Chemistry 10_period 10

50 %
50 %
Information about Chemistry 10_period 10

Published on November 6, 2007

Author: kiyoshi

Source: slideshare.net

Description

© 2007 kiyoshi_penny

Bài 10: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học I. Cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố nhóm A II. Cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố nhóm B © 2007 kiyoshi_penny

I. Cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố nhóm A © 2007 kiyoshi_penny             Ra 7s 2 Fr 7s 1 7 Rn 6s 2 6p 6 At 6s 2 6p 5 Po 6s 2 6p 4 Bi 6s 2 6p 3 Pb 6s 2 6p 2 Ti 6s 2 6p 1 Ba 6s 2 Cs 6s 1 6 Xe 5s 2 5p 6 I 5s 2 5p 5 Te 5s 2 5p 4 Sb 5s 2 5p 3 Sn 5s 2 5p 2 In 5s 2 5p 1 Sr 5s 2 Rb 5s 1 5 Kr 4s 2 4p 6 Br 4s 2 42p 5 Se 4s 2 4p 4 As 4s 2 4p 3 Ge 4s 2 4p 2 Ga 4s 2 4p 1 Ca 4s 2 K 4s 1 4 Ar 3s 2 3p 6 Cl 3s 2 3p 5 S 3s 2 3p 4 P 3s 2 3p 3 Si 3s 2 3p 2 Al 3s 2 3p 1 Mg 3s 2 Na 2s 1 3 Ne 2s 2 2p 6 F 2s 2 2p 5 O 2s 2 2p 4 N 2s 2 2p 3 C 2s 2 2p 2 B 2s 2 2p 1 Be 2s 2 Li 2s 1 2 He 1s 2             H 1s 1 1 VIIIA VIIA VIA VA IVA IIIA IIA IA Nhóm Chu kì

Nguyên tử các nguyên tố trong cùng một nhóm A có cùng số electron lớp ngoài cùng. Chính sự giống nhau về cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử là nguyên nhân của sự giống nhau về tính chất hóa học của các nguyên tố trong cùng một nhóm A. Số thứ tự của nhóm (IA, IIA…) cho biết số electron ở lớp ngoài cùng và đồng thời cũng là số electron hóa trị trong nguyên tử của các nguyên tố đó. Cấu hình electron lớp ngoàI cùng của nguyên tử các nguyên tố trong cùng một nhóm A được lặp đi lặp lại sau mỗi chu kì, ta nói rằng chúng biến đổi một cách tuần hoàn. Vậy: sự biến đổi tuần hoàn về cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố khi điện tích hạt nhân tăng dần chính là nguyên nhân của sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố. © 2007 kiyoshi_penny

II. Cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố nhóm B Các nguyên tố nhóm B đều thuộc chu kì lớn. Chúng là các nguyên tố d và nguyên tố f, còn được gọi là các kim loại chuyển tiếp Từ chu kì 4 trở đi, sau khi phân lớp ns 2 bão hòa, các electron tiếp theo được phân bố vào phân lớp (n – 1)d thuộc lớp sát ngoài cùng. Cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố này thường có dạng (n – 1)d a ns 2 với a là số electron được điền vào phân lớp sát ngoài cùng (n – 1)d từ a = 1 đến a = 10 (trừ một số trường hợp ngoại lệ) Các nguyên tố d hoặc f có số electron hóa trị nằm ở lớp ngoài cùng hoặc ở cả phân lớp sát ngoài cùng chưa bão hòa, khi phân lớp sát ngoài cùng đã bão hòa thì số electron hóa trị được tính theo số electron ở lớp ngoài cùng. © 2007 kiyoshi_penny

Add a comment

Related pages

Search › periodic chemistry 10 4 | Quizlet

Periodicity Vocab - Chemistry 10. By bbellac 33 terms by ... Chemistry Unit 4: Periodic Table & Periodic Trends. By MsLockard TEACHER ...
Read more

Period 5 element - Wikipedia

Period 5 element Period 5 in the ... Chemistry Portal; ... [Kr] 4d 10 (*) 47: Ag: Silver: Transition metal [Kr] 4d 10 5s 1 (*) 48: Cd:
Read more

Chemistry 10_period 18 - Documents - docslide.us

Bài 18: Sự lai hóa các obitan nguyên tử Sự hình thành liên kết đơn, liên kết đôi và liên kết ba I. Khái niệm về sự lai ...
Read more

Period 6 element - Wikipedia

Period 6 element Period 6 in the ... however bismuth has a half-life of more than 10 19 years, ... and in chemistry.
Read more

Chemistry 10_period 10 - Documents - docslide.us

Bài 10: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học I. Cấu hình electron nguyên tử của ...
Read more

Chem Midterm Review Packet - scribd.com

Scribd is the world's largest social reading and publishing site.
Read more

Search › honors chemisty 10 periodic | Quizlet

Search results for: honors chemisty 10 periodic 500 Study Sets 500 Sets 500 Classes 500 Users; Most relevant Most recent
Read more