Com s'organitza la Generalitat de Catalunya?

25 %
75 %
Information about Com s'organitza la Generalitat de Catalunya?

Published on September 4, 2013

Author: gencat

Source: slideshare.net

Consell de Garanties Estatutàries Administració de la Generalitat Administracions locals És la institució que vetlla perquè les normes amb rang de llei del Govern i el Parlament s’adeqüin a l’Estatut i a la Constitució. També és responsable d’identificar els possibles motius d’inconstitucionalitat i de conflicte de competències que puguin afectar l’autogovern català o l’autonomia local com a conseqüència de la normativa d’origen estatal. El president és escollit pel Parlament d’entre els seus 135 diputats El president nomena i relleva els consellers que formen part del Govern És l’organització que exerceix les funcions executives que té atribuïdes la Generalitat. S’organitza en departaments i altres ens instrumentals (empreses públiques, organismes autònoms...) Els municipis tenen un nucli de competències pròpies que són exercides amb plena autonomia (només sotmesa a control de legalitat i constituciónalitat) Parlament El Parlament representa el poble de Catalunya, legisla i exerceix la funció de control del Govern President El president té la més alta representació de la Generalitat Els poders de la Generalitat emanen del poble de Catalunya (Art. 2.4 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya) Ciutadania Municipis Els consells comarcals es formen per elecció indirecta, a partir de la composició dels plens dels ajuntaments que els conformen. També es poden crear altres ens supramunicipals (àrees metropolitanes, mancomunitats...) com a fruit de la voluntat de col·laboració i associació dels municipis Govern És l’òrgan col·legiat (format pel president i els consellers) que dirigeix l’acció política i l’Administració de la Generalitat El Parlament nomena els membres dels òrgans de control de l’activitat de les administracions públiques Sindicatura de Comptes És l’òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d’eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya. Oficina Antifrau de Catalunya És la institució independent que té atribuït el control del sector públic en els àmbits de la prevenció i la investigació dels casos de corrupció. El síndic té la funció de protegir i defensar els drets i les llibertats que reconeixen la Constitució i l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i amb aquesta finalitat supervisa l’activitat de les administracions públiques. Síndic de Greuges Comarques i altres ens locals La ciutadania escull, cada 4 anys i mitjançant sufragi universal, els seus representants Els regidors dels ajuntaments, que posteriorment escolliran l’alcalde 135 diputats al Parlament de Catalunya La relació de la ciutadania amb l’Administració i les entitats de dret públic està regulada pel procediment administratiu Com s’organitza la Generalitat de Catalunya? La Generalitat és el sistema institucional en què s’organitza políticament l’autogovern de Catalunya. (art. 2.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya) Juliol 2013

Add a comment

Related presentations

Related pages

Com s’organitza la Generalitat de Catalunya? 2016 La ...

Consell de Garanties Estatutàries Administració de la Generalitat Administracions locals És la institució que vetlla perquè les normes amb rang de ...
Read more

Generalitat de Catalunya - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

La Generalitat de Catalunya és el sistema institucional en què s'organitza políticament l'autogovern de Catalunya. Té el seu origen en les diputacions ...
Read more

Organització institucional. Generalitat de Catalunya

La Generalitat és el sistema institucional en què s’organitza políticament l’autogovern de Catalunya.
Read more

Organització política. Catalunya. Generalitat de Catalunya

La Generalitat és el sistema institucional en què s'organitza políticament Catalunya i data de l'any 1359.
Read more

Generalitat. Generalitat de Catalunya

La Generalitat és el sistema institucional en què s’organitza políticament l ... La ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels ...
Read more

Què has de fer? Com s'organitza? . Càncer. Generalitat de ...

Com s'organitza? A Catalunya ... més del 90% dels casos en el programa de Catalunya, aquests estudis descartaran la presència d ... © Generalitat de ...
Read more

Com s'organitza l'ACCD. Agència Catalana de Cooperació al ...

Generalitat de Catalunya ... El novembre de 2013, el Govern va aprovar el Codi de bones pràctiques per als alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya ...
Read more

Catalunya - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

Catalunya s'organitza territorialment en ... el govern de la Generalitat de Catalunya va anunciar el desembre del 2005 un pla per a construir 1.100 ...
Read more

Departaments. Estructura de l'Administració. Guia de la ...

El Govern s'organitza en ... reguladora de l'organització de l'Administració de la Generalitat. ... © Generalitat de Catalunya ...
Read more

Les institucions de la Generalitat de Catalunya (I)

La Generalitat és el sistema institucional en què s'organitza políticament ... de les institucions que integren la Generalitat de Catalunya. Començarem pel
Read more