Ceny transferowe

67 %
33 %
Information about Ceny transferowe
Business & Mgmt

Published on February 20, 2014

Author: GrantThorntonPL

Source: slideshare.net

Description

Skuteczne obniżenie ryzyk dotyczących cen transferowych jest możliwe poprzez odpowiednio sporządzoną dokumentację podatkową.

Ceny transferowe

Szanowni Państwo, Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi podlegają weryfikacji przez organy podatkowe pod kątem ich zgodności z warunkami rynkowymi. Bardzo istotną rolę w tym procesie odgrywa Podatnik, którego przygotowanie i zdolność do potwierdzania rynkowego charakteru transakcji z podmiotami powiązanymi może mieć bardzo istotny wpływ na wyniki oceny dokonywanej przez organy podatkowe. Ryzyko podatkowe dotyczące cen transferowych może być wyeliminowane poprzez takie ustalanie zasad współpracy pomiędzy podmiotami powiązanymi, które będą porównywalne do warunków stosowanych przez niepowiązane podmioty. Nasi specjaliści - dzięki doświadczeniu zdobytemu w trakcie realizacji różnorodnych projektów, doświadczeniu w poszukiwaniu porównań rynkowych, potrafią zaproponować rozwiązania nie tylko bezpieczne podatkowo, ale również uwzględniające specyfikę działalności i cele biznesowe Klienta. W ramach realizowanych prac aktywnie poszukujemy argumentów „broniących” rynkowość transakcji (nie ograniczamy naszych prac do zebrania wymaganych danych i informacji o dokumentowanych transakcjach). Rafał Śmigórski Partner Departament Doradztwa Podatkowego

Podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi są zobowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowych dla takich transakcji. Obowiązek opracowania dokumentacji podatkowej występuje w przypadku transakcji, których wartość przekracza limity określone w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Celem sporządzenia dokumentacji podatkowej jest nie tylko wypełnienie obowiązku ustawowego. Dokumentacja podatkowa w praktyce odgrywa kluczową rolę w trakcie kontroli cen transferowych przez organy podatkowe, a także stanowi istotne narzędzie obrony w przypadku ewentualnych sporów z organami. Ustawodawca nie określił konkretnej formy i zakresu szczegółowości dokumentacji podatkowej ograniczając się jedynie do wymienienia elementów obowiązkowych, jakie dokumentacja powinna obejmować. Z naszych obserwacji dotyczących kontroli cen transferowych wynika, że organy podatkowe coraz częściej wymagają szczegółowego opisu transakcji, a także przedstawienia odpowiednich porównań potwierdzających rynkowość transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi czy też analizy rynku, na którym przeprowadzana jest transakcja. Kontrole organów podatkowych nie ograniczają się wyłącznie do formalnej oceny prawidłowości sporządzenia dokumentacji cen transferowych, ale coraz częściej mają na celu weryfikację, czy ustalone pomiędzy podmiotami powiązanymi warunki transakcji różnią się od warunków, które ustaliłyby pomiędzy sobą podmioty niezależne. Skuteczne obniżenie ryzyk dotyczących cen transferowych jest możliwe poprzez odpowiednio sporządzoną dokumentację podatkową, obejmującą stosowne analizy i porównania potwierdzające rynkowy charakter warunków transakcji kontrolowanych. Mając na uwadze zróżnicowane potrzeby klientów, jak i zróżnicowany poziom ryzyk w zakresie cen transferowych proponujemy elastyczne podejście do każdego przypadku, oferując różne warianty dokumentacji podatkowych.

Warianty dokumentacji podatkowych opracowywanych przez Grant Thornton Warianty dokumentacji Elementy dokumentacji podatkowej Wariant minimalny Wariant podstawowy Wariant pełny       Przedstawienie w formie tabelarycznej danych finansowych osiąganych przez strony transakcji oraz ich słowna charakterystyka; ocena wpływu transakcji będącej przedmiotem dokumentacji na łączne wyniki finansowe osiągane przez strony transakcji.   Szczegółowa analiza stron transakcji, w tym: charakterystyka profilu działalności gospodarczej i modelu biznesowego stosowanego przez strony transakcji, charakterystyka kontrahentów i rynków zbytu stron transakcji.             Dane podstawowe (Określenie stron transakcji; Powiązania pomiędzy stronami transakcji; Wartość transakcji; Zakres czasowy transakcji; Dokumenty związane z realizacją transakcji ) Charakterystyka stron transakcji Przedstawienie podstawowych informacji związanych z profilem działalności stron transakcji. Charakterystyka branży, w której funkcjonują strony transakcji Przedstawienie kluczowych podmiotów funkcjonujących w analizowanej branży, charakterystyka najistotniejszych trendów zachodzących w branży, identyfikacja czynników mających wpływ na kondycję branży, ocena wpływu zjawisk zachodzących na rynku na warunki transakcji ustalone pomiędzy podmiotami powiązanymi. Charakterystyka przedmiotu transakcji Charakterystyka genezy transakcji Szczegółowa analiza przedmiotu transakcji, w tym: - przedstawienie uzasadnienia biznesowego realizacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, - przedstawienie najistotniejszych parametrów związanych z transakcją. Analiza funkcjonalna Charakterystyka zaangażowania stron w realizację transakcji przy wykorzystaniu znaków graficznych (symboli).  Szczegółowa charakterystyka zaangażowania stron w realizację transakcji – opisy dedykowane transakcji przy uwzględnieniu danych otrzymanych od Klienta Określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty Określenie kategorii kosztów ponoszonych przez strony w związku z realizacją transakcji. Przedstawienie kosztów związanych z transakcją w formie tabelarycznej wraz z ich słowną charakterystyką.     

Warianty dokumentacji Elementy dokumentacji podatkowej Wariant minimalny Wariant podstawowy Wariant pełny     Metoda i sposób kalkulacji zysku oraz określenie ceny przedmiotu transakcji Przedstawienie formuły kalkulacji ceny przedmiotu transakcji oraz zasad kalkulacji zysku.  Szczegółowa analiza zasad kalkulacji ceny przedmiotu transakcji wraz z identyfikacją wszelkich czynników, które mają wpływ na ceny ustalone pomiędzy podmiotami powiązanymi. Określenie oczekiwanych korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń (w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym) Wyszczególnienie korzyści uzyskiwanych przez Podatnika    Określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach i wskazanie innych czynników mających wpływ na cenę przedmiotu transakcji Określenie założeń strategii gospodarczej oraz wyszczególnienie czynników mających wpływ na cenę przedmiotu transakcji   Weryfikacja wartości rynkowej przedmiotu transakcji oraz prezentacja argumentów uzasadniających przyjęte warunki współpracy pomiędzy podmiotami powiązanymi Poziom bezpieczeństwa podatnika zapewniany przez dokumentacje opracowane w poszczególnych wariantach Poziom bezpieczeństwa podatkowego w zakresie cen transferowych jest determinowany przede wszystkim przez warunki transakcji ustalone pomiędzy podmiotami powiązanymi. W naszej ocenie jednak poprzez przedstawienie w dokumentacji:  analiz porównawczych cen stosowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi z cenami rynkowymi wraz z odpowiednim uzasadnieniem warunków transakcji ustalonych pomiędzy tymi podmiotami,  genezy transakcji wraz z uzasadnieniem biznesowym realizacji transakcji,  szczegółowej analizy funkcjonalnej,   Niezbędne minimum Umiarkowany Bardzo wysoki  trendów występujących na rynkach, na których funkcjonują podmioty powiązane oraz identyfikację czynników mających wpływ na ceny transakcji również pomiędzy podmiotami niepowiązanymi, istnieje możliwość znaczącego ograniczenia ryzyka ponoszonego przez podatników w obszarze cen transferowych. Poziom szczegółowości dokumentacji podatkowej oraz zakres analiz porównawczych ma bezpośrednie przełożenie na konieczność składania w trakcie kontroli podatkowej dodatkowych wyjaśnień oraz informacji, co może mieć bardzo istotny wpływ na jakość przedstawianej argumentacji oraz przebieg kontroli.

Jedną z metod potwierdzenia rynkowości transakcji jest sporządzenie przez podatnika tzw. analizy porównawczej (ang. benchmarking), której istota sprowadza się do porównania wyników finansowych osiąganych przez podmioty powiązane z wynikami osiąganymi przez podmioty niepowiązane. Opracowanie analiz porównawczych umożliwia: - ustalenie cen w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi na poziomie rynkowym (w przypadku opracowania analizy porównawczej przed realizacją transakcji), - ocenę rynkowości cen ustalonych pomiędzy podmiotami powiązanymi (w przypadku opracowania analizy porównawczej dla transakcji już zrealizowanych). Wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom organów podatkowych, a także chcąc zapewnić możliwie wysokie bezpieczeństwo naszym klientom oferujemy opracowanie dokumentacji cen transferowych, w ramach których przeprowadzamy odpowiednie analizy i formułujemy argumentację uzasadniającą przyjęte warunki transakcji z podmiotami powiązanymi. Opracowując analizy porównawcze wykorzystujemy specjalistyczne bazy danych takie jak: TEGIEL, Quick Report oraz LEX Informator Prawno – Gospodarczy, które zawierają informacje o wynikach finansowych polskich podmiotów gospodarczych.

Kontakt Rafał Śmigórski Partner Biegły rewident T +48 61 625 13 20 M +48 607 665 736 E rafal.smigorski@pl.gt.com Ewa Rybak Specjalista Ewelina Wilczyńska Specjalista Marcin Żmuda Specjalista T +48 61 625 1330 M +48 661 538 562 E ewa.rybak@pl.gt.com T + 48 61 625 1345 M + 48 661 538 530 E ewelina.wilczynska@pl.gt.com T +48 61 625 1341 M + 48 607 665 734 E marcin.zmuda@pl.gt.com www.GrantThornton.pl Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k. Malta Office Park, Bud. F, ul. Abpa A. Baraniaka 88, 61-131 Poznań NIP: 778-14-76-013, REGON: 301591100 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 369868

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Ceny transferowe | Dokumentacja cen transferowych

Ceny transferowe - nasi eksperci Od wielu lat doradzamy naszym klientom w zakresie właściwego zarządzania cenami transferowymi. Doradzimy jak zawierać ...
Read more

Ceny transferowe Sosnowiec, Katowice dokumentacja ...

Ceny transferowe Sosnowiec, Katowice. Doradca Podatkowy Tomasz Kamiński. Zasadniczą specjalizacją Kancelarii jest przygotowywanie dokumentacji ...
Read more

Ceny Transferowe – Ceny Transferowe

Od pewnego czasu, prasa informuje, że Ministerstwo Finansów planuje w 2016 roku zintensyfikować działania organów podatkowych w zakresie kontroli ...
Read more

Ceny transferowe, transfer pricing - Portal Edukacyjny ...

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z szczegółowymi informacjami dotyczacymi cen transferowych (transfer pricing). Wszelkie inforamcję znajdujące ...
Read more

Ceny transferowe

Większość klientów współpracuje na zasadach umów długoterminowych, co jest dowodem na wysoką jakość świadczonych usług i rzetelność w ...
Read more

Ceny transferowe – Szkolenia: podatki, prawo PKF

Sprawdź ofertę szkoleń z zakresu cen transferowych oraz innych szkoleń dla doradców podatkowych w Warszawie. PKF oferuje również doradztwo podatkowe.
Read more

Cena transferowa – Wikipedia, wolna encyklopedia

Ceny transferowe a podatki. Stosowanie odpowiedniej polityki cen transferowych, może znacząco wpłynąć na zobowiązania w podatku dochodowym ...
Read more

Definicja cen transferowych | Ceny transferowe

Ceny transferowe. Pierwszy w Polsce specjalistyczny serwis o cen transferowych. Stanowi obszerną bazę wiedzy w ujęciu polskich i zagranicznych ...
Read more

Ceny transakcyjne (transferowe) | dokumentacjepodatkowe.pl

Czym są ceny transferowe (transakcyjne) i w jaki sposób należy je analizować? Dowiedz się, dlaczego mają one więcej wspólnego z ekonomią niż z ...
Read more

ceny-transferowe.info - Profesjonalizm Wiedza Doświadczenie

Profesjonalizm Wiedza Doświadczenie ... Uzyskaj bezpłatny poradnik jak uruchomić swoją działalność gospodarczą!
Read more