Chapter 6 Organisation Consideration

50 %
50 %
Information about Chapter 6 Organisation Consideration
Education

Published on October 20, 2018

Author: Goldenbo

Source: authorstream.com

slide 1: 1-1 ວiຊາ ການປະກອບທuລະກiດ Entrepreneurship ບດທ 6 ອງກອນ Organization ມະ ​ຫາ ​ວi ​ທະຍາ ​ໄລ ​ແຫງຊາດ ຄະນະ ​ເສດຖະສາດ ​ແລະ ບລiຫານ ​ທuລະ ​ກiດ ພາກວiຊາບລiຫານທuລະກiດ phopmvhotmail.com slide 2: 1-2 ທດສະນະການປະກອບທuລະ ​ກiດ ທດສະນະການບລiຫານ - ກະຕuນໂດຍໂອກາດ ແລະ ຈດຫາແງຊບ - ກະຕuນໂດຍແງຊບ ບລiຫານແງຊບ ບລiຫານຄວາມສຽງ ກລຽງຄວາມສຽງ ການປະຕiວດ-ກiດຈະກທບມາງຜານຜາ ຂະບວນວiວດ-ກiດຈະກຖອດຖອນບດຮຽນ ສະພາບແວດລອມທບສາມາດກະຕວງໄດ ພອມກບ ແງຊບຈກດ ສະພາບແວດລອມທຄາດຄະເນໄດດກວາ ພອມ ກບແງຊບທອuທiດໃສ ແງຊບກຢມ ເຊາ - ແງຊບ ຈາງ ເປນເຈາຂອງ ໂຄງສາງອງກອນຮາບພຽງ-ວiທການທiມງານ ພະນກງານມອນາດ ໂຄງສາງອງກອນເປນຂນຕອນ - ມຕອງໂສ ການ ສງການ slide 3: 1-3 ໄລຍະຂາມຜານຈາກນກປະກອບທuລະ ​ກiດ ໄປສ ການບລiຫານແບບມອາຊບ ■  ຊອກການຊວຍເອໃນການສາງລະບບການຕດສiນໃຈທາງການ ໃຫ ເປນຮບເປນຮາງທ ມອບອນາດ ແລະ ຄວາມຮບຜiດຊອບໃຫບuກຄນຕ ກບການຕດສiນໃຈກໃນບລiສດ . ສiງ ຈເປນໃຫປະລະປອຍວາງການ ບນຊາຈນວນໜyງ . ■  ໃຫແນໃຈວາທuກໜາທຂອງທuລະກiດມຄວາມສຄນາຍ ຊວiດ ແລະ ຄວາມຕາຍ ຕຜນ ສເລດຂອງທuລະກiດນນບນອນຢໃນກມ ຂອງໃຜ ຜໃດຜໜyງເທານນ. ຖາຫາກບuກຄນນນ ໜ ບລiສດຈະມບນຫາໃຫຍ. ■  ປະເມນຍuດຖະສາດຢາງຖຖວນ ແລະ ໃຫແນໃຈວາລະບບ ແລະ ຂະບວນການທມ ກງກບ ຍuດຖະສາດຂອງບລiສດ. ■  ສາງສະພາຜບລiຫານຖາຫາກຍງບທນມ. slide 4: 1-4 ການຄນຫາວດທະນະທບລiສດ ■ ເຮດໃຫຄນໃນບລiສດຮບຮຈuດປະສງ ແລະ ສຊນໃສສiງ ດງກາວເພອໃຫບນລuເປາໝາຍ ຂອງບລiສດ. ■ ເປນການສະທອນໃຫເຫນເຖiງການດເນນວiໄສທດ ຂອງບລiສດ slide 5: 1-5 ຄຖາມ ຊວຍ ລiເລມຄiດກຽວກບປະເພດ ວດທະນະທທມໃນ ອງກອນຂອງ ​ເຮາ. ■  ບລiສດເຮດວຽກເປນທiມງານບ ສວນບuກຄນ ■  ບລiສດຮບມກບການປຽນແປງແນວໃດ ■  ບລiສດຮບມກບຄວາມລມເວແນວໃດ ■  ບລiສດຕດສiນໃຈແນວໃດ ແມນໃຜເປນຜຕດສiນໃຈທສຄນ ■  ຈດອນດບຄວາມສຄນຂອງໜາວຽກແນວໃດ ■  ແບງປນຂມນພາຍໃນບລiສດ ແລະ ພາຍນອກບລiສດຄແນວໃດ ■  ໃຊທດສະນະໄລຍະສນ ໄລຍະຍາວສລບການຕດສiນໃຈ ■  ຮບປະກນວາຈະໄດຮບພະນກງານທມຄວາມສາມາດຄແນວໃດ ■  ຊuກຍຄວາມແຕກຕາງທາງດານແນວຄiດທຫລາກາຍຄແນວໃດ ■  ພະນກງານໄດຮບການດແລຄແນວໃດ ■  ວiໄສທດຂອງບລiສດໄດເວາແນວໃດກຽວກບພະນກງານ slide 6: 1-6 ການພດທະນານະໂຍບາຍດານຊບພະຍາກອນມະນuດ ■ ຕນທyນມະນuດຈະກະທບໃສທuກຢາງທທuລະກiດເຮດ ■ ມນແມນໝາກຫວໃຈ ແລະ ວiນຍານ ຂອງທuລະກiດ. ວiໄສທດ ວດທະນະທ ຄuນຄາໃຈກາງ ແລະ ເປາໝາຍ ມຜນກະທບ ​ໃສ ນະໂຍບາຍທສາງຂນ ເພອເປນ ທiດນ ແກການຕດສiນໃຈດານຊບພະຍາກອນມະນuດ slide 7: 1-7 ການບລiຫານແບບມອາຊບ ຄວາມຈiງກຽວກບບລiສດທປະສບຜນສເລດ 1. ໂດຍທວໄປ ບລiສດຍiງໃຫຍ ແລະທນທານທສuດ ລiເລມດວຍແນວຄiດທດ. ບລiສດ ໂຊນ ເລມຕນຜະລiດໝຫuງເຂາ ແລະ ປະສບກບຄວາມລມເວໃນາຍຜະລiດຕະພນ 2. ບລiສດທໃຫຍໆ ມຜນພາທຍiງໃຫຍ . ບລiສດ 3M ວiນລຽມ ແວກໄນ 3. ສiງພກດນບລiສດໃຫຍໆ ນນ ແມນຄວາມລລວຍຂອງຜຖຫuນ ກໄລ . 4. ບລiສດທຍiງໃຫຍບສຽງໄພາຍ . 5. ຄນສວນໃຫຍຮສyກສະບາຍໃຈໃນການເຮດວຽກໃຫບລiສດໃຫຍໆ slide 8: 1-8 ການຈດຕງເພອຄວາມໄວ ແລະ ປບຕວ ນກ ​ປະກອບ ​ທuລະ ​ກiດຕອງ ■  ລງທyນໃສເທກໂນໂລຊທສາມາດຮອງຮບກບການເຕບໂຕ ບ ຕອງລງທyນໃສແຕສiງທ ຕອງການໃນ ປດຈuບນ. ■  ເຝiກອບຮມພະງານ ​ໃນດານວiທການ ​ໃໝ ທ ​ເຮາຕອງການໃຫ ​ ເຂາ ​ເຈາເຂາຮວມກiດຈະກ ໃນອານາຄດ. ■  ອອກແບບອງກອນທສາມາດດເນນການປຽນແປງຢາງ ຕເນອງ. ວiທນນຈະ ບຕອງໄດ ປະດiດສາງ ຄນໃໝຕະອດ ແລະ ​ເຮາຈະນໜາການແຂງຂນຕະອດ . slide 9: 1-9 ຄຖາມ ແລະ ສນທະນາ ຂອບໃຈ

Add a comment

Related presentations