CHUONG 12 DAO DONG BAI GIANG CHO SINH VIEN NGUYEN XUAN THAU BMVL HA NO

36 %
64 %
Information about CHUONG 12 DAO DONG BAI GIANG CHO SINH VIEN NGUYEN XUAN THAU BMVL HA NO
Education

Published on November 21, 2017

Author: daykemquynhon

Source: authorstream.com

slide 1: 2017 1 Xuân -BMVL slide 2: I – Dao hòa II– Dao hòa III- cÆc dao hòa 2 slide 3: 3 1. Dao hòa Con lò xo trình vi phân dao hòa. slide 4: 4 1. Dao hòa Con lò xo Dao hòa là dao trong có là hàm cosin gian t. Dao này là dao hòa riêng. Nó tÆc . slide 5: 5 1. Dao hòa slide 6: 6 1. Dao hòa slide 7: 7 1. Dao hòa x va t 2 0 A A 0 A 2 0 A 0 A A Li Gia slide 8: 8 1. Dao hòa dao hòa slide 9: 9 1. Dao hòa Con lý Là M quay xung quanh O ngang. G là tâm cÆch O d. slide 10: 10 1. Dao hòa Con lý slide 11: 11 1. Dao hòa Con lý slide 12: 12 1. Dao hòa Con toÆn con slide 13: 13 2. Dao slide 14: 14 2. Dao slide 15: 15 2. Dao biên theo gian slide 16: 16 2. Dao loga: cho dao có loga nhiên hai liên biên dao cÆch nhau gian chu . slide 17: 17 2. Dao ra dao : trình là hàm theo gian phía trí cân . slide 18: 18 3. Dao slide 19: 19 3. Dao trình dao hoàn slide 20: 20 3. Dao trình dao slide 21: 21 3. Dao sÆt dao . slide 22: 22 3. Dao Khi A max có giÆ và có . Ta nói có . slide 23: 23 1. Dao hòa C C L L 1 K 2 K 1 K 2 K XØt có dung C và dây có L. Coi toàn không . slide 24: 24 1. Dao hòa trình dao hòa hàm hai theo gian: hàm theo gian: slide 25: 25 1. Dao hòa dòng I trong LC thiên theo hình sin. Dao riêng LC là dao hòa slide 26: 26 1. Dao hòa trình dao tích q trên hai là: slide 27: 27 1. Dao hòa qIu t 0 I 0 I 00 I/ 00 I/ 00 I /C 00 I /C dòng tích slide 28: 28 2. Dao C L R dao luôn có nào . Trong quÆ trình dao do có theo Joule – Lenx. CÆc dao có biên theo gian. dao này là dao . slide 29: 29 2. Dao trình dao trong gian dt dao là –dW này là do có trên R slide 30: 30 2. Dao trình dao trình vi phân dao slide 31: 31 2. Dao trình dao slide 32: 32 2. Dao slide 33: 33 3. Dao C R L duy trì dao ta cung cho cÆch thêm vào xoay . slide 34: 34 3. Dao trình dao slide 35: 35 3. Dao trình dao trình vi phân trong dao trình này có 2 thành : - trình dao không có - trình dao có . slide 36: 36 3. Dao trình dao slide 37: 37 3. Dao ra khi góc xoay kích thích có giÆ góc riêng dao . slide 38: 38 1. hai dao cøng cøng Khi hai dao hòa cøng và cøng góc ta dao hòa có cøng và cøng góc cÆc dao thành . O x 1 2 1 A 2 A A H K M I slide 39: 39 2. hai dao cøng khÆc “phÆch” Biên dao không mà thiên gian slide 40: 40 2. hai dao cøng khÆc “phÆch” Tóm : khi hai dao hòa cøng cøng biên và góc khÆc nhau ít ta dao không hòa có biên theo gian góc hai dao . là phÆch. slide 41: 41 3. hai dao vuông cøng slide 42: 42 3. hai dao vuông cøng slide 43: 43 3. hai dao vuông cøng slide 44: 44 3. hai dao vuông cøng là trình elip xiên. x y O slide 45: 45 3. hai dao vuông cøng x O y I III slide 46: 46 3. hai dao vuông cøng x O y II IV slide 47: 47 3. hai dao vuông cøng x O y x O y slide 48: 48 8.1 8.2 8.3 8.4 8.7 8.8 8.12 8.13 8.14 8.15 8.17 8.18 8.19 8.21 8.23 8.24 8.26 8.27 slide 49: 49

Add a comment

Related presentations