharelato para avanzar. •Nas sesións na aula de informática, levan un caderno onde van facendo os exercicios que se propoñen ou realizan na Unidade Didáctica •Na aula co encerado dixital, cada día sae un alumno ou alumna que vai seguindo a explicación •O profesor supervisa e resolve dúbidas.

XXVI Congreso de ENCIGA Rede Educativa Dixital Descartes Profesor de matemáticas Xosé Luis Sacau Fontenla Varios anos con ED@D http://www.edu.xunta.es/centros/iesfontexeria/ IES FONTEXERÍA MUROSAs nosas experiencias

XXVI Congreso de ENCIGA Rede Educativa Dixital Descartes IES FONTEXERÍA MUROSAs nosas experiencias CURSO 2013-14 & ANTERIORES •Grupos 3º ESO, 4º ESO (B). •Docéncia completa en Aula Inf, por parellas ou individual. •EDAD instalado en local: evita problemas de rede. •SO Linux-UBUNTU ˝conxelado˝: evita problemas JAVA. •Materiais incorporados á Aula Virtual. •Cuaderno de traballo (impreso), autoavaliacións e ˝enviar ao tutor˝, boletíns de exercícios resoltos e exames resoltos. •Distintos ritmos de progreso. •Atención á diversidade: AAEE, NEE.

XXVI Congreso de ENCIGA Rede Educativa Dixital Descartes Profesora de Física e Química Enric Ripoll Mira Traballando intensivamente co Proxecto Newton http://www.edu.xunta.es/centros/iesdacaniza/ IES DA CAÑIZA A CAÑIZAAs nosas experiencias

XXVI Congreso de ENCIGA Rede Educativa Dixital Descartes IES DA CAÑIZA A CAÑIZAAs nosas experiencias PÁXINA PERSOAL DE ENRIC RIPOLL http://www.montenegroripoll.com /

XXVI Congreso de ENCIGA Rede Educativa Dixital Descartes IES DA CAÑIZA A CAÑIZAAs nosas experiencias Aprender descubrindo Aprender experimentando • Materiais do proxecto Newton: http://newton.proyectodescartes.org/ • Uso diario mediante proxector e un día a semana na aula de informática • Unidades completas e xogos educativos • Enlazados a través da aula virtual ou directamente desde a url do proxecto

XXVI Congreso de ENCIGA Rede Educativa Dixital Descartes Profesor de matemáticas Andrés Piñón Fernández Traballando con Unidades EDAD http://www.edu.xunta.es/centros/iessalvadordemadariaga/ IES SALVADOR DE MADARIAGA A CORUÑAAs nosas experiencias

XXVI Congreso de ENCIGA Rede Educativa Dixital Descartes IES SALVADOR DE MADARIAGA A CORUÑAAs nosas experiencias Utilizando as Unidades Didácticas EDAD como trampolín cara a materiais dixitais avanzados. •Unidade de 1º de ESO: Fraccións •Caderno de traballo da unidade •Equipamento das aulas Abalar •Aprendizaxe autónomo e reflexivo •Atención á diversidade •Distintos ritmos de aprendizaxe. •Criterios de avaliación:  Rexistro de traballo (30%)  Caderno (30%)  Proba escrita (40%)

XXVI Congreso de ENCIGA Rede Educativa Dixital Descartes Para calquera suxestión que queiras facernos chegar ou para facerte socio da RED Descartes descartes@proyectodescartes.org QUENDA DE PREGUNTAS

XXVI Congreso de ENCIGA MOITAS GRAZAS POLA SÚA ATENCIÓN Eixo Blanco, Xosé Arxibai Queiruga, Cibrán Manuel Quireza Ramos, Mª Carmen Pose Reino, Adelino Hermida Rodríguez, Mª Isabel Piñón Fernández, Andrés Ripoll Mira, Enric Sacau Fontenla, Xosé Luis REDE EDUCATIVA DIXITAL DESCARTES

Add a comment

Related presentations

Related pages

Congreso ENCIGA 2013 - Education - documents.tips

Presentación de la RED Descartes y de experiencias de aula cartesianas en el XXVI Congreso de ENCIGA, asociación que agrupa a docentes de ciencias de ...
Read more

CONCURSO GEOMÁTICA VALENCIA 2014 | ENCIGA

Pueden participar todos los alumnos que estén matriculados en el curso 2013-14 en tercer o ... CONGRESOS DE ENCIGA. XXIX Congreso de Enciga; Congresos ...
Read more

ENCIGA_2014 - RelatividadeVisual - sites.google.com

2013-ETSE Uvigo. 2014- HSCI_Aveiro. ... ENCIGA_2014. IES Pedra da Auga. IES Val do Tea. ... ENCIGA_2014. No XXVII Congreso ...
Read more

XXVI Congreso de ENCIGA (Ensinantes de Ciencia de Galicia ...

XXVI Congreso de ENCIGA (Ensinantes de Ciencia de Galicia) 2013 . Ven, 20/09/2013 - 09:39
Read more

XXVI Congreso de ENCIGA | O Canto da Balea

O Canto da Balea participou o pasado 22 de novembro no XXVI Congreso de ENCIGA coa ponencia “Sigue vixente a necesidade da divulgación do medio mariño ...
Read more

XXII Congreso de Enciga - Education - documents.tips

TALLER sobre Experimentación didácTICa en el aula: Proyectos Descartes y Newton, en el que el tutor de EDA Xosé Eixo hizo una presentación de aspectos ...
Read more

GUÍA - ENCIGA

Ano XXVI. Número 77, novembro 2013 Edita: ENCIGA (Ensinantes de Ciencias de Galicia) Domicilio Postal: ENCIGA Apartado 103 Santiago de Compostela
Read more

XXVIII Congreso de ENCIGA | IES Xograr Afonso Gómez de Sarria

Os días 19, 20 e 21 de novembro de 2015 celebrarase no noso centro o XXVIII Congreso de ENCIGA. ENCIGA é unha asociación de profesoras e profesores de ...
Read more