CiU denuncia l’increment desmesurat de personal del Govern Tripartit

33 %
67 %
Information about CiU denuncia l’increment desmesurat de personal del Govern Tripartit
News & Politics
del

Published on February 2, 2009

Author: ciu

Source: slideshare.net

Description

CiU denuncia l’increment desmesurat de personal del Govern Tripartit els últims cinc anys i afirma que encara és menys acceptable i inexplicable en època de crisi

L’INCREMENT DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT 2003-2009 I LA MALA GESTIÓ DE LA DESPESA EN ÈPOCA DE CRISI ECONÒMICA Gener 2009

Evolució del personal 2003-2009 1

Evolució del personal de la Generalitat 2003-2009: metges,mestres, mossos (3M) i resta de col·lectius (exclou el sector públic empresarial) 2 179.119 (0,1%) 178.948 147.765 129.510 TOTAL 46.258 (-0,3%) 46.409 38.987 35.704 Resta de col·lectius 132.861 (0,24%) 132.539 108.778 93.806 3 M: Mestres, Metges, Mossos Govern Tripartit 2 (*) (pressupost 2009 i %/2008) Govern Tripartit 2 (pressupost 2008) Govern Tripartit 1 (30-10-06) Govern CiU (Desembre 2003)

Evolució de la plantilla del sector públic empresarial de la Generalitat (2003-2009) en termes homogenis (*) Es comparan les mateixes entitats de dret públic i societats mercantils al 2003 i al 2009 3

Evolució de la plantilla del sector públic empresarial de la Generalitat (2006-2009). Entitats de Dret Públic ENTITATS DE DRET PÚBLIC 8.913 9.155 11.012 11.690 +678 Les 40 EDP, incloses al pressupost 2009, han incrementat 678 llocs de treball 3 EDP s’incorporen el 2009 amb 30 nous llocs i manca per determinar els llocs del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts 37 ja hi eren el 2008, i incrementen 648 llocs de treball 2006 2007 2008 2009 2009/2008 Exemples d’evolució EDP 2003-2009: Incasol: 341 a 544 (+203) CIRE: 72 a 230 (+158) ICIC: 70 a 168 (+98) IRTA: 363 a 561 (+198) CTTI: 93 a 345 (+252) 4

ENTITATS DE DRET PÚBLIC 8.913 9.155 11.012 11.690 +678

Les 40 EDP, incloses al pressupost 2009, han incrementat 678 llocs de treball

3 EDP s’incorporen el 2009 amb 30 nous llocs i manca per determinar els llocs del

Consell Nacional de la Cultura i de les Arts

37 ja hi eren el 2008, i incrementen 648 llocs de treball

Exemples d’evolució EDP 2003-2009:

Incasol: 341 a 544 (+203)

CIRE: 72 a 230 (+158)

ICIC: 70 a 168 (+98)

IRTA: 363 a 561 (+198)

CTTI: 93 a 345 (+252)

Evolució de la plantilla del sector públic empresarial de la Generalitat (2006-2009). Societats Mercantils SOCIETATS MERCANTILS 4.244 4.854 4.980 5.158 +178 Les 29 SM, incloses al pressupost 2009, han incrementat 178 llocs de treball 1 SM s’incorpora el 2009 amb 2 nous llocs 28 ja hi eren el 2008, i incrementen 176 llocs en total 2006 2007 2008 2009 2009/2008 Exemples d’evolució SM 2003-2009: TUJUCA: 154 a 298 (+144) GISA: 102 a 248 (+146) Forestal Catalana: 87 a 303 (+216) IRTA: 363 a 561 (+198) ADIGSA: 234 a 357 (+123) 5

SOCIETATS MERCANTILS 4.244 4.854 4.980 5.158 +178

Les 29 SM, incloses al pressupost 2009, han incrementat 178 llocs de treball

1 SM s’incorpora el 2009 amb 2 nous llocs

28 ja hi eren el 2008, i incrementen 176 llocs en total

Exemples d’evolució SM 2003-2009:

TUJUCA: 154 a 298 (+144)

GISA: 102 a 248 (+146)

Forestal Catalana: 87 a 303 (+216)

IRTA: 363 a 561 (+198)

ADIGSA: 234 a 357 (+123)

Evolució de la plantilla del sector públic empresarial de la Generalitat (2006-2009). Consorcis 2006 2007 2008 2009 2009/2008 CONSORCIS 8.851 11.431 13.847 19.999 +6.152 Els 63 Consorcis han incrementat, per al 2009, 6.152 llocs de treball. 30 nous consorcis s’incorporen el 2009. 33 consorcis ja hi eren el 2008, 19 dels quals incrementen 1.009 llocs. Exemples d’evolució Consorcis 2006-2009: Hospital Clínic: 0 a 4.401 (+4.401) AOC: 36 a 54 (+18) Sanitari Integral: 1.681 a 2.030 (+349) Formació Continua: 0 a 39 (+39) 6

Els 63 Consorcis han incrementat, per al 2009, 6.152 llocs de treball.

30 nous consorcis s’incorporen el 2009.

33 consorcis ja hi eren el 2008, 19 dels quals incrementen 1.009 llocs.

Exemples d’evolució Consorcis 2006-2009:

Hospital Clínic: 0 a 4.401 (+4.401)

AOC: 36 a 54 (+18)

Sanitari Integral: 1.681 a 2.030 (+349)

Formació Continua: 0 a 39 (+39)

Evolució de la plantilla del sector públic empresarial de la Generalitat (2006-2009). Fundacions 2006 2007 2008 2009 2009/2008 FUNDACIONS 604 744 758 3.434 +2.676 Les 28 Fundacions, incloses al pressupost 2009, han incrementat 2.676 llocs de treball. 26 Fundacions s’incorporen el 2009. 2 ja hi eren el 2006, i incrementen 13 llocs de treball. 7

FUNDACIONS 604 744 758 3.434 +2.676

Les 28 Fundacions, incloses al pressupost 2009, han incrementat 2.676 llocs de treball.

26 Fundacions s’incorporen el 2009.

2 ja hi eren el 2006, i incrementen 13 llocs de treball.

Manca de regulació d’indemnitzacions per als alts càrrecs (1) Afecta als departaments, entitats autònomes, entitats de dret, públic i entitats Gestores de la Seguretat Social. CLASSES D’INDEMNITZACIONS: Dietes: despeses d’allotjament i manutenció (esmorzar, dinar, sopar, telèfon) quan es presten serveis fora del lloc de treball i localitat. Indemnitzacions per residència ocasional: allotjament i manutenció. Indemnització per despeses de viatge: quantitat que s’abona per l’ús de qualsevol mitjà de transport per raó de prestació de serveis. Alts Càrrecs (2003-2009): 149 a 242 (+93) 8

Afecta als departaments, entitats autònomes, entitats de dret, públic i entitats

Gestores de la Seguretat Social.

CLASSES D’INDEMNITZACIONS:

Dietes: despeses d’allotjament i manutenció (esmorzar, dinar, sopar, telèfon) quan es presten serveis fora del lloc de treball i localitat.

Indemnitzacions per residència ocasional: allotjament i manutenció.

Indemnització per despeses de viatge: quantitat que s’abona per l’ús de qualsevol mitjà de transport per raó de prestació de serveis.

Manca de regulació d’indemnitzacions per als alts càrrecs (2) El Decret 337/1988, que regulava les indemnitzacions per raó de serveis, incloïa els membres del consell executiu, els alts càrrecs i assimilats, i indicava els imports de les indemnitzacions al territori espanyol i a l’estranger. El Decret 138/2008, de 8 de juliol, d’indemnització per raó de serveis, exclou els alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat. Una disposició addicional estableix que els departaments d’Economia i Finances i de Governació i Administracions Públiques aprovaran el règim d’indemnitzacions per als qui no estiguin inclosos al Decret. AQUESTA REGULACIÓ NO S’HA FET I, A HORES D’ARA, NO SE SAP QUE PERCEBEN ELS ALTS CÀRRECS I ALTS DIRECTIUS EN CONCEPTE D’INDEMNITZACIONS. El pressupost per a 2009 consigna 90.448.950,42 € Alts Càrrecs (2003-2009): 149 a 242 (+93) 9

El Decret 337/1988, que regulava les indemnitzacions per raó de serveis, incloïa els membres del consell executiu, els alts càrrecs i assimilats, i indicava els imports de les indemnitzacions al territori espanyol i a l’estranger.

El Decret 138/2008, de 8 de juliol, d’indemnització per raó de serveis, exclou els alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat.

Una disposició addicional estableix que els departaments d’Economia i Finances i de Governació i Administracions Públiques aprovaran el règim d’indemnitzacions per als qui no estiguin inclosos al Decret.

AQUESTA REGULACIÓ NO S’HA FET I, A HORES D’ARA, NO SE SAP QUE PERCEBEN ELS ALTS CÀRRECS I ALTS DIRECTIUS EN CONCEPTE D’INDEMNITZACIONS.

Manca de mesures de control de la despesa per al 2009 (1) El 15 de juliol el Govern acordava adoptar 10 mesures de control de despesa : La despesa de nous programes, convocatòries, ajuts i actuacions requerien l’acord previ del Govern. INEFICAÇ ( Aquesta mesura, que afegia un tràmit més, va servir per retardar o traspassar a l’any següent determinades actuacions). El personal que es jubilava, demanava excedència, i finalitzava el seu vincle laboral no es podia substituir. INEFICAÇ i ENGANYÓS ( S’han fet servir determinats “mecanismes” per reduir l’impacte: ús de reforços i substitucions que abans no es cobrien). No podien cobrir-se llocs de treball, dotats pressupostàriament, si no estaven ocupats. INEFICAÇ i ENGANYÓS . Únicament podien incrementar-se plantilles de llocs previstos, durant uns mesos, al pressupost 2008: docents,mossos d’esquadra, personal penitenciari i de l’administració de justícia. ENGANYÓS . 3M 2008-2009 de 132.539 a 132.861 increment 0,24% La resta de col·lectius 2008-2009, del total del sector públic, de 77.006 a 86.539 increment 12.34% 10

El 15 de juliol el Govern acordava adoptar 10 mesures de control de despesa :

La despesa de nous programes, convocatòries, ajuts i actuacions requerien l’acord previ del Govern. INEFICAÇ ( Aquesta mesura, que afegia un tràmit més, va servir per retardar o traspassar a l’any següent determinades actuacions).

El personal que es jubilava, demanava excedència, i finalitzava el seu vincle laboral no es podia substituir. INEFICAÇ i ENGANYÓS ( S’han fet servir determinats “mecanismes” per reduir l’impacte: ús de reforços i substitucions que abans no es cobrien).

No podien cobrir-se llocs de treball, dotats pressupostàriament, si no estaven ocupats. INEFICAÇ i ENGANYÓS .

Únicament podien incrementar-se plantilles de llocs previstos, durant uns mesos, al pressupost 2008: docents,mossos d’esquadra, personal penitenciari i de l’administració de justícia. ENGANYÓS .

Manca de mesures de control de la despesa per al 2009 (2) Les excepcions en matèria de personal (punts 2,3 i 4) només podien ser autoritzades pel Govern amb informe de la Comissió de Coordinació Corporativa (CCC) INEFICAÇ ( Ha estat així, però s’han excepcionat peticions molt poc motivades). Per al 2009 no es podia comprometre despesa superior a la de 2008, amb excepció de l’IPC de contractes recurrents, i de la determinada per la CCC INEFICAÇ i ENGANYÓS ( La despesa superior es passava a l’any següent o es recorria a l’endeutament). La disminució de despesa d’un compromís pluriennal comportava la retenció de crèdit o l’aplicació a l’anualitat en curs d’altres pluriennals NO AVALUABLE ( No es disposa de dades del seu compliment). Es reduïen el 25% dels crèdits pressupostaris aprovats en premsa, publicacions, exposicions, activitats de promoció, atencions protocolàries, publicitat i campanyes institucionals, reunions, conferències cursos, i estudis i treballs tècnics NO AVALUABLE . 11

Les excepcions en matèria de personal (punts 2,3 i 4) només podien ser autoritzades pel Govern amb informe de la Comissió de Coordinació Corporativa (CCC) INEFICAÇ ( Ha estat així, però s’han excepcionat peticions molt poc motivades).

Per al 2009 no es podia comprometre despesa superior a la de 2008, amb excepció de l’IPC de contractes recurrents, i de la determinada per la CCC INEFICAÇ i ENGANYÓS ( La despesa superior es passava a l’any següent o es recorria a l’endeutament).

La disminució de despesa d’un compromís pluriennal comportava la retenció de crèdit o l’aplicació a l’anualitat en curs d’altres pluriennals NO AVALUABLE ( No es disposa de dades del seu compliment).

Es reduïen el 25% dels crèdits pressupostaris aprovats en premsa, publicacions, exposicions, activitats de promoció, atencions protocolàries, publicitat i campanyes institucionals, reunions, conferències cursos, i estudis i treballs tècnics NO AVALUABLE .

Manca de mesures de control de la despesa per al 2009 (3) Els departaments havien de reduir les aportacions a les entitats adscrites del sector públic per tal de fer efectives les mesures ENGANYÓS ( Quan no s’ha fet en general el departament ho ha compensat). Els dèficits no financers superiors i superàvits inferiors previstos al pressupost inicial de 2008 comportaven una retenció equivalent per al pressupost de l’any següent NO AVALUABLE (dèficit previst 2008: 400M€ i a setembre 2008 1.500M€ CiU va proposar un conjunt de 69 mesures complementàries de control de la despesa, que varen ser rebutjades . ARA, A L’ANY 2009, EN QUÈ LA CRISI ECONÒMICA ÉS MOLT GREU I ÉS NECESSARI AJUSTAR EL PRESSUPOST 2009 PER LA DISMINUCIÓ D’INGRESSOS QUE ES PREVEU, NO EXISTEIX CAP MESURA DE CONTROL DE DESPESA. Les 10 mesures de 2008 ja no són d’aplicació i no se n’ha previst cap de nova. 12

Els departaments havien de reduir les aportacions a les entitats adscrites del sector públic per tal de fer efectives les mesures ENGANYÓS ( Quan no s’ha fet en general el departament ho ha compensat).

Els dèficits no financers superiors i superàvits inferiors previstos al pressupost inicial de 2008 comportaven una retenció equivalent per al pressupost de l’any següent NO AVALUABLE (dèficit previst 2008: 400M€ i a setembre 2008 1.500M€

CiU va proposar un conjunt de 69 mesures complementàries de control de la despesa, que varen ser rebutjades .

ARA, A L’ANY 2009, EN QUÈ LA CRISI ECONÒMICA ÉS MOLT GREU I ÉS NECESSARI AJUSTAR EL PRESSUPOST 2009 PER LA DISMINUCIÓ D’INGRESSOS QUE ES PREVEU, NO EXISTEIX CAP MESURA DE CONTROL DE DESPESA.

Les 10 mesures de 2008 ja no són d’aplicació i no se n’ha previst cap de nova.

Manca de mesures de control de la despesa per al 2009 (4) CiU TORNARÀ A PROPOSAR UN PAQUET DE MESURES REALISTA I FACTIBLE PER TAL QUE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT I EL SECTOR PÚBLIC EMPRESARIAL REDUEIXIN DRÀSTICAMENT LA DESPESA CORRENT I RACIONALITZIN I CONTROLIN LA DESPESA DE PERSONAL. Les remuneracions de personal tenen una consignació de 8.796.047.725,96 € i suposenel 26,9% de tot el pressupost de la Generalitat (4.518.953.645,47 € 24,2% al darrer Govern de CiU) Les despeses corrents de béns i serveis tenen una consignació de 7.610.927.121,18 € i suposen el 23,2% de tot el pressupost de la Generalitat (3.953.519.784,75 € 21,2% al darrer Govern de CiU). Les remuneracions de personal i les despeses corrents suposen el 50,1% de tot el pressupost de la Generalitat (32.762.212.041,76 €) 13

Les remuneracions de personal tenen una consignació de 8.796.047.725,96 € i suposenel 26,9% de tot el pressupost de la Generalitat (4.518.953.645,47 € 24,2% al darrer Govern de CiU)

Les despeses corrents de béns i serveis tenen una consignació de 7.610.927.121,18 € i

suposen el 23,2% de tot el pressupost de la Generalitat (3.953.519.784,75 € 21,2% al darrer Govern de CiU).

Les remuneracions de personal i les despeses corrents suposen el 50,1% de tot el

pressupost de la Generalitat (32.762.212.041,76 €)

: Incasol: 341 a 544 (+203) Resum dels increments de personal 2003 -2009 14

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...

Related pages

Més sobre els cementiris | Sitges - Benvingut a CiU | CiU

... flagrant de la ineficàcia del govern ... han patit l’augment desmesurat de fins un 216 % de ... gestió que CiU fa temps que denuncia. ...
Read more

CCOO denuncia increments de més de 20.000 euros al ...

CCOO denuncia increments de més de 20.000 euros al ... de treball on es recollia l'increment, ... retallades a dojo des del Govern de la ...
Read more

No tot va sempre sobre rodes

... de l'increment Àlex Maymó i López http://www ... quals l'equip de govern (IiE, ERC i CiU) ... dels partits del govern, IiE, ERC i CiU, ...
Read more

CiU Banyeres vota en contra de les remuneracions dels regidors

... per l’actual equip de govern tripartit ... quin hauria estat l’increment de cost ... el cedeixin a títol personal i acabi ...
Read more

Bloc de la Sectorial de Sanitat de CDC

... es garantirà una història clínica compartida amb possibilitats d’accés del personal ... del Govern Tripartit ... l´increment de ...
Read more

CATANYAP | Altre lloc Blocat | Xarxa de blocs catalans

... acollonits per les enquestes que clarament donen com a guanyador en Xavier Trias de CiU. ... el govern de la ... la inauguració del Bicing ...
Read more

Grup Municipal CiU - Tarragona

El Grup Municipal de CiU a l’Ajuntament de Tarragona denuncia el nou engany del ... CiU amb els vots del tripartit que ... del govern de CIU) ...
Read more