Chinese Alphabet table

50 %
50 %
Information about Chinese Alphabet table

Published on December 19, 2007

Author: ccrobin

Source: slideshare.net

Description

Chinese Alphabet table from www.cchello.com

                                                                                                                                                                                                                        www.cchello.com  Chinese Alphabet - Pinyin Table (I) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 initials b p m f d t n l g k h z c s zh ch sh r j q x nofinal Finals bo po mo fo de te ne le ge ke he zi ci si zhi chi shi ri ji q xi 1 a ba pa ma fa da ta na la ga ka ha za ca sa zha cha sha a 2 o bo po mo fo o 3 e me de te ne le ge ke he ze ce se zhe che she re e 4 ai bai pai mai dai tai nei lai gai kai hai zai cai sai zhai chai shai ai 5 ei bei pei mei fei dei tei nei lei gei kei hei zei zhei shei ei 6 ao bao pao mao dao tao nao lao gao kao hao zao cao sao zhao chao shao rao ao 7 ou pou mou fou dou tou nou lou gou kou hou zou cou sou zhou chou shou rou ou 8 an ban pan man fan dan tan nan lan gan kan han zan can san zhan chan shan ran an 9 en ben pen men fen den nen gen ken hen zen cen sen zhen chen shen ren en 10 ang bang pang mang fang dang tang nang lang gang kang hang zang cang sang zhang chang shang rang ang 11 eng beng peng meng feng deng teng neng leng geng keng heng zeng ceng seng zheng cheng sheng reng eng 12 ong dong tong nong long gong kong hong zong cong song zhong chong rong ong 13 u bu pu mu fu du tu nu lu gu ku hu zu cu su zhu chu shu ru wu 14 ua gua kua hua zhua chua shua rua wa 15 uo duo tuo nuo luo guo kuo huo zuo cuo suo zhuo chuo shuo ruo wo 16 uai guai kuai huai zhuai chuai shuai wai   Copyright 2007 cchello.com 

                                                                                                                                                                                                                        www.cchello.com  Chinese Alphabet - Pinyin Table (II) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 initials b p m f d t n l g k h z c s zh ch sh r j q x nofinal Finals bo po mo fo de te ne le ge ke he zi ci si zhi chi shi ri ji q xi 17 ui dui tui gui kui hui zui cui sui zhui chui shui rui wei 18 uan duan tuan nuan luan guan kuan huan zuan cuan suan zhuan chuan shuan ruan wan 19 uang guang kuang huang zhuang chuang shuang ruang wang 20 un dun tun nun lun gun jun hun zun cun sun zhun chun shun run wen 21 ueng weng 22 i bi pi mi di ti ni li zi ci si zhi chi shi ri ji qi xi yi 23 ia dia lia jia qia xia ya 24 o bie pie mie die tie nie lie jie qie xie ye 25 iao biao piao miao diao tiao niao liao jiao qiao xiao yao 26 iu miu diu niu liu jiu qiu xiu you 27 ian bian pian mian dian tian nian lian jian qian xian yan 28 iang niang liang jiang qiang xiang yang 29 in bin pin min nin lin jin qin xin yin 30 ing bing ping ming ding ting ning ling jing qing xing ying 31 iong jiong qiong xiong yong 32 ü nü lü ju qu xu yu 33 üe nüe lüe jue que xue yue 34 üan juan quan xuan yuan 35 ün jun qun xun yun   Copyright 2007 cchello.com 

Add a comment

Related presentations

Related pages

Chinese Alphabet Translated in English A to Z

Chinese Alphabet Meanings: Meanings of Chinese alphabet characters and letters translated and explained from A to Z
Read more

Chinese Alphabet - Pinyin Characters - Linguanaut

Useful information about the Chinese Alphabet, How to write letters, pronunciation and calligraphy, you will also learn the different consonants and vowels ...
Read more

Pinyin - Wikipedia, the free encyclopedia

2 the letters w and y are not included in the table of initials in the official pinyin ... The Pinyin Chinese ... pinyin.info) Chinese phonetic alphabet ...
Read more

Pinyin table - Wikipedia, the free encyclopedia

This pinyin table is a complete listing of all Hanyu Pinyin syllables used in Standard Chinese. Each syllable in a cell is composed of an initial (columns ...
Read more

Chinese Alphabet and Pronunciation - Learn Languages

Chinese Alphabet. If you're trying to learn the Chinese Alphabet which is also called Mandarin, check our courses about pronunciation, and sound of all letters
Read more

BBC - Languages - Chinese - A Guide to Chinese - Chinese ...

BBC Languages - Learn Chinese in your own time and have fun with Languages of the world. Chinese characters and what's significant about them
Read more

Chinese pinyin alphabet - Unicode®-Zeichentabelle

Alle Unicode-Zeichen auf einer Seite mit den Namen und Beschreibungen ...
Read more

Chinese Vocabulary: Alphabet in Chinese

The Chinese alphabet is intuitive, holistic and more concrete; this section will shows Chinese learners the correct symbols to begin leaning more Chinese ...
Read more

Arch Chinese - Chinese Pinyin Table,Chinese Pronunciation

The Mandarin Chinese Pinyin Table provides the complete listing of all Pinyin syllables used in standard Mandarin, including possible tone variations and ...
Read more

Mandarin Chinese Alphabet & Pronunciation – ChinesePod

Basic Chinese Mandarin Phrases and Pronunciation. Introduction to Pinyin. Pinyin is a system for writing standard Mandarin Chinese using the Roman alphabet.
Read more