เอกสารประชาสัมพันธ์อบรม City Hubs - เม.ค. - พ.ค. 57 - ที่ ขอนแก่น

67 %
33 %
Information about เอกสารประชาสัมพันธ์อบรม City Hubs - เม.ค. - พ.ค. 57 - ที่ ขอนแก่น
Education
cms

Published on March 9, 2014

Author: cityhubs

Source: slideshare.net

Description

เอกสารประชาสัมพันธ์อบรม City Hubs - เม.ย. - พ.ค. 57 อบรมที่ ขอนแก่น รายละเอียดและการสมัครที่ http://www.cityhubs.net

สร้างและจัดการเว็บไซต์องค์กรด้วย Joomla 3.x (รุ่นที่ 22) “เปิดอบรมต่อเนื องตามกระแสเรียกร้อง! โปรแกรมรางวัลการพัฒนาเว็บไซต์องค์กรยอด ่ เยียม! Step-to-Step สร้างเว็บไซต์ในองค์กรด้วย Joomla 3.x ่ ใครๆ ก็เขียนเว็บได้ไม่ต้องรู้เรืองเขียนโปรแกรม” ่ ั ั ในปจจุบนมีโปรแกรมสร้างเว็บไซต์พร้อมระบบบริหาร จัดการ (Content Management System – CMS) ทีให้ผพฒนา ่ ู้ ั สามารถพัฒนาเว็บไซต์ทมระบบฐานข้อมูลพร้อมกับระบบจัดการ ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและไม่ตองใช้ความรูเรื่องการเขียน ่ี ี ้ ้ โปรแกรม พัฒนาเว็บไซต์มากนักทาให้ได้รบความนิยมในหมู่เจ้าของเว็บไซต์ทตองการ พัฒนาเว็บไซต์ในหน่วยงานตนอย่างมี ั ่ี ้ ประสิทธิภาพ Joomla เป็ นโปรแกรมลิขสิทธิ ์ Open Source - CMS (สามารถใช้งานได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย) ประกอบด้วยส่วนเว็บไซต์ท่ี แสดงเนื้อหาให้ผทมาเยียมชม และส่วนระบบจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์สาหรับผูดแลระบบ ู้ ่ี ่ ้ ู ั ั ในหลักสูตรนี้ผเข้าอบรมจะสามารถใช้งานและสร้างเว็บไซต์ได้ดวยตนเองจาก Joomla ด้วยเนื้อหาฟงก์ชนระดับองค์กร ู้ ้ เนื้ อหาหลักสูตร      แนะนาและเริมต้นสร้างเว็บไซต์ดวย Joomla ่ ้ แนะนาโปรแกรมพืนฐานประกอบการอบรม ้ จัดการบทความ เนื้อหา หมวดหมู่ จัดการแม่แบบ จัดการ Module    จัดการ Components กาหนดสิทธิ ์ของสมาชิก การนาเว็บไซต์ขนสู่ Server ้ึ หลักสูตรนี้ เหมาะกับ บุคลากรในองค์กรต่ าง ๆ ทังภาครัฐและเอกชนหรือผูสนใจ ในตาแหน่ งงานพัฒนาเว็บไซต์ ้ ้ เช่น เจ้าหน้ าที่ด้านสารสนเทศ (IT) เจ้าหน้ าที่ประชาสัมพันธ์ นักวิ ชาการคอมพิ วเตอร์ เป็ นต้ น ทังนี้ ผ้ ู ้ เข้าอบรมไม่จาเป็ นต้องมีความรู้เรื่องการเขียนเว็บไซต์มาก่อน | ระดับหลักสูตร: ขันพื้นฐาน ้ อบรม 2 วัน 9:00 - 16:00 น. | วันที่ 21 – 22 เมษายน 2557 ณ อาคารพิ มล กลกิ จ (ศูนย์วิชาการ) ม.ขอนแก่น | ค่าลงทะเบียนอบรม 4,280 บาท (รวม VAT แล้ว) สวัสดิการ เอกสารประกอบอบรม | อาหารว่าง | อาหารกลางวัน | ใบประกาศผ่านหลักสูตร รายละเอียดเพิมเติมที่ http://www.cityhubs.net ่ ่ หรือสอบถามข้อมูลเพิมเติมทีสายตรงฝายประสานงาน 088-5573497, 093-5608885 ่ ่

Joomla Advance Template & Mobile Workshop (รุ่นที่ 4) “เจาะลึก การสร้างและปรับแต่ง Templates และสไตล์ของ Joomla พร้อมคุณได้พฒนา ั หน้ าเว็บไซต์สาหรับแสดงในมือถือ ให้คณพัฒนาเว็บไซต์ Joomla สไตล์คณได้อย่างไร้ ุ ุ ขีดจากัด ” Joomla เป็ นโปรแกรมระบบเว็บไซต์สาเร็จรูปยอดนิยม ด้วยความสวยงาม ใช้งานง่าย และโครงสร้างระบบโปรแกรมเสริม ั ั ู้ (Extensions) ทีมอยูมากมายให้ผพฒนาเว็บไซต์นามาปรับแต่งได้หลากหลาย ทาให้ปจจุบนมีผใช้ Joomla ในงานพัฒนาเว็บไซต์ ่ ี ่ ู้ ั มากมาย ด้วยความหลากหลายของการปรับแต่งระบบกราฟฟิกเว็บไซต์ตามไอเดียของผูพฒนา จึงเป็ นทีตองการของผูพฒนาในการนา ้ ั ่ ้ ้ ั ระบบงานเหล่านี้มาใช้ ดังนัน ้ ในหลักสูตรนี้จงมุ่งเน้นการให้ผเข้าอบรมได้พฒนาระบบงานเว็บไซต์ Joomla ทีควบคุมโดย Templates ผูผ่านการอบรมจะ ึ ู้ ั ่ ้ สามารถพัฒนาเว็บไซต์ Joomla ได้ตรงตามความต้องการและสามารถประยุกต์ใช้ระบบงานต่าง ๆ เข้ากับเว็บไซต์องค์กรของตนให้เกิด ประโยชน์ได้มากทีสดพร้อมทังปรับแต่งเว็บไซต์ให้แสดงผลบนอุปกรณ์ Smart Phone ได้ ุ่ ้ เนื้ อหาหลักสูตร       รูจกโครงสร้าง Joomla Templates ้ั เริมต้นสร้างแพคเกจ Templates ่ เทคนิคปรับแต่ง Templates ให้สวยงาม รูจกและปรับแต่งระบบ Templates Framework ้ั ตังค่าการปรับแสดงผล Framework ในมุมมองของมือถือ ้ Workshop พัฒนา Templates หลักสูตรนี้ เหมาะกับ บุคลากรในองค์กรต่าง ๆ ทังภาครัฐและเอกชนหรือผูสนใจ ในตาแหน่ งงานพัฒนาเว็บไซต์ เช่น เจ้าหน้ าที่ด้าน ้ ้ สารสนเทศ (IT) เจ้าหน้ าที่ประขาสัมพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น ทังนี้ ผเข้าอบรมจะต้องประสบการณ์การใช้ ้ ู้ งาน Joomla หรือผ่านการอบรมหลักสูตร Joomla มาก่อน | ระดับหลักสูตร: ขันปานกลางถึงขันสูง ้ ้ อบรม 2 วัน 9:00 - 16:00 น. | วันที่ 23 - 24 เมษายน 2557 ณ อาคารพิ มล กลกิ จ (ศูนย์วิชาการ) ม.ขอนแก่น | ค่าลงทะเบียนอบรม 5,243 บาท (รวม VAT แล้ว) สวัสดิการ เอกสารประกอบอบรม | อาหารว่าง | อาหารกลางวัน | ใบประกาศผ่านหลักสูตร รายละเอียดเพิมเติมที่ http://www.cityhubs.net ่ ่ หรือสอบถามข้อมูลเพิมเติมทีสายตรงฝายประสานงาน 088-5573497, 093-5608885 ่ ่

สร้างเว็บไซต์ E-Learning ด้วย ่ Moodle (รุนที่ 8) “พัฒนาเว็บไซต์นวัตกรรมการเรียนรู้ได้อย่างไร้ขีดจากัด ด้วย ความสามารถระบบห้องเรียนออนไลน์ ของ Moodle” ั ั การศึกษาหรือเผยแพร่องค์ความรูและข้อมูลข่าวสารในปจจุบนนี้ ไม่ได้จากัดเพียงการมีหองเรียนและผูสอนในสถานศึกษา ้ ้ ้ เท่านัน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet ในการเผยแพร่ขอมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ และสร้างระบบการสอนออนไลน์ทมการ ้ ้ ่ี ี ปฏิสมพันธ์ระหว่างผูเรียนและผูสอน หรือเรียกว่าระบบ E-Learning จึงเข้ามามีบทบาทให้หลาย ๆ องค์กรได้พฒนาองค์ความรูและ ั ้ ้ ั ้ เผยแพร่การศึกษาได้อย่างอิสระ ไม่ตองคานึงถึงข้อจากัดด้านเวลาและสถานที่ ้ ในหลักสูตรนี้จงได้ให้ผเข้าอบรมได้พฒนาเว็บไซต์ E-Learning ด้วยโปรแกรม Moodle เป็ นโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ระบบ ึ ู้ ั บริหารเนื้อหาการสอนและการเรียนรู้ (Learning Content Management System – LCMS) ทีได้รบความนิยมและมีการทางานสร้าง ่ ั เนื้ อหาหลักสูตร         ดาวน์โหลดและติดตัง Moodle ้ ตังค่าเว็บไซต์ทวไป (Configuration) ้ ั่ จัดการระบบสมาชิก สร้างห้องเรียน ชันเรียน หรือหลักสูตร (Course) ้ จัดการไฟล์ประกอบการเรียนทีเกียวข้อง ่ ่ ลงสือประกอบการเรียน (Medias) ่ ระบบการบ้าน (Assignments) ระบบข้อสอบ หลักสูตรนี้ เหมาะกับ บุคลากรในองค์กรต่าง ๆ ทังภาครัฐและเอกชนที่อยู่ในตาแหน่ งงานการพัฒนาการเรียนการสอน ้ หรือองค์ความรู้ เช่น ครู อาจารย์ นักวิ ชาการ วิ ทยากร ที่ปรึกษา เป็ นต้นโดยผูเข้าอบรมไม่จาเป็ นต้องมี ้ ความรู้เรื่องการพัฒนาเว็บไซต์มาก่อน | ระดับหลักสูตร: ขันพื้นฐานถึงปานกลาง ้ อบรม 2 วัน 9:00 - 16:00 น. | วันที่ 28 - 29 เมษายน 2557 ณ อาคารพิ มล กลกิ จ (ศูนย์วิชาการ) ม.ขอนแก่น | ค่าลงทะเบียนอบรม 4,815 บาท (รวม VAT แล้ว) สวัสดิการ เอกสารประกอบอบรม | อาหารว่าง | อาหารกลางวัน | ใบประกาศผ่านหลักสูตร รายละเอียดเพิมเติมที่ http://www.cityhubs.net ่ ่ หรือสอบถามข้อมูลเพิมเติมทีสายตรงฝายประสานงาน 088-5573497, 093-5608885 ่ ่

ครบเครืองสร้าง E-Book, E-Pub แสดงผลในทุก ่ อุปกรณ์มืออาชีพ (รุ่นที่ 3) “ครบเครืองเรืองการพัฒนา E-Book และ ePub ให้คณสร้างเอกสารสาหรับอ่านในอุปกรณ์ ่ ่ ุ ทุกประเภททัง PC, Tablet, Smart Phone, E-Book Reader ด้วยเทคโนโลยี ePub Format ้ ให้คณสามารถเผยแพร่เอกสารได้อย่างไร้ขีดจากัด” ุ E-Book | ePub ถือเป็ นสิงพิมพ์อเิ ล็กทรอนิกส์ในรูปแบบไฟล์ให้ผชมสามารถเปิ ดอ่านดูได้ตาม คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ ่ ู้ ั ั ต่าง ๆ เช่น Smart Phone และ Tablet เป็ นต้น ไฟล์สงพิมพ์เหล่านี้ได้รบความนิยมอย่างมากในปจจุบนด้วยความสามารถในการ ย้าย ิ่ ั หนังสือหรือเอกสารเป็ นเล่มเข้าสูคอมพิวเตอร์และยิงสามารถเปิดได้จาก อุปกรณ์พกพาต่าง ๆ เป็ นการอานวยความสะดวกอย่างยิงสาหรับ ่ ่ ่ ผูใช้ในยุค Digital นี้ในการเผยแพร่สอเอกสารบนคอมพิวเตอร์ ้ ่ื ในหลักสูตรนี้เป็ น การlสร้างเอกสาร E-Book และ ePub โดย ePub จะเป็ นการสร้างไฟล์สาหรับเปิ ดในอุปกรณ์พกพาต่าง ๆ กัน ั ั โดยฟงก์ชนการทางานทังหมดจะมุ่งเน้นไปทีการพัฒนา E-Book | ePub ให้ผผ่านการอบรมพัฒนาสิงพิมพ์อเิ ล็กทรอนิกส์เหล่านี้ได้อย่างมือ ้ ่ ู้ ่ อาชีพ เนื้ อหาหลักสูตร      แนะนาระบบ E-Book | ePub แนะนาโปรแกรมประกอบการทางาน สร้างและจัดรูปแบบเอกสาร จัดการระบบ Style เอกสาร ระบบการเชื่อมโยง TOC | Bookmarks     Convert เอกสารเป็ น E-Book และ ePub ปรับแต่งไฟล์ ePub ทีได้ผ่านระบบ Style ่ แทรก Assets ต่าง ๆ สาหรับ ePub Workshop สร้างสิงพิมพ์ E-Book | ePub ่ หลักสูตรนี้ เหมาะสาหรับ บุคลากรในองค์กรต่าง ๆ ทังภาครัฐและเอกชน ผูสนใจในการพัฒนาสิ่ งพิ มพ์อิเลคทรอนิ กส์สาหรับเผยแพร่ในเครือง ้ ้ ่ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ เช่น บุคลากรทางการเรียนการสอน บุคลากรในสายงานประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น ระดับหลักสูตร: ขันพืนฐานถึงปานกลาง ผูเข้าอบรมควรมีความรูการใช้งานโปรแกรมเอกสารเบืองต้น เช่น MS Word มาก่อน ้ ้ ้ ้ ้ อบรม 1 วัน 9:00 - 16:00 น. | วันที่ 30 เมษายน 2557 ณ อาคารพิ มล กลกิ จ (ศูนย์วิชาการ) ม.ขอนแก่น | ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,424 บาท (รวม VAT แล้ว) สวัสดิการ เอกสารประกอบอบรม | อาหารว่าง | อาหารกลางวัน | ใบประกาศผ่านหลักสูตร รายละเอียดเพิมเติมที่ http://www.cityhubs.net ่ ่ หรือสอบถามข้อมูลเพิมเติมทีสายตรงฝายประสานงาน 088-5573497, 093-5608885 ่ ่

บริหารโครงการมืออาชีพด้วย Microsoft Project Plus HR | Health | Safety | Engineer Workshop (รุ่นที่ 4) “บริ หารจัดการโครงการของคุณอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ด้วยเทคโนโลยีคณภาพ Microsoft Project พร้อมด้วย Workุ shop เน้ นการเขียนและบริ หารโครงการได้จริ งในสายงานบุคล (HR) สายสุขภาพ (Health) สายความอาชีวอนามัย และปลอดภัย (Safety) และงานวิ ศวกรรม (Engineer)” ั ั การบริหารโครงการ (Project Management) ในปจจุบนได้มบทบาทและความสาคัญในการทางานในองค์กรเป็ นอย่างมาก ี ทังนี้การบริหารโครงการโดยทัวไปแล้วเป็ นความรูและขันตอนดาเนินงานในส่วนของการวางแผน การจัดการ การบริหารทรัพยากร ้ ่ ้ ้ ้ าหมายได้ถูกต้องตามทีวางแผนไว้ โดยมีหวใจสาคัญคือการบริหารความสัมพันธ์ระหว่าง เวลา เพื่อทาให้โครงการแล้วเสร็จตามเป ่ ั ราคา และคุณภาพ ในทรัพยากรทีกาหนดเพื่อให้ได้เป้าหมายตามต้องการในงานสายงานต่างๆ ได้แก่ งานทรัพยากรบุคคล งานซ่อม ่ บารุงใหญ่ประจาปี (Shut Down) งานสุขภาพและการสาธารณสุข ความปลอดภัยในการทางาน งานโครงการก่อสร้างหรือโครงการ ใหม่ต่างๆ ขององค์กร ในหลักสูตรนี้จงนา Microsoft Project ซึงเป็ นโปรแกรมใช้ในการบริหารโครงการโดยตัวโปรแกรมสามารถจัดการงาน เวลา ึ ่ ทรัพยากรทีใช้ในโครงการ และสามารถออกรายงานและเชื่อมโยงการทางานกับโปรแกรม Office ส่วนอื่น ๆ ด้านการบริหารจัดการ ่ เวลา เช่น Outlook หรือ Word โปรแกรมทีใช้ในการอบรม Microsoft Project/Word/PowerPoint สอดแทรกระหว่างการอบรม ่ รายละเอียดหลักสูตร 1.แนะนาการบริหารโครงการพร้อมตัวอย่าง เช่น ก่อสร้าง,สุขภาพ,Shut Down, ฝึกอบรมและความปลอดภัย 2. สร้างไฟล์งาน Project 3.จัดการวันทีบนปฏิทน (Calendar) ่ ิ 4.การจัดการงานในโครงการ (Tasks) 5.การจัดการทรัพยากร (Resource) 6.การจัดการด้านมุมมอง (Views) 7.การจัดการงบประมาณ ค่าใช้จ่าย (Cost) ั 8.ติดตามโครงการและแสดงรายงานปญหา (Tracking) หลักสูตรนี้ เหมาะสาหรับ บุคลากรในองค์กรต่าง ๆ ทังภาครัฐและเอกชนของสายการผลิต สายบริการและสายก่อสร้าง ในตาแหน่ งการบริหาร ้ โครงการ เช่น นักวิ เคราะห์นโยบาย นักวิ เคราะห์แผนงาน ผูจดการโครงการ วิ ศวกร เจ้าหน้ าที่ความปลอดภัย นักวิ ชาการ ้ ั สาธารณสุข เจ้าหน้ าที่ฝึกอบรม เจ้าหน้ าที่วางแผนการผลิ ต เจ้าหน้ าที่ซ่อมบารุง เป็ นต้น อบรม 2 วัน 9:00 - 16:00 น. | วันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2557 ณ อาคารพิ มล กลกิ จ (ศูนย์วิชาการ) ม.ขอนแก่น | ค่าลงทะเบียนอบรม 5,243 บาท (รวม VAT แล้ว) สวัสดิการ เอกสารประกอบอบรม | อาหารว่าง | อาหารกลางวัน | ใบประกาศผ่านหลักสูตร รายละเอียดเพิมเติมที่ http://www.cityhubs.net ่ ่ หรือสอบถามข้อมูลเพิมเติมทีสายตรงฝายประสานงาน 088-5573497, 093-5608885 ่ ่

ครบเครืองสร้างเว็บไซต์แสดงในทุกอุปกรณ์ ่ (Responsive Website) (รุ่นที่ 2) “ครบเครืองสร้าง และออกแบบเว็บไซต์ทีแสดงได้ในทุกอุปกรณ์ (Responsive Design) ด้วย ่ ่ เทคโนโลยีทีสะดวก สวยงาม รวดเร็ว HTML5, Bootstrap และ JQuery Workshop ่ ่ ตังแต่เริ มต้นจนใช้งานได้จริ ง” ้ ั ั ปจจุบนแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาเว็บไซต์ในรูปแบบ Responsive Design ทีทาให้หน้า ่ เว็บไซต์แสดงผลได้ในทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็ น Desktop, Mobile หรือ Tablet ได้อย่างเหมาะสม สวยงาม และสะดวกในการอ่านข้อมูล โดยทีเรามีเว็บไซต์เพียงแต่ชุดเดียว ไม่ตองพัฒนาชุดเว็บไซต์สาหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ เฉพาะทีมความซ้าซ้อนและดูแลยาก ่ ้ ่ ี ดังนันในหลักสูตรนี้ ผูเข้าอบรมจะสามารถพัฒนาเว็บไซต์อย่างเป็ นขันตอนด้วยเทคโนโลยี HTML5 | CSS3 | Bootstrap ้ ้ ้ Framework และ JQuery ทีมความสามารถในการรองรับการแสดงผลในทุกอุปกรณ์ได้อย่างสวยงาม และสะดวกในการพัฒนาต่อยอด ่ ี ได้ง่าย การันตีผเข้าอบรมได้เว็บไซต์ทนทีเมื่อเสร็จสินการอบรม ู้ ั ้ รายละเอียดหลักสูตร      แนะนาคอนเซป Responsive Design จัดการ Web Graphics สาหรับการแสดงผล Auto-Resize  เสริมแต่งลูกเล่นด้วย JQuery คอนเซป CSS  Workshop: JQuery Scripts ควบคุม Screen Bootstrap Framework  Workshop สร้างเว็บไซต์ หลักสูตรนี้ เหมาะสาหรับ บุคลากรในองค์กรต่าง ๆ ทังภาครัฐและเอกชนผูสนใจด้านการพัฒนาเว็บไซต์ โดยผูเข้าอบรมควรมีความรูพืนฐานด้านการ ้ ้ ้ ้ ้ พัฒนาเว็บไซต์หรือภาษา HTML มาก่อน | ระดับหลักสูตร: ขันปานกลาง ้ อบรม 2 วัน 9:00 - 16:00 น. | วันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2557 ณ อาคารพิ มล กลกิ จ (ศูนย์วิชาการ) ม.ขอนแก่น | ค่าลงทะเบียนท่ านละ 5,243 บาท (รวม VAT แล้ว) สวัสดิการ เอกสารประกอบอบรม | อาหารว่าง | อาหารกลางวัน | ใบประกาศผ่านหลักสูตร รายละเอียดเพิมเติมที่ http://www.cityhubs.net ่ ่ หรือสอบถามข้อมูลเพิมเติมทีสายตรงฝายประสานงาน 088-5573497, 093-5608885 ่ ่

ครบเครื่องการใช้งาน MS Excel Advance Functions (รุ่นที่ 1) “พบกับความครบเครืองทุกการประยุกต์ใช้งานร่วมกับสายงานในองค์กร ทังด้านการขาย ่ ้ การตลาด งานบุคคล งานบัญชีการเงิน ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยระบบฟังก์ชนของ Microsoft Excel ” ั งานในองค์กรเป็ นงานทีใช้การคานวณข้อมูลและวิเคราะห์ขอมูลมากมาย สูตรการคานวณคิดค่าต่าง ๆ มีความสลับซับซ้อนมีขอมูล ่ ้ ้ ในองค์กรในหลายส่วนประกอบกัน ทังนี้ประสิทธิภาพของงานขึนอยู่กบความรวดเร็ว ถูกต้อง และการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้ ้ ้ ั โปรแกรม Microsoft Excel ทีเน้นการทางานด้านคานวณข้อมูลได้รบความนิยมในการเป็ นเครื่องมือสาหรับการ คานวณในองค์กร ่ ั ั ั ในหลักสูตรนี้จงนา Microsoft Excel มาใช้งานในด้านการจัดการข้อมูลและการคานวณสูตร ฟงก์ชนต่าง ๆ ในงานระดับองค์กร ใน ึ ทุกสายงาน เพื่อการทางานทีสะดวกและมีประสิทธิภาพ โดยเน้น Workshop ประกอบการเน้นการทางานจริง ่ เนื้ อหาหลักสูตร        คานวณระบบวันทางาน อายุงาน และอายุจริง คิดค่าจ้างสาหรับงานบุคคล คานวณดอกเบีย เงินกู้ ค่าเสื่อมราคา ้ การจัดการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลภายนอกลง Excel ั ั จัดการฟงก์ชนกลุ่มคานวณทางคณิตศาสตร์และเชิงตรรกะ เชื่อมความสัมพันธ์กลุ่ม LookUp ตานวณและใช้งานระบบนิพจน์ Criteria สาหรับงานต่าง ๆ ั ั ้ จัดการฟงก์ชนทังหมดทีใช้ใน Workshop แต่ละสายงาน ่ หลักสูตรนี้ เหมาะกับ บุคลากรในองค์กรต่าง ๆ ผูสนใจในงานด้านการขาย การตลาด งานบริหารบุคคล งานด้านบัญชีการเงิ น ้ พนักงานคานวณ/วิ เคราะห์งบประมาณ เป็ นต้น โดยผูเข้าอบรมจะต้องมีพืนฐานการใช้งาน Microsoft Excel ในระดับ ้ ้ ทัวไปมาก่อน | ระดับหลักสูตร: ขันปานกลางถึงขันสูง ่ ้ ้ อบรม 2 วัน 9:00 - 16:00 น. | วันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2557 ณ อาคารพิ มล กลกิ จ (ศูนย์วิชาการ) ม.ขอนแก่น | ค่าลงทะเบียนท่านละ 5,243 บาท (รวม VAT แล้ว) สวัสดิการ เอกสารประกอบอบรม | อาหารว่าง | อาหารกลางวัน | ใบประกาศผ่านหลักสูตร รายละเอียดเพิมเติมที่ http://www.cityhubs.net ่ ่ หรือสอบถามข้อมูลเพิมเติมทีสายตรงฝายประสานงาน 088-5573497, 093-5608885 ่ ่

สร้าง Android Application มืออาชีพด้วย PhoneGap Framework (รุ่นที่ 3) “พัฒนา Android Application ใน Platform ต่าง ๆ ด้วยสุดยอด Framework เน้ น Workshop ตังแต่พฒนา HTML5 ไปสู่การพัฒนา Application ด้วย PhoneGap ” ้ ั Phonegap เป็ น Framework (ลิขสิทธิ ์ OpenSource) ทีนามาใช้ในการพัฒนา Mobile Application ทีรองรับทุก OS ไม่ว่าจะเป็ น ่ ่ iOS, Android, Windows Phone, Black Berry เป็ นต้น โดยคอนเซปของ PhoneGap คือใช้การพัฒนา Application ด้วยภาษา HTML5 | CSS | JavaScript แล้วนาเข้าการสร้างเป็ น Mobile Application ของแต่ละ OS ด้วย PhoneGap Framework ทาให้นกพัฒนาสามารถ ั ั ั พัฒนา Application ได้ในทุก OS ปจจุบน PhoneGap ได้รบความนิยมนามาพัฒนา Application บนมือถืออย่างมากมาย ทีแม้แต่บริษท ั ่ ั ั่ Adobe ได้ซอไปพัฒนาเข้ากับโปรแกรมของฝงตน เช่น DreamWeaver เป็ นต้น ้ื ในหลักสูตรนี้จงมุ่งเน้นให้ผเข้าอบรมใช้ PhoneGap Framework ในการนามาพัฒนา Application บนมือถือ (โดยในการอบรมจะ ึ ู้ มุ่งเน้นการพัฒนาบน Android) โดยใช้พนฐานการพัฒนาโปรแกรมด้วย HTML5 | CSS | JavaScript นามาพัฒนาร่วมกับ Library ของ ้ื PhoneGap Framework เนื้ อหาหลักสูตร       ติดตังโปรแกรมในการพัฒนา Eclipse | PhoneGap ้ สร้าง PhoneGap Project บน Tools พัฒนา Application ระบุตาแหน่ง (Accelerometer) พัฒนาการระบุตาแหน่งบนแผนที่ (Location & Map) พัฒนา Application จัดการ ภาพ | เสียง | วีดโอ ี  พัฒนาระบบ DOM และ JQuery Mobile Workshop หลักสูตรนี้ เหมาะกับ บุคลากรในองค์กรต่าง ๆ ทังภาครัฐและเอกชนผูสนใจ ในสายงานการพัฒนาโปรแกรมหรือ IT โดยผูเข้า ้ ้ ้ อบรมจะต้องมีความรูเบืองต้นในการพัฒนาภาษา HTML5 | CSS มาก่อนการอบรม ้ ้ ระดับหลักสูตร: ขันปานกลางถึงขันสูง ้ ้ อบรม 3 วัน 9:00 - 16:00 น. | วันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2557 ณ อาคารพิ มล กลกิ จ (ศูนย์วิชาการ) ม.ขอนแก่น | ค่าลงทะเบียนท่านละ 8,025 บาท (รวม VAT แล้ว) สวัสดิการ เอกสารประกอบอบรม | อาหารว่าง | อาหารกลางวัน | ใบประกาศผ่านหลักสูตร รายละเอียดเพิมเติมที่ http://www.cityhubs.net ่ ่ หรือสอบถามข้อมูลเพิมเติมทีสายตรงฝายประสานงาน 088-5573497, 093-5608885 ่ ่

สร้างและจัดการฐานข้อมูลองค์กรด้วย Microsoft Access (รุ่นที่ 6) “สร้างและบริหารจัดการ ระบบฐานข้อมูลในระดับองค์กรด้วย Microsoft Access ให้คณบูรณาการข้อมูลสารสนเทศในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ุ อบรมใช้งานได้ในเวอร์ชน 2003, 2007, 2010, 2013 ” ั Microsoft Access เป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลระดับองค์กรทีมความสามารถในการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ ่ ี ข้อมูล กาหนดการแสดงผลและการค้นหาข้อมูล เพื่อนาเสนอข้อมูลสรุปสาหรับใช้งานในองค์กรตามต้องการ สาหรับ โปรแกรม Microsoft Access ได้รบการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทีเน้นการประยุกต์ใช้งานได้สะดวกและมี ประสิทธิภาพ ั ่ ยิงขึน ในหลักสูตรนี้ผเข้าอบรมจะได้เรียนรูตงแต่ การเริมต้นสร้างและจัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล ทาระบบค้นหา ่ ้ ู้ ้ ั้ ่ วิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลด้วยคอนเซปองค์ประกอบของ Microsoft Access ประกอบด้วย Table / Query / Form / Report และทา Workshop ในการสร้างฐานข้อมูลจัดเก็บข้อมูลในองค์กร เนื้ อหาหลักสูตร      หลักการใช้งานเครืองมือ Office แต่ละเวอร์ชน ่ ั เกรินนาคอนเซปฐานข้อมูล ่ ใช้งานระบบ Ribbon MS Office สร้างตารางฐานข้อมูล (Tables) ใส่ขอมูลลงฐานข้อมูล (Data) ้      กาหนดความสัมพันธ์ตาราง (Relationship) สร้างและจัดการฟอร์ม (Form) สร้างและจัดการเรียกดูขอมูล (Query) ้ กาหนดรายงานแสดงผล (Report) Work Shop: สร้างฐานข้อมูลองค์กร หลักสูตรนี้ เหมาะกับ บุคลากรในองค์กรต่าง ๆ ทังภาครัฐและเอกชน ที่ใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลสานักงาน รวมทังบุคคลทัวไปที่ ้ ้ ่ ต้องการเรียนรูการใช้งานโปรแกรม Microsoft Access | ระดับหลักสูตร: ขันพืนฐานถึงปานกลาง ้ ้ ้ อบรม 2 วัน 9:00 - 16:00 น. | วันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2557 ณ อาคารพิ มล กลกิ จ (ศูนย์วิชาการ) ม.ขอนแก่น | ค่าลงทะเบียนอบรม 4,280 บาท (รวม VAT แล้ว) สวัสดิการ เอกสารประกอบอบรม | อาหารว่าง | อาหารกลางวัน | ใบประกาศผ่านหลักสูตร รายละเอียดเพิมเติมที่ http://www.cityhubs.net ่ ่ หรือสอบถามข้อมูลเพิมเติมทีสายตรงฝายประสานงาน 088-5573497, 093-5608885 ่ ่

สวัสดิการอบรม ศูนย์อบรม ชัน 4 อาคารพิมล กลกิจ ้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมอาหารว่าง 2 มือ อาหารกลางวัน ทีจอดรถสาหรับผูเข้าอบรมฟรี เอกสาร ้ ่ ้ ประกอบอบรม และใบประกาศผ่านหลักสูตรโดย Cityhubs Corporation Co.,Ltd สวัสดิการ เอกสารประกอบอบรม | อาหารว่าง | อาหารกลางวัน | ใบประกาศผ่านหลักสูตร รายละเอียดเพิมเติมที่ http://www.cityhubs.net ่ ่ หรือสอบถามข้อมูลเพิมเติมทีสายตรงฝายประสานงาน 088-5573497, 093-5608885 ่ ่

ทางเราได้เปิดอบรมหลักสูตรทังหมดในระดับ Inhouse ด้วย พร้อมทังสามารถ ้ ้ จัดวิทยากรและทีมงานจัดอบรมในหน่ วยงานได้ สนใจติดต่อสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ 088-557-3497, 093-5608885 รายละเอียดการดาเนินการเบิกจ่าย  ข้าราชการและเจ้าหน้าทีรฐ วิสาหกิจ สามารถเข้าร่วมอบรมได้โดยไม่ถอเป็ นวันลาและมีสทธิ ์เบิก ่ั ื ิ ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายได้ตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จายในการฝึกอบรม การจัดงาน ่ และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2555  หลักสูตรอบรมทุกหลักสูตร ทางบริษทต้นสังกัดสามารถนาไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามพระราชบัญญัติ ั ส่งเสริมการพัฒนาฝีมอแรงงาน พ.ศ. 2545 ื ช่องทางการสมัคร  สมัครผ่านเว็บไซต์ http://www.cityhubs.net  ส่งข้อมูลการสมัครได้ท่ี E-Mail: info@cityhubs.net 088-5573497, 093-5608885 การชาระเงินค่าลงทะเบียน  โทรศัพท์แจ้งชื่อผูสมัครได้ท่ี ้ โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิ ชย์ สาขามหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ชื่อบัญชี “บริ ษท ซิ ตี้ฮบส์ คอร์ปอเรชัน จากัด” ั ั ่ เลขที่บญชี 235-231297-7 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ั ทางเราสามารถออกหนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม ใบเสนอราคาหรือเอกสารประกอบการเบิกจ่าย หน่วยงานของแต่ละหลักสูตรได้เมือผูสมัครได้มการสมัครเข้าระบบทันที ่ ้ ี ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนฝ่ ายประสานงาน โทร. 088-5573497, 093-5608885 ค่ะ สวัสดิการ เอกสารประกอบอบรม | อาหารว่าง | อาหารกลางวัน | ใบประกาศผ่านหลักสูตร รายละเอียดเพิมเติมที่ http://www.cityhubs.net ่ ่ หรือสอบถามข้อมูลเพิมเติมทีสายตรงฝายประสานงาน 088-5573497, 093-5608885 ่ ่

Add a comment

Related presentations