Competències emocionals

50 %
50 %
Information about Competències emocionals
Education

Published on October 6, 2014

Author: MerceGrau1

Source: slideshare.net

Description

Principals conceptes de l'eduació emocional i les habilitats socials per a la gestió dels equips

1. “EQUIP CUIDEM-NOS” Institut de Ciències de l’Educació COMPETÈNCIES PER LIDERAR LA QUALITAT I EL BENESTAR DELS CENTRES EDUCATIUS 22/10/2014 a 16/12/2014 Anna Comas, Sheila Gálvez, Maria Pau González, Mercè Grau, Dolors Olivé

2. Què és la intel·ligència? “LA CAPACITAT DE PODER DONAR RESPOSTES ADEQUADES A LES SITUACIONS I PROBLEMES” Howard Gardner, investigador i psicòleg, amb la seva Teoria de les intel·ligències múltiples, explica que el cervell està format per 8 “ordinadors” (parts diferents del nostre sistema nerviós) relativament independents que ens proporcionen diferents destreses i habilitats. Això fa que podem destacar en un aspecte, tenir facilitat en altres i dificultat en d’altres. Parlem doncs de les diferents intel·ligències que posseïm, que es classifiquen en: lingüística-verbal, lògico-matemàtica, espacial, musical, corporal-cinestèssica, naturalista, intrapersonal, interpersonal. Aquestes no es presenten en estat pur, i tots tenim una mica de cadaescuna. Totes són importants i necessàries per viure plenament. ICE Equip “Cuidem-nos”

3. La intel·ligència emocional La intel·ligència emocional està integrada per aquestes dues: Intel·ligència intrapersonal: És la capacitat d’entendre’s a si mateix i autogestionar-se . De reconèixer i controlar els sentiments i emocions pròpies. Intel·ligència interpersonal: És la capacitat de posar-se en el lloc de l’altre i saber tractar-lo. De discriminar entre els sentiments propis i dels altres, fent servir aquesta informació per guiar el nostre pensament i les nostres accions ICE Equip “Cuidem-nos”

4. Activitat 1 Despertem les emocions Visualitza aquest fragment de pel·lícula que teniu penjat al moodle i responeu l’Activitat 1 – Tema 4 http://youtu.be/oCj32hjByxc ICE Equip Cuidem-nos

5. Classificació d’emocions CLASSIFICA CIÓ QUÈ GENEREN? EMOCIONS PRIMÀRIES Emocions secundàries DESAGRADA BLES DANY O PÈRDUA TRISTESA Depressió, frustració, decepció, pena, dolor, solitud, desgana, etc. AMENAÇA IRA, FÀSTIC Còlera, rancor, ressentiment, gelosia, enveja, impotència, etc. DESAFIAMENT POR, ANSIETAT Temor, horror, pànic, angoixa, desesperació, inquietud, estrès, etc. AGRADABLE S BENEFICI ALEGRIA, AMOR, FELICITAT Entusiasme, eufòria, tendresa, simpatia, gratitud, pau interior, serenitat, satisfacció, etc. SOCIALS AMBIGÜES VERGONYA Culpabilitat, timidesa, pudor, SORPRESA Desconcert, sobresalt, admiració ESPERANÇA, compassió 5

6. Intel.ligència emocional “La intel·ligència emocional la podem desenvolupar i practicar, no és màgia...és gimnàstica” El primer pas, i el més important, és saber identificar les nostres emocions i pensaments a les situacions viscudes cada dia/moment. El segon pas, és decidir “què fem” amb aquestes emocions. ICE Equip “Cuidem-nos”

7. Activitat 2 Autoconsciència emocional Les emocions i el pensament estan estretament relacionades. Això vol dir que sempre que tinc una emoció, tinc un pensament associat. Aquest influeix en que l’emoció sigui agradable o desagradable. Com em sento? ICE Equip Cuidem-nos

8. Identificar i regular les emocions Per decidir “què fem” amb les nostres emocions i dirigir-les cap allà on volem hem de modificar els nostres pensaments. Per això ens serà molt útil:  L’empatia: capacitat d’entendre les emocions dels altres  L’ assertivitat: capacitat d’expressar els nostres sentiments adequadament L’objectiu per al nostre benestar, i el de l’equip, és potenciar les emocions agradables (alegria, felicitat, plaer, etc.) i “eradicar” les emocions desagradables (ira, por, angoixa, enveja, etc.) de la nostra vida. Equip ICE UAB cuidem-nos

9. Com es treballen les emocions ? 1.- Identificar: donar-nos compte que tenim emocions, i QUINES 2.- Regular: utilitzar les emocions de forma adequada, generar emocions positives 3.- Autonomia emocional: autoestima, actitud positiva davant la vida, responsabilitat 4.- Competència social: saber-nos relacionar bé amb els altres i entendre les altres persones 5.- Competència per la vida i el benestar: orientar millor la nostra vida personal i social Font: GROP - Grup de Recerca en Orientació Psicopegagògica - UB ICE UAB Equip Cuidem-nos

10. Educadors emocionalment competents Els educadors emocionalment intel.ligents es caracteritzen per:  Se centren en els fenòmens, en els fets, en el context, en la realitat que tenen davant. Estan presents en el aquí i ara  Reconeixen les seves emocions i se’n fan càrrec  Sintonitzen emocionalment amb el grup, mantenint el seu centre  Saben contenir i transformar els estats emocionals propis i del grup  Són creadors de climes emocionals positius  Tenen una mirada inclusiva i orientada a les solucions  Saben gestionar i harmonitzar diferències i contradiccions  Tenen una mirada comprensiva i amorosa als pares i a la seva realitat Font: Eva Bach@winsartorio.com ICE Equip Cuidem-nos

11. Madurar emocionalment (nivell profund) Eva Bach@winsartorio.com ICE Equip Cuidem-nos

12. 3 dimensions de l’Educació Emocional jo Els altres El món ICE Equip Cuidem-nos

13. Activitat Diari de Camp Relaciona la lectura de la Sessió 1 (Korthagen) amb les diapositives 10, 11 i 12. Anota les teves reflexions al Diari de camp de la Sessió 4. ICE Equip Cuidem-nos

14. Escolta activa Hi ha molta gent que pensa que escoltar no té cap complicació. Però quan parlem amb una persona, i notem que “no ens escolta de veritat” (que potser està pensant en una altre cosa, o en el què ens dirà quan acabem, si és que ens deixa acabar), ens fa sentir no tinguts en compte ni valorats. Escoltar doncs, significa tindre en compte a l’altre, i mostrar interès amb un paper molt actiu, sobretot de forma no verbal (mirada, assentir…). Parlem de l’escolta activa, i forma part de la IE.

15. Escolta activa A vegades no escoltem bé a l’altre persona perquè anem atabalats i enfeinats, perquè no és el moment adequat per nosaltres, perquè tenim pressa….però també perquè el què creiem que ens ha de dir l’altre persona no és “prou interessant” per nosaltres o tendim a creure i avançar que aquella conversa no serà “útil” per nosaltres. Però hem de recordar que escoltar bé no és només una qüestió d’educació, sinó que afavoreix el benestar de l’altre i el nostre també, ja que desenvolupem la capacitat d’entendre els altres i de mantenir relacions positives amb aquests. Implica desenvolupar també la capacitat d’empatia i d’assertivitat. Equip Cuidem-nos

16. Activitat 3 Fes l’activitat 3 per tal de practicar l’escolta activa. A la diapositiva següent tens claus per analitzar i millorar la teva escolta. ICE Equip Cuidem-nos

17. Escolta activa Tècniques Objectius Procediment Exemples Mostrar Comunicar interès. interès Afavorir que l’altre parli No estar ni d’acord ni en desacord. Utilitzar paraules neutrals “Pots explicar-me alguna cosa més sobre això?” Clarificar Aclarir el que es diu. Obtenir més informació. Ajudar a veure altres punts de vista Preguntar. Demanar aclariments sobre coses que no s’han entès I tu què vas fer en aquest moment?” “Des de quan esteu barallats?” Parafrasejar Demostrar que estem comprenent el que passa. Verificar el significat Repetir les idees i fets bàsics “Llavors, per a tu el problema no és important...” “Llavors, el que em dius és que...” Reflectir Mostrar que s’entenen els sentiments. Ajudar a que l’altra persona sigui més conscient del que sent Reflectir els sentiments de qui parla “Et frustra que sempre t’acusi de ser el que més parla a la classe” “Et dol que t’acusi de prendre-l’hi l’entrepà” Resumir Revisar el progrés que hi ha hagut. Ajuntar fets i idees importants. Repetir els fets i les idees principals “Llavors, si no ho he entès malament A va picar a C i a tu et va molestar de que t’acusaren de la baralla”“Has parlat d’A i de B però no entenc què té a veure C en tot això

18. Legitimar els sentiments Quan practiquem bé l’escolta activa, estem acollint els sentiments i emocions de l’altre. Això fa que, encara que no tinguem “solucions” per aquesta persona, només el fet d’escoltar-la bé, i entendre bé el què està visquent (com si fóssim ell/a), faci que l’ajudi a alliberar tensions pel simple fet de compartir-ho i sentir-se comprès. D’això en diem legitimar les emocions i els sentiments Necessitem compartir les preocupacions, però també les bones notícies. Els humans necessitem que ens legitimin els nostres sentiments. D’aquí ve la necessitat que tenim de relacionar-nos amb els altres i el perquè som éssers socials. ICE Equip Cuidem-nos

19. Legitimar els sentiments Legitimar és practicar aquestes 3 passes: Empatia Assertivitat ICE UAB Equip Cuidem-nos

20. EMPATIA Equip cuidem-nos El concepte empatia sol confondre’s sovint per: - sentir igual que l’altra persona - Actuar de forma simpàtica o de forma tendra - Estar d’acord o aprovar a l’altre ICE UAB Pensa uns moment què entens per empatia i anota-ho.

21. EMPATIA El concepte empatia significa comprendre a l’altre/s persona/es des de les seves creences, comportaments, idees i emocions, de forma que tenen sentit per ella, encara que per nosaltres resultin estranys i siguin contraris als nostres. L’empatia consisteix en acceptar a l’altre i respectar-lo encara que no coincideixin amb les nostres pròpies valoracions. Equip cuidem-nos ICE UAB

22. EMPATIA Equip cuidem-nos L’empatia és el procés en que: 1r. Faig introspecció de les meves emocions 2n. Connecto emocionalment amb l’altre per sentir el que ell/a sent 3r. Transmeto emocionalment que sento el que ell/a sent Hi ha empatia quan “JO SENTO QUE TU SENTS EL QUÈ JO SENTO” Parlem també de “connexió emocional” Font: Ramon Riera ICE UAB

23. EMPATIA Principals objectius de l' EMPATIA: - Comprendre i sentir a l’altre - Practicar la compassió - Donar respostes afectives i responsables pel benestar de l’altre - Obrir la porta a la comunicació eficaç i a la gestió positiva dels conflictes ICE UAB Equip cuidem-nos

24. ASSERTIVITAT Al tindre una conversa o diàleg amb una altre persona, podem reflexionar envers a si ens sentim valorats i respectats per aquesta, en funció del “com ens hagi tractat” (per exemple, si ha tingut una escolta activa amb nosaltres, empatia…). Però la satisfacció final d’aquesta conversa, en gran part depèn de nosaltres, independentment de com ens hagin tractat: és a dir, que depèn de la nostra capacitat d’assertivitat, que no és més que una habilitat. L’assertivitat s’aprèn, i per incorporar-la s’ha de practicar.

25. ASSERTIVITAT Entenem per assertivitat a la capacitat de respondre correctament als altres de forma que respectem els nostres drets (pe: dret a ser escoltat/ada) i siguem capaços/ces de manifestar la nostra opinió, respectant al mateix temps a l’altre (pe: “m’agradaria que m’escoltessis” enlloc de dir “fes el favor d’escoltar-me”). La clau fonamental de l’assertivitat, és expressar els nostres sentiments envers una situació donada. També ho anomenem “missatges jo”: no és el mateix dir “estic farta que siguis impuntual” a dir “sento que no em tens en compte quan quedem a una hora i arribes tard”.

26. Activitat 4 Fes l’activitat 4 per tal de practicar l’assertivitat. A la diapositiva següent tens els 4 passos “D-E-S-C” per practicar missatges assertius. ICE Equip Cuidem-nos

27. ASSERTIVITAT: 4 passes

28. Activitat 5 Fes els exercicis de l’activitat 5 Sentiments, indicis i evidències ICE Equip Cuidem-nos

29. Creences personals i d’equip En l’exercici anterior hem fet referència a les creences personals, però també hi ha creences en els equips. Aquestes determinen les emocions de l’equip i influeixen en els seus pensaments, i per tant, en les seves accions. “Podem creure, erròniament, que les nostres creences són el fruit de les nostres experiències, encara que es demostra que és just el contrari: les nostres creences atrauen les experiències que les reforcen” (Albert Serrat) Per exemple: vaig a fer una truita a la francesa. No recordo mai que m’hagi sortit una truita ben feta i de fet, crec que “sóc un maldestre a la cuina, i segur que no em sortirà bé”….què creieu que passarà? Em sortirà bé aquesta vegada la truita? O em sortirà malament, com és habitual? Estic eternament condemnat a que la truita a la francesa em surti malament? Quines creences són potenciadores dels equips? Anota-ho al teu diari de camp. ICE “EQUIP CUIDEM-NOS”

30. Lectura voluntària Fes la lectura voluntària en relació a l’”Efecte pigmalió” Anota al diari de camp un resum de les teves conclusions/reflexions. ICE Equip Cuidem-nos

Add a comment

Related presentations

Related pages

Competències Emocionals - Rafael Bisquerra Alzina

Competències emocionals. El desenvolupament de les competències emocionals és l'objectiu de l'educació emocional. Aquestes competències es basen en la ...
Read more

Competència social - Rafael Bisquerra Alzina

Competències Emocionals. Consciència Emocional; Regulació emocional; Autonomia emocional; Competència social ; Competències per a la vida i el benestar;
Read more

EMOCIONS - EL CALAIX DE L'EAPERO - Google Sites

L'objectiu de l'educació emocional és el desenvolupament de competències emocionals: ...
Read more

Educació emocional - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

Una anàlisi més detallada de les competències emocionals permet identificar la consciència emocional, la regulació emocional, ...
Read more

Les competències emocionals en els educadors/es socials

Barcelona, febrer de 2013 Les competències emocionals en els educadors/es socials Curs 2012-2013 Projecte final del Postgrau en Educació Emocional i Benestar
Read more

Les competències emocionals a l’alumnat de Primària

Les competències emocionals a l’alumnat de Primària López Cassá, Èlia elialopez@ub.edu Pérez Escoda, Núria nperezescoda@ub.edu
Read more

Apuntes de Les competències emocionals. Grups i emocions ...

Apuntes de Grups i emocions (CIE II). Les competències emocionals. Pedagogía curso 1. Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Read more

Avaluació de les competències emocionals: QDE (9-13)

Avaluació de les competències emocionals: QDE (9-13) López Cassá, Èlia elialopez@ub.edu Pérez Escoda, Núria nperezescoda@ub.edu Universidad de Barcelona
Read more

Emocions i Competències emocionals Carpena by Paloma ...

Emocions i Competències emocionals Carpena | Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books ...
Read more

Emociona't, programa de desenvolupament en competències ...

Mercedes Cobo - Emociona't, programa de desenvolupament en competències emocionals, ESO, 1 cicle jetzt kaufen. ISBN: 9788472783874, Fremdsprachige Bücher ...
Read more