Competencia Docent

56 %
44 %
Information about Competencia Docent
Education

Published on August 6, 2009

Author: manuela

Source: slideshare.net

ETAPA 0-6: una nova mirada al currículum

La competència només se sap si es posseeix quan , ETAPA: 0-6 ANYS en la pràctica, es mobilitzen diferents recursos i coneixements i es fa front a una situació problemàtica

La competència només se sap si es posseeix quan ,

A) Conjunt de coneixements, habilitats i actituds que permeten als professionals realitzar i desenvolupar rols de treball en els nivells requerits en la professió ETAPA 0-6 ANYS B) Aptitud per afrontar amb eficàcia una família de situacions anàlogues, mobilitzant a consciència i de manera a la vegada ràpida, pertinent i creativa, múltiples recursos cognitius: sabers, capacitats, informacions, valors, actituds, esquemes de percepció, d’avaluació i de raonament (Perrenoud, 2001)

A) Conjunt de coneixements, habilitats i actituds que permeten als professionals realitzar i desenvolupar rols de treball en els nivells requerits en la professió

La Taxonomía d'objectius de l'educació Dimensió afectiva Psicomotora Cognitiva REPRODUCCIÓ CONNEXIÓ REFLEXIÓ de més concret a més abstracte Avaluar Síntetitzar Analitzar Aplicar Comprendre Conèixer

Un intent de síntesi de diverses aportacions (Cano 2005 ) 1. Capacitat de planificació i organització del propi treball 2. Capacitat de comunicació 3. Capacitat de treballar en equip 4. Capacitat d’establir relacions interpersonals satisfactòries i de resoldre els conflictes 5. Capacitat d’utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació 6. Tenir un autoconcepte positiu i ajustat 7. Capacitat d’autoavaluar-se i reflexionar sobre la pràctica

1. Capacitat de planificació i organització del propi treball 2. Capacitat de comunicació 3. Capacitat de treballar en equip 4. Capacitat d’establir relacions interpersonals satisfactòries i de resoldre els conflictes 5. Capacitat d’utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació 6. Tenir un autoconcepte positiu i ajustat 7. Capacitat d’autoavaluar-se i reflexionar sobre la pràctica

Les competències docents bàsiques de Perrenoud (2004) 1. Organitzar i animar situacions d’aprenentatge 2. Gestionar la progressió dels aprenentatges 3. Concebre i promoure dispositius per atendre la diversitat 4. Implicar l’alumnat en els seus aprenentatges i el seu treball 5. Treball en equip 6. Participar en la gestió del centre 7. Informar i implicar la família 8. Utilitzar noves tecnologies 9. Afrontar els deures i els dilemes ètics de la professió 10. Gestionar la pròpia formació contínua

1. Organitzar i animar situacions d’aprenentatge 2. Gestionar la progressió dels aprenentatges 3. Concebre i promoure dispositius per atendre la diversitat 4. Implicar l’alumnat en els seus aprenentatges i el seu treball 5. Treball en equip 6. Participar en la gestió del centre 7. Informar i implicar la família 8. Utilitzar noves tecnologies 9. Afrontar els deures i els dilemes ètics de la professió 10. Gestionar la pròpia formació contínua

Classificació de l’ANECA (2004) L’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) ha elaborat un document, l’objectiu del qual és facilitar l’adequació de les titulacions de mestre a l’Espai Europeu d’Educació Superior (ANECA, 2004), en el qual s’estableixen les competències transversals en totes les titulacions de mestre: 1. Instrumentals 2. Personals 3. Sistèmiques

L’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) ha elaborat un document, l’objectiu del qual és facilitar l’adequació de les titulacions de mestre a l’Espai Europeu d’Educació Superior (ANECA, 2004), en el qual s’estableixen les competències transversals en totes les titulacions de mestre:

Classificació de l’ANECA (2004) 3. Sistèmiques 2. Personals 1. Instrumentals Capacitat d’anàlisi i síntesi Capacitat d’organització i planificació Comunicació oral i escrita en la llengua materna Coneixement d’una llengua estrangera Coneixements d’informàtica relatius a l’àmbit d’estudi Capacitat de gestió de la informació Resolució de problemes Presa de decisions

Capacitat d’anàlisi i síntesi

Capacitat d’organització i planificació

Comunicació oral i escrita en la llengua materna

Coneixement d’una llengua estrangera

Coneixements d’informàtica relatius a l’àmbit d’estudi

Capacitat de gestió de la informació

Resolució de problemes

Presa de decisions

Classificació de l’ANECA (2004) 3. Sistèmiques 2. Personals 1. Instrumentals Treball en equip Treball en un equip de caràcter disciplinari Treball en un context internacional Habilitats en les relacions interpersonals Reconeixement de la diversitat i la multuculturalitat Raonament crític Compromís ètic

Treball en equip

Treball en un equip de caràcter disciplinari

Treball en un context internacional

Habilitats en les relacions interpersonals

Reconeixement de la diversitat i la multuculturalitat

Raonament crític

Compromís ètic

Classificació de l’ANECA (2004) 3. Sistèmiques 2. Personals 1. Instrumentals Aprenentatge autònom Adaptació a noves situacions Creativitat Lideratge Coneixement d’altres cultures i costums Iniciativa i esperit emprenedor Motivació per la qualitat Sensibilitat envers temes mediambientals

Aprenentatge autònom

Adaptació a noves situacions

Creativitat

Lideratge

Coneixement d’altres cultures i costums

Iniciativa i esperit emprenedor

Motivació per la qualitat

Sensibilitat envers temes mediambientals

Competències docents (Adaptació modificada de l’SBL, Association for the Professional Quality of Teachers .) Proposta de competències docents elaborada després d’un debat de 2 anys a Holanda amb docents i institucions educatives. Aquesta proposta està recollida en un esborrany de maig de 2004 titulat “ Competence requeriments teachers ”.

(Adaptació modificada de l’SBL, Association for the Professional Quality of Teachers .) Proposta de competències docents elaborada després d’un debat de 2 anys a Holanda amb docents i institucions educatives. Aquesta proposta està recollida en un esborrany de maig de 2004 titulat “ Competence requeriments teachers ”.

Competències docents Transversal: en llengües (català, castellà i anglès), TIC i interculturalitat i inclusió Interpersonal Pedagògica Experta en la matèria impartida i en els mètodes d’ensenyament Organitzativa Per treballar en grup Per cooperar amb l’entorn de l’escola Per a la reflexió i el desenvolupament

Transversal: en llengües (català, castellà i anglès), TIC i interculturalitat i inclusió

Interpersonal

Pedagògica

Experta en la matèria impartida i en els mètodes d’ensenyament

Organitzativa

Per treballar en grup

Per cooperar amb l’entorn de l’escola

Per a la reflexió i el desenvolupament

Transversal: en llengües (català, castellà i anglès), TIC i interculturalitat i inclusió Un/a professor/a amb competències per la reflexió i el desenvolupament es preocupa de manera regular de posar al dia les seves competències i els seus punts de vista professionals . - Valora la importància de la pràctica reflexiva en la millora de les seves competències. - Coneix els seus punts forts i febles - S’interessa i participa en processos d’innovació i recerca. - Participa en les processos de formació permanent personal i professional tant des de l’àmbit individual com des de l’àmbit de centre.

Transversal: en llengües (català, castellà i anglès), TIC i interculturalitat i inclusió

Un/a professor/a amb competències per la reflexió i el desenvolupament es preocupa de manera regular de posar al dia les seves competències i els seus punts de vista professionals .

- Valora la importància de la pràctica reflexiva en la millora de les seves competències.

- Coneix els seus punts forts i febles

- S’interessa i participa en processos d’innovació i recerca.

- Participa en les processos de formació permanent personal i professional tant des de l’àmbit individual com des de l’àmbit de centre.

Interpersonal Un/a professor/a amb competències per la reflexió i el desenvolupament té la capacitat de : - Capacitat d’anàlisi i síntesi - Capacitat d’organització i planificació - Comunicació oral i escrita en la llengua materna - Coneixement d’una llengua estrangera - Coneixements d’informàtica relatius a l’àmbit d’estudi - Capacitat de gestió de la informació - Resolució de problemes - Presa de decisions

Interpersonal

Un/a professor/a amb competències per la reflexió i el desenvolupament té la capacitat de :

- Capacitat d’anàlisi i síntesi

- Capacitat d’organització i planificació

- Comunicació oral i escrita en la llengua materna

- Coneixement d’una llengua estrangera

- Coneixements d’informàtica relatius a l’àmbit d’estudi

- Capacitat de gestió de la informació

- Resolució de problemes

- Presa de decisions

Pedagògica Un/a professor/a amb competències pedagògiques ofereix als seus alumnes un entorn d’aprenentatge i treball segur, on es poden recolzar i organitzar el seu desenvolupament emocional, moral i social. Assegura que els alumnes: - Se sentin acollits, benvinguts i apreciats. - Siguin tractats de manera respectuosa i motivats per assumir responsabilitats amb els altres. - Puguin pendre iniciatives i eleccions personals, acadèmiques i professionals treballar de manera autònoma. - Aprenguin a descobrir els seus desigs i expectatives i a partir d’aquí fer les seves eleccions personals, acadèmiques i professionals.

Pedagògica

Un/a professor/a amb competències pedagògiques ofereix als seus alumnes un entorn d’aprenentatge i treball segur, on es poden recolzar i organitzar el seu desenvolupament emocional, moral i social. Assegura que els alumnes:

- Se sentin acollits, benvinguts i apreciats.

- Siguin tractats de manera respectuosa i motivats per assumir responsabilitats amb els altres.

- Puguin pendre iniciatives i eleccions personals, acadèmiques i professionals treballar de manera autònoma.

- Aprenguin a descobrir els seus desigs i expectatives i a partir d’aquí fer les seves eleccions personals, acadèmiques i professionals.

Experta en la matèria impartida i en els mètodes d’ensenyament Un/a professor/a amb competències expertes en la matèria impartida i en els mètodes d’ensenyament ajuda els seus alumnes a adquirir els coneixements i fer ús de les competències que necessitarà com a ciutadà per integrar-se a la societat amb plens drets . - Adapta els continguts del currículum als seus alumnes atenent a les diferències individuals. - Determina amb cada alumne l’itinerari de progrés de l’aprenentatge tenint en compte també activitats extracurriculars. - Motiva els alumnes en l’aprenentatge i el treball, els estimula a donar el millor d’ells/es i els ajuda a completar les tasques escolars amb èxit. Ensenya a com aprendre i treballar, aportant i rebent, amb l’objectiu d’augmentar l’autonomia d’aprenentatge.

Experta en la matèria impartida i en els mètodes d’ensenyament

Un/a professor/a amb competències expertes en la matèria impartida i en els mètodes d’ensenyament ajuda els seus alumnes a adquirir els coneixements i fer ús de les competències que necessitarà com a ciutadà per integrar-se a la societat amb plens drets .

- Adapta els continguts del currículum als seus alumnes atenent a les diferències individuals.

- Determina amb cada alumne l’itinerari de progrés de l’aprenentatge tenint en compte també activitats extracurriculars.

- Motiva els alumnes en l’aprenentatge i el treball, els estimula a donar el millor d’ells/es i els ajuda a completar les tasques escolars amb èxit. Ensenya a com aprendre i treballar, aportant i rebent, amb l’objectiu d’augmentar l’autonomia d’aprenentatge.

Organitzativa Un/a professor/a amb competències organitzatives assegura que els seus alumnes puguin treballar en un sistema orientat a les tasques . Fan possible que els seus alumnes: - Sàpiguen on situar-se i quin tipus d’iniciatives han de prendre - Sàpiguen què i com han i poden fer, així com les intencions que orienten la tasca i les conseqüències que comporta.

Organitzativa

Un/a professor/a amb competències organitzatives assegura que els seus alumnes puguin treballar en un sistema orientat a les tasques . Fan possible que els seus alumnes:

- Sàpiguen on situar-se i quin tipus d’iniciatives han de prendre

- Sàpiguen què i com han i poden fer, així com les intencions que orienten la tasca i les conseqüències que comporta.

Per treballar en grup Un/a professor/a amb competències per treballar en grup col·labora amb els seus companys en la construcció d’un ambient amb presència d’una bona pedagogia de l’aprenentatge, una bona cooperació i una bona organització del centre educatiu . - Es comunica i coopera efectivament amb els seus col·legues. - Fa aportacions constructives en les reunions i en altres tipus de consultes en el centre, i en altres activitats que ha de portar-se a terme per al bon funcionament del centre. - Construeix el desenvolupament i millora de la seva escola .

Per treballar en grup

Un/a professor/a amb competències per treballar en grup col·labora amb els seus companys en la construcció d’un ambient amb presència d’una bona pedagogia de l’aprenentatge, una bona cooperació i una bona organització del centre educatiu .

- Es comunica i coopera efectivament amb els seus col·legues.

- Fa aportacions constructives en les reunions i en altres tipus de consultes en el centre, i en altres activitats que ha de portar-se a terme per al bon funcionament del centre.

- Construeix el desenvolupament i millora de la seva escola .

Per cooperar amb l’entorn de l’escola Un/a professor/a amb competències per cooperar amb l’entorn de l’escola assegura una bona comunicació amb els alumnes, amb els/les pares/mares o amb els seus tutors/es, així com amb la resta d’institucions que formen part de l’entorn d’aprenentatge immediat i mediat. - Fa un ús efectiu de la xarxa professional que s’ocupa en les qüestions relacionades amb l’educació dels alumnes.

Per cooperar amb l’entorn de l’escola

Un/a professor/a amb competències per cooperar amb l’entorn de l’escola assegura una bona comunicació amb els alumnes, amb els/les pares/mares o amb els seus tutors/es, així com amb la resta d’institucions que formen part de l’entorn d’aprenentatge immediat i mediat.

- Fa un ús efectiu de la xarxa professional que s’ocupa en les qüestions relacionades amb l’educació dels alumnes.

Per a la reflexió i el desenvolupament Un/a professor/a amb competències per la reflexió i el desenvolupament es preocupa de manera regular de posar al dia les seves competències i els seus punts de vista professionals . - Valora la importància de la pràctica reflexiva en la millora de les seves competències. - Coneix els seus punts forts i febles - S’interessa i participa en processos d’innovació i recerca. - Participa en les processos de formació permanent personal i professional tant des de l’àmbit individual com des de l’àmbit de centre.

Per a la reflexió i el desenvolupament

Un/a professor/a amb competències per la reflexió i el desenvolupament es preocupa de manera regular de posar al dia les seves competències i els seus punts de vista professionals .

- Valora la importància de la pràctica reflexiva en la millora de les seves competències.

- Coneix els seus punts forts i febles

- S’interessa i participa en processos d’innovació i recerca.

- Participa en les processos de formació permanent personal i professional tant des de l’àmbit individual com des de l’àmbit de centre.

Hem d’aprendre a navegar en un oceà d’incertesa a través d’arxipèlags de certeses. Edgar Morin Grup El Dau - Març 2009

Add a comment

Related presentations

Related pages

Competencia docente - YouTube

Competencia docente ... Competencias Docentes - Duration: ... COMPETENCIA PARA EL APRENDIZAJE PERMANENTE EN EL DOCENTE - Duration: ...
Read more

Competència Digital Docent - part 3 - YouTube

Competència Digital Docent - Presentació i part ... Jordi Adell Actividades didácticas para el desarrollo de la competencia digital.flv ...
Read more

Entre maestros: Competencias del docente

Entre maestros: Competencias del docente
Read more

Competencia Docente - Ensayos y Trabajos - estefaniacarter

La competencia del profesional va más allá de los conocimientos teóricos y técnicos, ya que también se deben considerar factores como las dimensiones ...
Read more

Taller 4: Competència docent/PLE - IV Jornada WebQuest

Comunitat Catalana de WebQuest, per a la formació, creació i difusió d'aquesta metodologia organitza les IV Jornades de WebQuest, 25 de febrer de 2012
Read more

Competència docent - METODOLOGIES

Competència docent. Organització del Centre. Organització del temps ( G. Al·lés) Treballar la memòria. Treball cooperatiu. Plantilla per programar ...
Read more

competencia docente

El aprendizaje es un proceso de transformación del individuo, el cual va agregando y relacionando información como herramienta para entender su entorno y ...
Read more

Competencia Docente - Composiciones de Colegio

Competencia Docente Composiciones de Colegio: Competencia Docente. Ensayos de Calidad, Tareas, Monografias - busque más de 2.324.000+ documentos.
Read more