Chuong5 nmmmt

67 %
33 %
Information about Chuong5 nmmmt

Published on March 28, 2014

Author: laonap

Source: slideshare.net

NHNH P MÔN MP MÔN M NG MNG MÁÁY TY TÍÍNHNH Chương 5 L P TRANSPORT (L P GIAO V N)

2 NN i dung chươngi dung chương 55 I. Các v n ñ thi t k l p transport II. L p transport trên m ng TCP/IP III. Gi i thi u giao di n l p trình m ng socket

3 I. CCáác vc v n ñn ñ thithi t kt k ll p transportp transport 1. Nhi m v l p transport 2. D ch v l p transport

4 1. Nhi m v l p transport Cung c p d ch v g i nh n d li u tin c y gi a các chương trình trên hai máy b t kỳ Th c hi n: • Chia và ghép d li u t l p application • Ki m soát l i, ki m soát lưu lư ng L p transport có vai trò quan tr ng trên ki n trúc m ng nhi u l p

5 2. D ch v l p transport a. D ch v l p transport b. Các thao tác cơ s

6 a. D ch v l p transport Quan h gi a các l p

7 Các thu t ng Transport entity: th c th l p transport TPDU (Transport Protocol Data Unit): ñơn v d li u giao th c l p transport Transport address: ñ a ch l p transport • Transport Service Access Point • Port (m ng TCP/IP) Network address: ñ a ch l p network • ð a ch IP (m ng TCP/IP)

8 Các d ng d ch v Có k t n i (connection-oriented service) Không k t n i (connectionless service)

9 ðơn v d li u giao th c l p transport TPDU trong packet và frame

10 b. Các thao tác cơ s (Transport service primitives) Các thao tác cơ s c a d ch v ñơn gi n Ví d : Mô hình client-server d ng có k t n i

11 Các thao tác cơ s c a d ch v ñơn gi n Yêu c u h y k t n i DISCONNECTION REQUEST DISCONNECT Ch nh n d li uKhông cóRECEIVE G i d li uDATASEND Thi t l p k t n iCONNECTION REQUEST CONNECT Ch process khác k t n i Không cóLISTEN Ý nghĩaD li u g iPrimitive

12 Mô hình Client-Server d ng có k t n i II

13 II. LL p transport trên mp transport trên m ng TCP/IPng TCP/IP 1. Giao th c TCP (Transmission Control Protocol) 2. Giao th c UDP (User Datagram Protocol)

14 1. Giao th c TCP a. Gi i thi u TCP b. Mô hình d ch v TCP c. Giao th c TCP d. TCP segment header e. Thi t l p k t n i TCP

15 a. Gi i thi u TCP Cung c p d ch v g i nh n chu i byte tin c y gi a hai chương trình trên m ng có th không tin c y Th c th TCP: • Thư vi n • User process • Kernel Chia d li u t process ng d ng, g i trên các gói IP

16 b. Mô hình d ch v TCP D ch v TCP th c hi n trên k t n i TCP (TCP connection) K t n i TCP bao g m hai ñ u cu i (end- point), ñư c g i là socket Socket number (socket address): • ð a ch IP – 32 bit • Port – 16 bit

17 Port Khái ni m tr u tư ng nhi u ng d ng TCP trên m t máy Well-known ports: dùng cho các d ch v chu n, ví d : Port 21: FTP - File Tranfer Protocol 25: SMTP - Email 80: HTTP - Web

18 K t n i TCP Full-duplex Point-to-point Byte stream

19 c. Giao th c TCP ðơn v d li u: TCP segment • TCP header ≥ 20 bytes • TCP data ≥ 0 bytes Kích thư c TCP segment b gi i h n b i: • IP payload (65515 bytes) • MTU (Maximum Transfer Unit) Ví d : MTU m ng Ethernet ~ 1500 bytes

20 Giao th c TCP (tt) M i byte truy n trên k t n i TCP có s th t trình t (sequence number) 32 bit Giao th c cơ b n: sliding window • Sender g i segment, kh i ñ ng timer • Receiver g i segment có kèm ACK number là s th t byte ch nh n ti p theo • Sender s g i l i n u không có ACK khi h t th i gian

21 d. TCP segment header

22 e. Thi t l p k t n i TCP Thi t l p k t n i gi a Host 1 (Client) và Host 2 (Server) (Three-way handshake) Host 1 Host 2: seq=x, ack=0, SYN=1, ACK=0 Host 2 Host 1: seq=y, ack=x+1, SYN=1, ACK=1 Host 1 Host 2: seq=x+1, ack=y+1, SYN=0, ACK=1

23 Sơ ñ thi t l p k t n i TCP

24 H y b k t n i TCP G i TCP segment v i FIN=1 C n m t FIN segment và m t ACK segment cho m t bên truy n thông

25 2. Giao th c UDP Giao th c d ng không k t n i Không có ki m soát l i n u c n thì th c hi n trên l p application ðơn v d li u: UDP datagram/segment • UDP header: 8 bytes • UDP data S d ng khái ni m port tương t TCP

26 UDP header Source port: ñ a ch port chương trình g i Destination port: ñ a ch port chương trình nh n UDP length: kích thư c header+data UDP checksum: phát hi n l i cho header+data

27 Khái ni m RPC (Remote Procedure Call) Mô hình ho t ñ ng thông d ng: • M t chương trình g i thông ñi p yêu c u (request) ñ n chương trình trên máy khác • Ch thông ñi p tr l i (reply) Tr u tư ng hoá mô hình request-reply thành d ng g i th t c t xa (RPC) • Client: nơi g i th t c • Server: nơi th c thi th t c

28 Mô hình RPC

29 III. GiGi i thii thi u giao diu giao di n ln l p trp trìình mnh m ngng socketsocket 1. Khái ni m Socket API 2. Gi i thi u Windows Sockets (WinSock)

30 1. Khái ni m Socket API API (Application Programming Interface) Giao di n l p trình ng d ng: t p h p các hàm cung c p cho chương trình ng d ng Socket APIs tr u tư ng hoá vi c truy n thông d ng client/server trên b giao th c TCP/IP v i mô hình socket Socket API có th s d ng cho các b giao th c khác như IPX/SPX, DECNet, …)

31 Hai d ng Socket APIs Berkeley Sockets (BSD Sockets) cung c p các thao tác cơ s (primitives) dùng trên UNIX Windows Sockets (WinSock) Có các m r ng h tr cơ ch message- driven c a Windows

32 Ví d Các thao tác cơ s trên TCP c a BSD sockets

33 2. Gi i thi u WinSock WinSock: giao di n l p trình m ng dùng trên h ñi u hành Windows trên mô hình socket Chương trình s d ng WinSock API, liên k t v i thư vi n WinSock

34 Ki n trúc TCP/IP trên Microsoft Windows

35 D ch v WinSock Các thao tác cơ s • Liên k t chương trình ng d ng v i socket • Kh i t o, ch p nh n k t n i • G i nh n d li u • ðóng k t n i Các hàm b t ñ ng b Các hàm chuy n ñ i d li u

36 Các d ng socket Stream socket • Trao ñ i d li u tin c y 2 chi u dùng TCP Datagram socket • Trao ñ i d li u 2 chi u dùng UDP Socket ñư c ñ nh nghĩa theo: Giao th c s d ng ð a ch

Add a comment