Concepció sistèmica del rol

50 %
50 %
Information about Concepció sistèmica del rol
Education

Published on February 20, 2014

Author: MerceGrau1

Source: slideshare.net

Description

Concepció sistèmica del rol, problemes de rol, valors i creences associades al rol professional

Concepció sistèmica del rol Curs Dimensió personal, emocional i de rol - ICE UAB - 2013/14 - Mercè Grau - M. Pau González

Tasca i rol Tot sistema té un element fonamental que fa que sigui un sistema, i aquest és la TASCA. Podem dir que “la tasca” és el què fa o al que es dedica una organització o sistema. En el sistema educatiu, la tasca és ensenyar-aprendre-educar  Hi ha rol quan hi ha un sistema i una tasca (si estic dins un sistema, però no tinc una “tasca” , tampoc tinc rol)  El rol és el que uneix la persona al sistema, i aquest està format per una part conscient i una part inconscient. Ambdues, depenen tant de la persona, com del sistema i de les persones que integren aquest sistema. Curs Dimensió personal, emocional i de rol - ICE UAB - 2013/14 - Mercè Grau - M. Pau González

Dimensió conscient del rol (contracte laboral) a)    a)     Depèn de mi (dimensió personal): Comprensió de la tasca a fer Coneixements Habilitats Depèn dels altres, de l’organització o sistema on té lloc el rol (dimensió organitzacional): Descripció del lloc de treball Organigrama – Responsabilitats explícit i/o implícit Objectius Recursos Curs Dimensió personal, emocional i de rol - ICE UAB - 2013/14 - Mercè Grau - M. Pau González

Dimensió inconscient del rol (contracte psicològic) a)      Depèn de mi (dimensió personal): Creences, valors, tabús, regles, costums Experiències, sentiments Desitjos, somnis, aspiracions, motivacions Expectatives Projeccions, records, associacions, fantasies a) Depèn dels altres, de l’organització o sistema on té lloc el rol (dimensió organitzacional): Expectatives Projeccions, associacions, records, associacions, fantasies Rols dels altres Condicionants mentals i socials: sexe, edat, posició     Rol i organització en la ment social, orígen, religió, orientació sexual, etc. Curs Dimensió personal, emocional i de rol - ICE UAB - 2013/14 - Mercè Grau - M. Pau González

Treballar el rol Per treballar el nostre rol, ens cal fer una tasca d’indagació, observació i exploració de:  Els nostres rols reals, dels nostres rols inconscients i dels nostres constructes mentals associats a aquests rols.  Els rols dels altres amb qui compartim i formem part en una organització determinada, des d’una vessant conscient i sobretot inconscient ,de les seves influències i “interferències” mútues amb els nostres rols, per mitjà de projeccions, associacions i introjeccions Curs Dimensió personal, emocional i de rol - ICE UAB - 2013/14 - Mercè Grau - M. Pau González

Problemes de rol S’anomena conflicte de rol quan la persona percep divergències entre les seves expectatives i les de l’organització, en relació al rol que ha de prendre. Les causes possibles són diverses:  Subcàrrega de rol : situació de sobrequalificació, o quan no es pot progressar. També quan la persona se sent subutilitzada, per manca de tasca.  Incompatibilitat de rol: quan les expectatives del rol, tot i ésser conegudes, són incompatibles a la pràctica. Generalment és un problema de tipus ètic  Sobrecàrrega de rol: quan les demandes d’un conjunt de rols que es desenvolupen entren en conflicte amb el temps disponibles per exercir-los i la capacitat de resposta, degut el nombre de tasques excessives, especialment en càrrecs directius o intermedis  Ambigüitat de rol: quan la persona percep indefinició respecte al rol que ha de jugar i té una imatge confosa o contradictòria d’aquest , de forma que la persona no sap què s’espera d’ella. Les causes són diverses (informació insuficient, incompleta, canviant, incertesa en les expectatives dels altres, etc.)

Creences Entenem per creença una convicció respecte a una idea sobre la realitat, de la qual no tenim una demostració evident de la mateixa. La suma de totes les nostres creences, conformen el que anomenem els nostres “mapes mentals, que és la nostra mirada envers els fets i les coses. D’aquí ve l’origen de les diferències culturals, per exemple. Les creences atribueixen sentit i donen valor als esdeveniments viscuts, per tant, no podem prescindir d’elles. Però si que les podem regular. Distingim diversos tipus de creences: Adaptatives (pe: “els pares han de criar els seus fills”) Limitadores (pe: “no puc, ni podré mai...aprovar l’ examen de conduir”) Creences familiars i de la infància: Aquelles que ens han influenciat i/o marcat (positivament o negativament)  Creences força: aquelles que ens han estat útils a la vida  Creences col·lectives: aquelles que podem identificar dins una organització, barri, poble o ciutat, zona geogràfica, país, etc. Curs Dimensió personal, emocional i de rol - ICE UAB - 2013/14 - Mercè Grau - M. Pau González

Valors i Creences Parlem de “valors personals” fent referència a allò que té un valor específic per nosaltres, i que representa un compromís profund o intens que guia les nostres accions i pensaments, i és el nucli de la nostra moral. Podem parlar de valors personals, però també “valors d’un sistema” o organització, una comunitat, una cultura, una societat.... que, al mateix temps, varien en funció de les èpoques, les circumstàncies, i etapes de la vida. Cada valor està vinculat a una creença profunda. Per exemple: Valor Justícia Creença relacionada Tothom, vingui d’on vingui, sigui qui sigui, ha de tenir els mateixos drets Força de voluntat Si m’hi esforço, me’n sortiré Implicació Fer les coses amb ganes i il·lusió és el camí per assolir els objectius Curs Dimensió personal, emocional i de rol - ICE UAB - 2013/14 - Mercè Grau - M. Pau González

Creences limitadores De les creences limitadores se’n deriven les interpretacions i distingim les següents:  Creences limitadores: envers a nosaltres mateixos Creença limitant: “sóc tímida i això no es pot canviar” Interpretació: “segur que si parlés (en públic) faria el rídicul….no penso dir res”  Creences distorsionades: envers els altres Creença envers els altres: pe:“Els altres són uns incrèduls” Interpretació: pe: “aquest medicament no em farà efecte....crec que me l’han receptat perquè calli” Curs Dimensió personal, emocional i de rol - ICE UAB - 2013/14 - Mercè Grau - M. Pau González

Creences limitadores  Creences limitadores:  limiten i condicionen els nostres rols (“jo no puc”, “jo sóc un/a...)  Creences distorsionades : provoquen les projeccions envers els altres (pe: “els altres són…”)  provoquen les projeccions dels altres envers a nosaltres (pe: “tu ets un/a…”) Curs Dimensió personal, emocional i de rol - ICE UAB - 2013/14 - Mercè Grau - M. Pau González

Add a comment

Related presentations