Community-generated Traffic Information System

75 %
25 %
Information about Community-generated Traffic Information System
Education

Published on November 23, 2009

Author: inatialz

Source: slideshare.net

Description

My Senior Project

ระบบรายงานสภาพจราจรโดยเครือข่ายผู้ใช้งาน

 

 

  สร้างเครือข่ายสำหรับการรายงานสภาพจราจร โดยมุ่งเน้นที่กลุ่มผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภท PDA และมีอายุประมาณ 20-35 ปี เพื่อสร้างระบบรายงานสภาพจราจรจากข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ใช้งาน (Data generated by user) และสามารถส่งต่อหรือกระจายข้อมูลออกไปให้ผู้ใช้คนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลเหล่านั้นด้วย

เพื่อสร้างเครื่องมือในการรายงานสภาพจราจร ที่มีความน่าสนใจ ดึงดูดให้ผู้ใช้งานเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ซึ่งผู้ใช้สามารถให้ข้อมูลจราจร   ทั้งในรูปแบบของ ข้อความ รูปภาพ และสามารถระบุจุดหรือบริเวณที่ต้องการให้ข้อมูลโดยใช้ GPS พิกัดจากโทรศัพท์มือถือ (Cell ID)  และแผนที่ เพื่อให้ผู้ใช้คนอื่นๆ ได้รับประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ใช้งาน   และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ประสบหรือพบเห็นเหตุการณ์ หรือสิ่งต่างๆ และต้องการบอกต่อสิ่งเหล่านั้นให้ผู้อื่นได้รับทราบ   แบ่งปันข้อมูลที่มีอยู่จนเกิดเป็นสังคมบนเครือข่ายผู้ใช้งาน

การเพิ่มข้อมูลรายงานสภาพจราจรต้องใช้งานผ่าน iPhone เท่านั้น ระบบไม่สามารถวิเคราะห์ความถูกต้องของข้อมูลที่มีผู้ใช้เข้ามารายงานได้ การใช้งานระบบผ่านอุปกรณ์อื่นจะไม่สามารถระบุพิกัดได้ อุปกรณ์ที่ใช้ต้องมี web browser และสามารถเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ตได้ ระบบใช้งานได้เฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้น

Application ซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการรายงานสภาพจราจรในปัจจุบันนั้นมีอยู่หลาย Application แต่ไม่ได้เป็นการรายงานสภาพจราจรจากกลุ่มผู้ใช้งานหรือการให้ข่าวสารจากกลุ่มคนซึ่งใช้งาน Application เดียวกัน ได้แก่ โปรแกรม iTraffic โปรแกรม Traffic Report

Application ซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการรายงานสภาพจราจรในปัจจุบันนั้นมีอยู่หลาย Application แต่ไม่ได้เป็นการรายงานสภาพจราจรจากกลุ่มผู้ใช้งานหรือการให้ข่าวสารจากกลุ่มคนซึ่งใช้งาน Application เดียวกัน ได้แก่

โปรแกรม iTraffic

โปรแกรม Traffic Report

iTraffic จะสามารถแสดงข้อมูลการจราจร ตามแยกต่างๆ ได้ แบบ Realtime ผ่านเครือข่าย Wi-Fi หรือ GPRS/EDGE     ความสามารถของระบบ - ระบบสามารถค้นหา หรือ แสดงรายชื่อถนนที่มีข้อมูลเกี่ยวกับสภาพจราจรได้ - สามารถสร้างรายการที่ใช้ประจำได้

หน้าจอหลักของโปรแกรม itraffic V0.1 เมนูค้นหาสถานที่ แสดงผลของการจราจรของพื้นที่สถานที่นั้นๆ

 

ระบบสามารถให้ผู้ใช้เพิ่มข้อมูลรายงานสภาพจราจรได้ ระบบสามารถให้ผู้ใช้ดูข้อมูลรายงานสภาพจราจรที่ผู้อื่นรายงาน ไว้แล้วได้ ระบบสามารถแสดงตำแหน่งปัจจุบันได้ และสามารถให้ผู้ใช้ระบุ ตำแหน่งที่ต้องการเพิ่มหรือดูข้อมูลรายงานสภาพจราจร โดยใช้ GPS ร่วมกับแผนที่ได้ ระบบสามารถกระจายข้อมูลออกทาง twitter โดยอัตโนมัติได้

ระบบสามารถให้ผู้ใช้เพิ่มข้อมูลรายงานสภาพจราจรได้

ระบบสามารถให้ผู้ใช้ดูข้อมูลรายงานสภาพจราจรที่ผู้อื่นรายงาน

ไว้แล้วได้

ระบบสามารถแสดงตำแหน่งปัจจุบันได้ และสามารถให้ผู้ใช้ระบุ

ตำแหน่งที่ต้องการเพิ่มหรือดูข้อมูลรายงานสภาพจราจร โดยใช้

GPS ร่วมกับแผนที่ได้

ระบบสามารถกระจายข้อมูลออกทาง twitter

โดยอัตโนมัติได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iWebKit iPhone SDK Xcode Groovy Google map

 

 

 

 

 

 

Use case No. Use Case Name Actor Description 1 View Traffic Information User แสดงข้อมูลรายงานสภาพจราจร โดย ผู้ใช้งานสามารถระบุตำแหน่งหรือบริเวณ ที่ต้องการทราบรายงานสภาพจราจร หรือ สามารถเลือกดูข้อมูลทั้งหมดได้ 2 Create New Traffic Information User ดำเนินการเพิ่มข้อมูลการรายงานสภาพ จราจรโดยผู้ใช้งานสามารถระบุพิกัดหรือ ตำแหน่งที่ต้องการให้ข้อมูลสภาพจราจร ซึ่งผู้ใช้สามารถให้รายละเอียดของข้อมูล สภาพจราจรต่างๆ ตามที่ระบบกำหนดไว้

 

 

 

Add a comment

Related presentations

Related pages

Vessel traffic service - Wikipedia, the free encyclopedia

A vessel traffic service (VTS) ... Further VTS and VTMIS information; SIGNALIS, CSS & VTS Systems Provider; Navielektro, ...
Read more

Advanced Traffic Management System - Wikipedia, the free ...

Advanced Traffic Management System This article does not cite any sources ... Automated warning systems; Road Weather Information System (RWIS) monitoring;
Read more

Traffic information - Highways Agency - GOV.UK

The latest traffic information for England's strategic road network. ... Traffic camera services; Traffic information feedback forms; Weather watch;
Read more

Infrastructure for Urban Traffic Control - Mobility - Siemens

Infrastructure for Urban Traffic Control ... As a road information system, dynamic information boards reach all motorists. To the top of the page.
Read more

C30, C70 & XC90 ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM - RTI

Volvo's navigation system is a traffic information and road navigation system developed by Volvo. The system guides you to a destination
Read more

Welcome to MRTIS - Mississippi River Traffic Information ...

MRTIS is a traffic information system built for the maritime industry. ... Mississippi River Traffic Information System All rights reserved. ...
Read more

Patent US7069143 - Mobile traffic information system ...

An embodiment of the invention provides a portable handheld device for displaying information, including traffic information. ... system, and method for a ...
Read more

Passenger Information Systems - Public Transport - Traffic ...

... delays and other traffic information. ... Back to topic overview Passenger Information Systems The key to passenger information Passenger ...
Read more