Cd 2 CSDL nang cao

49 %
51 %
Information about Cd 2 CSDL nang cao

Published on June 24, 2008

Author: hcdung18

Source: slideshare.net

M« h ×nh E R  § Ò xu Ê t b ë i P . C h e n (1 97 6 )  B iÓu diÔn d ­íi d ¹n g s ¬ ®å (s ¬ ®å E R )  C ¸c th µn h p h Ç n c h Ý nh :  TË p th ùc th Ó  Mè i q ua n h Ö: is-a, ph ¶n x¹, nh Þ ng uyª n, ®a ng uyª n 1

Mé t s è q uy ­íc  M« h ×n h E R c h o p h Ðp s ö dô n g c ¸c th u é c tÝ n h ®a trÞ vµ p h ø c h îp .  C ¸c th u é c tÝ nh p h ø c h îp c ã tro n g m é t tË p th ù c th Ó lµ c ã th Ó lå n g nh a u .  C ¸c tË p th ùc th Ó th u é c d ¹n g c h u È n P NF (tå n t¹i th u é c tÝ n h kh o ¸ vµ c ¸c th u é c tÝ n h p h ø c h îp ®Òu c ã kh o ¸ b é p h Ë n). 2

VÝ d ô vÒ m « h ×n h E R ID_NGUOI HOTEN NGAYSINH NGUOI LUONG GIAOVIEN (0,1) CHUNHIEM SINHVIEN (1,n) THOIGIAN (1,1) DIEM_TB TRINHDO_NGOAINGU DAY HOCTA I (1,1) NGOAINGU TRINHDO (1,n) (1,n) (1,n) MONHOC LOP TENLOP ID_MON SOTIET ID_LOP

Rµng bué c hµm g i÷a c ¸c tË p th ùc th Ó tro ng m é t m è i q ua n h Ö ®a ng uyª n § ­îc x©y dùng t­¬ng tù nh ­ rµng bué c phô thué c hµm trong m« h ×nh qua n h Ö: Mé t s è kh¸i niÖm C¸c kh¸i niÖm t­¬ng øng xÐt trªn mé t mè i quan hÖ trong m« h×nh quan hÖ ®a nguyªn c ña m« h×nh ER L­îc ®å qua n h Ö R Mè i qua n h Ö ®a ng uyª n R Th ué c tÝnh c ña R TË p th ùc th Ó th a m g ia vµo mè i qua n hÖ R Qua n h Ö trª n R(tË p c ¸c TË p c ¸c th Ó h iÖn c ña mè i qua n h Ö R bé ) Th µnh ph Çn c ña mé t bé Th µnh ph Çn c ña mé t th Ó h iÖn trong trong mé t qua n h Ö: g i¸ mè i qua n h Ö R th ùc th Ó (®Þ nh da nh : trÞ c ña mé t th ué c tÝnh ®è i t­îng ) R µng b u é c ph ô th u é c R µng bué c h µm g i÷a c ¸c tË p th ùc th Ó h µm tro ng l­îc ®å q u a n th a m g ia vµo mè i qua n h Ö ®a ng uyª n hÖ R R

... h ×nh th ø c h o¸ c ¸c kh ¸i niÖm  ThÓ hiÖn c ña mè i quan hÖ R: t = (e 1 , e 2 , ..., e k)  Rvíi e 1 , e 2 , ..., e k th ué c c ¸c tË p th ùc th Ó E , E , ..., 1 2 E k  ChiÕu c ña mé t thÓ hiÖn trªn tËp X: ký h iÖu t[X], víi X    (víi  = {E , ..., E }) 1 k  Rµng bué c hµm g i­· c ¸c tËp thùc thÓ tham g ia vµo mè i quan hÖ R: XÐt X, Y  {E , ..., E }, X  Y 1 k nÕu: t1 , t2  R: t1 [X] = t2[X]  t1 [Y]= t2[Y]  Kho ¸ c ña mé t mè i quan hÖ ®a ng uyªn: X ®­îc g ä i lµ kho¸ c ña R nÕu th á a m ·n h a i ®iÒu kiÖn s a u: 5

ThuËt to ¸n t×m mé t kho ¸ c ña mè i quan hÖ R + Vµo : Mè i qua n h Ö ®a ng uyª n R trª n  = {E , ..., E } th o¶ F 1 k (tË p c ¸c rµng bué c h µm trª n mè i qua n h Ö R ) + Ra: Mé t kh o¸ K c ña mè i qua n h Ö R + Ph­¬ng ph¸p: Func tio n Ke y(, F ); 1. K := ; 2. for mç i tË p th ùc th Ó E trong  do 3. if Rth o¶ K }  the n {E 4. {E K := K } 5. endif; 6. endfo r; 7. re turn K ; 6

XÐt vÝ dô tr­íc ... Id_gv G i¶ s ö c ã m é t rµng b u é c h µm GIAOVIEN {MONHOC, LOP}  {GIAOVIEN} Hoten (0, n)  K = {MONHOC, LOP} DAY lµ mé t kh o¸ c ña mè i (1, n) (1, n) qua n h Ö DAY Thoigian LOP MONHOC Id_lop Id_monhoc Sotiet 7

Hai tÝnh c hÊt  TÝnh c hÊt 1. XÐt m è i q u a n h Ö ®a ng u yª n R trª n  = {E , ..., E }, kh i ®ã : c h Ø s è c ùc ®¹i 1 k c ñ a b ¶n s è th ué c c u n g n è i E   vµ R b » n g 1 , kh i vµ c h Ø kh i E lµ m é t kh o ¸ c ñ a R (h a y: E  ).  TÝnh c hÊt 2. XÐt m è i q u a n h Ö nh Þ n g u yª n R g i÷a h a i tË p th ù c th Ó E vµ E , kh i ®ã : m è i 1 2 q ua n h Ö R lµ m è i q u a n h Ö nhiÒu-nhiÒu, kh i vµ c h Ø kh i kh o ¸ c ñ a Rlµ  = {E , E }. 1 2 8

T¸ch mé t mè i quan hÖ ®a nguyªn thµnh c ¸c mè i quan hÖ nhÞ nguyªn ThuËt to ¸n. + Vµo : Mè i q ua n h Ö R g i÷a c ¸c tË p th ù c th Ó E , E , ..., 1 2 E . B ¶n s è ®Ý nh kÌm trª n m ç i c ung nè i c ¸c tË p E vµ k i Rlµ (mini, maxi), víi i = 1, 2,..., k (k  2 ). + Ra: Th a y R b ë i k m è i q u a n h Ö nh Þ ng uyª n R g i÷a i c ¸c tË p th ù c th Ó E vµ tË p th ùc th Ó E (lµ tË p th ùc i th Ó b iÓu diÔn m è i q ua n h Ö ®a ng uyª n R víi i = 1, ), 2, ..., k. 9

P h ­¬ng ph ¸p ph ©n t¸c h Pro c e dure P h a n_ta c h _MQH_d a _n g uye n; 1. Mè i qua n h Ö R ®­îc th a y bë i tË p th ùc th Ó E c ã c ïng tË p c ¸c th ué c tÝnh (mé t th Ó h iÖn (e 1 , ..., e n)  R c h o t­ ¬ng ø ng víi mé t th ùc th Ó e  E ); 2. Fo r i := 1 to k do 3. X©y dùng mè i qua n h Ö R g i÷a tË p th ùc th Ó E víi tË p i i th ùc th Ó E s a o c h o ø ng víi mç i th ùc th Ó e  E biÓu , diÔn th Ó h iÖn (e 1 , ..., e n)  R (víi e j  E vµ j = 1, ..., j k) c h o t­¬ng ø ng mé t th Ó h iÖn (e, e i)  R(víi e i  E); i i 4. G ¸n b¶n s è c ña c ung nè i R vµ E lµ (mini, maxi); i i 5. G ¸n b¶n s è c ña c ung nè i R vµ E lµ (1, 1); i 6. Endfo r; 10

XÐt vÝ dô Id_gv GIAOVIEN Hoten (0, n) DAY (1, n) (1, n) Thoigian LOP MONHOC Id_lop Id_monhoc Sotiet 11

... kÕt q u¶ c ña viÖc ph ©n t¸c h Id_gv GIAOVIEN Hoten (0, n) GIANG (1, 1) LICHDAY (1, 1) (1, 1) Thoigian BOTRI GOMCO (1, n) (1, n) LOP MONHOC Id_lop Id_monhoc Sotiet 12

Ch uyÓn ®æ i m« h ×nh E R th µnh m« h ×nh h ­íng ®è i t­ îng 13

P h ­¬ng ph ¸p th ùc h iÖn viÖc c h uyÓn ®æ i trong ng h iª n c ø u nµy  Mç i tË p th ùc th Ó c ña m « h ×nh E R c h uyÓn ®æ i th µnh m é t líp ®è i t­îng c ã c ïng tª n vµ c ïng tË p th ué c tÝ nh . C ¸c th ué c tÝ nh ®a trÞ vµ ph ø c h îp c ña m « h ×nh E R ®­îc c h uyÓn th µnh c ¸c th u é c tÝ nh ®a trÞ (s ö dông tõ kh o¸ set) vµ ph ø c h îp (s ö dông tõ kh o¸ tuple) c ña m « h ×n h h ­íng ®è i t­îng .  X©y dùng c ¸c q uy t¾c c h uyÓn ®æ i c ¸c m è i q ua n h Ö: is-a, n h Þ n g uyª n, ph ¶n x¹, ®a n g uyª n.  X©y dùn g th uË t to¸n c h u yÓn ®æ i.  ViÖc x¸c ®Þ nh c ¸c ph ­¬ng th ø c c h o m ç i líp ®è i t­ îng ®­îc th ùc h iÖn s a u ®ã b ë i ng ­ê i th iÕt kÕ h Ö th è ng C S DL. 14

C¸c quy t¾c c huyÓn ®æ i Quy t¾c 1. (Quy t¾c c huyÓn ®æ i mè i quan hÖ is- a) NÕu tË p th ùc th Ó A lµ c ã mè i qua n h Ö is-a víi tË p th ùc th Ó B th × líp A s Ï kÕ th õa tÊ t c ¶ c ¸c th ué c tÝnh trong líp B (tø c : líp A lµ líp c on c ña líp B). VÝ dô : M« h×nh ER M« h×nh quan hÖ NG UOI(id, h ote n, tuoi) id NHANVIE N(id, luong ) NGUOI hoten M« h×nh h­íng ®è i t­îng tuoi C la s s NG UOI is-a C la s s NHANVIE N pro pe rtie s Id: S tring ; inhe rits : NG UOI; Hote n: S tring ; pro pe rtie s NHANVIEN luong Tuoi: Inte g e r; Luong : Inte g e r; E nd NG UOI. E nd NHANVIE N.

Quy t¾c 2. (Quy t¾c c huyÓn ®æ i mè i quan hÖ nhÞ ng uyªn kh«ng cã thué c tÝnh) NÕu h a i tË p th ùc th Ó A vµ B c ã mè i qua n h Ö R , ng oµi c ¸c th ué c tÝnh trong tË p th ùc th Ó A vµ B mç i líp A , vµ B ®­îc bæ s ung th ª m th ué c tÝnh R (ta quy ­íc mè i qua n h Ö nh Þ ng uyª n vµ th ué c tÝnh mè i qua n h Ö t­¬ng ø ng ®­îc ®Æ t c ïng tª n). XÐt h a i tr­ê ng h îp s a u: * Tr­ê ng hîp 1: NÕu c h Ø s è c ùc ®¹i c ña c ung nè i A vµ Rlµ 1, th × th ué c tÝnh Rtrong líp A s Ï ®­îc kh a i b¸o: <Tªn thué c tÝnh R>: <Líp B>; * Tr­ê ng hîp 2: NÕu c h Ø s è c ùc ®¹i c ña c ung nè i A vµ Rlµ n, th × th ué c tÝnh Rtrong líp A s Ï ®­îc kh a i b¸o: <Tªn thué c tÝnh R>: s et(<Líp B>); 16

VÝ dô : (Mèi quan hÖ 1-1) M« h×nh h­íng ®è i t­îng M« h×nh ER id_tk Cla s s TR UONG KHOA prope rtie s TRUONGKHOA hoten Id_tk: S tring ; (1,1) Hote n: S tring ; tuoi quanly Tuoi: Inte g e r; Qua nly: KHOA; id_k (1,1) E nd TR UONG KHOA. KHOA tenkhoa Cla s s KHOA prope rtie s sodienthoai Id_k: S tring ; Te nkh oa : S tring ; S odie nth oa i: S tring ; M« h×nh quan hÖ Qua nly: TR UONG KHOA; TR UONG KHOA(id_tk, h o te n , tuo i) E nd KHOA. KHOA(id_k, te nkh oa , s o die n th oa i, id_tk)

VÝ dô : (Mèi quan hÖ 1- nhiÒu) M« h×nhmèi quan hÖ M« h× thùc thÓ- ER nh id_gv M« h×nh h­íng ®è i t­îng C la s s GIAOVIEN GIAOVIEN hoten pro p e rtie s (1,1) Id _g v: S trin g ; Ho te n: S tring ; tuoi thuoc Tuo i: Inte g e r; Th u oc : KHOA; id_k E n d G IAOVIE N. (1,n) C la s s KHOA KHOA tenkhoa pro p e rtie s Id _k: S tring ; Te n kh o a : S tring ; sodienthoai S o die nth oa i: S tring ; Th u oc : s e t(G IAOVIE N); M« h×nh quan hÖ E n d KHOA. G IAOVIE N(id_g v, h ote n , tu o i, id_k) KHOA(id_k, te nkh oa , s o die n th oa i)

VÝ dô : (Mè i quan hÖ nhiÒu- nhiÒu) M« h×nh ER M« h×nh h­íng ®è i t­îng id_gv Cla s s G IAOVIE N prope rtie s GIAOVIEN hoten Id_g v: S tring ; (1,n) Hote n: S tring ; tuoi Tuoi: Inte g e r; giang G ia ng : s e t(MON); id_m E nd G IAOVIE N. (1,n) Cla s s MON MON tenmon prope rtie s Id_m: S tring ; sotiet Te nmon: S tring ; S otie t: Inte g e r; M« h×nh quan hÖ G ia ng : s e t(G IAOVIE N); G IAOVIE N(id_g v, h ote n, tuoi) E nd MON. MON(id_m, te nmon, s otie t) G IANG (id_g v, id_m)

Quy t¾c 3. (Quy t¾c c huyÓn ®æ i mè i quan hÖ ph¶n x¹) XÐt mé t tË p th ùc th Ó A c ã mè i qua n h Ö R vµo c h Ýnh tË p A (R kh « ng c ã c ¸c th ué c tÝnh ®Ýnh kÌm). G ä i r lµ mé t trong h a i va i trß c ña mè i qua n h Ö ph ¶n x¹ nµy. Kh i ®ã , tª n c ña va i trß r s Ï ®­îc dïng ®Ó biÓu diÔn th ué c tÝnh mè i qua n h Ö trong líp A t­¬ng ø ng . Cô th Ó: * Tr­ê ng hîp 1: NÕu va i trß r c ã c h Ø s è c ùc ®¹i lµ 1, th × bæ s ung th ué c tÝnh mè i qua n h Ö trong líp A víi kh a i b¸o: <Tªn vai trß r>: <Líp A>; * Tr­ê ng hîp 2: NÕu va i trß r c ã c h Ø s è c ùc ®¹i lµ n, th × bæ s ung th ué c tÝnh mè i qua n h Ö trong líp A c ã kh a i b¸o: 20

VÝ dô : (Mè i quan hÖ ph¶n x¹) M« h×nh ER M« h×nh h­íng ®è i t­îng Cla s s NG UOI id prope rtie s Id: a llID; NGUOI hoten Hote n: S tring ; Tuoi: Inte g e r; cha, me con tuoi Con: s e t(NG UOI); (1,1) (0,n) Ch a , Me : NG UOI; E nd G IAOVIE N. Sinh M« h×nh quan hÖ NG UOI(id, h ote n, tuoi, id_c h a , id_me )

Quy t¾c 4. (Quy t¾c c huyÓn ®æ i mè i quan hÖ nhÞ nguyªn c ã kÌm thué c tÝnh) NÕu h a i tË p th ùc th Ó A1 vµ A2 c ã m è i q ua n h Ö R lµ m è i q ua n h Ö c ã kÌm c ¸c th ué c tÝ nh , th × ng oµi h a i líp A1 vµ A2 t­¬ng ø ng ta c Ç n b æ s ung th ª m líp m íi C ®ã ng va i trß trung g ia n. C ô th Ó: - Líp A1 ®­îc b æ s ung th ué c tÝ nh R c ã kh a i b ¸o: 1 <Tªn thué c tÝnh R1>: <Líp C>; nÕu m a x(A1 ; R = 1, h oÆ c : ) <Tªn thué c tÝnh R1>: s e t(<Líp C>) nÕu m a x(A1 ; R = n. ) - Líp A2 ®­îc b æ s ung th ué c tÝ nh R c ã kh a i b ¸o t­¬ng tù líp A1 . 2 - Líp C b a o g å m c ¸c th ué c tÝ nh s a u: C ¸c th ué c tÝ nh c ña m è i q ua n h Ö R vµ h a i th ué c tÝ nh R , R c ã kh a i b ¸o: , 1 2 <Tªn thué c tÝnh R1>: <Líp A1 >; <Tªn thué c tÝnh R2>: <Líp A2>; L­u ý: Quy t¾c c h uyÓn ®æ i m è i q ua n h Ö ph ¶n x¹ c ã kÌm th ué c tÝ nh 22 ®­îc th ùc h iÖn t­¬ng tù q uy t¾c trª n.

VÝ dô : M« h×nh h­íng ®è i t­îng C la s s GIAOVIEN M« h×nh ER prope rtie s id_gv Id_g v: a llID; Hote n: S tring ; GIAOVIEN hoten Tuoi: Inte g e r; (1,n) G ia ng 1: s e t(G VIE N_KHOA); tuoi E nd G IAOVIE N. tongsotiet giang C la s s KHOA prope rtie s id_k (1,n) Id_k: a llID; Te nkh oa : S tring ; KHOA tenkhoa S odie nth oa i: S tring ; G ia ng 2: s e t(G VIE N_KHOA); sodienthoai E nd KHOA. C la s s GVIEN_KHOA prope rtie s Id_g vie n_kh oa : a llID; Tong s otie t: Inte g e r; M« h×nh quan hÖ G ia ng 1: G IAOVIE N; GIAOVIEN(id_g v, h ote n, tuoi) G ia ng 2: KHOA; KHOA(id_k, te nkh oa , s odie nth oa i) E nd G VIE N_KHOA. GVIEN_KHOA(id_g v, id_k, tong s otie t)

Quy t¾c 5. (Quy t¾c c huyÓn ®æ i mè i quan hÖ ®a nguyªn) NÕu k tË p th ùc th Ó A1 , ..., Ak (k > 2) c ã qua n h Ö víi nh a u th « ng qua mè i qua n h Ö ®a ng uyª n R bË c k, th × ng oµi k líp A1 , ..., Ak ta s Ï bæ s ung th ª m líp míi C ®ã ng va i trß trung g ia n. Cô th Ó: - Mç i líp A ®­îc bæ s ung th ué c tÝnh R c ã kh a i b¸o: i i <Tªn thué c tÝnh Ri>: <Líp C>; nÕu ma x(A; R = 1 h oÆ c kh a i i ) b¸o: <Tªn thué c tÝnh Ri>: s et(<Líp C>); nÕu ma x(A; R = n i ) (víi i = 1, 2, ..., k). - Líp C ba o g å m c ¸c th ué c tÝnh s a u: C¸c th ué c tÝnh c ña mè i qua n h Ö R vµ c ¸c th ué c tÝnh R c ã kh a i b¸o: , i 24

VÝ dô : (mè i quan hÖ ®a ng uyªn) Id_gv GIAOVIEN Hoten (0, n) DAY (1, n) (1, n) Thoigian LOP MONHOC Id_lop Id_monhoc Sotiet 25

.... kÕt qu¶ c h uyÓn ®æ i th µnh m« h×nh h­íng ®è i t­îng C la s s GIAOVIEN C la s s MONHOC p rop e rtie s p rop e rtie s Id _g v: S trin g ; Id _m o nh oc : S tring ; Ho te n: S tring ; S o tie t: Inte g e r; G ia n g : s e t(LIC HDAY ); G o m c o : s e t(LIC HDAY ); E n d G IAOVIE N. E n d MONHOC . C la s s LOP C la s s LICHDAY p rop e rtie s p rop e rtie s Id _lop : S trin g ; Th o ig ia n: S trin g ; B o tri: s e t(LIC HDAY ); G ia ng : G IAOVIE N; E n d LOP . G o m c o : MONHOC ; B o tri: LOP ; E n d LIC HDAY . 26

Add a comment

Related pages

Tạo cơ sở dữ liệu bằng code PHP

Khóa học Quảng cáo Google Adwords Cơ bản & Nâng cao ... câu truy vấn tạo CSDL rồi thực ... ta đang dùng lệnh tạo CSDL. 2.
Read more

2. Quản trị CSDL MySQL - ndhcuong - sites.google.com

KHÓA HỌC‎ > ‎Cơ sở dữ liệu nâng cao‎ > ‎ 2. Quản trị CSDL MySQL. Comments. Sign in | Recent Site Activity | Report Abuse ...
Read more

100917_Thông báo seminar HQT CSDL lần 2 : Phòng E403, 13h ...

Cơ sở dữ liệu nâng cao. ... Học kỳ 2‎ > ‎HQT CSDL‎ > ‎ ... Thông báo seminar lần 2 : Phòng E403, 13h thứ 7 (18/09/2010)
Read more

Chuyên đề Access nâng cao - Viết các Function(Hàm) trong ...

Dear All Hôm trước có giới thiệu với các bạn một CSDL Sổ quỹ tiền ... Chuyên đề Access nâng cao ... 2/ Bảng ghi dữ liệu ...
Read more

Đề thi + Đáp án bài tập lớn môn CSDL - Nâng cao | Kênh ...

... CƠ SỞ DỮ LIỆU NÂNG CAO A. Phần trắc nghiệm: ... 2. Mô hình kiến trúc 3 mức của hệ CSDL gồm:
Read more

ZEND ZCE – PHP & MySQL Nâng cao | Ocean

... PHP & MySQL Nâng cao. ... (2 tháng), 3 buổi/tuần, ... Tài liệu học tập và thực hành: + CD tài liệu , công cụ phát triển ...
Read more

Bài 12 Các Loại Kiến Trúc Của Hệ Cơ Sở Dữ Liệu

... chi của gia đình, tổ chức các thư viện CD ... tuy nhiên tính an toàn thường không cao . b. Hệ CSDL ... 2. Các hệ CSDL ...
Read more

Đồ án môn học VB.Net 2005 nâng cao | Lập trình Visual ...

Danh sách đồ án môn học VB.Net 2005 nâng cao 0. ... nghiệm thi bằng lái xe 2 bánh, với yêu cầu: Sử dụng CSDL MS ... CD Catalog ...
Read more

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TIN... - 12k - Những ...

Do đó có thể đưa ra nhiều ví dụ để giải thích các yêu cầu khác nhau của hệ CSDL. Bài 2: ... tính để quản lí các CD ...
Read more