Chpt 7 part 1 - chemical nomenclature 042403

33 %
67 %
Information about Chpt 7 part 1 - chemical nomenclature 042403
Science

Published on October 15, 2014

Author: phspsquires

Source: slideshare.net

Description

Chemical Naming

1. CChheemmiiccaall NNoommeennccllaattuurree PPaarrtt II RReevv.. 003322220055

2. CChheemmiissttss nneeeedd aa ssyysstteemmaattiicc wwaayy ooff nnaammiinngg ccoommppoouunnddss

3. 11.. PPrreevveenntt ccoonnffuussiinngg oonnee ccoommppoouunndd ffoorr aannootthheerr  CCoonnssiiddeerr tthheessee ccoommppoouunnddss:: FFeeOO aanndd FFee22OO33 IIrroonn ((IIII)) ooxxiiddee aanndd iirroonn ((IIIIII)) ooxxiiddee CCOO22 aanndd CCOO ccaarrbboonn ddiiooxxiiddee aanndd ccaarrbboonn mmoonnooxxiiddee

4. 22.. FFoorrmmuullaass mmaayy bbee ttoooo ccoommpplleexx ttoo ssaayy.. FFoorr ccaarrbboonn ddiiooxxiiddee …… …… yyoouu ccaann eeaassiillyy ssaayy CCOO22 BBuutt wwoouulldd yyoouu lliikkee ttoo ssaayy CC66HH44OOCCOOCCHH33CCOO22HH wwhheenn yyoouu ccoouulldd ssaayy aassppiirriinn OOrr,, eevveenn aacceettyyllssaalliiccyylliicc aacciidd

5. 33.. FFaammiilliieess ooff ccoommppoouunnddss hhaavvee ssiimmiillaarriittiieess iinn nnaammeess aanndd pprrooppeerrttiieess TThhee ccaallcciiuumm ccaarrbboonnaattee iinn TTuummss iiss aann aannttaacciidd …… …… aannyy ccaarrbboonnaattee ccoommppoouunndd wwiillll rreeaacctt wwiitthh aannyy aacciidd..

6. CChheemmiiccaall nnaammeess ……  PPrreevveenntt ccoonnffuussiinngg oonnee ccoommppoouunndd ffoorr aannootthheerr  KKeeeepp ffrroomm hhaavviinngg ttoo ssaayy ccoommpplleexx ffoorrmmuullaass  GGrroouupp ccoommppoouunnddss iinnttoo ffaammiilliieess

7. TThhee ccoonnvveennttiioonn ffoorr wwrriittiinngg ffoorrmmuullaass ooff ssiimmppllee iinnoorrggaanniicc ccoommppoouunnddss:: TThhee eelleemmeenntt wwiitthh tthhee ppoossiittiivvee ooxxiiddaattiioonn nnuummbbeerr iiss wwrriitttteenn ffiirrsstt..

8. AA bbiinnaarryy ccoommppoouunndd ccoonnttaaiinnss oonnllyy ttwwoo kkiinnddss ooff eelleemmeennttss HH22OO aanndd HHCCll CCOO22 aanndd NN22OO55 NNaaCCll aanndd BBiiFF33

9. NNaammiinngg BBiinnaarryy CCoommppoouunnddss ooff TTwwoo NNoonnmmeettaallss

10. NNaammiinngg aa ccoommppoouunndd wwiitthh oonnllyy ttwwoo nnoonnmmeennttaallss…… 11.. WWrriittee tthhee nnaammee ooff tthhee ffiirrsstt eelleemmeenntt aalloonngg wwiitthh tthhee aapppprroopprriiaattee pprreeffiixx.. 22.. WWrriittee tthhee nnaammee ooff tthhee sseeccoonndd eelleemmeenntt,, mmooddiiffiieedd ttoo eenndd iinn iiddee,, aalloonngg wwiitthh tthhee aapppprroopprriiaattee pprreeffiixx..

11. GGrreeeekk PPrreeffiixxeess mmoonnoo-- 11 ddii-- 22 ttrrii-- 33 tteettrraa-- 44 ppeennttaa-- 55 hheexxaa-- 66 hheeppttaa-- 77 ooccttaa-- 88 nnoonnaa-- 99 ddeeccaa-- 1100

12. --iiddee eennddiinnggss HHyyddrrooggeenn –– hhyyddrriiddee CCaarrbboonn –– ccaarrbbiiddee NNiittrrooggeenn –– nniittrriiddee OOxxyyggeenn –– ooxxiiddee FFlluuoorriinnee –– fflluuoorriiddee SSiilliiccoonn –– ssiilliicciiddee PPhhoosspphhoorroouuss –– pphhoosspphhiiddee SSuullffuurr –– ssuullffiiddee CChhlloorriinnee –– cchhlloorriiddee AArrsseenniicc –– aarrsseenniiddee SSeelleenniiuumm –– sseelleenniiddee BBrroommiinnee –– bbrroommiiddee TTeelllluurriiuumm –– tteelllluurriiddee IIooddiinnee –– iiooddiiddee

13. EExxaammpplleess …… NNOO22 PPCCll33 AAssII55 NN22OO44 II33NN77 nniittrrooggeenn ddiiooxxiiddee pphhoosspphhoorroouuss ttrriicchhlloorriiddee aarrsseenniicc ppeennttiiooddiiddee ddiinniittrrooggeenn tteettrrooxxiiddee ttrriiiiooddiinnee hheeppttaanniittrriiddee

14. UUssee mmoonnoo-- ssppaarriinnggllyy TThhee pprreeffiixx mmoonnoo-- sshhoouulldd oonnllyy bbee uusseedd ttoo pprreevveenntt ccoonnffuussiioonn …… aass iinn CCOO aanndd CCOO22 CCaarrbboonn mmoonnooxxiiddee aanndd ccaarrbboonn ddiiooxxiiddee

15. YYoouu ccaann wwrriittee tthhee ffoorrmmuullaa ffrroomm tthhee nnaammee.. TThhee pprreeffiixx tteellllss tthhee ssuubbssccrriipptt.. NNiittrrooggeenn ttrriicchhlloorriiddee NNCCll33 CCaarrbboonn tteettrraacchhlloorriiddee CCCCll44 DDiipphhoosspphhoorroouuss ppeennttooxxiiddee PP22OO55

16. NNaammiinngg BBiinnaarryy CCoommppoouunnddss CCoonnttaaiinniinngg aa MMeettaall aanndd aa NNoonnmmeettaall

17. TThhee SSttoocckk SSyysstteemm  NNaammeedd ffoorr AAllffrreedd SSttoocckk, aa GGeerrmmaann cchheemmiisstt ooff tthhee nniinneetteeeenntthh cceennttuurryy..  AAdddd aa RRoommaann NNuummeerraall aafftteerr tthhee nnaammee ooff tthhee ppoossiittiivvee eelleemmeenntt ttoo iinnddiiccaattee iittss ooxxiiddaattiioonn nnuummbbeerr..

18. UUssiinngg tthhee SSttoocckk SSyysstteemm:: 11.. WWrriittee tthhee nnaammee ooff tthhee ppoossiittiivvee eelleemmeenntt 22.. AAdddd aa RRoommaann nnuummeerraall ccoorrrreessppoonnddiinngg ttoo tthhee ooxxiiddaattiioonn nnuummbbeerr ooff tthhee ppoossiittiivvee eelleemmeenntt ((iiff nneecceessssaarryy)) 33.. WWrriittee tthhee nnaammee ooff tthhee nneeggaattiivvee eelleemmeenntt, mmooddiiffiieedd ttoo eenndd iinn --iiddee

19. WWhheenn iiss tthhee RRoommaann NNuummeerraall NNeecceessssaarryy?? WWhheenn tthhee mmeettaall hhaass mmoorree tthhaann oonnee ooxxiiddaattiioonn nnuummbbeerr.. MMeettaallss iinn ggrroouuppss II AA, IIII AA, aanndd IIIIII BB, ddoo nnoott nneeeedd RRoommaann nnuummeerraallss.. OOtthheerrss mmeettaallss hhaavvee sseevveerraall ooxxiiddaattiioonn nnuummbbeerrss, aanndd nneeeedd RRoommaann nnuummeerraallss..

20. WWhhaatt iiss aann ooxxiiddaattiioonn nnuummbbeerr?? AAnn ooxxiiddaattiioonn nnuummbbeerr iiss aa nnuummbbeerr tthhaatt tteellllss uuss hhooww aann eelleemmeenntt ccoommbbiinneess wwiitthh ootthheerr eelleemmeennttss.. FFoorr iioonnss, tthhee ooxxiiddaattiioonn nnuummbbeerr iiss tthhee iioonniicc cchhaarrggee..

21. WWee ccaann ffiinndd ooxxiiddaattiioonn nnuummbbeerrss iinn ttaabblleess oorr wwee ccaann pprreeddiicctt tthheemm uussiinngg tthhee ppeerriiooddiicc ttaabbllee..

22. WWhhaatt ddooeess tthhee RRoommaann NNuummeerraall ddoo?? TThhee RRoommaann nnuummeerraall iinnddiiccaatteess tthhee ooxxiiddaattiioonn nnuummbbeerr oonn aa ssiinnggllee mmeettaall aattoomm, aanndd ddiiffffeerreennttiiaatteess bbeettwweeeenn sseevveerraall ppoossssiibbllee ccoommppoouunnddss.. CCoonnssiiddeerr:: FFeeOO aanndd FFee22OO33 BBootthh ccoonnttaaiinn iirroonn aanndd ooxxyyggeenn BBuutt, bbootthh ccaannnnoott bbee iirroonn ooxxiiddee ……

23. …… ssoo wwee uussee aa RRoommaann nnuummeerraall ttoo ddiiffffeerreennttiiaattee bbeettwweeeenn tthhee ttwwoo ccoommppoouunnddss..

24. FFiirrsstt, ddeetteerrmmiinnee tthhee ooxxiiddaattiioonn nnuummbbeerr ooff iirroonn iinn FFeeOO …… …… bbyy ssttaarrttiinngg wwiitthh tthhee nneeggaattiivvee eelleemmeenntt, ffiinndd tthhee ooxxiiddaattiioonn nnuummbbeerr ooff tthhee ppoossiittiivvee eelleemmeenntt.. SSiinnccee iirroonn hhaass aann ooxxiiddaattiioonn nnuummbbeerr ooff ++22, FFeeOO iiss nnaammeedd iirroonn ((IIII)) ooxxiiddee..

25. LLiikkeewwiissee,, ffoorr FFee22OO33 …… FFiirrsstt, ddeetteerrmmiinnee tthhee ooxxiiddaattiioonn nnuummbbeerr ooff iirroonn iinn FFee22OO33 …… …… bbyy ssttaarrttiinngg wwiitthh tthhee nneeggaattiivvee eelleemmeenntt, ffiinndd tthhee ooxxiiddaattiioonn nnuummbbeerr ooff tthhee ppoossiittiivvee eelleemmeenntt.. SSiinnccee iirroonn’’ss ooxxiiddaattiioonn nnuummbbeerr iiss ++33, FFee22OO33 iiss nnaammeedd iirroonn ((IIIIII)) ooxxiiddee..

26. RReemmeemmbbeerr …… OOnnllyy aadddd aa RRoommaann NNuummeerraall iiff iitt iiss nneeeeddeedd.. IItt iiss nneeeeddeedd wwhheenn tthhee mmeettaall hhaass mmoorree tthhaann oonnee ppoossiittiivvee ooxxiiddaattiioonn nnuummbbeerr.. IIff tthhee eelleemmeenntt hhaass oonnllyy oonnee ppoossiittiivvee ooxxiiddaattiioonn nnuummbbeerr, yyoouu ddoo nnoott nneeeedd aa RRoommaann nnuummeerraall..

27. WWrriittiinngg ffoorrmmuullaass ooff bbiinnaarryy ccoommppoouunnddss ooff aa mmeettaall aanndd aa nnoonnmmeennttaall

28. TThhee ssuumm ooff tthhee ooxxiiddaattiioonn nnuummbbeerrss oonn aallll tthhee aattoommss iinn aa ccoommppoouunndd mmuusstt eeqquuaall zzeerroo.. CCoonnssiiddeerr iirroonn ((IIII)) ooxxiiddee.. OOxxyyggeenn iiss ––22 ++22 ––22 == 00 FFeeOO aanndd iirroonn iiss ++22.. TThhee ssuumm iiss 00..

29. NNooww ccoonnssiiddeerr iirroonn ((IIIIII)) ooxxiiddee ++33 --22 FFee22OO33 IInn iirroonn ((IIIIII)) ooxxiiddee,, tthhee iirroonn iiss ++33 aanndd tthhee ooxxyyggeenn iiss ––22.. TThheessee ddoonn’’tt aadddd uupp ttoo zzeerroo..

30. NNooww ccoonnssiiddeerr iirroonn ((IIIIII)) ooxxiiddee ++66 --66 == 00 BBuutt,, ssiinnccee tthheerree ++33 --22 FFee22OO33 aarree ttwwoo FFee aattoommss aanndd tthhrreeee OO aattoommss,, wwee ccaann mmuullttiippllyy ttoo 22 xx 33 == 66 ggeett tthhee ttoottaallss.. 33 xx ––22 == --66 NNooww tthhee ssuumm iiss zzeerroo..

31. LLooookk aatt iitt aannootthheerr wwaayy:: ++66 ––66 == 00 ++66 --66 ++33 ++33 --22 --22 --22 FFee22OO33== FFee FFee OO OO OO

32. NNooww yyoouurr aarree rreeaaddyy ttoo wwrriittee ffoorrmmuullaass

33. TThhee CCrriissssccrroossss MMeetthhoodd SSiimmppllee bbuutt eeffffeeccttiivvee,, ……mmoosstt ooff tthhee ttiimmee.. BBee aawwaarree ooff tthhee ppootteennttiiaall pprroobblleemmss wwiitthh tthhiiss mmeetthhoodd..

34. SSuuppppoossee yyoouu aarree wwrriittiinngg tthhee ffoorrmmuullaa ffoorr ccooppppeerr ((IIII)) cchhlloorriiddee FFiirrsstt,, wwrriittee ddoowwnn tthhee ssyymmbboollss:: CCuu CCll

35. TThheenn wwrriittee tthhee ooxxiiddaattiioonn nnuummbbeerrss iinn ccooppppeerr ((IIII)) cchhlloorriiddee TThhee ooxxiiddaattiioonn nnuummbbeerr ooff ccooppppeerr ccoommeess ffrroomm tthhee nnaammee.. ++22 --11 CCuu CCll GGeett tthhee ooxxiiddaattiioonn nnuummbbeerr ooff cchhlloorriinnee ffrroomm tthhee ppeerriiooddiicc ttaabbllee..

36. CCrriissssccrroossss tthhee nnuummbbeerrss ffoorr tthhee ffoorrmmuullaa ooff ccooppppeerr ((IIII)) cchhlloorriiddee WWhheenn yyoouu ccrriissssccrroossss,, iiggnnoorree tthhee ssiiggnnss.. ++22 --11 CCuu CCll 11 22

37. CClleeaann uupp tthhee ssuubbssccrriippttss iinn tthhee ffoorrmmuullaa ooff ccooppppeerr ((IIII)) cchhlloorriiddee SSuubbssccrriippttss ooff 11 aarree iinnvviissiibbllee.. ((ddoonn’’tt eevveenn ppuutt tthhee 11)) ++22 --11 CCuu CCll 11 22

38. NNooww yyoouu hhaavvee tthhee ffoorrmmuullaa ooff ccooppppeerr ((IIII)) cchhlloorriiddee CCuu CCll22

39. WWhheenn iiss tthhee ““ccrriissssccrroossss mmeetthhoodd”” aa pprroobblleemm?? WWhheenn aallll tthhee ssuubbssccrriippttss aarree ddiivviissiibbllee bbyy aa nnuummbbeerr ootthheerr tthhaann 11..

40. LLooookk aatt cchhrroommiiuumm ((VVII)) ooxxiiddee CCrr OO OOxxyyggeenn iiss aallwwaayyss --22 ++66 --22 TThhee ooxxiiddaattiioonn nnuummbbeerr ooff CCrr iiss ++66

41. LLooookk aatt cchhrroommiiuumm ((VVII)) ooxxiiddee NNooww,, ccrriissssccrroossss tthhee ooxxiiddaattiioonn nnuummbbeerrss.. ++66 --22 CCrr OO 22 66 WWhheenn yyoouu ccrriissssccrroossss,, bbootthh ssuubbssccrriippttss aarree ddiivviissiibbllee bbyy 22..

42. LLooookk aatt cchhrroommiiuumm ((VVII)) ooxxiiddee DDiivviiddee eeaacchh ssuubbssccrriipptt bbyy 22.. ++66 --22 CCrr OO 22 66 ____ 22 ____ 22

43. LLooookk aatt cchhrroommiiuumm ((VVII)) ooxxiiddee TThhiiss iiss tthhee ccoorrrreecctt ffoorrmmuullaa CCrr OO33 RReemmeemmbbeerr,, 11’’ss aarree iinnvviissiibbllee..

44. RReemmeemmbbeerr:: rreedduuccee tthhee ssuubbssccrriippttss ttoo tthheeiirr ssmmaalllleesstt wwhhoollee--nnuummbbeerr vvaalluueess.. UUnnlleessss tthheerree’’ss aa rreeaallllyy ggoooodd rreeaassoonn nnoott ttoo..

45. SSoommee EExxcceeppttiioonnss:: NN22OOCC22HH66 44 HHgg22CCll22 CC66HH66

46. TThhee ““iicc//oouuss”” MMeetthhoodd ooff NNaammiinngg CCoommppoouunnddss

47. TThhee ““iicc//oouuss”” mmeetthhoodd …… …… iiss aann aarrcchhaaiicc mmeetthhoodd,, bbuutt ssttiillll iinn uussee ttooddaayy bbyy tthhee cchheemmiiccaall iinndduussttrryy …… uusseess tthhee ––iicc oorr ––oouuss ssuuffffiixxeess oonn tthhee nnaammee ooff tthhee mmeettaall.. …… mmaayy uussee tthhee LLaattiinn rroooott …… uusseess pprreeffiixxeess lliikkee hhyyppoo-- && ppeerr--

48. NNaammee aanndd LLaattiinn RRoooott LLoowweerr OOxx.. NNuummbbeerr HHiigghheerr OOxx.. NNuummbbeerr iirroonn ffeerrrruumm ffeerrrroouuss FFee 22++ ffeerrrriicc FFee33++ ccooppppeerr ccuupprruumm ccuupprroouuss CCuu++ ccuupprriicc CCuu22++ mmeerrccuurryy mmeerrccuurroouuss HHgg22 22++ mmeerrccuurriicc HHgg22++

49. HHiigghheerr ooxxiiddaattiioonn nnuummbbeerr IICC OOUUSS LLoowweerr ooxxiiddaattiioonn nnuummbbeerr

50. EExxaammpplleess …… FFeeCCll22 CCuuOO FFeeNN CCuu33PP HHggSS HHgg22CCll22 FFeerrrroouuss cchhlloorriiddee CCuupprriicc ooxxiiddee FFeerrrriicc nniittrriiddee CCuupprroouuss pphhoosspphhiiddee MMeerrccuurriicc ssuullffiiddee MMeerrccuurroouuss cchhlloorriiddee

51. WWrriittee tthhee ffoorrmmuullaa …… FFeerrrriicc bbrroommiiddee CCuupprriicc nniittrriiddee FFeerrrroouuss cchhlloorriiddee MMeerrccuurriicc ooxxiiddee MMeerrccuurroouuss iiooddiiddee SSttaannnnoouuss fflluuoorriiddee FFeeBBrr33 CCuuNN33 FFeeCCll22 HHggOO HHgg22II22 SSnnFF22

52. CClliicckk oonn tthhee lliinnkkss bbeellooww ffoorr PPaarrttss IIII oorr IIIIII PPaarrtt IIII –– PPoollyyaattoommiicc iioonnss PPaarrtt IIIIII –– NNaammiinngg AAcciiddss aanndd BBaasseess

Add a comment

Related presentations

How organisms adapt and survive in different environment.

Aplicación de ANOVA de una vía, modelo efectos fijos, en el problema de una empres...

Teori pemetaan

Teori pemetaan

November 10, 2014

learning how to mapping

Libros: Dra. Elisa Bertha Velázquez Rodríguez

Materi pelatihan gis

Materi pelatihan gis

November 10, 2014

learning GIS

In this talk we describe how the Fourth Paradigm for Data-Intensive Research is pr...

Related pages

Chpt 7 part 1 - chemical nomenclature 042403 - Documents

Chpt 7 part 1 - chemical nomenclature 042403; ... of 52 × Close Share Chpt 7 part 1 - chemical nomenclature 042403. ... Chapter 7 Part 1 Cst110
Read more

Chpt 7 part 1 - chemical nomenclature 042403 - Documents

Home; Documents; Chpt 7 part 1 - chemical nomenclature 042403; Download. of 52
Read more

Chpt 7 in Class Exercises(1) (1) - Documents - DOCSLIDE.US

Download Chpt 7 in Class Exercises(1 ... Chpt 7 part 1 - chemical nomenclature 042403 Chpt 5 Chpt 6 Chpt 7 Chpt 8 Chpt 9 Chpt 10 Chpt 11 1.13-1 ...
Read more

Chemical nomenclature 1 - Education - documents

1.CHEMICAL NOMENCLATURE. 2. What’s in the name? Chemical nomenclature is the term given to the naming of compounds. It is used to identify a chemical ...
Read more