ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ COMICS & CARTOONS

56 %
44 %
Information about ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ COMICS & CARTOONS
Education

Published on March 13, 2014

Author: renablatz

Source: slideshare.net

Description

school homework about comics and cartoons
8ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης

Τερλνινγηθή Εμέιημε Η phenakistoscope (1832), zoetrope (1834) θαη praxinoscope (1877), θαζώο θαη ην θνηλό flip book, ήηαλ από ηηο πξώηεο ζπζθεπέο πνπ παξήγαγαλ θίλεζε από δηαδνρηθά ζρέδηα ρξεζηκνπνηώληαο ηερλνινγηθά κέζα, αιιά δελ ππήξρε πεξαηηέξσ αλάπηπμε κέρξη ηελ έιεπζε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θηικ Κόκηθ απιό ζε ραξηί Ψεθηαθά θόκηθ κε ρξήζε scanner Digitized Comics Ψεθηαθά θόκηθ κε ρξήζε ινγηζκηθνύ δεκηνπξγίαο θόκηθ Digital Comics Ψεθηαθά θόκηθ κε ρξήζε ινγηζκηθν δεκηνπξγίαο θόκηθ δπλαηόηεηα hypermedia εθαξκνγώλ Web Comics Αλαζηαζία Φωηηάδνπ

Ρρόωρα παραδείγματα των προςπακειϊν για να ςυλλθφκεί το φαινόμενο του ςχεδίου κίνθςθσ μποροφν να βρεκοφν ςε παλαιολικικζσ ηωγραφιζσ των ςπθλαίων, όπου τα ηϊα απεικονίηονται με πολλά πόδια ςε διαδοχικζσ κζςεισ, προφανϊσ προςπακϊντασ να μεταφζρουν τθν αίςκθςθ τθσ κίνθςθσ. ΘΟΔΩΡΗ΢ ΜΙΛΕ

Βικτώρια

Οη θηλνύκελεο εηθόλεο απνηέιεζαλ βαζηθό ζηνηρείν ηεο ηέρλεο ζηελ θνηλσλία ηεο Άπσ Αλαηνιήο. Καηά ηνλ 11ν αη. δηαπηζηώζεθε όηη ην αλζξώπηλν κάηη δηαηεξεί ηελ εηθόλα πεξηζζόηεξν ρξόλν απ' όζν πξαγκαηηθά δηαξθεί απηή θαη ηελ αλακεηγλύεη κε ηελ επόκελε. Τν θαηλόκελν νλνκάζηεθε κεηείθαζκα Εθαξκόδνληαο ηε λέα αλαθάιπςε αλαιύζεθε ε θίλεζε ζε δηαδνρηθέο εηθόλεο πνπ ελαιιάζζνληαλ κε ηαρύηεηα κπξνζηά ζ' έλα θσο δίλνληαο ηελ εληύπσζε όηη νη κνξθέο θηλνύληαη (εηθ. 158, 159). Οη πξώηεο κνξθέο θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ εληππσζίαδαλ θαη κάγεπαλ ηα πιήζε Αλαζηαζία Φωηηάδνπ

Η δεκηνπξγία ηωλ ηαηληώλ απηώλ βαζίδεηαη, όπωο ν θηλεκαηνγξάθνο, ζην κεηαίζζεκα κε ρξήζε ηεο ηερληθήο Animation. Αξρηθά νη ζθελέο ηεο ηαηλίαο δωγξαθίδνληαη μερωξηζηά ε θαζεκία. Γηα λα δεκηνπξγεζεί έλα θηλνύκελν ζρέδην, ηα αξρηθά ζθίηζα δωγξαθίδνληαη ζε δηάθαλεο επηθάλεηεο θαη κεηά δωγξαθίδνληαη. Κάζε ζρέδην δηαθέξεη ειάρηζηα από ην πξνεγνύκελν. Σηε ζπλέρεηα ηα ζρέδηα θωηνγξαθίδνληαη κε ηε ζεηξά θαη δεκηνπξγείηαη έλα εληαίν θηικ. Όηαλ ην θηικ πξνβάιιεηαη κε ηαρύηεηα, νη θηγνύξεο ηωλ ζρεδίωλ θαίλνληαη ζαλ λα θηλνύληαη. Δημητρης Σαρηγιαννης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΉ ΕΞΈΛΙΞΗ Το μυςτικό τθσ κινοφμενθσ εικόνασ βαςίηεται ςε ζνα πάρα πολφ απλό φαινόμενο: εικόνεσ, που διαδζχονται γριγορα θ μία τθν άλλθ και απεικονίηουν ςταδιακά μια κίνθςθ, τισ βλζπουμε εμείσ ςαν μια ςυνεχόμενθ κίνθςθ. Πλοι μασ ξζρουμε τα μικρά βιβλιαράκια που με τον αντίχειρα ςτρίβουμε γριγορα τισ ςελίδεσ και βλζπουμε ςκιτςάκια να κινοφνται, τα λεγόμενα φιλοςκόπια (flipbooks). Νάςια Αυγερινοφ

Σαμουργκανίδου Ευγενία Κάκε ςχζδιο διαφζρει ελάχιςτα από το προθγοφμενο. Στθ ςυνζχεια τα ςχζδια φωτογραφίηονται με τθ ςειρά και δθμιουργείται ζνα ενιαίο φιλμ. Πταν το φιλμ προβάλλεται με ταχφτθτα, οι φιγοφρεσ των ςχεδίων φαίνονται ςαν να κινοφνται.

Νάςια Αυγερινοφ o Η καταςκευι μιασ ταινίασ κινουμζνων ςχεδίων αρχίηει από το ντεκουπάη , που παίρνει τθν ονομαςία story board. Αυτό το επινόθςε ο Γουόλτ Ντίςνεϊ,ςε ςυνεργαςία με τον Γουζμπ Σμίκ. To story board ςυνίςταται από μια ςειρά απλϊν ςχεδίων, τα οποία δείχνουν τθ διαδοχι των πλάνων και των θρϊων που ςυμμετζχουν ςε κάκε πράξθ.

Η παραγωγό των ταινιών μικρού μόκουσ κινουμϋνων ςχεδύων, ςυνόθωσ αναφϋρεται ωσ «κινούμενα ςχϋδια», ϋγινε μια βιομηχανύα από μόνη τησ κατϊ τη διϊρκεια τησ δεκαετύασ του 1910, και ςορτσ κινούμενων ςχεδύων παρόχθηςαν για την προβολό ςε κινηματογραφικϋσ αύθουςεσ . Ο πιο επιτυχημϋνοσ παραγωγόσ κινουμϋνων ςχεδύων όταν ο John Bray Randolph , ο οπούοσ, μαζύ με εμψυχωτό Earl Hurd , κατοχύρωςαν με δύπλωμα ευρεςιτεχνύασ το cel animation διαδικαςύα που κυριϊρχηςε ςτη βιομηχανύα animation για το υπόλοιπο τησ δεκαετύασ. ΝΟΡΙΚ ΜΙΚΑΕΛΙΑΝ

El Apóstol (ιςπανικϊ: «Ο Απόςτολοσ») όταν 1917 Αργεντύνικη ταινύα κινουμϋνων ςχεδύων που χρηςιμοποιεύ animation διακοπόσ, και η πρώτη ταινύα κινουμϋνων ςχεδύων ςτον κόςμο χαρακτηριςτικό. Δυςτυχώσ, μια πυρκαγιϊ που κατϋςτρεψε ςτούντιο του παραγωγού ταινιών Frederico Valle του οπούου αποτεφρώνεται το μόνο γνωςτό αντύγραφο του Ελ Apóstol , και πλϋον θεωρεύται χαμϋνη ταινύα Η εξϋλιξη τησ τεχνολογύασ των καρτούν ΝΟΡΙΚ ΜΙΚΑΕΛΙΑΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΉ ΕΞΈΛΙΞΗ Το 1825 ο Άγγλοσ γιατρόσ John Ayrton Paris παρουςίαςε ςτο Royal College of Physicians ζνα «μθχανικό οπτικό παιχνίδι» το οποίο ονομάςτθκε καυματοτρόπιο. Με τθν απλι ςυςκευι του, επιδίωκε να μεταδϊςει τθν ψευδαίςκθςθ τθσ κίνθςθσ. Σαμουργκανίδου Ευγενία

Σαμουργκανίδου Ευγενία Στθ μια πλευρά ενόσ χάρτινου δίςκου ςχεδίαςε ζναν παπαγάλο και ςτθ άλλθν ζνα κλουβί. Στισ άκρεσ τθσ περιφζρειασ του δίςκου ζδεςε 2 χοντρζσ κλωςτζσ τισ οποίεσ κρατοφςε με τα χζρια του. Πταν ο δίςκοσ περιφερόταν γριγορα, ο παπαγάλοσ φαινόταν μζςα ςτο κλουβί.

Σαμουργκανίδου Ευγενία Μια από τισ ςθμαντικότερεσ εφευρζςεισ του 1816 είναι το καλειδοςκόπιο, το οποίο καταςκευάςτθκε από τον Sir David Brewster.

Σαμουργκανίδου Ευγενία Ρρόκειται για ζναν ςωλινα που από τθν μια άκρθ του τοποκετείται ςτο μάτι του χριςτθ και από τθν άλλθ ζχει διαφανζσ κάλυμμα που επιτρζπει τθ διζλευςθ του φωτόσ.

Σαμουργκανίδου Ευγενία Στο εςωτερικό, κατά μικοσ του ςωλινα βρίςκονται κάτοπτρα, ενϊ το διαφανζσ κάλυμμα ςτθν άκρθ του είναι διπλό και ςτο εςωτερικό του βρίςκονται μικρά κομμάτια από γυαλί. Τα κάτοπτρα αντανακλοφν το ειςερχόμενο φωσ με τζτοιο τρόπο ϊςτε εμφανίηονται ςυμμετρικζσ εικόνεσ από τα μικρά κομμάτια γυαλί.

Σαμουργκανίδου Ευγενία Με τθν περιςτροφι του ςωλινα τα κομματάκια κινοφνται και ζτςι δθμιουργοφνται διαφορετικοί ςχθματιςμοί. Επιπρόςκετα, ς’ αυτό μπορεί ο χριςτθσ να διακρίνει κάκε φορά μια διαφορετικι όψθ με διαφορετικά χρϊματα.

Σαμουργκανίδου Ευγενία Σθμαντικι ανακάλυψθ είναι το πραξινοςκόπιο. Το 1833 ο Αυςτριακόσ Simon Stampfer και ο Βζλγοσ Joseph Plateau κζλθςαν να ςχεδιάςουν µια ςειρά παραςτάςεων που να απεικονίηουν τισ διαδοχικζσ φάςεισ µιασ πράξθσ γφρω από μια περιφζρεια ενόσ δίςκου.

Σαμουργκανίδου Ευγενία Πταν ο δίςκοσ περιςτρεφόταν µπροςτά από ζνα κακρζφτθ με τισ παραςτάςεισ να εκτίκενται ςε διαλείμματα μζςα από τισ εγκοπζσ ςτθν άκρθ του δίςκου, οι παραςτάςεισ ζμοιαηαν να ενϊνονται δίνοντασ τθν εντφπωςθ τθσ κίνθςθσ.

Σαμουργκανίδου Ευγενία Το 1877 ο Emile Reynaud καταςκεφαςε το νζο, πλζον, πραξινοςκόπιο, ςτο οποίο οι παραςτάςεισ ιταν κεατζσ, όχι μζςα από ςχιςμζσ αλλά ςε ζνα περιςτροφικό πρίςμα από κακρζφτεσ.

Σαμουργκανίδου Ευγενία Το 1834, ο William Horner εφθφρε το ηωοτρόπιο. Η πρϊτθ ονομαςία ιταν το «daedalum». Μετζπειτα το 1867 ο Bradley ςτθν Αγγλία και ο William F. Lincoln ςτισ ΗΡΑ, ανανζωςαν αυτι τθν εφεφρεςθ μετονομάηοντασ το ςε ηωοτρόπιο.

Σαμουργκανίδου Ευγενία Ρρόκειται για ζναν κφλινδρο, ανοιχτό από πάνω, ςτθριγμζνο ςε κεντρικό άξονα. Ο κφλινδροσ διακζτει ςχιςμζσ από τισ οποίεσ ο κεατισ βλζπει, ςτατικζσ εικόνεσ ηωγραφιςμζνεσ ςε χαρτί «λωρίδα», τοποκετθμζνεσ ςτο εςωτερικό τοίχωμα του κυλίνδρου και χαμθλότερα από τισ ςχιςμζσ. Κακϊσ ο κφλινδροσ κινείται, δθμιουργείται ςτο κεατι θ ψευδαίςκθςθ τθσ κίνθςθσ.

● J. Stuart Blackton ιταν πικανϊσ ο πρϊτοσ Αμερικανόσ κινθματογραφιςτισ να χρθςιμοποιιςουν τισ τεχνικζσ του stop- motion και hand-drawn animation. Ειςιχκθ ςτθν παραγωγι ταινιών από τον Edison ,και ιταν πρωτοπόροσ με αυτζσ τισ ζννοιεσ ςτα γυρίςματα του 20ου αιώνα ΢πφρος Παλαιολόγου

● Ένασ άλλοσ Γάλλοσ καλλιτζχνθσ, Émile Cohl , άρχιςε τθν κατάρτιςθ του ταινίεσ κινουμζνων ςχεδίων και δθμιοφργθςε μια ταινία το 1908 ονομαηόμενθ Fantasmagorie.Η ταινία δθμιουργικθκε από τθν κατάρτιςθ κάκε καρζ ςε χαρτί και ςτθ ςυνζχεια, τα γυρίςματα κάκε καρζ ςε αρνθτικό φιλμ , που ζδωςε ςτθν εικόνα τθ μορφι μαφρου πίνακα. Το γεγονόσ αυτό κακιςτά το Fantasmagorie τθν πρώτθ ταινία κινουμζνων ςχεδίων που δθμιουργικθκε από τθ χριςθ αυτοφ που είχε μακευτεί ωσ παραδοςιακό (χειρόγραφο) animation . ΢πφρος Παλαιολόγου

Animation υπολογιςτό ϋχει γύνει δημοφιλόσ από το Toy Story (1995), η πρώτη ταινύα κινουμϋνων ςχεδύων εντελώσ γύνονται με τη χρόςη αυτόσ τησ τεχνικόσ. Σόμερα, τα ςχϋδια των δημιουργών και τα φόντα ςαρώνονται ό ζωγραφύζονται απευθεύασ ςε ϋνα υπολογιςτικό ςύςτημα. Χρηςιμοποιούνται διϊφορα λογιςμικϊ προγραμμϊτων για τον χρωματιςμό των ςχεδύων και για την προςομούωςη των κινόςεων και των εφϋ ςτην κϊμερα. Το τελικό κομμϊτι τησ διαδικαςύασ εύναι η εξαγωγό ςε κϊποιο από τα μεταφορικϊ μϋςα, από το παραδοςιακό φιλμ των 35 mm και μετϊ, μϋςα όπωσ το ψηφιακό βύντεο. . Η εμφϊνιςη των παραδοςιακών διαφανειών διατηρούνται ακόμα, και η ουςιαςτικό δουλειϊ των animator ϋχει παραμεύνει το ύδιο απαραύτητη τα τελευταύα 70 χρόνια. Κϊποιοι παραγωγού animation χρηςιμοποιούν τον όρο "tradigital" (παραδοςιακό- ψηφιακό) για να περιγρϊψουν την τεχνικό των διαφανειών. ΝΟΡΙΚ ΜΙΚΑΕΛΙΑΝ

Στον 21 αιώνα, η μϋθοδοσ δημιουργιασ των κινουμενων ςχεδύων ϋχει αλλϊξει περιςςότερεσ ταινύεσ κινουμϋνων ςχεδύων ϋχουν περϊςει ςτην εποχό τησ τεχνολογικόσ εξϋλιξησ του 3D Animation. Εύναι η διαδικαςύα κατϊ την οπούα αναπτύςςεται μια μαθηματικό εκπροςώπευςη κϊθε τριςδιϊςτατησ επιφϊνειασ ϊψυχων ό ϋμψυχων αντικειμϋνων μϋςω εξειδικευμϋνου λογιςμικού παρϊγοντασ ϋνα 3D μοντϋλο. Τα 3D μοντϋλα αντιπροςωπεύουν ϋνα επύςησ 3D αντικεύμενο χρηςιμοποιώντασ μια ςυλλογό ςημεύων & ϊλλων πληροφοριών, ςτο τριςδιϊςτατο χώρο, τα οπούα ςυνδϋονται μεταξύ τουσ με διϊφορεσ γεωμετρικϋσ οντότητεσ όπωσ τρύγωνα, ευθύγραμμα τμόματα, καμπύλεσ κλπ… ΝΟΡΙΚ ΜΙΚΑΕΛΙΑΝ

Τα μοντϋλα μπορούν να δημιουργηθούν εύτε χειροκύνητα εύτε με αλγοριθμικϋσ διαδικαςύεσ (proceduralmodeling) ό μϋςω ςϊρωςησ (modelscanning). Εφαρμογϋσ 3D Animation διαδραματύζουν εξαιρετικϊ ςημαντικό ρόλο και ςε τομεύσ όπωσ η αρχαιολογύα, η Αρχιτεκτονικό και η Μηχανικό, η Ιατρικό καθώσ και ςε όλεσ τισ φυςικϋσ επιςτόμεσ όπωσ γεωλογύα, γεωγραφύα, χημεύα, πυ ρηνικό φυςικό, αςτρονομύα κλπ. 3D Animation ΝΟΡΙΚ ΜΙΚΑΕΛΙΑΝ

Η τεχνικό των 3D Animation χρηςιμοποιεύται πολύ και για εκπαιδευτικούσ ςκοπούσ μιασ και ϋτςι οι μαθητϋσ βοηθούνται ςτο να φανταςτούν τα αντικεύμενα και τισ ϋννοιεσ κατανοώντασ ϋτςι πολύπλοκεσ και δυςνόητεσ θεωρητικϋσ ϋννοιεσ. Επιπλϋον μϋςω του Animation οι εκπαιδευτικού μπορούν να δημιουργόςουν προςομοιώςεισ καταςτϊςεων και διαδικαςιών και να δεύξουν ςτουσ μαθητϋσ τα φαινόμενα που μελετούν όπωσ ακριβώσ αυτϊ ςυμβαύνουν ςε πραγματικό χρόνο. ΝΟΡΙΚ ΜΙΚΑΕΛΙΑΝ

. Η ποώηη ηαιμία κιμξρμέμτμ ζςεδίτμ πξρ έγιμε εμηελώπ με ηη ςοήζη αρηήπ ηηπ ηεςμικήπ είμαι ηξ Toy Story (1995). Φοιζηίμα Φλέηζιξρ Σήμεοα, ηα ζςέδια ητμ δημιξρογώμ και ηα θόμηα ζαοώμξμηαι ή ζτγοαθίζξμηαι απερθείαπ ζε έμα ρπξλξγιζηικό ζύζηημα. Φοηζιμξπξιξύμηαι διάθξοα λξγιζμικά ποξγοαμμάητμ για ηξμ ςοτμαηιζμό ητμ ζςεδίτμ και για ηημ ποξζξμξίτζη ητμ κιμήζετμ και ητμ εθέ ζηημ κάμεοα. Τξ ηελικό κξμμάηι ηηπ διαδικαζίαπ είμαι η εναγτγή ζε κάπξιξ από ηα μεηαθξοικά μέζα (π.ς. ηξ παοαδξζιακό θιλμ ητμ 35 mm).

Η εμθάμιζη ητμ παοαδξζιακώμ διαθαμειώμ διαηηοξύμηαι ακόμα, και η ξρζιαζηική δξρλειά ητμ animator έςει παοαμείμει ηξ ίδιξ απαοαίηηηη ηα ηελερηαία 70 ςοόμια. Κάπξιξι παοαγτγξί animation ςοηζιμξπξιξύμ ηξμ όοξ "tradigital" (παοαδξζιακό - σηθιακό) για μα πεοιγοάσξρμ ηημ ηεςμική ητμ διαθαμειώμ πξρ κάμξρμ εκηεηαμέμη ςοήζη ηηπ ηεςμξλξγίαπ ητμ Η/Υ. Σηξμ 21 αιώμα, η μέθξδξπ δημιξρογίαπ ητμ κιμξύμεμτμ ζςεδίτμ έςει αλλάνει ηιπ πεοιζζόηεοεπ ηαιμίεπ κιμξρμέμτμ ζςεδίτμ έςξρμ πεοάζει ζηημ επξςή ηηπ ηεςμξλξγικήπ ενέλινηπ ηξρ 3D Animation. Φοιζηίμα Φλέηζιξρ

Είμαι η διαδικαζία καηά ηημ ξπξία αμαπηύζζεηαι μια μαθημαηική εκποξζώπερζη κάθε ηοιζδιάζηαηηπ επιθάμειαπ άσρςτμ ή έμσρςτμ αμηικειμέμτμ μέζτ ενειδικερμέμξρ λξγιζμικξύ παοάγξμηαπ έμα 3D μξμηέλξ. Τα 3D μξμηέλα αμηιποξζτπεύξρμ έμα επίζηπ 3D αμηικείμεμξ ςοηζιμξπξιώμηαπ μια ζρλλξγή ζημείτμ & άλλτμ πληοξθξοιώμ, ζηξ ηοιζδιάζηαηξ ςώοξ, ηα ξπξία ζρμδέξμηαι μεηανύ ηξρπ με διάθξοεπ γετμεηοικέπ ξμηόηηηεπ όπτπ ηοίγτμα, ερθύγοαμμα ημήμαηα, καμπύλεπ κλπ. Τα μξμηέλα μπξοξύμ μα δημιξρογηθξύμ είηε ςειοξκίμηηα είηε με αλγξοιθμικέπ διαδικαζίεπ (proceduralmodeling) ή μέζτ ζάοτζηπ (modelscanning). Φοιζηίμα Φλέηζιξρ

Add a comment

Related presentations

Related pages

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ COMICS & CARTOONS - Education

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ COMICS & CARTOONS ... on Jul 18, 2015. Report Category: Education
Read more

Comics and Cartoons - Education - documents.tips

Download Comics and Cartoons. Transcript. 1.
Read more