chuheted

50 %
50 %
Information about chuheted

Published on October 18, 2008

Author: jarunun

Source: slideshare.net

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน - โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

สมัครเป็นสมาชิก โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกงานสวน พฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2538

โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกงานสวน พฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2538

รับป้ายพระราชทาน วันที่ 14 สิงหาคม 2540 รับพระราชทานป้ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วันที่ 12 ตุลาคม 2543 รับพระราชทานเกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่นอนุรักษ์สรรพสิ่ง สรรพชีวิตด้วยไวพจน์แห่งจิตสำนึกของเยาวชนในสถานภาพรู้รักษามาตรฐานการ ดำเนินงาน สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ปัจจุบัน ทำการสำรวจพืชพรรณไม้ได้ 665 ชนิด เก็บตัวอย่างโดยวิธีอัดแห้งได้ 374 ตัวอย่าง

วันที่ 14 สิงหาคม 2540 รับพระราชทานป้ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วันที่ 12 ตุลาคม 2543 รับพระราชทานเกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่นอนุรักษ์สรรพสิ่ง สรรพชีวิตด้วยไวพจน์แห่งจิตสำนึกของเยาวชนในสถานภาพรู้รักษามาตรฐานการ ดำเนินงาน สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ปัจจุบัน ทำการสำรวจพืชพรรณไม้ได้ 665 ชนิด เก็บตัวอย่างโดยวิธีอัดแห้งได้ 374 ตัวอย่าง

การดำเนินงาน 5 องค์ประกอบ องค์ประกอบที่ 1 การจัดทำป้ายชื่อ - สำรวจพรรณไม้ ทำป้ายชั่วคราว ทำผังพรรณไม้ ทำป้ายสมบูรณ์ เก็บตัวอย่างพรรณไม้แห้ง เก็บตัวอย่างพรรณไม้ดอง

องค์ประกอบที่ 1 การจัดทำป้ายชื่อ - สำรวจพรรณไม้ ทำป้ายชั่วคราว ทำผังพรรณไม้ ทำป้ายสมบูรณ์ เก็บตัวอย่างพรรณไม้แห้ง เก็บตัวอย่างพรรณไม้ดอง

องค์ประกอบที่ 2 การรวบรวมพรรณไม้เข้ามาปลูกในโรงเรียน - รวบรวมพรรณไม้ท้องถิ่น พรรณไม้พุทธประวัติ พรรณไม้ในวรรณคดี พรรณไม้หายากใกล้สูญพันธุ์ ฯลฯ

องค์ประกอบที่ 2 การรวบรวมพรรณไม้เข้ามาปลูกในโรงเรียน - รวบรวมพรรณไม้ท้องถิ่น พรรณไม้พุทธประวัติ พรรณไม้ในวรรณคดี พรรณไม้หายากใกล้สูญพันธุ์ ฯลฯ

องค์ประกอบที่ 3 การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ - ด้านชีววิทยา นิเวศวิทยา การปลูกเลี้ยงและการขยายพันธุ์ องค์ประกอบที่ 4 การเขียนรายงาน - เขียนรายงานในรูปแบบต่างๆ - ศึกษาต่อเนื่องให้ได้ข้อมูลถูกต้อง ชัดเจน - นำเสนอ เกิดผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่น

องค์ประกอบที่ 3 การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ - ด้านชีววิทยา นิเวศวิทยา การปลูกเลี้ยงและการขยายพันธุ์

องค์ประกอบที่ 4 การเขียนรายงาน - เขียนรายงานในรูปแบบต่างๆ - ศึกษาต่อเนื่องให้ได้ข้อมูลถูกต้อง ชัดเจน - นำเสนอ เกิดผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่น

องค์ประกอบที่ 5 การนำไปใช้ประโยชน์ - ใช้ประโยชน์พืชพรรณไม้ที่มีอยู่อย่างกว้างขวาง ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน บูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

องค์ประกอบที่ 5 การนำไปใช้ประโยชน์ - ใช้ประโยชน์พืชพรรณไม้ที่มีอยู่อย่างกว้างขวาง ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน บูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

โรงเรียนได้เลือกชุมเห็ดเทศเป็นพืชศึกษา เพราะพบเห็นในหมู่บ้าน และพบอยู่ทั่วไป ปลูกง่าย ลักษณะต้นและดอกสวยงาม มีสรรพคุณเป็นยารักษาโรคกลากเกลื้อน เป็นยาระยายท้อง และฆ่าพยาธิตัวตืด โรงเรียนได้ทำการศึกษา 3 สาระ คือ - ธรรมชาติแห่งชีวิต - สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว - ประโยชน์แท้แก่มหาชน

โรงเรียนได้เลือกชุมเห็ดเทศเป็นพืชศึกษา เพราะพบเห็นในหมู่บ้าน และพบอยู่ทั่วไป ปลูกง่าย ลักษณะต้นและดอกสวยงาม มีสรรพคุณเป็นยารักษาโรคกลากเกลื้อน เป็นยาระยายท้อง และฆ่าพยาธิตัวตืด โรงเรียนได้ทำการศึกษา 3 สาระ คือ - ธรรมชาติแห่งชีวิต - สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว - ประโยชน์แท้แก่มหาชน

นักเรียนเพาะปลูกต้นชุมเห็ดเทศ

ต้นชุมเห็ดเทศอายุ 10 วัน

นักเรียนวาดรูปฝักชุมเห็ดเทศ

นักเรียนศึกษาเมล็ดชุมเห็ดเทศ

หนอนผีเสื้อที่กัดกินใบชุมเห็ดเทศ

ไข่ของผีเสื้อที่ใบชุมเห็ดเทศ

สังเกตการเจริญเติบโตของต้นชุมเห็ดเทศ

นักเรียนช่วยกันปลูกรางจืดในสวนสมุนไพร

ดอกชุมเห็ดเทศ

ต้นชุมเห็ดเทศ

ฝักอ่อนชุมเห็ดเทศ

ดอกบัวในสวนพรรณไม้น้ำ

ปุดในสวนสมุนไพร

มังกรคาบแก้วในสวนหย่อม

กระดุมไพลินในสวนหย่อม

โครงสร้างฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการโรงเรียน งานวิชาการ งานบุคคล งานงบประมาณ งานบริหารทั่วไป

Add a comment