Chuyen De 1 CSDL nang cao

11 %
89 %
Information about Chuyen De 1 CSDL nang cao

Published on June 24, 2008

Author: hcdung18

Source: slideshare.net

c ¬ s ë d÷ liÖu h ­íng ®è i t­îng Ho µn g Qu a ng

néi dung tr×nh bµy 1. Giíi thiÖu 2. M« h×nh h¹t nh©n 3. Më ré ng ng ÷ ng hÜa c ña m« h×nh h¹t nh©n 4. Giao diÖn c ¬ s ë 5. M« h×nh d÷ liÖu O2 vµ ng «n ng ÷ truy vÊn RELOOP

1. GIÅÏI THIÃÛ U  Cã nguån gè c tõ c¸c ng«n ng÷ lËp tr×nh h­íng ®è i t­ îng.  Thæ ûc s æ û phaït triãøn vaìo c uäúi nhæ îng nàm 1980.  Nho ïm ng hiãn c æ ïu ODMG âang t×m kiÕm mäüt c huáø n thäúng nháút cho mä hç nh CSDL hæ åïng âäúi tæ åüng .  Mäüt s äú hãû quaín trë CSDL hæ åïng âäúi tæ åüng: Onto s (1990), Obje c tivity(1990), Objec t Store (1991), Ve rs ant (1990), O2 (1990), Iris , Ge mStone (1989), ...  §¶m b¶o tÝnh mÒm dÏo, linh ho¹t, vµ tÝnh më cña hÖ thè ng.  Kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt c ¸c øng dông phøc t¹p nh­ c¸c hÖ thèng: CAD/CAM, CIM, CASE, GIS, v.v .

2. MÄ HÇN H HAÛ T N HÁN VÝ dô: - Líp = TËp c ¸c ®è i t­îng Clas s GIAOVIEN - Thué c tÝnh ®Þnh danh OID properties OID: ID; (Obje c t IDe ntifie r) Hote n: S tring ; - Thué c tÝnh ®¬n trÞ / ®a trÞ Tuoi: Inte g e r; S oth ic h : S e t(S tring ); - Se t Th uoc : KHOA; G ia ng : S e t(MONHOC); - Líp : KiÓu d÷ liÖu trõu t­îng Dia c h i: Tuple ( S onh a : Inte g e r; - Thué c tÝnh phø c Duong : S tring ; Th a nh ph o: - Tuple S tring ); - Bag, Lis t, Array Bag , operations ....... - TÝnh ®ãng g ãi th«ng tin End GIAOVIEN.

Phân biệt Thứ tự Lặp Cố định Có cung STT chung kiểu phần tử Tuple Có Có Có Khác Set O O O Cùng Bag O Có O Cùng List Có Có O Cùng Array Có Có Có Cùng

- TÝnh kÕ thõ a (inhe ritance ) - §å thÞ ph©n cÊp líp NGUOI Hoten Tuoi GIAOVIEN SINHVIEN KHOA Chucdanh Monhoc* Tenkhoa Khoa DiemTB Sodienthoai Luong Khoa Truongkhoa Sothich* HuongdanSV* SV_CHUA_TN MONHOC SV_TOTNGHIEP Namthumay Tenmonhoc TendetaiLV Sotiet GVhuongdan Khoa Mé t vÝ dô vÒ l­îc ®å C S DL h ­íng ®è i t­în g

3. Më ré ng ng÷ ng hÜa c ña m« h×nh h¹t nh©n Phiªn b¶n S a u kh i kh ë i t¹o m é t ®è i t­îng , c ¸c ph iª n b ¶n m íi c ña ®è i t­îng ®­îc b ¾t ng uå n tõ nã , vµ c ¸c ph iª n b ¶n m íi nµy c ã th Ó lÇ n l­ît lµ ng uå n g è c c h o c ¸c ph iª n b ¶n m íi kh ¸c , vµ tiÕp tôc nh ­ vË y.

4. g iao diÖn c ¬ s ë s ChuyÓn th«ng ®iÖp Mé t th « n g ®iÖp c ã th Ó ®­îc g ë i ®Õn m é t ®è i t­în g s Ng «n ng ÷ ®Þnh ng hÜa d÷ liÖu (DDL) Mé t líp m íi c ã th Ó ®­îc ®Þ n h ng h Üa víi th « ng ®iÖp s Ng «n ng ÷ thao t¸c d÷ liÖu (DML) C h ä n , b æ s u n g , s ö a , xo ¸ c ¸c th Ó h iÖn c ña m é t líp s Ng «n ng ÷ ®iÒu khiÓn d÷ liÖu (DCL)

5 . m « h ×n h d ÷ liÖu O 2 vµ n g « n n g ÷ tru y vÊ n R e lo o p s Giå ïi thiã ûu O 2 lµ m é t h Ö q u¶n trÞ c ¬ s ë d ÷ liÖu h ­ íng ®è i t­în g (19 9 0 ) ®­îc c µi ®Æ t b » n g n g « n n g ÷ lË p tr×n h C vµ c h ¹y trª n c ¸c tr¹m lµm viÖc c ñ a S UN d ­íi h Ö ®iÒu h µnh S UN OS 4.0 . O 2 ®­îc th iÕt kÕ ®Ó h ç trî c ¸c m « h ×nh h ­ín g ®è i t­în g tro n g m « i tr­ê n g c lie nt/ e rve r. s

Hãû thäúng O2 laì hãû thäúng hæ åïng âäúi tæ åüng , noï liã n kã út vå ïi th ã ú g iå ïi c å s å í dæ î liã ûu b à òng c a ïc c h æ ïc nà ng s a u: Âinh danh âäúi tæ åüng (o bje c t ide ntity) Låïp (c las s ) S æ û âo ïng g o ïi (e nc aps ulatio n) Tê nh kãú thæ ìa S æ û raìng buäüc muäün (late binding ) Mä üt lå ïp c on c oï th ã ø â ë nh ng h é a la ûi m ä üt ph æ å ng th æ ïc th uä üc va ìo lå ïp c h a c uía noï, â æ å üc g o üi la ì s æ û ta ïi na ûp (ove rloa ding ), ng uû yï rà òng m a î th æ ûc s æ û c uía m ä üt ph æ å n g th æ ïc â æ å üc xa ïc â ë nh luïc th æ ûc h iã ûn c h æ å ng trç nh , â iã öu â oï c h ê n h la ì s æ û ra ìng b uä üc

s Ng ä n ng æ î truy vá ún RELOOP h Nh iã ö u h ã û q u a ín trë C S DL h æ å ïn g â ä úi tæ å ü ng (n h æ h ã û O 2 ) h ä ù trå ü n g ä n n g æ î tru y vá ú n h æ å ïn g â ä ú i tæ å ü ng OQL (Ob je c t Qu e ry La n g u a g e ). h Ng ä n n g æ î tru y vá ú n R E LOOP m ä üt quot;b iã ú n th ã ø quot; c u ía n g ä n n g æ î truy vá ú n h æ å ïng â ä úi tæ å ü n g OQL trã n h ã û O 2 . h C á u lã û n h tru y vá ú n s e le c t fro m whe re c u îng â æ å ü c xá y dæ û ng trã n n g ä n n g æ î OQL.

s Cá u lã ûnh SEL -FROM-WHERE ECT C oï d a û ng : S E LE C T <th a ìn h p h á ö n d æ î liã û u c á ö n trê c h xu á ú t> F R OM <c h è â ë n h c a ïc lå ïp liã n q u a n â ã ún tru y vá ú n > Vê d uR E <c h è â iã ö u kiã û n ra ìn g b u ä ü c > WHE û : S E LE C T p .Na m e F R OM p in S V_TOTNG HIE P WHE R E p .Die m TB > = 7

s Biãø u thæ ïc âæ åìng dáùn Nã ú u a la ì m ä ü t th uä ü c tê n h th ç “x.a ” la ì b iã ø u th æ ïc â æ å ìn g d á ù n â ã ø truy c á û p â ã ún g ia ï trë th u ä ü c tê n h a c u ía â ä úi tæ å ü n g x. Vê d u û : S E LE C T p .Na m e F R OM p in S V_TOTNG HIE P WHE R E p .Kh o a .Truo n g kh o a .Ho te n =‘Le An’

Th u ä ü c tê n h â a trë S E LE C T p .Na m e F R OM p in G IAOVIE N WHE R E ‘xe m TV’ in p .S o th ic h C a ïc b iã ú n th a m c h iã ú u S E LE C T p .Na m e F R OM p in S V_TOTNG HIE P , f in p .G Vh u o n g da n WHE R E p .Tu o i > f.Tu oi

Th a y kÕt lu Ë n • § · c ã n h ÷n g tra n h lu Ë n vÒ c ¸c h Ö q u ¶n trÞ c ¬ s ë d ÷ liÖu c h o t­¬n g la i: - R DB ? - OODB ? • Kh « n g c ã c ©u tr¶ lê i th Ý c h ®¸n g ! • S ù h ×nh th µn h c ña c ¸c C S DL q u a n h Ö - h ­ín g ®è i t­îng !

Add a comment

Related pages

101218 - Chuyển phòng học CSDL NC sang E403 từ 31/12

Học kỳ 1. Cách sử dụng ... Học kỳ 3‎ > ‎Cơ sở dữ liệu nâng cao‎ > ‎ ... Từ ngày 31/12/2010, lớp CSDL NC chuyển sang ...
Read more

Chuyen De 3 Bo Sung CSDL nang cao - Education

1. C h uyª n ®Ò 3 (tt) 1 . G iíi th iÖu 2 . Mé t s è ph Ðp to ¸n c ñ a ®¹i s è NO 2 3 . C h u yÓn ®æ i b iÓu th ø c ®¹i s èq u a n h ...
Read more

Giải bài tập và tài liệu thi môn CSDL nâng cao - Google Groups

Minh cung search ra 1 so thu tren gogle ne: Co gi cac ban tham khao va ráng đua nha,hic... ... Giải bài tập và tài liệu thi môn CSDL nâng cao:
Read more

CSDL | giáo trình trực tuyến

... giáo trình kinh tế | giáo trình cao học ... Anh văn cơ bản 1 CSDL Các HQTCSDL Công nghệ phần mềm Công nghệ thông tin Cấu ...
Read more

Đề thi môn Cơ sở dữ liệu nâng cao - Tài liệu

... De thi mon Co so du lieu nang cao ... giá câu hỏi trong 1 CSDL phân tán được thực ... HÀNH MÔN CƠ CỞ DỮ LIỆU NÂNG CAO] FIT ...
Read more

Chuyên đề Access nâng cao - Viết các Function(Hàm) trong ...

Dear All Hôm trước có giới thiệu với các bạn một CSDL Sổ quỹ tiền mặt ... Chuyên đề Access nâng cao ... 1/ Hàm xóa bảng ...
Read more

CSDL Nâng Cao - Nhật Nam - sites.google.com

CSDL Nâng Cao. java. Hướng đối tượng ...
Read more

CSDL Nâng Cao | mrthiitvn - mrthiit.wordpress.com

Trong bài này mình hướng dẫn các bạn từng bước cài đặt Windows Server 2003 x86 sp2 trên IBM X3650 M3. 1. Chuẩn bị : Để có ...
Read more