Competency dicionary

50 %
50 %
Information about Competency dicionary

Published on March 10, 2014

Author: ulziibuyan

Source: slideshare.net

НИЙТ АЖИЛТНУУДАД ТАВИГДАХ ЕРӨНХИЙ УР ЧАДВАРЫН ТОДОРХОЙЛОЛТУУД

НИЙТ АЖИЛТНУУДАД ТАВИГДАХ ЕРӨНХИЙ УР ЧАДВАРЫН ТОДОРХОЙЛОЛТУУД Ерөнхий ур чадвар гэж юу вэ? Ажлын өндөр гүйцэтгэл гарахад чухал нөлөөтэй, ажилтнуудын ажлаа гүйцэтгэхдээ харуулж буй үйл хөдлөлөөр(зан төлөвөөр) тодорхойлогдох ажилтны мэдлэг, чадвар, хандлагын ажлын байр дээрхи хэрэгжилт юм. Ерөнхий ур чадварын тодорхойлолтыг юунд ашиглах вэ? Ажилтнуудын гүйцэтгэлийг үнэлэхэд санал шүүмж өгөх зорилгоор ашиглана. Мөн сонгон шалгаруулалтын үнэлгээ болон бусад үнэлгээ хийх зорилгоор ашиглаж болно. Ямар ур чадварыг сонгож үнэлэх вэ? Энэхүү тодорхойлолтод гүйцэтгэх түвшний ажилтнуудад тавигдах 8 ерөнхий ур чадварын тодорхойлолтыг багтаасан бөгөөд ажлын байрны онцлогоос хамаарч сонгох байдлаар үнэлгээнд ашиглаж болно 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Багаар ажиллах Суралцах чадвар Хэрэглэгчид үйлчлэх чадвар Албан харилцаа Бүтээлчээр ажиллах Ажлаа зохион байгуулах чадвар Хариуцлагатай байдал Мэргэжлийн мэдлэг, нарийн ур чадвар

Ерөнхий ур чадварын тодорхойлолт нь ямар бүтэцтэй вэ? Ерөнхий ур чадварын тодорхойлолт нь үнэлгээ хийхэд төхөм байх үүднээс дараах байдлаар тодорхойлогдсон. Ур чадварын нэр Ур чадварын товч тодорхойлолт (товч ойлголт өгөх зорилготой) Үнэлгээний түвшин Ур чадварын үнэлгээний түвшин бүр дэх ажлын байранд илрэх үйл хөдлөлүүд (Эдгээр үйл хөдлөлүүдийг үнэлж буй ажилтны үйл хөдлөлтэй харьцуулан үнэлгээ хийх боломжтой)

1. БАГААР АЖИЛЛАХ ЧАДВАР Багийн амжилтад нөлөөлөх багийн идэвхитэй гишүүн байх чадвар 5 оноо 4 оноо 3 оноо 2 оноо 1 оноо Дэд зэргийн (Үлгэр жишээ) Маш сайн (Хүлээлтийг давуулан биелүүлдэг ) Сайн (Хүлээлтэд хүрсэн) Дунд (Зарим хүлээлтэд хүрээгүй) Муу (Сайжруулах шаардлагатай)  Хариу тус нэхэхгүйгээр бусдадаа тусладаг  Асуугаагүй, хүсэлт гаргаагүй байхад багийн гишүүдэд өөрийн тусыг хүргэдэг  Багийн ажлыг сайжруулах санал шийдэл гаргадаг  Багийн гишүүд сайн ажиллахад дэмждэг, урам өгдөг Багийн зорилго зорилтод ач холбогдол өгч төвлөрч ажилладаг  Хувийн зүгээс “манай баг” гэсэн хандлагатай Бусдын санал бодлыг сонсдог, хүндэтгэдэг.    Зөвхөн өөрийн ашиг сонирхлыг бодолгүй бусдын ашиг сонирхлыг хүндэтгэдэг.  Багийн бүх гишүүдэд ашигтай байх шийдлийг олохын төлөө байдаг.  Багийн гишүүдэд тусалж дэмждэг, өөрт байгаа нөөц боломжийг санал болгодог.  Багийн хурал, уулзалт, хэлэлцүүлэгт идэвхитэй оролцдог, багийн ажилд санаачлага гаргадаг.  Багийн гишүүдтэй үр дүнтэй харилцаа, хамтын ажиллагааг бий болгож чадсан.  Аливаа нэмэлт ажил үүргийг бусаддаа хариуцуулахыг хичээдэг  ЗАВСРЫН ҮНЭЛГЭЭ Багийн гаргасан санал санаачлагыг дэмждэг, зарим үед сайн дураар манлайлдаг ЗАВСРЫН ҮНЭЛГЭЭ  Баг, компанийн зорилго зорилт өөрт хамаагүй мэт байдаг  Хамтын ажиллагаанаас зугтах шинжтэй  Багийн ажил, зорилго зорилтод сайн дурын оролцоог гаргадаггүй  Хамтран ажиллагсаддаа тусалдаггүй  Бусаддаа мэдлэг, чадвараа хуваалцдаггүй  Хурал, хэлэлцүүлэгт өөрийн санал бодлыг оруулдаггүй, бусадтайгаа мэдээллээ хуваалцах дургүй

2. СУРАЛЦАХ ЧАДВАР Хэрэгцээтэй үед ажилтай холбоотой мэдлэг мэдээллийг олж авах, ашиглах чадвар 5 оноо 4 оноо 3 оноо 2 оноо 1 оноо Дэд зэргийн (Үлгэр жишээ) Маш сайн (Хүлээлтийг давуулан биелүүлдэг ) Сайн (Хүлээлтэд хүрсэн) Дунд (Зарим хүлээлтэд хүрээгүй) Муу (Сайжруулах шаардлагатай)  Шинэ мэдлэг, мэдээллийг бусдадаа түгээдэг  Шинэ мэдлэг, мэдээллийг ажилд ашиглахдаа муу  Ажил үүргийн хүрээнд шаардлагатай шинэ мэдлэг мэдээллийг тасралтгүй эрэлхийлдэг  Шинэ мэдлэг, мэдээллийг өөрийн ажил үүрэгт тохируулан өөриймшүүлэн ашигладаг  Шинэ зүйл нэвтрүүлэх, шинэчлэхэд байнгын зааварчилгаа, зөвлөмж шаардлаагтай   Хувиараа суралцах замаар мэргэжлийн ур чадвараа хөгжүүлдэг Сургалтын хэрэгцээгээ тодорхойлж, сургалтанд суух хүсэлтийг өөрийн санаачлагаар гаргадаг  Ажилд гарч буй шинэлэг мэдлэг, мэдээллийг өөрийн болгон гаршуулахдаа муу  Шинэ ажил үүрэг авч ажиллах замаар суралцах боломж нөхцлийг хайдаг  Ажилтай холбоотой шинэ мэдлэг мэдээллийг олж авах, бусдад түгээхдээ тааруу  Сургалт хөгжилтэй холбоотой мэдлэг мэдээллийг бусаддаа байнга хүргэдэг  Өөрийгөө сургаж хөгжүүлэх хүсэл эрмэлзэл бага  Сургалтуудад оролцоо муу  Янз бүрийн эх үүсвэрээс сүүлийн үеийн чиг хандлага, шинэ мэдээллийг авсан байдаг  Өөрийн сургалт хөгжилд анхаардаг, ур чадварыг нэмэгдүүлэх боломжуудыг ашигладаг ЗАВСРЫН ҮНЭЛГЭЭ Шинэ мэдлэг, мэдээллийг богино хугацаанд олж ашигладаг ЗАВСРЫН ҮНЭЛГЭЭ 

3. ХЭРЭГЛЭГЧИД ҮЙЛЧЛЭХ Ажлын байрны хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагыг өндөр түвшинд хангах, тэдэнтэй үр дүнтэй харилцаа хамтын ажиллагааг бий болгох, ажлын байрны хэрэглэгчээ дээдлэх, тэдний асуудалд хариуцлагатай хандах чадвар 5 оноо 4 оноо 3 оноо 2 оноо 1 оноо Дэд зэргийн (Үлгэр жишээ) Маш сайн (Хүлээлтийг давуулан биелүүлдэг ) Сайн (Хүлээлтэд хүрсэн) Дунд (Зарим хүлээлтэд хүрээгүй) Муу (Сайжруулах шаардлагатай) Хэрэглэгчид хэрэг болох нэмэлт мэдээллийг өөрийн санаачлагаар өгдөг Ажлын байрны хэрэглэгчид маш чухал гэсэн байр сууринаас ханддаг    Хэрэглэгчид тулгарч буй асуудлыг заавалчгүй шийдвэрлэж өгөх гэсэн махруу хандлагатай Ажлыг гүйцэтгэхдээ хэрэглэгчрүү чиглэсэн байдлаар гүйцэтгэдэг (Хэрэглэгчид энгийн ойлгомжтой байх, ашиглахад хялбар байх, ойлгомжгүй байдал хүлээлт үүсгэхгүй байх гэх мэт) Хэрэглэгчид хэрэгцээ шаардлага үүсэхээс өмнө түүнийг хангах бэлтгэлтэй байдаг  Өөрийн ажлын байрны хэрэглэгчийг үл тоомсорлодог  Хамтын ажиллагаанд ажилтнууд, алба хэлтсүүд бие биенийхээ дотоод хэрэглэгч болдог, тэдний хэрэгцээ шаардлагыг хангаж ажиллах ёстойг ойлгож мэдсэн. Хэрэглэгчид гарч буй асуудлыг аль болох өөрт хялбараар, аргалаад өнгөрөх хандлагатай  Хэрэглэгчийг ойлгож туслах оролдлого гаргадаггүй  Хэрэглэгид буруу, дутуу мэдээлэл өгдөг  Хэрэглэгчийн гомдол, санал шүүмжид итгэлгүй, сөрөг хандлага гаргадаг  Бодлого, процедурыг барьж хаалт үүсгэх хандлагатай  Хэрэглэгчидтэй хамтарч ажиллахдаа тэсвэргүй байдал гаргадаг Танилцуулга хувилбар  Ажлын байрны хэрэглэгчдээ ЗАВСРЫН ҮНЭЛГЭЭ   ЗАВСРЫН ҮНЭЛГЭЭ  96041427(Өлзийбуян) дугаараас дэлгэрэнгүй мэдээллийг авна уу халамжилсан, үйлчилсэн байдлаар чармайж ажилладаг.   Ажлын байрны хэрэглэгчдэд гарч буй асуудал бэрхшээлийг шийдэж өгдөг. Хамтын ажиллагааны дагуу өөрийн оролцох ёстой асуудалд хариуцлагатай ханддаг. (Мэдээлэл гаргаж өгөх, асуултад хариулах, шаардлагатай үед туслах)

4. АЛБАН ХАРИЛЦАА Олон төрлийн мэдээллийг, мэдээллийн олон янзын сувгаар бусдад энгийн ойлгомжтойгоор хүргэх, ойлгоход нь туслах чадвар 5 оноо 4 оноо 3 оноо 2 оноо 1 оноо Дэд зэргийн (Үлгэр жишээ) Маш сайн (Хүлээлтийг давуулан биелүүлдэг ) Сайн (Хүлээлтэд хүрсэн) Дунд (Зарим хүлээлтэд хүрээгүй) Муу (Сайжруулах шаардлагатай)  Өөрийн бодол санааг зөв, цэгцтэй илэрхийлж, оновчтой үг хэллэг ашигладаг.  Аман болон бичгийн өндөр ур чадвартай   Сонсогчийн мэдлэг, чадварын түвшинд тохируулан зөв үг хэллэг ашиглан ойлгуулж чаддаг Сайн сонсогч байж чаддаг (сайн сонсож харилцаж буй хүнээ бүрэн ойлгосны дараа хариу өгөх замаар харилцдаг)  Албан бичиг боловсруулахдаа сайн (стандарт үг хэллэг, албан бичгийн бүтэц, хэлбэр)  Яривагтай, төвөгтэй мэдээллийг энгийнээр тайлбарлаж чаддаг  Зөв мэдээлэл авахын тулд зөв асуулт тавьдаг (харилцаж байгаа хүнээ зөв чиглүүлдэг)  Нарийн тодорхой санал, шүүмж өгч чаддаг  Формат, загвар нь өгөгдөөгүй баримтыг үр дүнтэй боловсруулж чаддаг   Илтгэх, танилцуулга хийх чадвартай Шаардлагатай мэдээллийг цагт нь дамжуулдаггүй  Мэргэжлийн үг хэллэгийг зөв оновчтой ашигладаг.  ЗАВСРЫН ҮНЭЛГЭЭ Мэдээлэл тухайн хүндээ нарийн тодорхой ойлгогдсон эсэхийг шалгаж, нэмж тодруулга өгдөг ЗАВСРЫН ҮНЭЛГЭЭ  Санал бодлоо хуваалцах, хэлэлцүүлэгт оролцох, санал зөвлөмж өгөх сонирхолгүй, дурамжхан байдаг  Бусадтай харилцаа үүсгэхгүй байх боломжийг хайдаг  Харилцаанд ихэнхидээ сонсох чадваргүй, бэлэн бус байдаг  Мэдээллийг цаад утгыг зөв ойлгож цааш нь зөв мэдээллэхдээ тааруу  Хэрэв мэдээлэл тодорхойгүй бол лавлагаа авдаггүй  Дүрмийн алдаа гаргадаг, мэргэжлийн зөв үг хэллэг ашиглаж чаддаггүй

5. БҮТЭЭЛЧЭЭР АЖИЛЛАХ Ажлын орчин нөхцөлд шинэлэг шийдлийг боловсруулах, ажилтай холбоотой асуудлуудал, боломжуудыг шинэлэг арга замаар шийдвэрлэх чадвар 5 оноо 1 оноо Маш сайн (Хүлээлтийг давуулан биелүүлдэг ) Сайн (Хүлээлтэд хүрсэн) Дунд (Зарим хүлээлтэд хүрээгүй) Муу (Сайжруулах шаардлагатай)  Тодорхой баримт нотолгоо дээр үндэслэсэн судалгаа хийж зорилго зорилтдоо хүрэх шийдлийг санаачлан боловсруулдаг  Шинэ санаа, шийдлүүдийн ахдагч нь байж чаддаг Ажилтай холбоотой аливаа асуудлыг шийдвэрлэх шинэ шийдлийг ашиглахдаа үргэлж бэлэн байдаг  Шинэ шийдэл, сонголтуудыг бусдадаа санал болгодог  Өндөр гүйцэтгэл гаргах шинэ арга барил, үйл ажиллагааны зохион байгуулалтыг байнга эрэлхийлдэг  Асуудлыг шийдвэрлэх өндөр чадвартайгаа батлан харуулсан  Шинэ шийдлийг боловсруулахдаа бүтээлчээр ханддаг Шинэ бодлого, процедурыг судалдаг Өөр арга замаар ажлыг хийж гүйцэтгэх сонирхолгүй  Шинэ боломж, нөхцлийг хүлээнТанилцуулга хувилбар авахдаа сайн  Ажлыг дугаараас дэлгэрэнгүй 96041427(Өлзийбуян)илүү сайн хийж гүйцэтгэх шийдлийг байнга боловсруулдаг   Ажлыг амжилттай хийж гүйцэтгэх, асуудлыг шийдвэрлэх шинэ шийдлийг олж хардаг ЗАВСРЫН ҮНЭЛГЭЭ  2 оноо ЗАВСРЫН ҮНЭЛГЭЭ  3 оноо Дэд зэргийн (Үлгэр жишээ)  4 оноо Шинэ, өөр шийдлийг хэрэгжүүлэхээс зугтаадаг, өөрчлөлтийг эсэргүүцдэг  Аливаа нэг асуудлыг олон талаас харах чадваргүй мэдээллийг авна уу  Шинэлэг санаа санаачлага гаргахдаа тааруу  Ажилтай холбоотой аливаа нэг асуудлыг шийдвэрлэх өөр, шинэ аргачлалыг судалдаггүй

6. АЖЛАА ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЧАДВАР Ажлыг үр дүнтэй хийж дуусгахын тулд өөрийн цаг хугацаа бусад нөөцүүдийг үр дүнтэй зохион байгуулах, ажлын цагийг үр дүнтэй зарцуулах чадвар 5 оноо 4 оноо 3 оноо 2 оноо 1 оноо Дэд зэргийн (Үлгэр жишээ) Маш сайн (Хүлээлтийг давуулан биелүүлдэг ) Сайн (Хүлээлтэд хүрсэн) Дунд (Зарим хүлээлтэд хүрээгүй) Муу (Сайжруулах шаардлагатай)  Цагийг байнга зөв ашигладаг, ажлыг цагт нь дуусгадаг  Ажлын чөлөө авсан ч өөрийн болоод хэн нэгний ажлыг тасалдуулдаггүй  Зарим ажлыг төлөвлөсөн хугацаанаас өмнө дуусгадаг  Чухал ажил, чухал биш ажлыг байнга ялган салгаж тухай бүр тохируулан ажилладаг  Чухал биш зүйлд цаг заваа алддаггүй  Ажлын дундаж хүлээлтээс давуулан биелүүлэх чадвартай  Хийгдэх ажлуудыг ач холбогдлоор нь ангилж гол ажил дээр төвлөрч чаддаг  Цагийг үр дүнтэй ашигладаг   Ажлыг цаг хугацаанд хувилбар Танилцуулга нь дуусгадаг Цагаа зөв ашигладаггүй, аливаа зүйлээс байнга хоцордог, цайны цагийг буруугаар ашигладаг  Чөлөөт цаг хэт их гаргадаг  ЗАВСРЫН ҮНЭЛГЭЭ Цаг бүртгэл маш сайн, барагтаа чөлөө авдаггүй ЗАВСРЫН ҮНЭЛГЭЭ  Ажлын үр дүн цагтаа гардаггүй 96041427(Өлзийбуян) дугаараас илүү цагаар мэдээллийг авна уу дэлгэрэнгүй  Шаардлагатай үед суухад бэлэн байдаг  Цагтаа харьдаг  Төслийн ажлыг хугацаанд нь хийж гүйцэтгэдэг  Цагийг үр дүнтэй ашигладаг, ажилтай холбоотой ямар нэг зүйлд цаг үрэхээс сэргийлдэг  Ажилд ашиглагддаг багаж хэрэгслийг үр дүнтэй ашигладаг, тэднийг ашиглахад цаг алддаггүй Зарим ажил үүргийг бусдаар хийлгүүлэх сонирхолтой байдаг  Ажил үүргийг гүйцэтгэх боломжтой хугацааг зөв ашиглаж үр дүн гаргаж чаддаггүй  Шаардлагатай лавлагааг авч хийх ажлыг нарийн тодорхой болголгүй сохроор ажлыг хийж эхэлдэг

7. ХАРИУЦЛАГАТАЙ БАЙДАЛ Ажлыг хийхдээ тухайн ажлыг жижиг, бага гэж бодолгүй нэг бүрчлэн чанартай гүйцэтгэх, ажил үүрэг, түүний хэрэгжилтийн үйл явцыг байнгын хянаж, жижиг ч гэсэн алдаа гаргахгүй ажиллах чадвар 5 оноо 2 оноо 1 оноо Маш сайн (Хүлээлтийг давуулан биелүүлдэг ) Сайн (Хүлээлтэд хүрсэн) Дунд (Зарим хүлээлтэд хүрээгүй) Муу (Сайжруулах шаардлагатай)  Ажлын чанарт буруугаар нөлөөлж буй зүйлүүдийг арилгахад чиглэж ажилладаг  Хэрэв журам заавар оновчтой бус байвал ажлыг гүйцэтгэх илүү сайн арга замыг санаачилдаг   Байнга сайжруулах арга замыг эрэлхийлдэг Ажлын чанар нь түүнтэй ижил түвшний мэдлэг ур чадвартай ажилтнуудын ажлын чанараас илүү байдаг Ажлын зөвхөн өөрийн хариуцсан хэсгийг бус ажилтай холбоотой бүхий л зүйлийг сайн мэддэг  Ажлыг хийхдээ нягт нямбай байдаггүй, байнгын алдаа гаргадаг Ажлын хурд болон чанарын тэнцвэрийг хангаж ажилладаг  Ажлын чанар бий болгох нөхцөл байдал, орчныг бий болгодоггүй  Ажлаа гүйцэтгэхдээ бусдад найдаж үлдээдэггүй  Хариуцлага султай, өөрийн хариуцсан зүйлд хайхрамжгүй  Ажлаа сайжруулах шинэ санал, санаачлага гаргадаг  Ажлын жижиг, сажиг зүйл бүрт төвлөрч чаддаггүй  Ажлын үр дүн чанартай байгаа эсэхийг байнга хянадаг   Ажил үүргийн хүнд хэцүүгээс үл хамааран эерэг хандлагаар ажилдаа ханддаг Ажлын гүйцэтгэл хугацаа болон чанарын шаардлагыг хангаагүй тохиолдолд удирдлагад тохирох санал, тайлбарыг өгдөггүй  Ажлын нэг жижиг хэсэгт алдаа доголдол гарахад түүнийг хайхардаггүй орхидог  Ажлыг гүйцэтгэхдээ бодлого, журмыг дагадаггүй   Ажлын чанар нь түүнтэй ижил түвшний мэдлэг ур чадвартай бусад ажилтнуудын ажлын чанартай ижил түвшинд байж чаддаг Ажил үүргийг гүйцэтгэхдээ тухайн ажлын зориулалт, зорилго зорилтыг сайн ойлгосон байдаг ЗАВСРЫН ҮНЭЛГЭЭ Ажлын чанарыг арга замыг байнга боловсруулдаг Ажил үүрэг гүйцэтгэхэд бодлого, журмыг дагадаг  Ажил эхлэхээс зорилтот ажлын үр дүн гартал анхааралтай байж, ажлын хэсэг бүрт байнгын хяналт тавьдаг    Ажлын хэрэгжилтийг байнга хянаж шаардлагатай тохиолдолд цаг алдалгүй засаж залруулах арга хэмжээг авдаг ЗАВСРЫН ҮНЭЛГЭЭ  3 оноо Дэд зэргийн (Үлгэр жишээ)  4 оноо

8. МЭРГЭЖЛИЙН МЭДЛЭГ, НАРИЙН УР ЧАДВАР Ажлыг үр дүнтэй хийж гүйцэтгэхэд шаардагдах тусгай мэдлэг, чадвар, тэдгээрийг ажлын байр дээрхи хэрэгжүүлэх чадвар. 5 оноо 3 оноо 2 оноо 1 оноо Дэд зэргийн (Үлгэр жишээ) Маш сайн (Хүлээлтийг давуулан биелүүлдэг ) Сайн (Хүлээлтэд хүрсэн) Дунд (Зарим хүлээлтэд хүрээгүй) Муу (Сайжруулах шаардлагатай)  Ажлын байрны онцлогоос шалтгаалан ажлын байр бүрт өөр өөрөөр тодорхойлогдоно Танилцуулга хувилбар ЗАВСРЫН ҮНЭЛГЭЭ  Ажлын байрны онцлогоос шалтгаалан ажлын байр бүрт өөр өөрөөр тодорхойлогдоно ЗАВСРЫН ҮНЭЛГЭЭ  4 оноо 96041427(Өлзийбуян) дугаараас дэлгэрэнгүй мэдээллийг авна уу Ажлын байрны онцлогоос шалтгаалан ажлын байр бүрт өөр өөрөөр тодорхойлогдоно

Add a comment

Related pages

Competency dictionary - Wikipedia, the free encyclopedia

Comprehensive competency dictionary. A typical comprehensive competency dictionary should include a broad range of competencies developed through extensive ...
Read more

Competency | Define Competency at Dictionary.com

Competency definition, competence (defs 1–4). See more. ... Collins English Dictionary - Complete & Unabridged 2012 Digital Edition
Read more

Competence | Define Competence at Dictionary.com

Competence definition, the quality of being competent; adequacy; possession of required skill, knowledge, qualification, or capacity: He hired her because ...
Read more

Competency - definition of competency by The Free Dictionary

Define competency. competency synonyms, competency pronunciation, competency translation, English dictionary definition of competency. n.
Read more

Competency Dictionary - Harvard Campus Services

Competencies, in the most general terms, are “things” that an individual must demonstrate to be effective in a job, role, function, task, or duty.
Read more

Behavioural Competency Dictionary - University of Guelph

For all competencies in the dictionary, a definition is provided. Each competency also includes a proficiency scale that indicates the full range of
Read more

Competency Dictionary - CalHR Home

The Competency Dictionary helps identify general competencies for occupational groups. The dictionary: defines a general competency. identifies ...
Read more

Dictionary of Competencies - Wilkes University - Wilkes ...

Dictionary of Competencies ... The Competency Dictionary has been designed as a resource for supervisors and non-supervisory employees.
Read more

Competencies at your fingertips - HRSG competency dictionaries

HRSG competency dictionaries help you integrate world-leading, validated competencies into your organization faster and more affordably. Each dictionary ...
Read more

competency Meaning in the Cambridge English Dictionary

competency meaning, definition, what is competency: an important skill that is needed to do a job: . Learn more.
Read more