Chuong2 nmmmt

25 %
75 %
Information about Chuong2 nmmmt

Published on March 28, 2014

Author: laonap

Source: slideshare.net

NHNH P MÔN MP MÔN M NG MNG MÁÁY TY TÍÍNHNH Chương 2 L P DATA LINK (L P LIÊN K T D LI U)

2 NN i dung chươngi dung chương 22 I. Các v n ñ thi t k l p data link II. Các giao th c g i nh n frame cơ b n III. Các k thu t k t n i m ng mi n r ng IV. Ví d giao th c l p data link Giao th c PPP

3 I. CI. Cáác vc v n ñn ñ thithi t kt k ll p data linkp data link I.1 Nhi m v l p data link I.2 Các d ch v cung c p cho l p network I.3 Các phương pháp t o frame I.4 Các k thu t ki m soát l i I.5 Ki m soát lưu lư ng

4 I.1 Nhi m v l p data link Cung c p d ch v g i nh n d li u (frame) tin c y gi a hai máy láng gi ng hai máy láng gi ng: hai máy có k t n i v t lý Ki m soát l i và ki m soát lưu lư ng

5 I.2 Các d ch v cung c p cho l p network G i nh n không ki m soát Unacknowledged connectionless service G i nh n có xác nh n c a máy nh n Acknowledged connectionless service G i nh n có k t n i Acknowledged connection-oriented service

6 G i nh n không ki m soát Máy g i t o frame và g i cho máy nh n

7 G i nh n có xác nh n c a máy nh n Máy g i t o frame (data frame) và g i cho máy nh n Máy nh n g i tr frame khác (acknowledge frame, ACK) ñ xác nh n ñã nh n ñư c data frame.

8 G i nh n có k t n i Máy g i và máy nh n thi t l p k t n i (connection) trư c khi trao ñ i d li u M i frame ñư c g i trên k t n i có s th t không sai, không m t, không ñ o l n th t . Có ba giai ño n trong g i nh n frame: Thi t l p k t n i kh i ñ ng bi n, … G i nh n frame H y k t n i gi i phóng b nh , …

9 I.3 Các phương pháp t o frame Có hai k thu t cơ b n: ð m ký t trong frame Dùng các ký t ñ c bi t ñánh d u frame Th c t : dùng k t h p hai k thu t

10 T o frame b ng cách ñ m ký t a. Không có l i b. Có l i t i counter frame 2

11 T o frame dùng ký t ñánh d u (FLAG) a. Frame ñư c ñánh d u b ng flag b. Ví d k thu t chèn ký t (character stuffing)

12 I.4 Các k thu t ki m soát l i Dùng checksum Có xác nh n c a máy nh n (ACK) ð nh th i (timer) S th t trình t (sequence number) Ki m soát l i b o ñ m vi c g i nh n frame: không sai không m t không ñ o l n th t .

13 Checksum Máy g i t o frame và tính checksum Máy g i s g i frame có checksum Nh vùng checksum máy nh n xác ñ nh frame không có l i V i checksum không sai

14 ACK Khi nh n m t frame không có l i thì máy nh n s g i m t frame ñi u khi n (ACK) cho máy g i ñ xác nh n N u không có ACK thì máy g i s g i l i frame V i ACK không m t

15 Timer Sau khi g i frame, máy g i kh i ñ ng m t b ñ nh th i (timer) N u h t th i gian (timeout) mà không có ACK t máy nh n thì máy g i s g i l i frame

16 Sequence number ACK t máy nh n có th không ñ n máy g i, và máy g i s g i l i frame Máy nh n có th nh n cùng m t frame nhi u l n ð tránh nh n trùng frame, m i frame có m t s th t S th t frame thu c v m t kho ng giá tr xác ñ nh s th t trình t Ví d : dùng s th t 3 bit có s th t t 0 ñ n 7

17 I.5 Ki m soát lưu lư ng M c ñích: máy g i không nhanh hơn máy nh n Hai k thu t cơ b n: Máy g i ch ACK t máy nh n Máy g i ho t ñ ng theo t c ñ gi i h n

18 II. CII. Cáác giao thc giao th c gc g i nhi nh n frame cơ bn frame cơ b nn Giao th c ñơn gi n trên ñư ng truy n 1 chi u lý tư ng Giao th c stop-and-wait Giao th c trên ñư ng truy n 1 chi u th c t Các giao th c d ng sliding window

19 Giao th c ñơn gi n trên ñư ng truy n 1 chi u lý tư ng ðư ng truy n lý tư ng: Không có l i không c n ki m soát l i Máy nh n t c ñ vô h n không c n ki m soát lưu lư ng ðư ng truy n 1 chi u: d li u 1 chi u t máy g i ñ n máy nh n simplex Máy g i t o frame và g i cho máy nh n

20 Giao th c stop-and-wait ðư ng truy n: không có l i và máy nh n t c ñ h u h n Máy g i t o frame g i ñ n máy nh n Máy g i ch ACK t máy nh n Máy g i g i frame ti p theo ðư ng truy n 1 chi u d li u nhưng có chi u truy n ACK 2 chi u không ñ ng th i: half-duplex

21 Giao th c ñơn gi n trên ñư ng truy n 1 chi u th c t ðư ng truy n th c t : Có th có l i Máy nh n t c ñ h u h n Máy g i t o frame, tính checksum, ghi s th t frame, kh i ñ ng timer, g i ñ n máy nh n N u có ACK thì g i frame ti p theo N u không có ACK thì g i l i frame

22 Các giao th c d ng sliding window M c tiêu: S d ng ñư ng truy n v i 2 chi u d li u full-duplex G i nh n theo nhóm frame Khái ni m cơ b n: Piggybacking: ch g i kèm ACK v i frame d li u ti p theo Sliding Window

23 Sliding window – c a s trư t M t máy s g i m t nhóm frame trư c khi ch ACK. Danh sách s th t các frame ñã g i chưa có ACK thu c sending window Tương t , danh sách s th t các frame ch nh n thu c v receiving window Ví d : sequence number 3 bit G i các frame 1 ñ n 4 0 1 2 3 4 5 6 7 Nh n ACK frame 1 0 1 2 3 4 5 6 7 G i ti p frame 5 0 1 2 3 4 5 6 7

24 Sliding window (tt) K thu t sliding window còn ñư c dùng trên giao th c TCP (chương 5) Máy g i truy n m i chu i d li u không c n ch ACK c a t ng d li u Máy nh n có th nh n d li u chưa ñúng th t và s p x p l i trong khi ch d li u khác N u không có ACK sau 1 kho ng th i gian thì d li u s ñư c g i l i

25 Các giao th c d ng sliding window cơ b n Có hai d ng cơ b n v i cách x lý frame có l i (m t, checksum error) khác nhau Go back n Máy g i s g i l i t t c các frame t frame có l i Selective Repeat Máy g i ch g i l i frame có l i Máy nh n ph i lưu l i các frame t t sau frame có l i

26 III. CIII. Cáác kc k thuthu t kt k t nt n i mi m ng ming mi n rn r ngng Dùng ñư ng dây ñi n tho i K t n i tr c ti p dùng cable ISDN (Integrated Services Digital Network) K t n i không dây K t n i qua v tinh

27 K t n i dùng ñư ng dây ñi n tho i D ng quay s (Dial-up) DSL (Digital Subcriber Line)

28 D ng quay s Thi t b : Ngư i s d ng: modem Nhà cung c p d ch v : modem Giao th c thông d ng: PPP (Point-to-Point Protocol) Ph n m m: tích h p trên các h ñi u hành

29 Modem Modem th c hi n ñi u ch (MOdulation) khi g i và gi i ñi u ch (DEModulation) khi nh n

30 Modem (tt) Các d ng modem: Internal – m ch ñi u khi n g n trong máy K t n i v i I/O bus, ví d PCI Tích h p trên mainboard External – Thi t b ñ t ngoài k t n i qua c ng COM hay USB M t s tiêu chu n modem theo ITU: V34 – t c ñ 28.800 bps (bits per second) V90 – t c ñ 56.600 bps

31 Digital Subcriber Line - DSL Dùng chung k t n i m ng trên ñư ng dây ñi n tho i Không có quay s k t n i thư ng tr c T c ñ cao hơn so v i dùng modem

32 DSL (tt) Có các d ng: ADSL-Asymmetric DSL: thông d ng T c ñ download: 384Kbps 8Mbps T c ñ upload: 64Kbps 1 Mbps Có gi i h n v kho ng cách ~ 5.500 mét SDSL-Symmetric DSL T c ñ download và upload ñ n 3Mbps VDSL-Very High Data Rate DSL T c ñ download và upload ñ n 52Mbps

33 ADSL Thi t b Ngư i s d ng: ADSL modem/ ADSL router Nhà cung c p d ch v : Access Multiplexer Ph n m m: Ngư i s d ng dùng ph n m m do nhà s n xu t thi t b cung c p Nhà cung c p d ch v thư ng dùng k thu t ATM (Asynchronous Transfer Mode) ADSL là tiêu chu n c a l p v t lý

34 ADSL (tt) C u hình cơ b n dùng ADSL

35 IV.Giao thIV.Giao th c PPP (Pointc PPP (Point--toto--Point Protocol)Point Protocol) Giao th c PPP dùng trong k t n i gi a máy tính cá nhân (PC) v i nhà cung c p d ch v Internet (ISP) qua ñư ng ñi n tho i quay s .

36 Các ñ c ñi m c a giao th c PPP T o frame theo giao th c HDLC (High-level Data Link Control), dùng k thu t chèn ký t , có ki m soát l i Dùng giao th c LCP (Link Control Protocol) ñ ki m soát k t n i, tho thu n tham s … Dùng giao th c NCP (Network Control Protocol) ñ thi t l p tham s cho l p Network, dùng ñư c v i nhi u lo i m ng như TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, Apple Talk

37 Các bư c máy PC k t n i Internet Máy PC thi t l p k t n i v t lý v i ISP b ng cách quay s qua modem Máy PC g i m t chu i LCP packet trên các PPP frame ñ tho thu n tham s Máy PC g i m t chu i NCP packet trên các PPP frame ñ thi t l p c u hình ho t ñ ng l p network máy PC ñư c c p m t ñ a ch IP ñ ng và tr thành Internet host, có th g i nh n d li u theo các IP packet.

38 Các bư c máy PC k t n i Internet (tt) Khi k t thúc phiên làm vi c: Dùng các NCP packet ñ h y k t n i l p network và tr l i ñ a ch IP Dùng các LCP packet h y k t n i l p data link H y k t n i v t lý b ng l nh ng t modem ra kh i ñư ng dây ñi n tho i

39 Các bư c máy PC k t n i Internet(tt) Các giai ño n ho t ñ ng theo giao th c PPP

40 Ví d PPP frame D ng frame ñi u khi n không có s th t Flag: ñánh d u ñ u và cu i frame Address và Control: h ng s ñ i v i control frame Protocol: xác ñ nh lo i d li u trong vùng payload Payload: d li u, kích thư c do tho thu n, m c ñ nh là 1500 bytes Checksum: dùng ki m soát l i

41 PPP Frame (tt)

Add a comment

Related pages

Omega-News: 02 Dezember 2005

Die Sorgen um ihre Gesundheit nehmen ... The goal of this new Research Questionnaire is to garner for 2005 and ... http://www.lewrockwell.com/orig6/chuong2 ...
Read more