Chuyen De 3 CSDL nang cao

67 %
33 %
Information about Chuyen De 3 CSDL nang cao

Published on June 24, 2008

Author: hcdung18

Source: slideshare.net

®¹i sè ®èi t­îng vµ phÐp biÕn ®æi ®¹i sè Hoaìng Quang

Giíi thiÖu C¸c phÐp to¸n trªn ®èi t­îng C¸c phÐp to¸n trªn gi¸ trÞ bé (tuple) C¸c phÐp to¸n trªn gi¸ trÞ tËp (set) C¸c phÐp to¸n trªn gi¸ trÞ tói (bag) C¸c phÐp to¸n trªn gi¸ trÞ danh s¸ch (list) C¸c phÐp to¸n trªn gi¸ trÞ m¶ng (array)

C¸c phÐp to¸n trªn ®èi t­îng

C¸c phÐp to¸n trªn gi¸ trÞ bé (tuple)

C¸c phÐp to¸n trªn gi¸ trÞ tËp (set)

C¸c phÐp to¸n trªn gi¸ trÞ tói (bag)

C¸c phÐp to¸n trªn gi¸ trÞ danh s¸ch (list)

C¸c phÐp to¸n trªn gi¸ trÞ m¶ng (array)

C¸c phÐp to¸n trªn ®èi t­îng XÐt ®èi t­îng o = (oid, class_name, value). a) PhÐp chiÕu lÊy OID , ký hiÖu lµ  OID (o) , cho kÕt qu¶ lµ gi¸ trÞ oid cña o. b) PhÐp chiÕu lÊy gi¸ trÞ , ký hiÖu lµ  V (o) , cho kÕt qu¶ lµ gi¸ trÞ value cña o. c) PhÐp tham chiÕu ®èi t­îng , ký hiÖu lµ  D (oid) , cho kÕt qu¶ lµ ®èi t­îng o cã gi¸ trÞ OID lµ oid.

XÐt ®èi t­îng o = (oid, class_name, value).

a) PhÐp chiÕu lÊy OID , ký hiÖu lµ  OID (o) , cho kÕt qu¶ lµ gi¸ trÞ oid cña o.

b) PhÐp chiÕu lÊy gi¸ trÞ , ký hiÖu lµ  V (o) , cho kÕt qu¶ lµ gi¸ trÞ value cña o.

c) PhÐp tham chiÕu ®èi t­îng , ký hiÖu lµ  D (oid) , cho kÕt qu¶ lµ ®èi t­îng o cã gi¸ trÞ OID lµ oid.

a) PhÐp x©y dùng bé , ký hiÖu lµ [a 1 : v 1 , ..., a n : v n ] , ®Ó chØ mét bé gåm n thµnh phÇn v 1 ,..., v n (lµ c¸c gi¸ trÞ t­¬ng øng cña c¸c thuéc tÝnh a 1 , ..., a n ). b) PhÐp chiÕu cña bé v trªn tËp thuéc tÝnh X , ký hiÖu lµ  <X>(v) , cho kÕt qu¶ lµ bé v chØ gåm c¸c thµnh phÇn cã trong X. c) PhÐp nèi hai bé v vµ v ’ , ký hiÖu lµ v  v’ , cho kÕt qu¶ lµ mét bé ®­îc nèi tõ hai bé v vµ v’. C¸c phÐp to¸n trªn gi¸ trÞ bé

a) PhÐp x©y dùng bé , ký hiÖu lµ [a 1 : v 1 , ..., a n : v n ] , ®Ó chØ mét bé gåm n thµnh phÇn v 1 ,..., v n (lµ c¸c gi¸ trÞ t­¬ng øng cña c¸c thuéc tÝnh a 1 , ..., a n ).

b) PhÐp chiÕu cña bé v trªn tËp thuéc tÝnh X , ký hiÖu lµ  <X>(v) , cho kÕt qu¶ lµ bé v chØ gåm c¸c thµnh phÇn cã trong X.

c) PhÐp nèi hai bé v vµ v ’ , ký hiÖu lµ v  v’ , cho kÕt qu¶ lµ mét bé ®­îc nèi tõ hai bé v vµ v’.

C¸c phÐp to¸n trªn gi¸ trÞ tËp a) PhÐp x©y dùng mét tËp , ký hiÖu lµ set(v 1 , v 2 , ..., v n ) , cho kÕt qu¶ lµ gi¸ trÞ tËp ®Ó chØ tËp {v 1 , v 2 , ..., v n }. b) PhÐp hîp hai tËp v vµ v ’ , ký hiÖu lµ v  v’ , cho kÕt qu¶ lµ gi¸ trÞ tËp ®Ó chØ hîp cña hai tËp hîp v vµ v’. T­¬ng tù ta cã phÐp giao: v  v’ , vµ phÐp hiÖu: v  v’ c) PhÐp chän trªn tËp v nh÷ng phÇn tö tho¶ ®iÒu kiÖn f , ký hiÖu lµ  <s, f(s)>(v) , cho kÕt qu¶ lµ {s  v  f(s) lµ ®óng} VÝ dô. Cho A={1, 2, 3, 4}, khi ®ã:  <s, s  3>(A) = {3, 4}.

a) PhÐp x©y dùng mét tËp , ký hiÖu lµ set(v 1 , v 2 , ..., v n ) , cho kÕt qu¶ lµ gi¸ trÞ tËp ®Ó chØ tËp {v 1 , v 2 , ..., v n }.

b) PhÐp hîp hai tËp v vµ v ’ , ký hiÖu lµ v  v’ , cho kÕt qu¶ lµ gi¸ trÞ tËp ®Ó chØ hîp cña hai tËp hîp v vµ v’.

T­¬ng tù ta cã phÐp giao: v  v’ , vµ phÐp hiÖu: v  v’

c) PhÐp chän trªn tËp v nh÷ng phÇn tö tho¶ ®iÒu kiÖn f , ký hiÖu lµ  <s, f(s)>(v) , cho kÕt qu¶ lµ {s  v  f(s) lµ ®óng}

VÝ dô. Cho A={1, 2, 3, 4}, khi ®ã:  <s, s  3>(A) = {3, 4}.

C¸c phÐp to¸n trªn gi¸ trÞ tËp... d) PhÐp ¸p dông biÓu thøc ®¹i sè e trªn gi¸ trÞ tËp v , ký hiÖu lµ apply<s, e(s)>(v), cho kÕt qu¶: apply<s, e(s)>(v) = {e(s)  s  v} Më réng : apply<s 1 , s 2 , ..., s n , e(s 1 , s 2 , ..., s n )>(v 1 , v 2 , ..., v n ) = { e(s 1 , s 2 , ..., s n )  s i  v i (i=1,2,...,n)} VÝ dô. Cho A={{1,3},{2,3,4},{4,5}}, khi ®ã: apply<s, s  {3}>(A) ={{1},{2,4},{4,5}}

d) PhÐp ¸p dông biÓu thøc ®¹i sè e trªn gi¸ trÞ tËp v , ký hiÖu lµ apply<s, e(s)>(v), cho kÕt qu¶:

apply<s, e(s)>(v) = {e(s)  s  v}

Më réng :

apply<s 1 , s 2 , ..., s n , e(s 1 , s 2 , ..., s n )>(v 1 , v 2 , ..., v n )

= { e(s 1 , s 2 , ..., s n )  s i  v i (i=1,2,...,n)}

VÝ dô. Cho A={{1,3},{2,3,4},{4,5}}, khi ®ã:

apply<s, s  {3}>(A) ={{1},{2,4},{4,5}}

§Þnh nghÜa (PhÐp chiÕu ®èi t­îng trªn tËp thuéc tÝnh) ChiÕu cña o trªn X, ký hiÖu lµ  X (o) , cho kÕt qu¶ lµ gi¸ trÞ bé x¸c ®Þnh nh­ sau:  X (o) =  <X>(  V (o) ) VÝ dô. Truy vÊn “t×m hä tªn cña c¸c gi¸o viªn ®óng 30 tuæi”: apply<s,  Hoten (s)> (  <t,  Tuoi (t)=30> ( GIAOVIEN ) )

§Þnh nghÜa (PhÐp chiÕu ®èi t­îng trªn tËp thuéc tÝnh) ChiÕu cña o trªn X, ký hiÖu lµ  X (o) , cho kÕt qu¶ lµ gi¸ trÞ bé x¸c ®Þnh nh­ sau:

 X (o) =  <X>(  V (o) )

VÝ dô. Truy vÊn “t×m hä tªn cña c¸c gi¸o viªn ®óng 30 tuæi”: apply<s,  Hoten (s)> (  <t,  Tuoi (t)=30> ( GIAOVIEN ) )

Add a comment

Related pages

Chuyên đề 3: Thuế và quản lý thuế nâng cao ...

Chuyên đề 3: Thuế và quản lý thuế nâng cao. Chia sẻ: Nguyen Thanh Huong | Ngày: | Loại File: ...
Read more

Kỳ 3: 6.AFSS-Lập trình nâng cao CSDL với C#

Kỳ 3: 6.AFSS-Lập trình nâng cao CSDL với C#. Đề Assingment6 và SQL Code môn AFSS(DataType và Function) Giá: 20.000 VN ...
Read more

CHUYEN DE TOAN NANG CAO LOP 6 - 123doc.org | Cộng ...

Gián án 150 bài toán nâng cao lớp 3,4,5. ... Luan van chuyen de 202949 nang cao hieu qua su dung von tai cong t chuan .
Read more

CHUYÊN ĐỀ CSDL VÀ LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB 1 ...

tài liệu về chuyÊn ĐỀ csdl vÀ lẬp trÌnh Ứng dỤng web 1 ... chuyen de csdl va lap trinh ung dung web 1 ... php nâng cao© 2007 khoa ...
Read more

JAVA

Trang chủ Lập trình Lập trình & CSDL JAVA. ... Zend Framework 2 cơ bản đến nâng cao; ... 3 3 1 6 0 6. Hôm nay. Hôm qua. Tuần này.
Read more

CSDL Chuyên đề

CSDL Địa Ch í. CSDL Chuyên đề ... Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Chuyên mục: Đảng Cộng sản ...
Read more

Zend Framework 2 cơ bản đến nâng cao

Zend Framework 2 cơ bản đến nâng cao; Kỹ thuật Replication trên SQL Server 2012; ... 3 3 1 6 7 1. Hôm nay. Hôm qua. Tuần này. Tuần trước.
Read more

Tài liệu theo chuyên đề từ cơ bản tới nâng ...

Tài liệu theo chuyên đề từ cơ bản tới nâng cao ôn thi đại học môn Lý 2014. ... [HAY] Bài tập sóng cơ có đáp án 3: ...
Read more