Chuyen De 3 Bo Sung CSDL nang cao

100 %
0 %
Information about Chuyen De 3 Bo Sung CSDL nang cao

Published on June 24, 2008

Author: hcdung18

Source: slideshare.net

C h uyª n ®Ò 3 (tt) 1 . G iíi th iÖu 2 . Mé t s è ph Ðp to ¸n c ñ a ®¹i s è NO 2 3 . C h u yÓn ®æ i b iÓu th ø c ®¹i s è q u a n h Ö th µnh b iÓu th ø c ®¹i s è ®è i t­în g t­¬ng ®­¬n g 1

3.1. G iíi th iÖu  XÐt mé t CS DL qua n h Ö R vµ CS DL h ­íng ®è i t­îng OOD D t­¬ng ø ng th u ®­îc tõ kÕt qu¶ c h uyÓn ®æ i m« h ×nh . Mé t biÓu th ø c ®¹i s è ®è i t­îng trª n OOD ®­îc g ä i lµ t­¬ng ®­¬ng víi mé t biÓu th ø c ®¹i s è qua n h Ö c h o tr­íc trª n R nÕu h a i D, biÓu th ø c ®¹i s è nµy c ïng biÓu diÔn mé t truy vÊ n.  VÊ n ®Ò qua n t©m: Ch uyÓn ®æ i biÓu th ø c ®¹i s è qua n h Ö trong m« h ×nh d÷ liÖu qua n h Ö th µnh biÓu th ø c ®¹i s è ®è i t­îng NO2 .  § ¹i s è NO2 trª n m« h ×nh d÷ liÖu NO2 s ö dông c h o h Ö CoOMS ®­îc ®Ò xuÊ t bë i G e ppe rt e t a l. (1993), lµ th ué c ®¹i s è nh iÒu c h ñng lo¹i mµ mç i c h ñng lo¹i t­¬ng ø ng víi mé t tË p c ¸c ph Ðp to¸n liª n qua n ®Õn c h ñng lo¹i ®ã . 2

3.2. Mé t s è ph Ðp to¸n c ña ®¹i s è NO 2 § ¹i s è NO 2 b a o g å m tË p c ¸c p h Ðp to ¸n :  C ¸c p h Ðp to ¸n trª n ®è i t­în g  C ¸c p h Ðp to ¸n trª n g i¸ trÞ b é (tu p le )  C ¸c p h Ðp to ¸n trª n g i¸ trÞ tË p (s e t)  C ¸c p h Ðp to ¸n trª n g i¸ trÞ tói (b a g )  C ¸c p h Ðp to¸n trª n g i¸ trÞ d a n h s ¸c h (lis t)  C ¸c p h Ðp to ¸n trª n g i¸ trÞ m ¶n g (a rra y) 3

Mé t s è p h Ðp to ¸n trª n ®è i t­în g XÐt ®è i t­îng o = (oid, class_name, value) a) PhÐp chiÕu lÊy OID, ký h iÖu lµ OID(o), c h o kÕt q u¶ lµ g i¸ trÞ oid c ñ a o. b) PhÐp chiÕu lÊy gi¸ trÞ, ký h iÖu lµ V(o), c h o kÕt q u¶ lµ g i¸ trÞ value c ña o. 4

Mé t s è c ¸c p h Ðp to ¸n trª n g i¸ trÞ b é a) PhÐp chiÕu cña bé v trªn tËp thué c tÝnh X, ký h iÖu lµ <X>(v), c h o kÕt q u¶ lµ b é v c h Ø g å m c ¸c th µnh ph Ç n c ã tro ng X. b) PhÐp nè i hai bé v vµ v’, ký h iÖu lµ v  v’, c h o kÕt q u¶ lµ m é t b é ®­îc nè i tõ h a i b é v vµ v’. 5

Mé t s è c ¸c p h Ðp to ¸n trª n g i¸ trÞ tË p a) PhÐp hîp, giao vµ hiÖu. T­¬ng tù nh ­ trong lý th uyÕt tË p h îp. b) PhÐp chän trªn tËp v nh÷ng phÇn tö tho¶ ®iÒu kiÖn f, ký h iÖu lµ <s, f(s)>(v), c h o kÕt qu¶ lµ tË p c ¸c ph Çn tö s  v s a o c h o f(s) lµ ®óng . c) PhÐp ¸p dông biÓu thøc ®¹i sè e trªn gi¸ trÞ tËp v, ký h iÖu lµ a pply<s, e(s)>(v), c h o kÕt qu¶ lµ tË p {e(s)  s  v} Më ré ng: a pply<s1 , s2 , ..., sn, e(s1 , s2 , ..., sn)>(v1 , v2 , ..., vn) = { e(s1 , s2 , ..., sn)  si  vi (i = 1, 2, ..., n)} 6

C h uyÓn ®æ i b iÓu th ø c ®¹i s è q ua n h Ö th µnh b iÓu th ø c ®¹i s è ®è i t­îng t­¬ng ®­ ¬n g + Vµo: B iÓu th ø c ®¹i s è qua n h Ö E ®­îc x©y dùng tõ tË p c ¸c ph Ðp to¸n ®¹i s è qua n h Ö {, , , , } + Ra: B iÓu th ø c ®¹i s è ®è i t­îng t­¬ng ®­¬ng , ký h iÖu lµ O(E ). XÐt mé t CS DL qua n h Ö R vµ CS DL h ­íng ®è i t­îng D OOD t­¬ng ø ng th u ®­îc tõ kÕt qu¶ c h uyÓn ®æ i m « h ×nh . Ta g i¶ th iÕt:  Mé t qua n h Ö trª n R lµ t­¬ng ø ng víi mé t tË p c ¸c g i¸ trÞ D bé ®­îc trÝc h xuÊ t tõ OOD G ä i r lµ m é t qua n h Ö trª n R vµ . D O(r) lµ tË p c ¸c g i¸ trÞ bé ®­îc trÝc h xuÊ t tõ OOD t­¬ng ®­ ¬ng víi r. Kh i ®ã , víi mä i qua n h Ö r trª n R , tË p c ¸c g i¸ trÞ D 7

C ¸c q uy t¾c c h uyÓn ®æ i Quy t¾c c huyÓn ®æ i ®è i víi phÐp hîp vµ phÐp hiÖu XÐt h a i qua n h Ö r vµ s trª n R c ã c ïng tË p th ué c D tÝnh . Kh i ®ã : O(r  s) = O(r)  O(s) vµ O(r  s) = O(r)  O(s) Quy t¾c c huyÓn ®æ i ®è i víi phÐp c hän XÐt qua n h Ö r trª n R c ã tË p th ué c tÝnh , vµ biÓu D th ø c f lµ biÓu th ø c log ic mµ mç i bé t th ué c r c ã th Ó th o¶ m·n h oÆ c kh « ng mé t c ¸ch ®é c lË p g i÷a c ¸c bé . Kh i ®ã : O(f(r)) = <s, f0 (s)>(O(r)) Trong ®ã : f0 (s) lµ biÓu th ø c f, nh ­ng th a y tª n mç i th ué c tÝnh A c ã trong f b» ng <A>(s) (c h iÕu c ña bé s trª n th ué c tÝnh A). 8

C ¸c q uy t¾c c h uyÓn ®æ i... Quy t¾c c huyÓn ®æ i ®è i víi phÐp c hiÕu XÐt qua n h Ö r trª n R c ã tË p th ué c tÝnh , vµ D X  . Kh i ®ã : O(X(r)) = a pply<s, <X>(s)>(O(r)) Quy t¾c c huyÓn ®æ i ®è i víi tÝc h De s c arte s XÐt h a i qua n h Ö r1 vµ r2 trª n R lÇn l­ît c ã c ¸c tË p D th ué c tÝnh lµ 1 vµ 2 . Kh i ®ã : O(r1   r2 ) = a pply<s1 , s2 , s1  s2 >(O(r1 ), O(r2 )) 9

Th uË t to¸n c h uyÓn ®æ i B­íc 1. T¹o c ©y n h Þ ph ©n T ) b iÓu diÔn b iÓu th ø c ®¹i s è q u a n h Ö E (E B­íc 2. T¹o c ©y nh Þ p h ©n T (O(E b iÓu d iÔn b iÓu th ø c ®¹i s è ®è i t­în g )) O(E s a o c h o m ç i n ó t c ña T ) c h o t­¬ng ø n g m é t nó t c ñ a T ), (E (O(E C ô th Ó: )). + Mç i n ót l¸ c ñ a T (O(E t­¬n g ø ng víi n ó t l¸ th u é c T ) b iÓu d iÔn q u a n h Ö )) (E r, ta g h i n h Ë n tË p c ¸c g i¸ trÞ b é O(r) d­íi d ¹n g ph Ðp g ¸n tª n : <Tª n tË p c ¸c g i¸ trÞ b é >  O(r) + Mç i n ót n h ¸nh c ña T (O(E t­¬ng ø n g víi n ó t n h ¸nh th ué c T ) b iÓu d iÔn )) (E p h Ðp to ¸n op, dù a vµo tË p c ¸c q uy t¾c trª n ta g h i nh Ë n kÕt q u ¶ c h uyÓn ®æ i b iÓu th ø c ®¹i s è q ua n h Ö op(r1 , r2 ) h oÆ c op(r1 ) th µn h b iÓu th ø c ®¹i s è ®è i t­îng t­¬n g ®­¬ng O(op(r1 , r2 )) h oÆ c O(op(r1 )) d­íi d¹ng ph Ðp g ¸n tª n: <Tª n tË p c ¸c g i¸ trÞ b é >  O(op(r1 , r2 )), h o Æ c : <Tª n tË p c ¸c g i¸ trÞ b é >  O(op(r1 )) B­íc 3. B iÓu th ø c O(E c Ç n x¸c ®Þ nh lµ b iÓu th ø c ®¹i s è ®è i t­îng x¸c ) ®Þ nh t¹i n ót g è c c ña c ©y nh Þ p h ©n T(O(E )). 10

Add a comment

Related pages

[06 VÁN CỜ HAY] NGŨ THẤT PHÁO THẮNG PHẢN CUNG ...

clb cỜ tƯỚng tÂy nguyÊn chuyÊn ĐỀ nÂng cao trung ... [4 vÁn chuyÊn ĐỀ] phÁ trẬn song ... cỜ tƯỚng. chẤp 3 tiÊn ...
Read more

Trường Cao đẳng Công nghệ Đà Nẵng ...

Trường Cao đẳng Công nghệ Đà ... Các ngành nghề đào tạo không ngừng được xây dựng bổ sung để thích ứng với ...
Read more

chuyen de - Viet Bao Viet Nam, tin tuc moi nhanh nhat, doc ...

Nham dap ung nhu cau trang bi kien thuc va nang cao trinh do Nghiep vu kinh doanh ... Moi tuan co them 6 chuyen de bo ... khoa bo sung kien thuc ...
Read more

Viet Lai Cau Nang Cao - Documents

Share Viet Lai Cau Nang Cao. ... Chuyen De 3 Bo Sung CSDL nang cao ... Chuyen De 3 CSDL nang cao Viet thong cao bao chi
Read more

Làm cho nàng tê mê sung sướng – Truyện 18+

http://kutublog.com/lam-cho-nang-te-me-sung-suong-truyen-18/ ... tê mê sung sướng nhưng chưa bao ... tình cực giỏi chơi 3 anh rên ...
Read more

3/10 TUYEN DUNG CAN BO - Viện nghiên cứu khoa học ...

... bo Rev 1)...._.... -. sung Sira doi b6 3 Tat ... thi duac bao cao theo mau F-NP-032, guri ve phong Can bo LD de ... - Ky nang chuyen mon: - Kinh nghiem ...
Read more

Chuyên đề Access nâng cao - Viết các Function(Hàm ...

Dear All Hôm trước có giới thiệu với các bạn một CSDL Sổ quỹ tiền ... chúng ta cùng bổ sung thêm ... 3/ Đã mở Recordset thì ...
Read more

Cảm nhận học viên - Trung tâm Tin học

Với những kiến thức có được sau khi học qua 3 ... tốt mình đã ghi nhận và bổ sung được nhiều ... CSDL, Tôi đã có thêm ...
Read more