Conferencia xarxes i_empresa_reus_2014

50 %
50 %
Information about Conferencia xarxes i_empresa_reus_2014
Business & Mgmt

Published on March 4, 2014

Author: UOCbs

Source: slideshare.net

Reus, 20 de febrer de 2014 Xarxes i empreses: instruments per a la sortida de la crisi Cicle: Idees x Business Dr. JOAN TORRENT-SELLENS jtorrent@uoc.edu - UOC Business School - Institut Interdisciplinari d’Internet (IN3) - Estudis d’Economia i Empresa- Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 1

Índex Índex. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Presentació Motivacions Marc conceptual: MPIMES xarxa i efectes de xarxa Co-innovació i competitivitat empresarial Dimensions de la col·laboració Conclusió: el nou diamant competitiu de la col·laboració 2

PUNT 1 PRESENTACIÓ 3

Presentació Joan Torrent Sellens UOC Business School [director] Investigació Interdisciplinària sobre les TIC, i2TIC [director] Estudis d’Economia i Empresa [professor] Universitat Oberta de Catalunya (UOC) jtorrent@uoc.edu Doctor en Societat de la Informació i el Coneixement, Internet Interdisciplinary Institute (IN3), Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials, i Màster en Economia Aplicada per la Universitat Autònoma de Barcelona. La seva activitat docent en els Estudis d’Economia i Empresa estan relacionats amb l’economia i la societat del coneixement (creixement econòmic, productivitat, competitivitat, mercat de treball i empresa xarxa). És el director del grup de recerca interdisciplinària sobre les TIC, i2TIC. És el director de la Business School de la UOC. La seva activitat d’investigació està relacionada amb l’anàlisi de les vinculacions entre les TIC i el treball, l’economia, la societat i la política pública. Entre els seus focus d’investigació en l’economia i la societat del coneixement destaquen: productivitat i creixement econòmic, competitivitat i desenvolupament, capital humà i mercats de treball, innovació i empresa xarxa, i consum, benestar i felicitat. 4 Publicacions recents - Articles - Llibres & Capítols de llibre - Comunicacions - Seminaris & Tallers - Conferències - Altres publicacions - Vídeos & Entrevistes Investigació interdisciplinaria sobre les TIC’s

PUNT 2 MOTIVACIONS 5

Motivacions 1. Ull, perill, conseqüència de la crisi: alarmant debilitament de la classes mitjanes i del teixit de MPIMES. 2. Trencant “tabús”: ni tota l’emprenedoria impulsa el creixement, ni tots els models de negoci de l’empresa són adequats. 3. Noves figures d’empresa i d’empresari per a la sortida de la crisi: empresa xarxa, i empresari innovador i com a filtre del coneixement. 4. Importància decisiva dels efectes de xarxa: idea (proposta d’utilitat), model de negoci (relació amb agents econòmics) i pla de negoci (estratègia de xarxa). 5. La co-innovació com a fonament de la competitivitat: sense col·laboració en xarxa no hi ha co-innovació. 6. Dimensions de les xarxes: gènere, edat, stakeholders, Universitats, governs. 7. I, a on està el foment de la xarxa de negocis? El nou paper del govern i dels agents socials 6

PUNT 3 MARC CONCEPTUAL Empresa xarxa i efectes de xarxa 7

Marc conceptual: empresa xarxa EMPRESA INDUSTRIAL EMPRESA XARXA Estratègia 1 2 3 1 2 3 Mercats globals: món les 24 hores Diferenciació/adaptació/qualitat Aliances i col·laboracions 4 5 6 Equips variables per competències Descentralització i autonomia Organització horitzontal en xarxa 7 8 9 TIC. Ampliació/substitució skills mentals Fluxos intangibles: informació i coneixement Negocis en xarxa: cadena desintegrada de va 10 11 12 Mercats nacionals i internacionals Avantatges: economies d’escala i costos Relació stakeholders: aïllada Flexiseguretat via creativitat i polivalència Creixement via co-innovació Competitivitat per gestió col·laborativa Organització 4 5 6 Divisió treball: atomització i execució Coordinació treball: centralització i jerarquia Estructura: organització científica i toyotisme Producció 7 8 9 Tecnologia: manufactures (skills manuals) Inputs bàsics: capital físic i treball manual Esquema producció flexible (xarxa d’empreses) Valors i cultura 10 11 12 Treball: seguretat via especialització Empresa: creixement via acumulació Contracte social: productivitat per salaris fixos 8

Marc conceptual: empresa xarxa PROVEÏDORS EMPRESA CLIENTS MERCAT COMPETIDORS ACTUALS PRODUCTES SUBSTITUTIUS INFRASTRUCTURES RECURSOS HUMANS INNOVACIÓ OPERACIONS MARQUETING I SERVEIS POST-VENDA INFRASTRUCTURES RECURSOS HUMANS INNOVACIÓ OPERACIONS MARQUETING I SERVEIS POST-VENDA 9 MARGE

Marc conceptual PROVEÏDORS EMPRESA CLIENTS MERCAT COMPETIDORS ACTUALS PRODUCTES SUBSTITUTIUS N2 INFRASTRUCTURES RECURSOS HUMANS OPERACIONS N1 MARGE INNOVACIÓ N 3 MARQUETING I SERVEIS POST-VENDA INFRASTRUCTURES INFRASTRUCTURES RECURSOS HUMANS XARXA N MARGE INNOVACIÓ OPERACIONS MARQUETING I SERVEIS POST-VENDA INFRASTRUCTURES OPERACIONS N6 INNOVACIÓ MARQUETING I SERVEIS POST-VENDA RECURSOS HUMANS MARGE INFRASTRUCTURES N5 OPERACIONS MARQUETING I SERVEIS POST-VENDA HUMANS RECURSOS INNOVACIÓ INNOVACIÓ MARQUETING I SERVEIS POST-VENDA INNOVACIÓ OPERACIONS MARGE NINFRASTRUCTURES 4 RECURSOS HUMANS OPERACIONS RECURSOS HUMANS MARQUETING I SERVEIS POST-VENDA 10 MARGE MARGE

Marc conceptual: efectes de xarxa 11

Marc conceptual: efectes de xarxa 12

Marc conceptual: efectes de xarxa Font: Torrent, J. (2013). Knowledge Products and Netwoks Externalities. Implications for the Business Strategy. Journal of the Knolwedge Economy, 2(2): 1-21 13

PUNT 4 CO-INNOVACIÓ I COMPETITIVITAT EMPRESARIAL 14

Innovació i Competitivitat * Al nivell empresarial, la competitivitat són el conjunt de factors que expliquen la capacitat de les empreses per a guanyar quotes de mercat. A l’empresa xarxa, la competitivitat s’associa amb les capacitats de les empreses per a co-innovar, per establir relacions de complementarietat entre els usos de les TIC, el canvi organitzatiu i la formació constant d’empresaris i treballadors 15

PUNT 5 DIMENSIONS DE LA XARXA DE NEGOCIS Elements a tenir en compte per a una xarxa de negocis efectiva 16

Innovació i competitivitat * Xarxa tecnològica: Millorar els usos TIC a l’empresa, connectar els usos personals i empresarials, i aprendre de la tecnologia per a col·laborar 17

Innovació i competitivitat * Xarxa educativa: formar-se per a millorar l’empresa, i a través de la formació (sobretot la virtual 2.0) aprendre a aprendre a col·laborar 18

Innovació i competitivitat * Xarxa de gènere: dos models de generació de valor complementaris i a fomentar 19

Estructura * Emprenedoria col·laborativa: col·laborar amb les noves fonts i la base emprenedora 20% 20

Estructura * Xarxa per a innovar: co-recerca, coo-peració i co-innovació 20% 21

Estructura * Xarxa organitzativa: co-treball, co-gestió, co-direcció 20% 22

Innovació i competitivitat * Co-innovar per a corendibilitzar: els usos TIC (ús d’ordinadors a Internet), la coordinació interfuncional (treball en equip, polivalència i lliure informació), i la cooperació en innovació expliquen l’èxit de la innovació (retorn inversió) a la nova empresa catalana 23

Innovació i competitivitat * Xarxa per a ser competitius: co-invertir, co-formar, co-establir i co-innovar Internacionals Capital físic Actius intangibles Capital humà Experiència Establiments exteriors Capital físic Establiments exteriors MERCATS Capital físic Establiments Espanya Capital físic Actius intangibles Espanya Usos TIC baixos i mitjans Usos TIC avançats Usos TIC 24

PUNT 2 CONCLUSIÓ 25

Conclusió MPIMES en xarxa: cap a un nou diamant competitiu basat en la col·laboració Complementarietat capacitació, tecnologia i organització Aprenentatge i cultura col·laborativa constant de les persones i llocs de treball (ocupabilitat) Co-innovació Co-gestió Co-ocupabilitat MPIMES xarxa Coemprenedoria Co-tecnologia Incorporar les noves formes col·laboratives de direcció i gestió Usar els efectes de xarxa per ampliar la base emprenedora i la col·laboració Aprofitar el potencial de les TIC per a col·laborar 26

Reus, 20 de febrer de 2014 Xarxes i empreses: instruments per a la sortida de la crisi Cicle: Idees x Business Dr. JOAN TORRENT-SELLENS jtorrent@uoc.edu - UOC Business School - Institut Interdisciplinari d’Internet (IN3) - Estudis d’Economia i Empresa- Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 27

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Activitats a la Xarxa Territorial » 2014 » març » 06

Conferencia xarxes i_empresa_reus_2014 from UOCbs. Temàtiques » Economia i empresa Territoris » Tarragona. Territoris. A Coruña; Barcelona; Castell ...
Read more

Activitats a la Xarxa Territorial » Territorio: Tarragona

Material de la xerrada “Xarxes i empresa: ... Conferencia xarxes i_empresa_reus_2014 from UOCbs. Temàtiques » Economia i empresa Territoris » Tarragona.
Read more