Concept pc.

57 %
43 %
Information about Concept pc.

Published on February 5, 2014

Author: doodeewa

Source: slideshare.net

หลักการสาคัญของการดูแลผู้ป่วย แบบประคับประคอง นาเสนอ โดย สุภาพร อินทรกองแก้ว พยาบาลวิชาชีพชานาญการ ( เนื้อหาจาก อาจารย์พิมประพรรณ สถาพรพัฒน์)

แนวคิด Palliative Care องค์ การอนามัยโลก ได้ ให้ ความหมายการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ าย หรื อ การดูแลแบบประคับประคอง ในปี ค.ศ. 2002 (พ.ศ. 2545) Palliative Care มุ่งที่จะทาให้ คุณภาพชีวตของทังผู้ป่วยและครอบครั ว ซึ่งเผชิญหน้ ากับโรคที่ ิ ้ คุกคามต่ อชีวต (Life – threatening illness) ไม่ ว่าจะเป็ นโรคใด โดยเน้ นที่ ิ การดูแลรั กษาอาการที่ทาให้ ทุกข์ ทรมาน ทังอาการเจ็บป่ วยทางกาย ปั ญหา ้ ทางจิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ แบบองค์ รวมและควรให้ การรั กษา ดังกล่ าวตังแต่ ระยะแรกที่เริ่มวินิจฉัยว่ าผู้ป่วยเป็ นโรคระยะสุดท้ าย ้ (Terminal illness) จนกระทั่งผู้ป่วยเสียชีวต และรวมถึงการดูแลครอบครั ว ิ ของผู้ป่วยหลังจากการสูญเสีย ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ดังนัน Palliative Care จึงเป็ นการดูแลแบบประคับประคอง มุ่ง ้ ให้ ความสุขสบายแก่ ผ้ ูป่วย ช่ วยลดความทุกข์ ทรมานจากความ ปวดครอบคลุมถึงจิตวิญญาณ และตระหนักถึงการตายอย่ าง สมศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์ (dignified death) รวมถึงครอบครัว ที่มีผ้ ูป่วยอยู่ในระยะสุดท้ าย และหลังเสียชีวิตแล้ ว (รองศาสตราจารย์ถนอมขว ัญ ทวีบรณ์: มหาวิทยาล ัยมหิดล ) ู ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

End of Life care การดูแลร ักษาพยาบาลผูปวยในวาระสุดท้าย ้่ ี ิ ่ ของชวต (หมายถึงชวงเวลา 6 เดือนสุดท้าย ี ิ ทีผปวยอาจมีชวตอยู่ ) ่ ู้ ่ ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ประเด็น ในผูปวยทีมโอกาสร ักษาได้ ้่ ่ ี ท้ายทีสดเมือพบว่าไม่สามารถร ักษาได้ ่ ุ ่ บ่อยครง ไม่ได้มการ clear cutoff ั้ ี โอกาสทีร ักษาได้ และโอกาสทีจะร ักษาไม่ได้ ่ ่ ิ ด ังนนผูปวยและครอบคร ัวจึงยากทีจะต ัดสนใจ ั้ ้ ่ ่ การปร ับต ัวในระยะเปลียนผ่านจาก ่ supportive ไปสู่ palliative care เปนไปอย่างยากลาบาก ็ ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

Key points ความท้าทายในการดูแลผูปวย Palliative คือ ้่ ิ “การ ต ัดสนใจเลือก” วิธเยียวยา ให้เหมาะสมก ับ ี กรอบเวลาทีคาดว่า ผูปวยจะอยูได้ ้่ ่ (Expected life expectancy) แม้เปาหมายหล ักคือ Quality of life แต่ ้ Randomized control trial พบว่า ผูปวยมะเร็งที ้่ ได้ร ับ Palliative care ควบคูก ับการร ักษาปกติ มี ่ ี ิ ชวตยืนยาวกว่า Temel JS et al. N Engl J Med 2010 Aug9;363(8):733-742 ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

แล้วจะทาอย่างไรดี ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

หลักการสาคัญ ี ิ 1. ยอมร ับการตายเปนธรรมชาติของชวต ็ 2. ให้ความสาค ัญก ับการดูแลทางด้านจิตใจควบคู่ ก ันไปก ับอาการทางกาย ิ 3. ให้ความเคารพสทธิผปวยและครอบคร ัวในการ ู้ ่ ่ ร ับทราบข้อมูลความเจ็ บปวยและมีสวนร่วมใน ่ ิ การต ัดสนใจเรืองแนวทางและเปาหมายในการ ่ ้ ร ักษา ื่ 4. ให้ความสาค ัญก ับค่านิยม ความเชอและศาสนา ของผูปวยและครอบคร ัว ้่ ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

หลักการสาคัญ 5. มีระบบการบรรเทาทุกข์ทรมานของผูปวยและ ้่ ครอบคร ัวอย่างต่อเนือง ่ 6. ให้การดูแลความเศร้าโศกของครอบคร ัวผูปวย ้่ ี ี ิ หล ังการเสยชวตของผูปวย ้่ ี 7. ให้การดูแลแบบทีมสหสาขาวิชาชพ 8. สามารถทาควบคูก ันไปก ับการร ักษาอย่างอืน ่ ่ เพือให้ผปวยบรรเทาทุกข์ทรมาน ่ ู้ ่ ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ครอบคลุม มิติแห่ งการดูแล Disease management Supportive symptom Psycho issue

ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ปัญหาการร ักษาพยาบาล หลายกรณี มีล ักษณะเปน dilemmas ็ (ทางสองแพร่ง หรือมีทงแง่บวกและแง่ลบ) ั้ มีความจาเปนต้องทาให้มความโปร่งใส ็ ี และคานึงถึงปัญหาทางด้านจริยธรรมเสมอ ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

หลักพิจารณาปัญหาทางด้านจริยธรรม ่ การเคารพความคิดเห็นสวนบุคคล (Autonomy : to respect the clients) ิ่ ่ ็ 2. การกระทาสงทีเปนประโยชน์ ( Beneficence : to do good) ิ่ ่ ็ 3. การไม่ทาในสงทีเปนอ ันตราย (Non-maleficence : to do no harm) 4. การกระทาด้วยความยุตธรรม ิ (Justic : to deal fairly) 1. ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ควรทาเมื่อไร ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

แนวคิดการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง L : Living Will ตอบสนองเจตนารมณ์ของผูปวยและครอบคร ัวเกียวก ับการ ้่ ่ ร ักษาพยาบาล I : Individual Belief ื่ ่ สน ับสนุนให้ผปวยและครอบคร ัวได้ทาตามความเชอสวนบุคคล ู้ ่ F : Function ่ ชวยเหลือให้ผปวยและครอบคร ัวสามารถทากิจกรรมได้อย่างเหมาะสม ู้ ่ E : Emotional and Coping ดูแลและประค ับประคองความรูสกของผูปวยและครอบคร ัวต่อการ ้ ึ ้่ ี เจ็บปวย และการสูญเสย ่ S : Symptom ดูแลความไม่สขสบายต่างๆ ุ S : Social and Support ั ่ ชวยประสานให้ผปวยและครอบคร ัวในการแก้ปญหาทางด้านสงคมและ ู้ ่ ั ครอบคร ัว ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

แล้วจะทาอย่างไร WHY ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

พัฒนาทีมสหสาขาวิชาชีพ วางแผนการจาหน่ายร่วมก ัน โดยคานึงถึง เปาหมายทีเปนไปเพือการบรรเทาทุกข์ทรมานและ ้ ่ ็ ่ อาการรบกวน การตอบสนองความต้องการของ ผูปวยและครอบคร ัวอย่างครอบคลุมองค์รวม ้่ ้ ื่ มีการสอสาร ติดตาม ประเมินซาร่วมก ันอย่าง ต่อเนือง ่ มีการให้ขอมูลผูปวยและครอบคร ัวทีเปนไปใน ้ ้่ ่ ็ ั แนวทางเดียวก ัน อย่างชดเจน และต่อเนือง ่ มีแนวทางการดูแลผูปวยร่วมก ัน ้่

ปรับโครงสร้ างและกระบวนการดูแล  ปร ับนโยบายการดูแลผูปวย palliative ให้ม ี ้่ ั ความชดเจน  พ ัฒนาแนวปฏิบ ัติ / จ ัดทาแผนการดูแล ี  พ ัฒนาทางานแบบสหสาขาวิชาชพหรือ team work  พ ัฒนาบุคลากรให้มความรูและความชานาญใน ี ้ การดูแล ผูปวย palliative ้่  ปร ับระบบบริการให้เข้าถึงการดูแลระยะสุดท้าย ได้งาย ่

การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ผู้ดูแล ญาติ TEAM ผู้ป่วย พยาบาล แพทย์

รูปแบบการดูแลผู้ป่วยแบบ ประคับประคอง ต้องเป็ น Professional management

Add a comment

Related pages

CONCEPT International GmbH - Fanless & mobile IT

Distributor für Box PC, Mini PC, Industrie Tablet PC, Rugged Tablet PC, All-in-One PC, industrial Pad, mobile Pad, lüfterlos, fanless, ruggedized
Read more

Concept C online kaufen | Teufel

Concept C jetzt kaufen! 2.1-HiFi-Komplettanlage für PC, Musik, Film und Konsole Sofort startklar: keine weiteren Geräte erforderlich, inkl. Kabel!
Read more

Ihre Selfhost Domain

Ihre Selfhost Domain
Read more

Concept (PC) bei spieletipps

Alles über Concept (PC): Artikel, News, Spieletipps Wertung, Tipps und Cheats und mehr...
Read more

PC CONCEPT Computer repair shop - Custom computers ...

Located in Laval & Montreal, PC CONCEPT offers A+ tech support that includes computer repair, custom built, upgrades, installations, diagnostics ...
Read more

Concept (PC) - Fragen und Antworten bei spieletipps

Du hast ein Problem mit Concept (PC) oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die spieletipps Community.
Read more

x.concept

Service Pack x.concept 16.1 29.01.2016 (ca. 242 MB) Quartalsupdate x.concept 16.1 (ca. 3,1 GB) Service Pack x.concept 15.4 27.11.2015 (ca. 36 MB)
Read more

CONCEPT International GmbH

Distributor für Box PC, Mini PC, Industrie Tablet PC, Rugged Tablet PC, All-in-One PC, industrial Pad, mobile Pad, lüfterlos, fanless, ruggedized
Read more

web473 @ alfa3042.alfahosting-server.de

Hier entstehen die Internet-Seiten des Confixx Benutzers web473 auf alfa3042.alfahosting-server.de
Read more

PC / Computer Lautsprecher günstig online kaufen! Bei Teufel

PC Lautsprecher von Teufel für kraftvollen Sound an Ihrem Rechner. Große Auswahl Modernes Design Top Preis Jetzt bestellen
Read more