CLP seminar sessie 3 - Gevolgen voor uw product: indeling, etiketten, verpakkingen & de rol van leveranciers

40 %
60 %
Information about CLP seminar sessie 3 - Gevolgen voor uw product: indeling, etiketten,...
Business & Mgmt

Published on March 3, 2014

Author: Ecomatters

Source: slideshare.net

Description

Op 27 februari vond in Utrecht het RND CLP-seminar plaats, georganiseerd door Ecomatters in samenwerking met Raad Nederlande Detailhandel.
Dit is de presentatie van sessie 3 over de gevolgen van de CLP wetgeving voor uw product.

Gevolgen voor uw product; indeling, etiketten, verpakkingen & de rol van leveranciers Maurits van Kolck Partner Ecomatters

Inhoud • • CLP en consumenten? Wat is het effect van CLP op de producten die u verkoopt? • Indeling • Etiket • verpakking • • • • Enkele voorbeelden Hoe om te gaan met data van uw leveranciers? Wel of niet vertrouwen op leveranciers qua informatie Hoe om gaan met vertrouwelijke informatie van leveranciers 2

CLP en consumenten? • Consumenten willen kunnen vertrouwen op de veiligheid en informatie over de producten die ze kopen • Resten van gevaarlijke stoffen en/of verkeerde indelingen kunnen dit vertrouwen schaden • Verandering van etiket of verpakking kan vragen oproepen • Nieuwe verpakkingen, met bijv. braille gevaarsaanduidingen, aangepast volume en etiket • Bijvoorbeeld: “Moet de verpakking als klein chemisch afval worden weg gedaan of kan het als huisvuil worden beschouwd?” 3

Wat betekent CLP voor uw producten? • Verandering van indeling, etiket en verpakkingen • Nieuwe formule van bestaand middel • Is de werkzaamheid van het product nog wel hetzelfde? • Opslag en afval? • Voorlichting? • Eigen merk? 4

Verandering van indeling: wat betekent dit voor consumenten? Lozing op riool? 5

DPD vs CLP: Een praktisch voorbeeld • Oude wetgeving en indeling vs nieuw. DSD Irritant:Irritant: serious Risk of Irritating to eyes damage •Aanwezigheid van een typische surfactant 1 0 3 5 %W/W 10 CLP WARNING:Causes DANGER: Causes Business Unit | Title serious eye irritation serious eye damage 6 6

EU-GHS/CLP en etikettering Minimale vereisten aan nieuw etiketten onder EU GHS/CLP Naam, adres en telefoonnummer van de leverancier Veiligheidsaanbevelingen (voorzorgsmaatregelen) (Art. 22) Nominale hoeveelheid Aanvullende informatie (Art. 25) Productidentificatie (Art.18) In de officiële taal/talen van de lidstaat waar de stof of het mengsel in de handel wordt gebracht Gevarenpictogrammen (Art. 19) Gevarenaanduidingen(Art. 27): alle H-zinnen worden vermeld tenzij dit leidt tot overbodige aanduidingen Signaalwoord (Art. 20) Veiligheidsaanbevelingen(Art. 28): maximum 6 P-zinnen tenzij dit nodig is om de aard en de ernst van de gevaren aan te geven Gevarenaanduidingen (Art. 21) 7

Nieuwe symbolen en informatie Een nieuw etiket met nieuwe symbolen Geen R en S zinnen maar H en P zinnen Meer informatie over ingrediënten Duidelijkere veiligheidsinformatie Veiligere verpakkingen 8

Etiket afmetingen Binnen de nieuwe wetgeving zijn ook regels voor de afmetingen van de gevaarsetiketten op de verschillende verpakkingen en verpakkings inhoud. Leveranciers dienen hieraan te voldoen. Inhoud Etiket afmeting (mm) Pictogram afmeting (mm) ≤ 3 liter (Indien mogelijk) minimaal 52 x 74 Niet kleiner dan 10 x 10, indien mogelijk > 16 x 16 >3 liter ≤ 50 liter Minimaal 52 x 74 Minimaal 23 x 23 > 50 liter ≤ 3 liter Minimaal 105 x 148 Minimaal 32 x 32 > 500 liter Minimaal 148 x 210 Minimaal 46 x 46 9

Voorbeeld van oud en nieuw (Oud) (Nieuw) 10

Etikettering volgens CLP Signaal woord Pictogrammen Gevaar en voorzorg zinnen 11

Verpakkings eisen • Kind veilige sluitingen • Voelbare veiligheidsinformatie • Aanpassing van volume ivm etiket grootte en etiket vereisten 12

Etiket en verpakken in dozen (voorbeeld) Flessen in doos Enkele Fles verpakking 10 L Maleic Anhydride Label op doos Label op fles Label op fles 10 L 10 L 13

Omgaan met leverancier, wat moet hij? verantwoordelijkheid Wat te doen? • • • Indelen Etikettering Verpakken • • Alle stoffen/mengsels die hij in de handel brengt indelen volgens de eisen van EU-GHS. De verpakking van een ingedeeld mengsel moet voorzien zijn van een etiket met pictogrammen, signaalwoorden, veiligheidsaanbevelingen en waarschuwingszinnen. Alle bestaande etiketten van de mengsels die Hij op de markt brengt vervangen. Als de samenstelling van een stof of mengsel verandert of als er nieuwe informatie over een stof beschikbaar komt, moet hij de indeling herbeoordelen. Als de bestaande indeling wijzigt, gelden mogelijk andere eisen voor de verpakking. De eisen waaraan verpakkingen moeten voldoen staan in de verordening. 14

Omgaan met leverancier, wat moet hij? Verantwoordelijkheid Wat te doen? • Communicatie • • Archivering De indeling moet via de productinformatie (bijvoorbeeld het veiligheidsinformatieblad) doorgegeven worden aan andere downstream gebruikers of distributeurs. Ingedeelde mengsels die voor 1 juni 2015 aan afnemers zijn verstrekt hoeven u niet opnieuw geëtiketteerd en verpakt te worden volgens EU-GHS. Deze vrijstelling geldt tot 1 juni 2017. Alle informatie over de gevaarseigenschappen van een stof of mengsel, moeten bewaart blijven gedurende ten minste tien jaar nadat de stof of het mengsel voor het laatst is geleverd. 15

Hoe hier op in te spelen? Waar moet u op letten bij uw leveranciers? • Timing: Mogelijk wordt u (te) laat op de hoogte gebracht van veranderingen in indeling • Compliance: Mogelijk gebruikt uw leverancier indelingen die niet compliant zijn met de juiste (geharmoniseerde) indeling U kunt alles zelf controleren: • Hiervoor heeft u informatie nodig m.b.t. formuleringen (vaak geheim) • In de CLP wetgeving zijn er meerdere routes die tot indeling leiden, de zwaarste telt (meestal). Dit kan verwarrend zijn. • Er zijn veel punten die “expert judgement” vragen van bijv. een toxicoloog • Is erg tijdrovend 16

1. Data verzamelen en Controle De volgende data verzamel en controle stappen zijn nodig: Controle • Stof identificatie • Correctheid van aangeleverde data • Eindcontrole door toxicoloog Stoffen in mengsel • Fysisch / chemische eigenschappen • Eindpunten van stoffen • (gestandaardiseerde) indelingen van stoffen Mengsel data • Eindpunten van mengsel indelingen • Fysisch / chemische eigenschappen • Mix verhoudingen / fracties van de stoffen in het mengsel 17

1. Data voorbeeld: Stof identificatie Binnen het CAS-nummer 64741-42-0 (Naphtha (petroleum),) zijn 13 verschillende samenstelling geregistreerd die elk andere classificatie en label vereisten hebben, enkele voorbeelden: Low boiling point naphtha, CLP 1 Low boiling point naphtha, CLP 7 Low boiling point naphtha, CLP 8 Low boiling point naphtha, CLP 10 (flashpoint < 23°C initial boiling point ≤ 35°C, benzene ≥ 0.1%, n-hexane ≥ 3%, OR toluene ≥ 3%, OR toluene ≥ 3% and nhexane ≥ 3%) Low boiling point naphtha, (flashpoint < 23°C and initial boiling point > 35 °C, benzene ≥ 0.1%, toluene < 3% and n-hexane < 3%) Low boiling point naphtha, (flashpoint < 23°C and initial boiling point > 35°C , benzene < 0.1%, toluene < 3% and n-hexane < 3%) Low boiling point naphtha, (flashpoint ≥ 23°C and ≤ 60°C, benzene < 0.1%, n-hexane ≥ 3%, OR toluene ≥ 3%, OR toluene ≥ 3%, and nhexane ≥ 3%) Flam. Liquid 1 Flam. Liquid 2 Flam. Liquid 2 Flam. Liquid 2 Skin Irrit. 2, Asp. Tox. 1, Repr. 2, Muta. 1B, Carc. 1B, STOT Single Exp. 3 Skin Irrit. 2, Asp. Tox. 1, Muta. 1B, Carc. 1B, STOT Single Exp. 3 Skin Irrit. 2, Asp. Tox. 1, STOT Single Exp. 3 Skin Irrit. 2, Asp. Tox. 1, Repr. 2, STOT Single Exp. 3 Aquatic Chronic 2 Aquatic Chronic 2 Aquatic Chronic 2 Aquatic Chronic 2 18

Data voorbeeld: acute orale toxiciteit Waarom de eindpunten van stoffen meenemen? Stof Indeling % geldende LD50 (Eindpunten) A Acute 2 (oraal) 6 30 5 – 50 B Acute 3 (oraal) 25 200 50 – 300 C - 69 Acute tox 4 Afgeleide LD50 (o.b.v. Classificatie) Acute tox 3 Indeling als uitgangspunt nemen leidt tot overschatting in sommige gevaar categorieën 19

Voorbeeld berekening: 3 producten Product Product H-zinnen of R zinnen leverancier (GHS of DPD) Classificatie leverancier (GHS of DPD) H-zinnen Ecomatters (GHS) Classificatie Ecomatters (GHS) Xyz seconde lijm H315: Causes skin cat 2 Xyz seconde Eye irritant irritation lijm H319: Causes serious eye irritation STOT SE 3 H336: May cause drowsiness and dizziness H315: Causes skin irritation 2 Eye irritant cat H319: Causes serious eye irritation STOT SE 3 H336: May cause drowsiness and dizziness Bio Ethanol * Bio Ethanol * H225: Highly flammable liquid and vapour Flam. Liq. 2 H319: Causes serious eye irritation Skin irritant cat 2 H225: Highly flammable liquid and vapour H315: Skin Irritant cat Causes skin irritation 2 H304: May be fatal if swallowed and enters STOT SE 3 airways Tox. 1 Asp. H336: May cause2drowsiness and dizziness Flam. Liq. H411: Toxic to aquatic life with long lasting Aquatic Chronic 2 Effects Skin irritant cat 2 Eye Irritant cat 2 XYZ Spraypaint R-36- Irriterend voor de ogen. Pres/Liq. gas XYZ R12- Extremely flammable H280: Contains gas under pressure; may Resin * R-12-Zeer eyes. Flam. Spraypaint R36- Irritating to licht ontvlambaar. explode if heated Aerosols cat 1 R52/53: Schadelijk voor in het water STOT SE 3 Resin * R52/53- Harmful to aquatic organisms, may levende Extremely flammable aerosol H222: causeorganismen; kan in het aquatisch milieu op lange long-term adverse effects in the aquatic H315: Causes skin irritation Aquatic Chronic 3 environment schadelijke effecten veroorzaken. H319: Causes serious eye irritation termijn Skin irritant cat 2 R66-67--66-67: Herhaalde may cause skin kan eenH336: May causeirritant cat and dizziness R Repeated exposure blootstelling droge Eye drowsiness 2 dryness or cracking. Vapours may cause H412: of een gebarsten huid veroorzaken. Dampen Harmful to aquatic life with long lasting drowsiness and dizziness. effects kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. *Complete compositie is onbekend, gemiddelde waarden zijn gebruikt waar nodig 20

Herformuleren • Wat betekent een nieuwe formulering voor de indeling • Welk ingrediënt zorgt voor welke indeling oude formulering % Indeling Natrium hypochloriet 0.27 Skin Corr. 1B, Aquatic Acute 1 (LC50 = 0.026 mg/L) Typische surfactant 7.5 Irrit. Cat. 2 Water >90 - Oude formulering indeling: Irrit. Cat. 2 Nieuwe formulering % Indeling Natrium hypochloriet 0.27 Skin Corr. 1B, Aquatic Acute 1 (LC50 = 0.026 mg/L) Typische surfactant 7.2 Irrit. Cat. 2 Water >90 - Nieuwe formulering indeling: Geen 21

Omgaan met leveranciers: MSDS Ook zijn door REACH de MSDS-en grondig aangepast en gelijk aan CLP zullen ook deze steeds vaker bij u binnen gaan komen. Wat dient u hiermee te doen? Welke informatie kan u helpen de juistheid en compliance van de MSDS-en te controleren: • • • • • • Structuur van het SDS REACH registratie nummer van stoffen Adressen en telefoonummers Transport en groot verpakkingen Afmetingen en compleetheid etiket Inhoud stoffen en mengsels 22

SDS Sectie 2.1 Section 2: Hazard Identification 2.1 Classification 2.1.1 Classification according to Regulation (EC) No 1272/2008 (EU-GHS)(see SECTION 16 for full text of hazard phrases if not written out in full) Nieuwe EU-GHS indeling Flamm. Liq 2, H225: Highly flammable liquid and vapour Aspiration 1, H304: May be fatal if swallowed and enters airways Aquatic Acute 1, H400: Very toxic to aquatic life (M-Factor(self-classification)=10) Onderstreepte tekst is optioneel 2.1.2 Classification according to Directive 67/548/EEC (see SECTION 16 for full text of risk phrases if not written out in full) Oude DSD indeling R11- Highly flammable R65- Harmful: may cause lung damage if swallowed R50/53 – Very toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment 23

SDS Sectie 2.2 Section 2.2 Label Elements Labelling according to Regulation (EC) No. 1272/2008 (EU-GHS) Etikettering volgens EU-GHS Hazard Pictograms Signal Word: Danger Hazard Statements H-zinnen voor de verschillende gevaars indelingen H225 Highly flammable liquid and vapour H304 May be fatal if swallowed and enters airways H400 Very toxic to aquatic life (M-Factor(self-classification)=10 Precautionary Statements P210 Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces – No smoking P233 Keep container tightly closed P240 Ground/bond container and receiving equipment. P243 Take precautionary measures against static discharge.. P403+235 Store in a well-ventilated place. Keep cool P301+310 IF SWALLOWED: Immediately call a POISON Center or doctor/physician. Do not induce vomiting. Beperk het aantal P-zinnen tot ongeveer 6 Supplemental Hazard Information (EU); Not applicable 24

Samenvatting • Consumenten worden steeds kritischer naar retailers betreffende productveiligheid en duurzaamheid • GHS en REACH zijn wetgevingen om productveiligheid beter te kunnen reguleren • Retailers kunnen zich voorbereiden en actie ondernemen door hierop te anticiperen • Zelf indelen en labelen is tijdrovend en vraagt duidelijke expertise • Exacte samenstelling van formuleringen is moeilijk te krijgen 25

Vragen? 26

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

CLP seminar sessie 3 - Gevolgen voor uw product: indeling ...

1. Gevolgen voor uw product; indeling, etiketten, verpakkingen & de rol van leveranciers Maurits van Kolck Partner Ecomatters. 2. Inhoud • •CLP en ...
Read more

CLP seminar sessie 1 - Introductie tot EU-GHS/CLP

CLP seminar sessie 2 ... CLP seminar sessie 3 - Gevolgen voor uw product: indeling, etiketten, verpakkingen & de rol van leveranciers
Read more

S33: Take precautionary measures against static discharges ...

... precautionary measures against static discharges ... clp-seminar-sessie-3-gevolgen-voor-uw-product-indeling-etiketten-verpakkingen-de-rol-van-leveranciers.
Read more

IMA7 lr by Webmaster Industrielinqs - issuu

www.imaintain.info. 07 15 TWAALFDE JAARGANG – LOSSE VERKOOPPRIJS € 17,00. iMaintain Nr. 07 - 2015. Maint. Het mag. IMA7_M. azine va n de. NL. NVDO ...
Read more

VVVF Verf&Inkt 28 (juni 2013) en VVVF jaarverslag 2012 by ...

Uw partner voor kunststof verpakkingen ... koree.com voor een uitgebreid overzicht van ons product ... REACh en CLP De gevolgen van de REACh ...
Read more