Chuyên đề chuyên sâu - Vi sinh vật học

50 %
50 %
Information about Chuyên đề chuyên sâu - Vi sinh vật học
Education

Published on February 28, 2014

Author: kienhuyennguyen

Source: authorstream.com

PowerPoint Presentation: Chuyªn ®Ò 2 Vi sinh vËt häc CÊu tróc vµ chøc năng cña tÕ bµo procaryot Nội dung: Nội dung 1. Më ®Çu 2. CÊu tróc tÕ bµo procaryot 3. C¸c mµng cña tÕ bµo procaryot 4. Khèi chÊt nguyªn sinh 5. Nucleoit 6. C¸c plasmit 7. Thµnh tÕ bµo procaryot 8. Sù tiÕt protein ë c¸c tÕ bµo procaryot 9. C¸c bé phËn bªn ngoµi thµnh tÕ bµo 10. Ho¸ øng ®éng (Chemotaxis) 11. Néi bµo tö (Endospore) PowerPoint Presentation: “Đã qua lâu rồi thời kỳ dài mà người ta coi vi khuẩn như những cái túi rất nhỏ chứa enzym” - Howard J. Rogors 1. Më ®Çu CÊu tróc vµ chøc n¨ng cña tÕ bµo procaryot 1. Mở đầu: 1. Mở đầu - Tế bào của mọi cơ thể sống đều thuộc một trong hai loại: ● Chưa có nhân điển hình (procaryot) ● Có nhân điển hình (eucaryot)  Khác nhau giữa chúng? ● Procaryot đơn giản hơn ● Chưa có nhân thật sự ● Hàng loạt khác biệt: hình 1, bảng 1 B¶ng 1: So s¸nh procaryot vµ eucaryot:  B¶ng 1: So s¸nh procaryot vµ eucaryot §Æc tÝnh TB Procaryot TB Eucaryot - Tæ chøc cña vËt chÊt di truyÒn Ch­a hoµn thiÖn Hoµn thiÖn - T¸i tæ hîp di truyÒn TruyÒn mét phÇn ADN Gi¶m ph©n, kÕt hîp giao tö - C¸c ti thÓ, C¸c h¹t lôc l¹p Kh«ng cã Cã - Mµng sinh chÊt chøa sterol Th­êng kh«ng cã Cã - Tiªn mao KT d­íi hiÓn vi, mét sîi KT hiÓn vi, kiÓu 9+2 - L­íi néi chÊt, bé m¸y Golgi Kh«ng cã Cã Thµnh tÕ bµo Phøc t¹p vÒ ho¸ häc, chøa PG §¬n gi¶n vÒ hh, kh«ng cã PG - Nh÷ng kh¸c biÖt kh¸c(ribosom, lyzosom) ... ... - Sù biÖt ho¸ Ch­a cao Trë thµnh m«, c¬ quan C¸c chøc n¨ng: N 2  N h÷u c¬, NO 3  N 2 , sinh khÝ CH 4 Cã ë mét sè loµi Kh«ng cã - Kh¶ n¨ng dïng chÊt v« c¬ lµm nguån n¨ng l­îng duy nhÊt Cã ë mét sè loµi Kh«ng cã TÕ bµo procaryot vµ eucaryot (kh¸i qu¸t): TÕ bµo procaryot vµ eucaryot ( kh¸i qu¸t ) Kh¸c nhau: Procaryot: kh«ng cã nh©n ®iÓn h×nh Procaryot: nhá h¬n, ®¬n gi¶n h¬n c¶ vÒ cÊu tróc vµ chøc n¨ng Gièng nhau, thèng nhÊt vÒ sinh ho¸ (ë møc ph©n tö): C¸c hîp phÇn sinh ho¸ M· di truyÒn Sù biÓu hiÖn th«ng tin di truyÒn C¸c nguyªn lý trao ®æi chÊt  ! 2. Kh¸I qu¸t vÒ cÊu tróc cña tÕ bµo procaryot: 2. Kh¸I qu¸t vÒ cÊu tróc cña tÕ bµo procaryot 2.1. KÝch th­íc, h×nh d¹ng, vµ sù s¾p xÕp c¸c tÕ bµo Quan niÖm phæ biÕn: Procaryot nhá, ®¬n gi¶n vÒ h×nh d¹ng, kÝch th­íc Tuy vËy, còng kh¸ ®a d¹ng ! 2 nhãm chÝnh: • h×nh cÇu (coccus, cocci) • h×nh que (rod, bacillus, bacilli) PowerPoint Presentation: CÇu khuÈn - Song cÇu khuÈn Liªn cÇu khuÈn Tô cÇu khuÈn Vi cÇu khuÈn Chi Sarcina C¸c trùc khuÈn kh¸c nhau vÒ Tû lÖ chiÒu dµi / chiÒu réng §Çu mót tÕ bµo Sù s¾p xÕp c¸c tÕ bµo D¹ng cong cña tÕ bµo C¸c d¹ng kh¸c cña vi khuÈn: C¸c d¹ng kh¸c cña vi khuÈn D¹ng sîi: x¹ khuÈn (Actinomycetes) D¹ng xo¾n: xo¾n khuÈn ( Spirillum) xo¾n thể ( Spirochetes) D¹ng oval, qu¶ lª, cã chåi: Hypomicrobium D¹ng cã cuèng: Gallionella D¹ng dÑt ( ) §a h×nh (pleomorphic): Mycoplasma 2.2. Sù tæ chøc cña tÕ bµo procaryot: 2.2. Sù tæ chøc cña tÕ bµo procaryot CÊu tróc Chøc n¨ng Cã mÆt ë Nucleoit • Chøa vËt liÖu di truyÒn (ADN) a 2. Mµng sinh chÊt •Hµng rµo thÊm chän läc •Ranh giíi c¬ häc cña tÕ bµo •VËn chuyÓn chÊt dinh d­ìng, chÊt th¶i •C¸c qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt(h« hÊp,quang hîp,..) •Chøa c¸c thô thÓ cña ho¸ øng ®éng a 2.2. Sù tæ chøc cña tÕ bµo procaryot: 2.2. Sù tæ chøc cña tÕ bµo procaryot CÊu tróc Chøc n¨ng Cã mÆt ë 3. Thµnh tế bµo •T¹o h×nh thÓ tÕ bµo •Tr¸nh cho tÕ bµo khái bÞ tan trong m«i tr­êng lo·ng c 4. Ribosom •Tæng hîp protein a 5. Khoang chu chÊt •Chøa c¸c enzym thuû ph©n •Chøa c¸c protein cho sù thu nhËn, chÕ biÕn chÊt dinh d­ìng b 2.2. Sù tæ chøc cña tÕ bµo procaryot: 2.2. Sù tæ chøc cña tÕ bµo procaryot 6. Tiªn mao •C¬ quan di ®éng cña tÕ bµo b 7. L«ng •C¬ quan b¸m •C¬ quan ghÐp ®«i b 8. Kh«ng bµo khÝ •Phao lµm næi tÕ bµo trong m«i tr­êng n­íc b 9. Vá bäc vµ líp nhÇy •§Ò kh¸ng sù thùc bµo •B¸m vµo c¸c bÒ mÆt b 10. C¸c thÓ Èn nhËp •Dù tr÷: C, P, nguyªn tè kh¸c b 11. Néi bµo tö •D¹ng ®Ò kh¸ng c¸c ®iÒu kiÖn kh¾c nghiÖt b a: mäi tÕ bµo; b:mét sè tÕ bµo; c:hÇu hÕt c¸c tÕ bµo 3. C¸c mµng cña tÕ bµo procaryot: 3. C¸c mµng cña tÕ bµo procaryot 3.1. §¹i c­¬ng Mäi c¬ thÓ sèng ph¶i tiÕp xóc víi m«i tr­êng qua c¸c mµng Hai nhãm mµng chÝnh: • Mµng sinh chÊt (= mµng tÕ bµo) cã ë c¶ procaryot vµ eucaryot • C¸c mµng trong khèi sinh chÊt (ë procaryot), hoÆc c¸c mµng cña c¸c c¬ quan tö (ë eucaryot) Trong c¸c mµng:protein+lipit(th­êng ph©n cùc)  líp kÐp lipit (h.8) 3.2. Mµng sinh chÊt (=mµng tÕ bµo) (h.10): 3.2. Mµng sinh chÊt (= mµng tÕ bµo ) (h.10) ë vi khuÈn: • NhiÒu protein h¬n ë eucaryot  NhiÒu chøc n¨ng. • Kh«ng chøa c¸c sterol • Mét sè chøa c¸c chÊt gÇn gièng sterol: c¸c hopanoit (h.9) • C¸c hopanoit trong tù nhiªn: 10 12 tÊn(!)  dÇu má • Hai líp lipit ®ång ®Òu (kh¸c ë eucaryot) - NhiÒu vi khuÈn cæ: líp lipit ®¬n! PowerPoint Presentation: H×nh 8. CÊu tróc cña lipit ph©n cùc cña mµng PowerPoint Presentation: H×nh 9. C¸c steroit cña mµng vµ c¸c hopanoit. PowerPoint Presentation: H×nh 10. S¬ ®å cÊu tróc mµng sinh chÊt, theo “gi¶ thuyÕt kh¶m láng” Chøc n¨ng cña mµng sinh chÊt: Chøc n¨ng cña mµng sinh chÊt Duy tr× khèi sinh chÊt Hµng rµo thÊm chän läc VËn chuyÓn tÝch cùc H« hÊp, quang hîp, tæng hîp lipit C¸c qu¸ tr×nh liªn quan ®Õn NST C¸c øng ®éng (taxis) (nhê thô thÓ ë mµng) PowerPoint Presentation: H×nh 12: CÊu tróc cña mesosom ë Bacillus fastidiosus ( × 91000). Mét mesosom lín n»m gÇn nucleoit. 4. Khèi nguyªn sinh chÊt: 4. Khèi nguyªn sinh chÊt 4.1. §¹i c­¬ng N»m gi÷a mµng sinh chÊt vµ nucleoit Kh«ng chøa c¸c c¬ quan tö cã mµng Cã tæ chøc cao (h.14) 3.3. C¸c hÖ thèng mµng ë trong lßng khèi sinh chÊt: 3.3. C¸c hÖ thèng mµng ë trong lßng khèi sinh chÊt Sinh chÊt cña procaryot kh«ng chøa c¸c c¬ quan tö Nh­ng vÉn cã thÓ cã c¸c cÊu tróc mµng • Mesosom (h.12,16) * CÊu tróc tù nhiªn hay nh©n t¹o • Mµng sinh chÊt gÊp khóc nhiÒu (h.13) 4.3. C¸c ribosom: 4.3. C¸c ribosom N¬i tæng hîp protein: ARN th«ng tin  protein Hai lo¹i: • G¾n láng lÎo víi mµng sinh chÊt: Tæng hîp c¸c protein cho bªn ngoµi • N»m trong sinh chÊt: Tæng hîp c¸c protein cho tÕ bµo Nhá h¬n cña eucaryot - Sù trî gióp cña c¸c chaperon 5. Nucleoit: 5. Nucleoit §Þnh nghÜa (h.12,16) ADN trong ®ã cuèn rÊt chÆt(1400 trng 2-6 μ m) ( h. 21) ADN(60%), ARN (30%), protein (10%) C¸c tr­êng hîp ®Æc biÖt: • ADN kh«ng ®ãng vßng • >1 NST : Vibrrio cholerae • >1 nucleoit ( h.20a) • NhiÒu phÇn nh« ra: tÕ bµo sinh tr­ëng m¹nh ( h.20b,c) • TiÕp xóc víi mesosom, víi mµng sinh chÊt • § ­îc bao bëi mµng ®¬n: pirellusosom, ë Pirellula • § ­îc bao bëi mµng kÐp: ë Gemmata obscuriglobus (h.22) PowerPoint Presentation: H×nh 21. C¸c d¹ng cña ADN. a) Chuçi ADN xo¾n kÐp cña hÇu hÕt vi khuÈn cã d¹ng vßng ®ãng kÝn. b) Chuçi ADN xo¾n kÐp ®ãng vßng kÝn nãi trªn ®­îc xo¾n lÇn thø hai, ®Ó t¹o thµnh cÊu tróc siªu xo¾n. 6. C¸c plasmit: 6. C¸c plasmit §Þnh nghÜa TÝnh chÊt • Tån t¹i, sao chÐp ®éc lËp víi NST • Cã thÓ ®­îc nhËp vµo NST • Th­êng ®­îc truyÒn cho tÕ bµo con • Th­êng ®­îc truyÒn cho tÕ bµo kh¸c, nhê tiÕp hîp (h15.17, 15.18 ) Vai trß ®èi víi tÕ bµo • Kh«ng cÇn thiÕt nh­ng • T¹o 1 ­u thÕ chän läc nµo ®ã: * TÝnh kh¸ng thuèc * Kh¶ n¨ng trao ®æi chÊt míi * TÝnh g©y bÖnh * C¸c ®Æc tÝnh kh¸c PowerPoint Presentation: H×nh 15.17. Hai tÕ bµo E. coli ®ang tiÕp hîp nhê pili giíi tÝnh. PowerPoint Presentation: H×nh 15.18. S¬ ®å sù tiÕp hîp: nh©n tè F ®­îc truyÒn tõ thÓ cho sang thÓ nhËn. Mét sè lo¹i plasmit: Mét sè lo¹i plasmit - Plasmit F(=nh©n tè F): cã vai trß trong tiÕp hîp (h.15.16, 15.17, 15.18) C¸c plasmit ®Ò kh¸ng: m· ho¸ cho tÝnh kh¸ng 1 hay nhiÒu chÊt kh¸ng sinh, kh¸ng c¸c kim lo¹i nÆng g©y ®éc Mét sè lo¹i plasmit (tiÕp):  Mét sè lo¹i plasmit ( tiÕp ) C¸c plasmit g©y bÖnh, g©y ®éc: - C¸c plasmit ph©n huû chÊt l¹ C¸c plasmit “trao ®æi chÊt”: m· ho¸ cho c¸c ®éc tè (vd enterotoxin, BT-toxin,hemolysin) m· ho¸ cho c¸c enzym ph©n huû chÊt l¹(vÝ dô chÊt diÖt cá 2,4D)b¶ng3 m· ho¸ nh÷ng ph¶n øng trao ®æi chÊt (vd cè ®Þnh N, ph¶n nitrat ho¸…) 7. Thµnh tÕ bµo procaryot: 7. Thµnh tÕ bµo procaryot 7.1. §¹i c­¬ng - §Þnh nghÜa:………..PG(=murein,M)(h25-29, h2.25) Thµnh vk gram d­¬ng kh¸c cña gram ©m (h.24) •Gram d­¬ng: tÇng PG dµy ®ång nhÊt, ®¬n gi¶n (h.29,30) •Gram ©m: tÇng PG máng, khoang chu chÊt, mµng ngoµi (h.32, 2.29) Vá=mµng sinh chÊt+khoang chu chÊt+PG+mµng ngoµi 7. Thµnh tÕ bµo procaryot (tiÕp): 7. Thµnh tÕ bµo procaryot ( tiÕp ) Khoang chu chÊt(gram ©m) chøa: PG, vµ • C¸c enzym thuû ph©n • C¸c protein liªn kÕt • C¸c protein vËn chuyÓn ®iÖn tö • C¸c enzym tæng hîp PG • C¸c enzym c¶i biÕn chÊt ®éc h¹i - Vi khuÈn gram d­¬ng: tiÕt c¸c enzym ngo¹i bµo Vi khuÈn cæ: thµnh chøa protein, glycoprotein, hoÆc polysaccarit (!) Mycoplasma: kh«ng cã thµnh tÕ bµo (h.23) PowerPoint Presentation: H×nh 24. Thµnh tÕ bµo gram d­¬ng vµ gram ©m. Vá cña mét tÕ bµo gram d­¬ng, Bacillus licheniformis (bªn tr¸i) vµ vá cña mét tÕ bµo gram ©m, Aquasprilium serpens (bªn ph¶i). Líp peptidoglycan hoÆc murein, M;mµng ngoµi, OM; mµng sinh chÊt, PM; khoang chu chÊt, P; thµnh b»ng peptidoglycan cña vi khuÈn gram d­¬ng, W. PowerPoint Presentation: H×nh 25. Thµnh phÇn ho¸ häc cña mét phÇn peptidoglycan gåm ba lo¹i ®¬n vÞ cÊu tróc kh¸c nhau. 7.3. Thµnh tÕ bµo vi khuÈn gram d­¬ng: 7.3. Thµnh tÕ bµo vi khuÈn gram d­¬ng Chñ yÕu: PG Ngoµi ra: • Axit teichoic (AT) (h30,31) • Líp c¸c protein ë bÒ mÆt cña PG (liªn kÕt kh«ng céng ho¸ trÞ, céng ho¸ trÞ víi c¸c yÕu tè cña thµnh tÕ bµo) Vai trß: • AT cÇn cho duy tr× cÊu tróc thµnh • C¸c protein t¨ng c­êng tÝnh g©y bÖnh - Kh«ng cã khoang chu chÊt hoÆc kho¶ng kh«ng ®iÓn h×nh. (h.29,30) 7.4. Thµnh tÕ bµo vi khuÈn gram ©m (h.32,2.29): 7.4. Thµnh tÕ bµo vi khuÈn gram ©m (h.32,2.29) Gåm: TÇng PG máng, khoang chu chÊt, mµng ngoµi Mµng ngoµi: • gåm líp lipit ®¬n, c¸c protein, lipopolysaccarit(LPS) • G¾n rÊt chÆt víi PG C¸c protein : • Brau’s protein:mét ®Çu liªn kÕt víi PG ®Çu kia (kþ n­íc) vïi vµo mµng • C¸c protein t¹o lç LPS: • Gåm:lipitA, polysaccarit, chuçi bªn O (kh¸ng nguyªn O) (h×nh 32,33,34,2.29) - C¸c vïng dÝnh nhau gi÷a mµng ngoµi vµ mµng sinh chÊt • Qua ®ã c¸c chÊt ®i vµo tÕ bµo PowerPoint Presentation: H×nh 32. Vá cña tÕ bµo vi khuÈn gram ©m. PowerPoint Presentation: H×nh 2.29. S¬ ®å cÊu tróc thµnh tÕ bµo vi khuÈn gram ©m Chøc n¨ng cña LPS: Chøc n¨ng cña LPS Chuçi bªn O thay ®æi  chèng l¹i kh¸ng thÓ (KT) HoÆc chÞu t¸c ®éng cña KT ®Ó b¶o vÖ phÇn trong cña thµnh C¸c chøc n¨ng kh¸c: TÝch ®iÖn ©m cho bÒ mÆt vi khuÈn LipitA gióp æn ®Þnh cÊu tróc cña mµng LipitA: néi ®éc tè Chøc n¨ng cña mµng ngoµi: Chøc n¨ng cña mµng ngoµi Hµng rµo b¶o vÖ chèng l¹i c¸c chÊt ®éc h¹i Tuy vËy, vÉn dÔ thÊm h¬n mµng sinh chÊt (cho c¸c monosaccarit ®i qua c¸c protein t¹o lç) - Ng¨n chÆn sù thÊt tho¸t(vd c¸c gen tõ chu chÊt) 7.5. C¬ chÕ nhuém gram: 7.5. C¬ chÕ nhuém gram Quy tr×nh nhuém: thuèc mµu tÝm; iodin; cån, thuèc mµu ®á KÕt qu¶ nhuém: gram d­¬ng, gram ©m (h×nh TR 2a) C¬ chÕ: cån lµm co th¾t c¸c lç cña tÇng PG dÇy... PowerPoint Presentation: 7.6. Thµnh tÕ bµo: chèng ¸p suÊt thÈm thÊu bÊt lîi - M«i tr­êng nh­îc tr­¬ng, ­u tr­¬ng, ®¼ng tr­¬ng - ThÈm thÊu (osmosis) : - Víi tÕ bµo : H 2 O a) Ngoµi Trong Dung dÞch lo·ng Dung dÞch ®Æc H 2 O  20 atm (!)  TÕ bµo phång, vì, nÕu kh«ng cã thµnh. H 2 O b) Ngoµi Trong  Co nguyªn sinh (plasmolysis). ThÓ nguyªn sinh (protoplast), vµ thÓ h×nh cÇu (spheroplast): ThÓ nguyªn sinh (protoplast), vµ thÓ h×nh cÇu ( spheroplast ) §Þnh nghi·: • … • … - Sù h×nh thµnh (h.35) H×nh 35. Sù t¹o thµnh protoplast. Sù t¹o thµnh protoplast ®­îc c¶m øng b»ng c¸ch cho tÕ bµo tiÕp xóc víi penexilin trong mét m«i tr­êng ®¼ng tr­¬ng. NÕu ®­a protoplast vµo mét m«i tr­êng lo·ng th× nã sÏ bÞ tan ra. 9. C¸c bé phËn bªn ngoµi thµnh tÕ bµo: 9. C¸c bé phËn bªn ngoµi thµnh tÕ bµo 9.1. §¹i c­¬ng Cã ë mét sè vi khuÈn Chøc n¨ng:b¶o vÖ, b¸m, di ®éng,... 9.2. Vá bäc(capsule), líp nhÇy(slime layer), líp S (h.37,38) Vá bäc:cã tæ chøc cao, b¸m chÆt bªn ngoµi thµnh Líp nhÇy:kh«ng cã tæ chøc râ rµng, b¸m láng Tªn gäi chung: Glycocalyx B¶n chÊt chung: Th­êng lµ polysaccarit Ngoµi ra: kh¸c VÝ dô, ë Bacillus anthrasis : vá bäc b»ng axit poly-D-glutamic Vai trß cña glycocalyx: Vai trß cña glycocalyx Kh«ng cÇn cho tÕ bµo ®­îc nu«i trong phßng thÝ nghiÖm T¹o lîi thÕ cho tÕ bµo nu«i trong tù nhiªn •Kh¸ng thùc bµo(vd Streptococcus pneumoniae) •Kh¸ng kh« h¹n •Lo¹i trõ virut, chÊt ®éc kþ n­íc (chÊt tÈy röa...) •Gióp b¸m vµo bÒ mÆt cøng (trong m«i tr­êng n­íc, m« chñ) •Gióp di ®éng kiÓu tr­ît(gliding bacteria) B¹n cã biÕt ? B¹n nghÜ g× ? vi khuÈn chuyÓn ®éng tr­ît nh­ thÕ nµo? Tua (fimbriae) vµ l«ng (pili) (h.40): Tua ( fimbriae ) vµ l«ng ( pili ) (h.40) Tua: • PhÇn phô ng¾n, m¶nh h¬n tiªn mao, kh«ng gióp di ®éng (trõ ngo¹i lÖ) • Khoang 1000 c¸i/tÕ bµo ! • è ng m¶nh ( Φ 3-10nm, dµi tíi vµi μ m) • CÊu t¹o b»ng nh÷ng ®¬n vÞ protein xÕp xo¾n • Chøc n¨ng: B¸m dÝnh Tua typ IV (ë mét hoÆc hai ®Ønh tÕ bµo) gióp di chuyÓn kiÓu xo¸y ®inh vÝt ( Pseodomonas aeruginosa,...) Tua (fimbriae) vµ l«ng (pili) (tiÕp): Tua ( fimbriae ) vµ l«ng ( pili ) ( tiÕp ) Tua typ IV tham gia vµi kiÓu chuyÓn ®éng tr­ît ( Myxobacteria ) L«ng giíi tÝnh • Lín h¬n tua ( Φ 9-10nm) • 1 - 10 c¸i/tÕ bµo • Do nh©n tè giíi tÝnh (nh©n tè F) quy ®Þnh vÒ di truyÒn • Tham gia tiÕp hîp • Chøa c¸c thô thÓ cho mét sè virut 9.4. C¸c tiªn mao vµ kh¶ n¨ng di ®éng cña vi khuÈn (h.40,41,2.37): 9.4. C¸c tiªn mao vµ kh¶ n¨ng di ®éng cña vi khuÈn (h.40,41,2.37) PhÇn phô dµi, m¶nh, nh« ra tõ mµng sinh chÊt (2 0nm x 20 μ m) C¬ quan di ®éng cña mét sè vi khuÈn Ph©n bè, s¾p xÕp: •§¬n mao (®¬n mao ®Ønh, l­ìng mao ®Ønh (h.41a) •Chïm mao (h41b) •Chu mao (h41c) 9.5. Siªu cÊu tróc cña tiªn mao (h.42,43): 9.5. Siªu cÊu tróc cña tiªn mao (h.42,43) Ba phÇn Sîi (filament): nh« ra khái tÕ bµo ThÓ gèc (basal body): vïi vµo mµng sinh chÊt vµ mµng ngoµi Bé phËn nèi (hook): nèi hai phÇn trªn, mÒm dÎo Sîi (h.42,43) è ng rçng, cøng, b»ng protein flagelin Cã thÓ cã bao ( Bdellovibrrio, Vibrio cholerae) PowerPoint Presentation: H×nh 43. Siªu cÊu tróc cña tiªn mao vi khuÈn. C¸c thÓ gèc vµ c¸c bé phËn nèi cña tiªn mao ë vi khuÈn gram ©m (a) vµ gram d­¬ng (b). PowerPoint Presentation: H×nh 46. C¬ chÕ cña dù di chuyÓn b»ng tiªn mao. S¬ ®å nµy tr×nh bµy mét sè hîp phÇn quan träng h¬n cña tiªn mao vµ chØ râ dßng proton ®iÒu khiÓn sù quay tiªn mao. N¨m trong sè c¸c protein cña tiªn mao ®­îc nªu trªn h×nh lµ: MotA, MotB, Fli G, Fli M vµ Fli N. PowerPoint Presentation: 11. Néi bµo tö (endospore) cña vi khuÈn §Þnh nghÜa C¸c chi vi khuÈn cã néi bµo tö ( ≈ bµo tö) ý nghÜa cña c¸c nghiªn cøu vÒ bµo tö VÞ trÝ cña bµo tö trong tÕ bµo (h.50) CÊu tróc bµo tö (tõ ngoµi vµo) (h.51) • Vá ngoµi (exosporium) • ¸ o (coat): *Vµi líp protein * §Ò kh¸ng ho¸ chÊt *Chøa enzym cho sù n¶y mÇm • Vá (cortex): PG cã Ýt liªn kÕt ngang so víi cña tÕ bµo sinh d­ìng • Thµnh (spore cell wall) • ThÓ nguyªn sinh chÊt (protoplast) = lâi (core) Chøa c¸c cÊu tróc tÕ bµo (vd ribosom), nh­ng Kh«ng trao ®æi chÊt PowerPoint Presentation: H×nh 50. C¸c vÝ dô vÒ vÞ trÝ vµ kÝch th­íc cña bµo tö a) Bµo tö ë gi÷a tÕ bµo. b) Bµo tö ë lÖch vÒ mét ®Ønh tÕ bµo. c) Bµo tö ë ®Ønh. D) Bµo tö ë ®Ønh vµ lµm tÕ bµo chøa nã ph×nh to ra. H×nh 51. CÊu tróc néi bµo tö Bµo tö cña bacillus anthracis (x151000). Chóng ta nh×n thÊy c¸c cÊu tróc sau ®©y: vá ngoµi cña bµo tö, EX, ¸o bµo tö, SC; vá, CX; thµnh lâi, CW; vµ protoplast hay cßn gäi lµ lâi (core) chøa nucleotit cña nã, N; vµ c¸c ribosom, CR. PowerPoint Presentation: TÝnh bÒn nhiÖt cña bµo tö Do axit dipicolinic (?)(15% w bµo tö) ! (h.52) - Cã nh÷ng thÓ ®ét biÕn bÒn nhiÖt kh«ng chøa axit nµy! Canxi gãp phÇn ®Ò kh¸ng søc nãng Èm, t¸c nh©n oxy ho¸,...  Canxi-dipicolinat lµm bÒn axit nucleic (?) : c¸c protein nhá, liªn kÕt víi ADN ®Ó lµmbÒn nã Sù mÊt n­íc: quan träng víi tÝnh bÒn nhiÖt ¸ o: Chèng enzym vµ ho¸ chÊt C¸c enzym söa ch÷a ADN Míi : PowerPoint Presentation: Sù t¹o thµnh bµo tö (Sporogenesis, sporulation) (h.53) Giai ®o¹n I: T¹o mét sîi d¹ng trôc (chÊt nh©n) II: Mµng tÕ bµo gÊp khóc vµo trong (bao lÊy ADN, t¹o v¸ch ngang) III: • Mµng tiÕp tôc sinh tr­ëng • T¹o mµng n÷a bao lÊy bµo tö non IV: • H×nh thµnh vá • TÝch luü canxi, axit dipicolinic V: H×nh thµnh ¸o xung quanh vá VI: ChÝn (thµnh thôc) VII: Gi¶i phãng bµo tö (ph©n huû thÓ mang bµo tö) - Thêi gian: 10 giê (Ba cillus megaterium ) PowerPoint Presentation: Bµo tö TÕ bµo sinh d­ìng (h.54) -X¶y ra khi ®iÒu kiÖn thuËn lîi(dinh d­ìng, t o ,..) Ba giai ®o¹n: Ho¹t ho¸: • NÕu kh«ng, sù n¶y mÇm kh«ng hoµn h¶o • vd: b»ng xö lý nhiÖt N¶y mÇm: • Tr­¬ng, phång • Vì / tiªu biÕn cña ¸o • MÊt tÝnh kh¸ng nhiÖt, kh¸ng... • MÊt tÝnh chiÕt quang • Gi¶i phãng c¸c hîp phÇn cña bµo tö • T¨ng ho¹t tÝnh trao ®æi chÊt NhiÒu chÊt dinh d­ìng g©y n¶y mÇm, sau ho¹t ho¸ - Sinh tr­ëng m¹nh: protoplast tù hoµn thiÖn, chui khái ¸o

Add a comment

Related presentations

Related pages

Chuyên đề | Dạy học blog | SINH HỌC

Posts about Chuyên đề written by Hải Quảng. ... Học sinh giỏi, Sinh học chuyên sâu, Tốt Nghiệp THPT, ... Ở sinh vật có nhân, ...
Read more

Chuyên đề - Môn Sinh học

Chuyên đề. Học sinh quan các năm học. Kỹ năng sống. Phân phối chương trình. Thắc mắc. Tin GD. Tin học. Tin khoa học.
Read more

Chuyên đề :Công nghệ sinh học-vi sinh

Chuyên đề : CÔNG NGHỆ SINH HỌC ... trong nội dung lí thuyết và thực hành phần Vi sinh vật học của sách giáo khoa Sinh ...
Read more

Chuyên đề vi sinh vật I ~ Nguyễn Kiến Huyên

Sinh học 10 Sinh học 11 Sinh học 12 Luyện thi ... Trắc nghiệm ktra chuyên đề Chuyên đề ...
Read more

Chuyên đề - sinhhocquan10

Chuyên đề. Mục chuyên đề sẽ được viết lại theo từng chủ đề, mang tính đào sâu về một lĩnh ... Sinh học phân tử ...
Read more

Sinh học chuyên sâu | Dạy học blog | SINH HỌC

Posts about Sinh học chuyên sâu written ... những vấn đề được các bạn học sinh hỏi khá ... cơ sở vật chất và cơ ...
Read more

Học Vật lí thế nào là đúng cách? | Chuyên ...

... là những vấn đề mà học sinh khi học và ôn luyện môn Vật lí hay gặp phải. ... Vật Lý. Chuyên đề Lý 10; Chuyên đề ...
Read more

Chuyên đề ôn thi | Tổng hợp tài liệu hay ôn ...

Chuyên đề ôn thi ĐH,CĐ; Vật L ... một trong những địa chỉ sau Xem ... năm 2014 môn Sinh học; Đáp án đề thi Tốt nghiệp ...
Read more

CÂU HỎI ÔN TẬP CHUYÊN ĐỀ VI SINH VẬT HỌC-hs

... người ta thường gặp các vi sinh vật sau: ... CÂU HỎI ÔN TẬP CHUYÊN ĐỀ VI SINH VẬT HỌC-hs. by Hồng Ngọc Nguyễn. 1.4K views.
Read more