Cbre Vietnam Market Trends Jan 2008 Ipf Windsor Vie

50 %
50 %
Information about Cbre Vietnam Market Trends Jan 2008 Ipf Windsor Vie

Published on March 15, 2008

Author: lusa

Source: slideshare.net

Description

Real Estate

CAÙC XU HÖÔÙNG TRONG THÒ TRÖÔØNG BAÁT ÑOÄNG SAÛN VIEÄT NAM NAÊM 2008 Trình baøy: OÂ. Rudolf Hever Tröôûng phoøng – Nghieân cöùu & Tö vaán Coâng ty TNHH CB Richard Ellis (Vieät Nam) Ngaøy 8 thaùng 1 naêm 2008

NOÄI DUNG Ñieåm qua tình hình hieän nay cuûa thò tröôøng baát ñoäng saûn Vieät Nam Moâi tröôøng kinh teá toaøn caàu Nhöõng taùc ñoäng ñeán thò tröôøng baát ñoäng saûn Vieät Nam Caùc xu höôùng chung Caùc xu höôùng rieâng trong töøng maûng thò tröôøng Vaên phoøng Trung taâm thöông maïi Khaùch saïn, khu nghæ döôõng Nhaø ôû (caên hoä baùn, caên hoä cho thueâ) Khu coâng nghieäp CB Richard Ellis | Trang 2

TÌNH HÌNH HIEÄN NAY – VIEÄT NAM Thò tröôøng phaùt trieån maïnh meõ Nguoàn cung vaãn coøn haïn cheá Nhu caàu vaãn cao Maët baèng troáng – khaùch thueâ xeáp haøng chôø ñôïi maët baèng vaên phoøng, nhaø ôû vaø thöông maïi troáng taïi caùc vò trí ñaéc ñòa Giaù thueâ taêng cao Giaù ñaát cuõng taêng cao Nhöng naêm 2008, tình hình seõ nhö theá naøo??? CB Richard Ellis | Trang 3

MOÂI TRÖÔØNG KINH TEÁ TOAØN CAÀU Giaù vaøng taêng kyû luïc Giaù daàu taêng kyû luïc Laïm phaùt taêng daàn Neàn kinh teá Hoa Kyø Khuûng hoaûng trong thò tröôøng cho vay theá chaáp: haïn cheá cho vay theá chaáp ñeå mua nhaø Laõi suaát Söï ñình treä trong neàn kinh teá Hoa Kyø Ñieàu naøy coù yù nghóa gì ñoái vôùi söï taêng tröôûng kinh teá toaøn caàu? Ñieàu naøy seõ taùc ñoäng theá naøo ñeán thò tröôøng baát ñoäng saûn Vieät Nam? CB Richard Ellis | Trang 4

NHÖÕNG TAÙC ÑOÄNG ÑOÁI VÔÙI VIEÄT NAM Dòch chuyeån nguoàn voán töø nhöõng thò tröôøng ñaõ phaùt trieån sang caùc thò tröôøng ñang phaùt trieån Ña daïng hoùa, phaân taùn ruûi ro Toát hôn laø ñaàu töø vaøo nhöõng neàn kinh teá coù caùc thuoäc tính nhö: Taêng tröôûng kinh teá cao Tình hình chính trò oån ñònh Ít phuï thuoäc vaøo neàn kinh teá Hoa Kyø Giaù trò baát ñoäng saûn taêng Cung thaáp – Caàu cao Moïi maûng thò tröôøng ñeàu gaëp tình traïng “khoâng coù maët baèng troáng” Lôïi ích töø söï phaùt trieån du lòch CB Richard Ellis | Trang 5

CAÙC XU HÖÔÙNG CHUNG TRONG NGAØNH BAÁT ÑOÄNG SAÛN TAÏI VIEÄT NAM Nguoàn quyõ ñaàu tö töø caùc quoác gia nhö Singapore, Maõ Lai, Nhaät Baûn, Haøn Quoác vaø Ñaøi Loan Caùc nhaø ñaàu tö môùi tham gia vaøo thò tröôøng: Israel, Nga, Scandinavia vaø Trung Ñoâng Döï kieán Hoa Kyø seõ ñoùng vai troø chuû choát, trong ñoù phaàn lôùn nhaø ñaàu tö laø caùc toå chöùc Quan taâm nhieàu hôn ñeán ngaønh coâng nghieäp vaø haäu caàn (logistics) Giao thoâng ngaøy caøng toài teä hôn Caùc xu höôùng phaùp lyù – Nghò ñònh 84 Hình aûnh Vieät Nam trong maét caùc nhaø ñaàu tö CB Richard Ellis | Trang 6

THÒ TRÖÔØNG VAÊN PHOØNG Xu höôùng “phi taäp trung”, di chuyeån xa khu trung taâm kinh doanh thaønh phoá ñeán Quaän Taân Bình, Thuû Thieâm, Quaän 7, dieän tích saøn laø 1.000m2 theo tieâu chuaån quoác teá Nhöõng yeâu caàu veà vò trí vaên phoøng môùi nhö heä thoáng giao thoâng, gaàn nguoàn löïc lao ñoäng, caùc tieän ích vaø choã ñaäu xe Nguoàn cung: Nhieàu döï aùn chaäm hoaøn thaønh Vieäc môû roäng cuûa caùc doanh nghieäp bò trì hoaõn do thieáu maët baèng Nhu caàu chöa chaïm ñænh vaø vaãn tieáp tuïc treân ñaø taêng tröôûng Caùc cao oác nhoû höôûng lôïi trong ngaén haïn Giaù thueâ ñang taêng Döï ñoaùn “taùo baïo” cuûa CBRE: Giaù thueâ: 65 – 70USD/m2 trong naêm 2008 CB Richard Ellis | Trang 7

THÒ TRÖÔØNG TRUNG TAÂM THÖÔNG MAÏI Moâ hình chi tieâu Khoâng ñuû nguoàn cung caùc maët baèng trung taâm thöông maïi Nguoàn cung môùi chuû yeáu vaøo naêm 2009 vaø naêm 2010 Naêm 2008: chæ coù Saigon Happiness Square vaø Saigon Paragon Giaù thueâ tieáp tuïc taêng cao Caùc quaày haøng kinh doanh saûn phaåm chuû löïc/ haøng hieäu haùo höùc tham gia thò tröôøng Nhöõng nhaø kinh doanh baùn leû môùi ñeán töø Maõ Lai, Singapore, Haøn Quoác vaø Hoa Kyø Cam keát gia nhaäp WTO – cho pheùp 100% sôû höõu nöôùc ngoaøi naêm 2009 Döï ñoaùn “taùo baïo” cuûa CBRE: Giaù thueâ trung bình cuûa caùc trung taâm thöông maïi chính naêm 2008: 200USD/m2 ñoái vôùi taàng treät CB Richard Ellis | Trang 8

KHAÙCH SAÏN, KHU NGHÆ DÖÔÕNG Ñieåm ñeán nghæ döôõng khoâng chæ rieâng Muõi Neù, Phan Thieát vaø Baõi bieån Non Nöôùc nöõa, maø coøn coù Vuõng Taøu, Vònh Haï Long Tìm ñeán Hueá (Laêng Coâ, Laäp An), Phuù Quoác, Coân Ñaûo Nhöõng döï aùn theo tieâu chuaån quoác teá ñöôïc trang bò sang troïng Cô caáu ñaàu tö “Cho chuû cuõ thueâ laïi baát ñoäng saûn” Nhaø ñaàu tö trong vaø ngoaøi nöôùc thuùc ñaåy thò tröôøng khu giaûi trí phaùt trieån UBND ñi tieân phong trong vieäc thaønh laäp “trung taâm xuùc tieán ñaàu töquot; Taøi nguyeân ñaát doài daøo Thôøi haïn thueâ ñaát thích hôïp Giaûm Thueá thu nhaäp Tieàm naêng phaùt trieån du lòch cuûa Vieät Nam Döï ñoaùn “taùo baïo” cuûa CBRE: Giaù thueâ phoøng khaùch saïn taïi TP.HCM vaø Haø Noäi döï ñoaùn taêng ñeán 400USD/ñeâm vaø thaäm chí ñaït 500USD trong nhöõng muøa cao ñieåm CB Richard Ellis | Trang 9

THÒ TRÖÔØNG CAÊN HOÄ BAÙN Khung phaùp lyù veà vaán ñeà “sôû höõu” vöõng chaéc hôn, keát quaû laø thò tröôøng phaùt trieån ngaøy caøng traät töï vaø caùc nhaø ñaàu tö cuõng vöõng tin hôn Tieâu chuaån hoùa thuû tuïc baùn caên hoä tröôùc khi döï aùn ñöôïc hoaøn thaønh Tieâu chuaån xeáp haïng caùc cao oác Thò tröôøng daàn “tröôûng thaønh” Khaùch mua saùng suoát – quan taâm hôn ñeán chaát löôïng xaây döïng, caùc tieän nghi cung caáp, vò trí cao oác vaø chuû ñaàu tö Vò trí Thieát keá/ kieán truùc cuûa döï aùn vaø nhaø thaàu xaây döïng Chi phí xaây döïng taêng 30 – 40%, laøm chaäm tieán ñoä thi coâng Nhaän ñöôïc nhieàu söï quan taâm töø khaùch mua caên hoä – ngöôøi daân trong nöôùc, Vieät Kieàu vaø ngöôøi nöôùc ngoaøi Soá löôïng chuû ñaàu tö nöôùc ngoaøi gia taêng Mua ñeå cho thueâ Caùc döï aùn phaùt trieån khu ñoâ thò: POSCO, Berjaya, Ireka, Daewon, Gamuda, v.v. CB Richard Ellis | Trang 10

THÒ TRÖÔØNG CAÊN HOÄ CHO THUEÂ Nguoàn cung caên hoä cho thueâ haïn cheá Caùc döï aùn cho thueâ nhaø ôû vaø tö nhaân tieáp tuïc phaùt trieån Khoâng coù döï aùn cho thueâ caên hoä coù tieáng naøo döï kieán seõ khaùnh thaønh taïi caùc vò trí chuû choát trong naêm 2008 Tyû leâ cho thueâ vaø giaù thueâ cao Caùc caên hoä mang thöông hieäu quoác teá tuøy theo vò trí, seõ ñaït ñeán möùc giaù 40 – 45USD/m2 Caùc döï aùn do coâng ty trong nöôùc quaûn lyù tuøy theo vò trí, seõ ñaït ñeán möùc giaù 30 – 35USD/m2 Caùc nhaø ñaàu tö trong vaø ngoaøi nöôùc tieáp tuïc quan taâm nhieàu ñeán thò tröôøng nhöng coù moät soá thaùch thöùc nhö: Giaù ñaát nhöõng khu vöïc nhaát ñònh taïi vò trí chuû choát ñaït 20.000USD/m2 Khaùch thueâ tieàm naêng bò haáp daãn bôûi caùc döï aùn mang thöông hieäu quoác teá, do caùc coâng ty nöôùc ngoaøi quaûn lyù, coù nhieàu tieän nghi, tieän ích vaø dòch vuï toát CB Richard Ellis | Trang 11

THÒ TRÖÔØNG KHU COÂNG NGHIEÄP Caùc coâng ty ña quoác gia cuûa Hoa Kyø ngaøy caøng quan taâm nhieàu hôn ñeán maûng thò tröôøng naøy Caùc khu coâng nghieäp ñua nhau môû roäng phaïm vi treân khaép caû nöôùc; quanh Haø Noäi vaø Ñaø Naüng, v.v. Caùc nhaø ñaàu tö quoác teá cuõng quan taâm hôn ñeán vieäc ñaàu tö phaùt trieån caùc khu coâng nghieäp, ví duï nhö Khu Coâng Nghieäp Vieät Nam – Singapore (VSIP), Amata Cô sôû haï taàng cuûa caùc khu coâng nghieäp ngaøy caøng ñöôïc caûi thieän vaø coù söï lieân keát chaët cheõ hôn giöõa caùc khu vöïc Caùc keá hoaïch ñaàu tö môû roäng heä thoáng cô sôû haï taàng CB Richard Ellis | Trang 12

NHÖÕNG RUÛI RO Söï ñình treä trong neàn kinh teá toaøn caàu Giaù daàu vöôït quaù 100USD/thuøng Tình traïng haïn cheá tín duïng cho vay taïi Hoa Kyø lan ñeán Chaâu AÙ Traùi ñaát noùng leân khieán tình hình ngaäp luït ôû nhöõng quaän truõng thaáp gia taêng Laïm phaùt tieáp tuïc taêng cao CB Richard Ellis | Trang 13

CAC TRUÏ SÔ VAN PHONG CBRE TREN TOAN CAÀU XIN CAÛM ÔN! www.cbrevietnam.com CB Richard Ellis | Trang 14

Add a comment

Related pages

CBRE Australia - Commercial Real Estate Services

07 Jan 14 2014 Outlook for the ... By 2015 we expect these components to be driving an improving GDP growth trend, ... CBRE was asked to market the bank ...
Read more

CBRE Singapore - Commercial Real Estate Services

... talks Bloomberg TV through the Singapore, Hong Kong and China markets, ... 22 Jan 16. CBRE ... 07 Jan 16. Vietnam's Luxury Condominium Project ...
Read more

CBRE: UK - United Kingdom

CBRE is the worlds leading ... Vietnam; Cookie Policy. ... Follow CBRE on LinkedIn for our insights on the UK commercial property market: The Big ...
Read more

Market Research Reports on Retailing

Industry sources indicate that modern retail expansion in Kenya remains below ... 25 Global Consumer Trends 2008: ... Global Market Trends to 2018 | Jan 2014;
Read more

Market Insights | Global | Colliers International

Market Insights Take advantage of ... market insight is the essential ingredient in all of the services Colliers International offers. We monitor and ...
Read more

Lodging Econometrics

Impact of Global Stock Markets on the Economy - Lodging Econometrics – View article September 2015; ... Regional Real Estate Trends; ... Jan 27, 2016 ...
Read more

Archive News & Video for Monday, 12 May, 2008 | Reuters.com

View news & video headlines for Monday, 12 May, 2008 on Reuters.com
Read more

Politics |

Market Trend. Market Trend. The Big Picture; ... Trump Holds Firm; Cruz, Rubio, Carson Vie For 2nd: Poll; Trump Leads GOP, Carson Stays Strong, Rubio 3rd ...
Read more