Chuong1 nmmmt

50 %
50 %
Information about Chuong1 nmmmt

Published on March 28, 2014

Author: laonap

Source: slideshare.net

NHNH P MÔN MP MÔN M NG MNG MÁÁY TY TÍÍNHNH Chương 1 GI I THI U M NG MÁY TÍNH

2 NN i dung chươngi dung chương 11 I. ð nh nghĩa m ng máy tính II. Các mô hình m ng máy tính III. Ki n trúc m ng máy tính IV. Môi trư ng truy n v t lý m ng c c b

3 I.I. ðð nh nghnh nghĩĩa ma m ng mng mááy ty tíínhnh M ng máy tính: bao g m các máy tính ñ c l p, ñư c k t n i v i nhau trên m ng nh m chia s tài nguyên và trao ñ i d li u Host: máy tính trên m ng

4 Ví d 1: mô hình client-server M ng máy tính v i 2 Client và 1 Server

5 Mô hình ng d ng m ng Client-Server

6 Ví d 2: mô hình peer-to-peer M ng ngang hàng (peer-to-peer network)

7 Các ng d ng c a m ng máy tính ng d ng trong cơ quan, doanh nghi p ng d ng trong gia ñình, cá nhân ng d ng trên thi t b di ñ ng

8 Ví d : e-commerce – thương m i ñi n t Chia s filePeer-to-peerP2P ð u giá trên m ngConsumer-to-consumerC2C Chính ph phát hành bi u m uGovernment-to-consumerG2C Nhà s n xu t ñ t hàngBusiness-to-businessB2B ð t mua hàng trên m ngBusiness-to-consumerB2C Ví dD ng ñ y ñ M t s d ng thương m i ñi n t

9 II. CII. Cáác mô hc mô hìình mnh m ng mng mááy ty tíínhnh II.1 Các k thu t truy n d li u II.2 Phân lo i m ng máy tính II.3 Ph n c ng m ng máy tính II.4 Ph n m m m ng máy tính

10 II.1 Các k thu t truy n d li u Hai d ng truy n d li u cơ b n: Broadcast (qu ng bá) Point-to-point (gi a hai ñi m)

11 Truy n d li u d ng broadcast Dùng 1 kênh truy n chung cho t t c các máy trên m ng D li u (packet) g i t 1 máy s ñ n t t c các máy khác Có ñ a ch máy nh n cùng v i d li u Multicast: 1 máy g i d li u và m t nhóm máy nh n

12 Truy n d li u d ng point-to-point T n t i m t kênh truy n riêng gi a hai máy Kênh truy n này có th qua các máy trung gian khác trên m ng Còn ñư c g i là d ng unicast

13 II.2 Phân lo i m ng máy tính Phân lo i m ng máy tính theo kho ng cách Internet10.000km Wide Area Network (WAN)100km-1.000km Metropolitan Area Network (MAN)10km-100km Local Area Network (LAN)10m – 1km Lo i m ngKho ng cách

14 Các d ng m ng c c b (LAN) M ng ngang hàng (workgroup) • Các máy tương ñương n i m ng ñ chia s tài nguyên M ng client/server • Có m t ho c nhi u máy dùng làm server ñ qu n lý user, cài ñ t các ng d ng, lưu tr d li u … • Các máy khác k t n i ñ n server ñ truy xu t có ki m soát các tài nguyên

15 II.3 Ph n c ng m ng máy tính Local Area Network M ng c c b Wide Area Network M ng mi n r ng/M ng di n r ng Wireless Network M ng c c b không dây (ví d Wi-Fi) M ng mi n r ng không dây (ví d WiMax)

16 M ng c c b - LAN Hai d ng m ng c c b a. Bus b. Ring

17 Các thành ph n k t n i LAN Card m ng – Network Interface Card (NIC) Dây m ng – Cable Các thi t b k t n i: Hub, Switch, …

18 M ng mi n r ng - WAN WAN g m các LANs và ph n k t n i (subnet)

19 Subnet Ph n k t n i m ng mi n r ng g m 2 ph n: Các ñư ng truy n (transmission lines) dây ñ ng, cáp quang, sóng ñi n t , … Các ph n t chuy n m ch (switching elements), thư ng ñư c g i là router • K t n i v i nhi u ñư ng truy n • Nh n d li u và ch n ñư ng truy n ñ chuy n sang m ng khác

20 M ng không dây –Wireless LAN Hai d ng k t n i m ng không dây a. Có dùng base station, còn g i là access point b. Các máy g i nh n tr c ti p, ad hoc networking

21 M ng Internet T ng quan m ng Internet

22 Các thành ph n chính trên m ng Internet Tr c chính – Backbone Các nhà cung c p d ch v - ISPs (Internet Service Provider) • POP (Point of Presence):nơi nh n tín hi u t m ng ñi n tho i và ñưa vào m ng c a ISP NAP (Network Access Point) Các server Client t máy l , các LANs

23 II.4 Ph n m m m ng máy tính H ñi u hành m ng Ph n m m phía server Ph n m m phía client

24 III. KiIII. Ki n trn trúúc mc m ng mng mááy ty tíínhnh III.1 T ch c th b c c a các giao th c III.2 Các tiêu chu n m ng ISO OSI TCP/IP

25 III.1 T ch c th b c c a các giao th c T ch c lu n lý m ng máy tính: g m các l p (layers/levels) • S l p, ch c năng m i l p ph thu c lo i m ng. Giao th c (protocol): t p h p các lu t và th t c th c hi n vi c truy n thông gi a hai bên truy n thông. Giao di n (Interface): ñ nh nghĩa các thao tác cơ s c a l p dư i cung c p cho l p trên

26 Ví d : t ch c m ng có 5 l p

27 M c ñích c a t ch c m ng theo l p Gi m s ph c t p khi thi t k Mô t chi ti t quá trình truy n d li u t m t máy ñ n m t máy khác

28 Ví d : truy n d li u M gi a 2 máy H: Header, T: Trailer

29 Ki n trúc m ng máy tính Ki n trúc m ng máy tính: T p h p các l p và giao th c. B giao th c (protocol stack / protocol suite): Danh sách các giao th c ñư c s d ng cho t ng l p trên m t h th ng xác ñ nh.

30 III.2 Các tiêu chu n m ng Hai mô hình ki n trúc m ng quan tr ng: OSI (Open Systems Interconnection) TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol) Các b giao th c khác: • IPX/SPX (Internetwork Packet Exchange/ Sequenced Packet Exchange) • NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface) • AppleTalk

31 OSI a. Mô hình OSI b. Truy n thông gi a 2 máy

32 Sơ lư c ch c năng các l p mô hình OSI L p v t lý - Physical • Truy n chu i bít trên kênh truy n • Quy ñ nh v môi trư ng truy n v t lý, tín hi u ñi n, cơ khí. L p liên k t d li u – Data Link • Truy n d li u có c u trúc (frame) tin c y gi a hai máy trên môi trư ng v t lý. • Quy ñ nh v ñ a ch thi t b , ki m soát l i

33 Sơ lư c ch c năng các l p mô hình OSI (tt) L p m ng – Network • Xác ñ nh con ñư ng (route) t máy g i ñ n máy nh n, qu n lý các v n ñ lưu thông trên m ng • Quy ñ nh v ñ a ch m ng L p giao v n - Transport • Chia d li u thành các ñơn v nh hơn n u c n và ghép l i t i nơi nh n. • Th c hi n ki m soát l i

34 Sơ lư c ch c năng các l p mô hình OSI (tt) L p phiên – Session • Thi t l p, qu n lý, k t thúc các phiên làm vi c gi a các ng d ng L p trình di n – Presentation • Quy ñ nh v khuôn d ng, cú pháp, ng nghĩa c a d li u khi truy n thông data representation L p ng d ng – Application • Bao g m các giao th c c a các d ch v m ng

35 OSI và TCP/IP

36 TCP/IP Có 4 l p, so v i mô hình OSI: L p ng d ng (application) bao g m l p presentation và l p session c a mô hình OSI L p giao v n gi i quy t v n ñ ch t lư ng d ch v (quality of service) như ñ tin c y, ki m soát l i, ki m soát lưu lư ng L p internet chia d li u t l p transport thành các gói (packet) L p host-to-network th c hi n t o k t n i v t lý, bao g m các l p Physical và Data Link c a mô hình OSI

37 M t ph n c a b giao th c TCP/IP

38 IV. MIV. Môi trưôi trư ng truyng truy n vn v t lý mt lý m ng cng c c bc b IV.1 Card m ng IV.2 Dây m ng IV.3 M t s thi t b k t n i

39 IV.1 Card m ng II

40 Các thành ph n trên card m ng II

41 Card m ng không dây II

42 IV.2 Dây m ng Cáp ñ ng tr c – Coaxial cable Các ñôi dây xo n – Twisted pairs • UTP – Unshielded Twisted - Pair • STP – Shielded Twisted - Pair Cáp quang – Fiber optic

43 Cáp ñ ng tr c II

44 UTP – Unshielded Twisted-Pair II

45 D ng n i th ng – Straight-Through

46 D ng n i chéo – Crossover

47 Cáp quang

48 Nguyên t c ph n x toàn ph n trong cáp quang

49 ð u n i cáp quang II

50 IV.3 Các thi t b k t n i Ph thu c lo i m ng, sơ ñ k t n i Ví d : • Hub: ñi m n i dây trên m ng c c b d ng Ethernet • Access Point trên m ng không dây

51 Hub

52 K t n i m ng dùng dây UTP II

53 Access point

54 K t n i m ng không dây

Add a comment