Comparison

50 %
50 %
Information about Comparison
News & Politics

Published on July 1, 2009

Author: keralafarmer

Source: slideshare.net

Description

A farmer's Comparison on production with the published statistics of Rubber Board for the year 2008-09.

ഇനഡയന റബര സിതിവിവര കണകകള - ഒര കരഷകെെ പഠനം 2008 ഏപില ഒനിന് ഉലന നിരമാതാകളെെ (െയര നിരമാതാകളം മറ നിരമാതാകളം േേരനത്) പകല 78635 െണ സവാഭാവിക റബറിെെ േോാകണായിരന. 2009 മാരച് 31 ന് അവരെെ പകല േോാക് 39055 െണ ആയി കറഞ. ഈ കാലയളവില 81545 െണ ഇറകമതി െേയകയണായി. 2008 ഏപില മതല 2009 മാരച് വെരയള കാലയളവില കരഷകര 814965 െണ വിറേോാള നിരമാതാകള വാങിയത് 750870 െണ മാതമാണ്. ഒേോാബര മതല ജനവരിവെര കരഷകര വിറത് 304930 െണ ആെണങില നിരമാതാകള വാങിയത് 241168 െണ മാതവം. െസപറംബറില 12717 െണ ഇറകമതി അനാരാഷവില 13228 ഉം ആഭയനരവില 13536 ഉം രപ പതി കവിെല വിലയളേോാഴായിരന. അേതേപാെല ഒേോാബറില 15948 െണ ഇറകമതി അനാരാഷവില 9963 ഉം ആഭയനരവില 9074 ഉം രപ പതി കവിെല വിലയളേോാഴായിരന. ആഭയനര വില താണിരനേോാഴം ഒേോാബറില നഷം സഹിച് നെതിയ ഇറകമതി മനിയ ഉലാദന കാലെത വിലയിെികവാന േവണിയായിരന. ഇപകാരം വിപണിയില നിന് വിടനിലകകയം റബര േബാരഡ് പസിദീകരികന സിതിവിവര കണകകളില പതിമാസ തിരിമറിനെതിയം 2009 മാരച് അവസാനം കരഷകരെെ പകല േോാക് 95925 െണ ആയി ഉയരതികാടകയം െേയന. അപകാരമാണ് മാരച് അവസാനം 200015 െണ മാസാവസാന േോാകായി ഉയരതികാടനത്. ഏകേദശം മന് മാസം ഉപേഭാഗതിന് േവണ േോാകാണിത്. റബര േബാരഡ് പസിദീകരികന പതിമാസ റബര സിതിവിവര കണകകളെെ വാരതയിെല ലഭയമായ കണകകളില നിന് േോാഡീകരിച് ഒര കരഷകെെ പതിമാസ ഉലാദനവമായി ഒര താരതമയ പഠനമാണിത്. പതിമാസ ഉലാദനം 2006-07 ല ൊോ് െേയ വിസീരണമായ 454020 െഹോര എന േതാതില ആണ് കണകാകിയിരികനത്. റബര േബാരഡ് 2008-09 വരഷെത ൊോ് െേയ വിസീരണം 2011 ല ആവം പസിദീകരികക. ഒര കരഷകെെ 360 മരങള റയിന ഗാരഡിലാെത ൊോ് െേയത് 0.80 െഹോര എനത് ഒര െഹോര എന നിലയില ആകിയേശഷം 454020 െഹോറില നിനാകി റബര േബാരഡ് പസിദീകരിച പതിമാസ ഉലാദനേതാെൊോം അവതരിോികകയാണ്. ഇവ രണം തമിലള താരതമയം ഒര വയകി എന നിലയിലളതാകയാല മറ് കരഷകരകം തങളെെ ഉലാദനവമായി താരതമയം െേയാവനതാണ്. ഇതില െേറിയ ഒര വയതയാസം വരാവനതാണ്. കരഷകരക് ഉലാദനം കടതല ലഭികേോാള റബര േബാരഡ് കറച് കാടിയം കറച് ലഭികേോാള കടികാടിയം വിപണി വിലയില സവാധീനം െേലതനതായി കാണാം. 2008 നവംബര മതല 2009 ജനവരി വെര പീക് ഉലാദനം ലഭികന സമയം എന വയാേജന വഴിെയാരകിയ വിലയിെിവ് േപാെല എലാ വരഷവം ഇപകാരം വിലയിെിവിന് വഴിെയാരകാറണ്. എനാല യഥാരതതില കരഷകന് ലഭികന ഉലാദനം െവളിചം കാണികവാനള സംവിധാനതിെെ അപരയാപതമലം ഇലാത ഉലാദനവം ഉയരന േോാകം ഉയരതികാടവാന റബരേബാരഡ് വഴിെയാരകകയാണ് െേയനത്. െെബവരി കഴിയേോാള വിപണിയില റബര ലഭയത കറയകയം കരഷകര വിലാെത പിെിച െവയന എന ആേരാപണമണാവകയം െേയനത് ഒര സിരം പലവിയാണ്. തണപള കാലാവസയില ഉലാദനം വരദികക സവാഭാവികമാണ്.

-2- റബര മരങള സംരകികെോെണെമങില ൊോിംഗ് ദിനങള തമിലള അകലം വരദിോിച് ഉലാദനം നിയനിേകണത് നെലാര കരഷകെെ ഒഴിചകൊന പാെിലാത കെമയാണ്. നിശിത നിലവാരതിലള ലാെറകിെെ ഗണ നിലവാരം നിലനിറതനതിലെെ ഉതപാദന കമത വരദികവാനം പടമരോിന് കാരണമാകന െിസിേയാളജികല ഡിേസാരഡറില നിന് മരങെള സംരകികവാനം സാധികം. താെഴകാണന ോരടം അേത കണകകള ഉളെകാളന പടിക ഒനില റബര േബാരഡ് പസിദീകരിചതം കരഷകന് ലഭിചതം 454020 െഹോര എന േതാതില കണകാകി േരഖെോടതിയിടളതാണ്. പതിെഹോര ഉതപാദനം കിേലാഗാം എനേതാതില പടിക രണില േേരതിരികന. ോരടിെല കരഷകെെ എനത് േലഖകെെ ഉലാദനവം റ. േബാരഡ് എനത് റബര േബാരഡ് പസിദീകരിചതം ആണ്. പടിക ഒന് ഉലാദനം ഏപി േമയ് ജണ ജ ആഗ െസപ് ഒേോാ നവം ഡിസം ജന െെബ മാര ആെക റ േബാരഡ് 57250 60115 62200 62550 73250 80500 84365 95550 100225 91900 48295 48300 864500 കരഷകെെ 66173 51758 69556 83599 89782 79908 61011 42850 71567 68503 54596 69093 808396 പടിക രണ് ഉലാദനം ഏപി േമയ് ജണ ജ ആഗ െസപ് ഒേോാ നവം ഡിസം ജന െെബ മാര ആെക റ േബാരഡ് 126 132 137 138 161 177 186 210 221 202 106 106 1904 കരഷകെെ 146 114 153 184 198 176 134 94 158 151 120 152 1780 ഒര കരഷകെെ ഉലാദനതില നിന് ആെകെമാതം കതയമായി േകരളതിേെതായി കണകാകവാന കഴിയിെലങിലം കരഷകരക് പഠനവിഷയമാകവാനായി ഇത് പരിഗണികാവനതാണ്. ജണ, ജൈല, ആഗോ് മാസങളില റയിനഗാരഡലാെത റബര േബാരഡ് പസിദീകരിചതിേനകാള ഉതപാദനം ലഭിെചങില പീക് സീസണില െപരോിച് കാടനതിെെ െപാരതേകടം ഊഹികാവനേതയള. ഈ കരഷകെെ േതാടം മിതമായ ഉലാദനം ലഭികനതാകയാല അതിേനകാള കടതലം കറവം ലഭികന േതാടങള േകരളതില ധാരാളം ഉണ് എനതിനാല െേറിയ ഏറകറചില വരാന സാധയത ഉണ്. ഉലാദന വരദനവിന് ആരആരഐഐ 105 എന മനിയ ഇനം റബറിനണാകന പയാച് കയാങര, പിങ്, ബാരക് ഐലെ്, പടമരോ് എനിവയെെ കാരണവം പതിവിധിയം കെണതനതിന് പകരം നാനറ് പരോരയിലെോട പതിയ ഇനങള നട് പിെിോികവാനള താലരയമാണ് റബരേബാരഡ് കാടനത്. എഥിേൊണ എന ഉേതജക ഔഷധം പടമരോിന് കാരണമാകെമനം ഭാവിയില ഉലാദനം കറയവാന കാരണമാകെമനം

-3- അറിഞെകാണതെനയാണ് ൊോിംഗ് ദിനങളെെ എണം കറചെകാണ് എഥിേൊണ പരടി ഉലാദന വരദനവിന് കരഷകെര േപരിോികനത്. റബര ഗേവഷണേകനതില മണിലനിനം മരതിേലയം അവിെെ നിനം ലാെറകായം എപകാരം ഉലാദനം വരദിോികാം എനതായിരന നാളിതവെരയള ഗേവഷണങള. റബര േബാരഡ് പസിദീകരികന കണകകള ശരിയാകണെമങില ഒര തിരിമറി എന കണക് കെി േേരേകണിവരം. 2008-09 വരഷെത കണക് പരിേശാധിചാല താെഴകാണന പടിക മനിെല വയതയാസം കാണവാന കഴിയം. റബര േബാരഡ് പസിദീകരിച മനിരിോില നിന് കഴിഞ വരഷെത തിരിമറി -11999 െണ കറവ െേയതാണ് കരഷകെെ കണക കടലില 155121 െണ മനിരിോായി കാടിയിരികനത്. ഒര കരഷകെെ വാരഷിക ഉതപാദനം 808396 െണ ആണ് എങില റബരേബാരഡ് പസിദീകരിചത് 864500 െണ ആണ്. അത് സാധയമായത് കരഷകെെ പകലള മാസാവസാന േോാക് 95925 െണ ആയി ഉയരതികാടനതിലെെയാണ്. 2009 മാരച് മാസെത േകാടയം വിപണിവില 7583 രപ പതികവിെലം അനാരാഷ വില 7388 രപ പതികവിെലം ആയിരനതിനാല കരഷകര േോാക് പിെിച െവയില എനനമാനികാം. പടിക മന് റബര േബാ രഡ് പസി ദീ കരിചത ് മനിരി ോ് 167120 ത ി രിമറി -5496 ഉലാ ദനം 864500 ഉപേഭാ ഗം 871720 ഇറകമത ി 81545 കയറമത ി 46926 ആെക 11 13165 നീകിയി രി ോ് 200015 ഒര കരഷകെെ കണ കകടല മനിരി ോ് 155121 ത ി രിമറി -5496 ഉലാ ദനം 808396 ഉപേഭാ ഗം 871720 ഇറകമത ി 81545 കയറമത ി 46926 ആെക 1045062 നീകിയി രി ോ് 131912 ഏറവം വലിയ റബര ഉലാദക രാജയമായ തായ്ലെിെല ബാേങാക് വിലേയകാള താണവിലയായ സിങപരവിലയാണ് ഇേോാള അനാരാഷവിലയായി പസിദീകരികനത്. അത് എപകാരമാെണന് േിനിേകണതതെനയാണ്. ആവശയമിലാത കയറമതിയം ഇറകമതിയം ഭാരതതില റബര കറവായതെകാേണാ കടതലായതെകാേണാ അല എന് ഒറേനാടതിലതെന മനസിലാകാം. 2009 ജനവരിമാസം കരഷകരെെ പകല 120475 െണ േോാക് ആയി ഉയരതികാടിയാണ് - തിരിമറി, ലാെറകിെല റബേറതര വസകള - എനിവെയാോം നീകിയിരിോ് 243265 െണ ആയി ഉയരതികാടനത്. 2003-04 ല േകരളതില 479602 െഹോര കഷി ആയിരനത് 2006-07 ല 502740 െഹോര ആയി ഉയരനത് മറ് ഭകയ വിളകെള ഇലായ െേയെകാണാണ്. ഭാരതതില പതകഷി 2000-01 മതല 6780, 6380, 5390, 6980 െഹോര എനതായിരനെവങില 10500, 14750, 19250, 20500 െഹോര വെര ആയി ആണ് 2007-08 ആയേോാേഴയം വരദനവ് േരഖെോടതിയത്. വരം നാളകളില റബര ഡിമാെ് ഉയരവാനള സാധയത ഇല എനതെനയാണ് വയവസായതിെെ ഭാഗതനിന് കിടന സേനകള. സവാഭാവിക റബറിന് പകരമായി ഉപേയാഗികവാന കഴിയന സിനറിക് റബര ഡിസംബറില 17895

-4- െണ ഇറകമതി െേയത് ജനവരിയില 11490 ആയി കറവെേയിരികന. സവാഭാവിക റബര മാരച് ആദയം 221110 െണ േോാകളേോാള ഇറകമതി െേയത് 7404 െണ ആണ്. 2008-09 ല സവാഭാവിക റബര -5496 െണം സിനറിക് റബര -5026 െണം കണകകളില ോമേകെ് കാടി മാസാവസാന േോാക് ഇലാതത് ഉയരതികാടിയിരികന. ഒനരലകം െണിന് താെഴ േോാകളേോാള രണ ലകതിന് മകളിലായി ഉയരതികാടനത് വില ഉയരാതിരികാന േവണിതെനയാണ്. 1996 ഏപില മതല 2009 മാരച് വെരയള റബറിെെ സിതിവിവര കണകകള േോാഡീകരിചത് പടിക നാലില കാണാം. തിരിമറി അെളെങില മിസിംഗ് ഇലാെത കണകകള ൊലി ആകില. പടിക നാല് റബര േബാരഡിെെ പവരതനം കരഷക വിരദമായി മാറനതില എെെ വയാകലത ഞാന അറിയികന. കടതല വിവരങളക് സനരശികക:- http://keralafarmeronline.com/rubber-stastistics/ 01-07-09 തിരവനനപരം എസ് . േനേശഖരന നായര ഒര റബര കരഷകന േൊണ : 9495983033

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...

Related pages

dict.cc | comparison | Wörterbuch Englisch-Deutsch

Übersetzung für comparison im Englisch-Deutsch-Wörterbuch dict.cc.
Read more

dict.cc Wörterbuch :: comparison :: Deutsch-Englisch ...

Englisch-Deutsch-Übersetzung für comparison im Online-Wörterbuch dict.cc (Deutschwörterbuch).
Read more

Comparison - definition of comparison by The Free Dictionary

His full rich voice was not found to suffer by a comparison with the soft tones of the girls; and his more modulated strains possessed, at least for the ...
Read more

THE COMPARISON OF ADJECTIVES - English4u

THE COMPARISON OF ADJECTIVES. Monosyllabic adjectives are compared with -er, -est. (Einsilbige Adjektive werden mit-er, -est gesteigert.)
Read more

Comparison of adjectives in English - Englisch-hilfen.de

Comparison of adjectives in English Grammar - Regular and irregular forms and examples
Read more

Comparison | Define Comparison at Dictionary.com

Comparison definition, the act of comparing. See more. Dictionary.com; Word of the Day; Translate; Games; Blog; Thesaurus.com; Favorites Dictionary.com;
Read more

Vergleichen und sparen - comparis.ch

Mit comparis.ch Preise von Versicherungen, Bankprodukten und Immobilien in der Schweiz vergleichen. Jetzt viel Geld sparen mit weiteren interessanten Spartipps
Read more

Comparison | Definition of Comparison by Merriam-Webster

Define comparison: the act of looking at things to see how they are similar or different — comparison in a sentence
Read more

Comparison of Adjectives - Übungen

Online-Übungen zur Comparison of Adjectives. The Comparison of Adjectives mit Regeln und Beispielen.
Read more

Compare Windows 10 Editions - microsoft.com

Compare Windows 10 editions so you can make an educated decision on which product is right for your business.
Read more