Com podem programar-les

40 %
60 %
Information about Com podem programar-les
Education
poc

Published on January 18, 2009

Author: neusm

Source: slideshare.net

COM PODEM PROGRAMAR-LES?

ALGUNES CONSIDERACIONS

Poc a poc, però a fons i fixant objectius a mig termini (3 anys?). Identificant les competències que es volen prioritzar donades les característiques de l’alumnat. Seqüenciant com es treballaran a cada curs. Planificant la formació que es necessita i adoptant compromisos. Decididint com s’aniran revisant-avaluant els avenços i les dificultats. PPT Neus Sanmartí

Poc a poc, però a fons i fixant objectius a mig termini (3 anys?).

Identificant les competències que es volen prioritzar donades les característiques de l’alumnat.

Seqüenciant com es treballaran a cada curs.

Planificant la formació que es necessita i adoptant compromisos.

Decididint com s’aniran revisant-avaluant els avenços i les dificultats.

COMISSIÓ PEDAGÒGICA : Presa de decisions i establiment de criteris generals per treballar les competències seleccionades PPT Neus Sanmartí CONCRECIÓ EN LES PROGRAMACIONS PER A CADA MAT ÈRIA I GRUP-CLASSE Concreció en les programacions generals Acords metodològics a partir de les necessitats educatives de l’alumnat CURSOS/DEPAR-TAMENTS

Partint de la competència Partint del contingut conceptual PPT Neus Sanmartí

Partint de la competència

Partint del contingut conceptual

Llengua C. Medi Matemàtiq. … PPT Neus Sanmartí PPT Pere Vilaseca Desenvolupament d’estratègies per anticipar, planificar i aplicar procediments com: elaboració de textos, interpretació de gràfics, dissenyar un experiment, lectura de mapes... (bases d’orientació). Desenvolupament d’estratègies de regulació i autoregulació, per aprendre a millorar Desenvolupament d’estratègies per trobar, organitzar, recuperar la informació (paraules-clau, resums, esquemes, mapes conceptuals...). Desenvolupament del pensament complex (estratègies de raonament, identificaci ó de variables, anàlisi multicausal, plantejament d’hipòtesis...) Desenvolupament d’estratègies per a la resolució de problemes Desenvolupament de la capacitat per plantejar-se preguntes rellevants: Què? Com? Per què?

Contingut del curr ículum i la seva relació amb d’altres disciplines i amb les competències bàsiques PPT Neus Sanmartí Des de les ci ències Context: “ La generaci ó Sorda” Contingut curricular plantejat com a compet ència Saber-clau Processos de la ci ència Llenguat-ge Valors, salut, EA… Altres: Utilitzar el saber “Funci ó de relació” per comprendre i justificar canvis en el propi cos Ésser viu - Funció de relació Qu è és una e vid ència, com les identifi-quem… Justifica-ci ó. Lectura Autocon-trol, vida saludable Regles treball en grup, criteris autoavaluaci ó …

Com connectem amb d’altres àrees? En quines compet ències bàsiques s’incideix ? PPT Neus Sanmartí Llenguat-ge Matem à-tiques Ci ències Socials Educ. física Educ. musical Educ. artística Tecno-logia Tutoria Lectura cr ítica, justifica-ció Proporció unitats mesura… L’estat del benestar … … … … Valors, h àbits… Compet ència comunicativa lingüística Comp. artística i cultural Comp. TIC Comp. Matem à-tica Comp. Aprendre a aprendre Comp. Autono-mia per. Comp. social Lectura cr ítica, justificació M úsica-soroll Recerca inf. a partir de paraules-clau Propor-ció unitats mesura… Regles del treball en grup Criteris autoavaluaci ó L’estat del benes-tar

PPT Neus Serra Consol Iglesias

PPT Neus Serra Consol Iglesias

PPT Neus Serra Consol Iglesias

1. Títol i justificació de la unitat o projecte 2. Durada i distribució temporal al llarg del cicle/curs 4. Objectius d’aprenentatge 3. 5. Continguts 6. Criteris d’avaluació 7. Metodologia 8. Reflexió de les activitats que es proposen, fent referència a les competències que desenvolupen PPT Conxita Mayós

PDF Roser Canals

Jornada sobre l’avaluació del secretariat Competència: Quan podem considerar assolida la competència ... Indicadors Per cada cicle? CI CM CS 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual , entesa com saber comunicar oralment (conversar, escoltar i expressar-se) per escrit i amb els llenguatges audiovisuals, fent servir ... les tecnologies de la comunicació ... amb l’ús adequat de diferents suports i tipus de text i amb adequació a les diferents funcions. La competència comunicativa lingüística és a la base de tots els aprenentatges i, per tant, el seu desenvolupament és responsabilitat de totes les àrees ... 2. Competència artística i cultural : Aquesta competència suposa conèixer, comprendre, apreciar i valorar ... diferents manifestacions culturals i artístiques, ... utilitzar-les com a font d’enriquiment i gaudi i considerar-les com a part del patrimoni dels pobles. A més, és saber crear amb paraules, amb el propi cos, amb tota mena de materials, suports i eines tecnològiques, ... representacions i anàlisi de la realitat que facilitin l’actuació de la persona per viure i conviure en societat.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Buffer, ideal per gestionar i programar publicacions a les ...

Buffer, una eina online amb versió per a navegador, ios i android ideal per gestionar i programar publicacions a : Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn.
Read more

Programar publicacions a les xarxes socials!

L'estiu és sinònim de vacances i el volum de publicacions a les pàgines web baixa considerablement. ... Programar publicacions a les xarxes socials!
Read more

Programar el apagado de una PC - YouTube

A continuacion les dare un programa creado por mi para poder programar el apagado de su ordenador Aca el link de la descarga: http://adf.ly ...
Read more

Competències?

COM PODEM PROGRAMAR-LES? Com podem programar-les. View SlideShare presentation or Upload your own. ... LES COMPETÈNCIES DES DELS DIFERENTS ÀMBITS DELS ...
Read more

PROGRAMAR PER COMPETENCIES

PROGRAMAR PER COMPETENCIES: UN EXEMPLE DE SELECCIÓ DE CONTINGUTS PER A ... • Trobar les raons últimes i poder.les aplicar a situacions semblants
Read more

Per demanar visita - CAPs Les Corts, Casanova i Comte Borrell

... no es poden programar per internet, ... no es poden programar per internet, i cal programar-les per telèfon o al taulell del centre. CAP Les Corts ...
Read more

Programar el autoapagado en linux ubuntu 13.04 (desde el ...

Para usuarios de ubuntu, aquí les muestro este tip para poder programar el apagado automático de su ordenador y así no desperdiciar sus ...
Read more

Competències bàsiques: Com programar les competències ...

Presentació de Neus SanMartí amb orientacions sobre com programar les competències bàsiques. Com podem programar-les.
Read more