Cass cedare 2014

43 %
57 %
Information about Cass cedare 2014
Business & Mgmt

Published on February 28, 2014

Author: contacafe

Source: slideshare.net

Description

sursa - finantearges.ro

B-dul Republicii, nr.118 Pite ti, jud. Arge Tel : 0248/211511 int. 3346, 3343 E-mail : Asistenta.AG@mfinante.ro NOILE MODIFIC RI PRIVIND CONTRIBU IA DE ASIGUR RI SOCIALE DE S N TATE PENTRU VENITURILE DIN CEDAREA FOLOSIN EI BUNUILOR Începând cu 1 ianuarie 2014 veniturile din cedarea folosin ei bunurilor nu se mai reg sesc reglementate la Capitolul III ci la CAPITOLUL II „Contribu ii sociale obligatorii privind persoanele care realizeaz venituri impozabile din activit i independente, activit i agricole, silvicultur , piscicultur , din asocieri f r personalitate juridic , precum i din cedarea folosin ei bunurilor", la art. 296^21 alin. (1) lit. i) din Codul fiscal. CARE SUNT EFECTELE ACESTEI MODIFIC RI ? 1. Persoanele care realizeaz într-un an fiscal venituri de natura salariilor, pensiilor, sub forma indemniza iilor de omaj, venituri din activit i independente, inclusiv cele pentru care impozitul se re ine la surs , din activit i agricole, din cedarea folosin ei bunurilor, venitul ob inut de o persoan fizic din asocierea cu o microîntreprindere, f r s dea na tere unei persoane juridice i din asocierile f r personalitate juridic prev zute la art. 13 lit. e) din Codul fiscal, datoreaz contribu ia de asigur ri sociale de s n tate asupra tuturor acestor venituri. (art. 296^23, alin. (3)) 2. Baza lunar de calcul ### Baza lunar de calcul al contribu iei de asigur ri sociale de s n tate pentru persoanele care realizeaz venituri din cedarea folosin ei bunurilor, cu excep ia celor care realizeaz venituri din arendarea bunurilor agricole în regim de re inere la surs a impozitului, este diferen a dintre venitul brut i cheltuiala deductibil determinat prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut, diferen a dintre totalul veniturilor încasate i cheltuielile efectuate în scopul realiz rii acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contribu ii sociale, sau valoarea anual a normei de venit, dup caz, raportat la cele 12 luni ale anului. PLAFON: Baza lunar de calcul nu poate fi mai mic decât un salariu de baz minim brut pe ar , dac acest venit este singurul asupra c ruia se calculeaz contribu ia. Baza lunar de calcul nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câ tigul salarial mediu brut. ### Baza lunar de calcul al contribu iei de asigur ri sociale de s n tate pentru contribuabilii care realizeaz venituri din arendarea bunurilor agricole în regim de re inere la surs a impozitului, este diferen a dintre venitul brut i cheltuiala deductibil determinat prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut. PLAFON: Baza lunar de calcul nu poate fi mai mic decât un salariu de baz minim brut pe ar , dac acest venit este singurul asupra c ruia se calculeaz contribu ia. Baza lunar de calcul nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câ tigul salarial mediu brut." (art. 296^22 alin. (2^1) i (2^2)) 3. PLATA CASS ÎN CURSUL ANULUI ### Contribuabilii care realizeaz venituri din cedarea folosin ei bunurilor, cu excep ia celor care realizeaz venituri din arendarea bunurilor agricole, sunt obliga i s efectueze în cursul anului pl i anticipate cu titlu de contribu ii sociale. www.anaf.ro 1

### Plata se efectueaz trimestrial, în 4 rate egale, pân la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, cu excep ia CASS pentru veniturile din închirierea camerelor, situate în locuin e proprietate personal , având o capacitate de cazare în scop turistic cuprins între una i 5 camere inclusiv, precum i pentru veniturile din închirierea în scop turistic, în cursul anului, a unui num r mai mare de 5 camere de închiriat în locuin e proprietate personal , pentru care plata se efectueaz în dou rate egale, pân la data de 25 iulie inclusiv i 25 noiembrie inclusiv. ### Contribuabilii care realizeaz venituri din arendarea bunurilor agricole în regim de re inere la surs a impozitului datoreaz contribu ie individual de asigur ri sociale de s n tate în cursul anului, pl titorii de venituri având obliga ia calcul rii, re inerii i vir rii sumelor respective. Sumele se vireaz de c tre pl titorul de venit pân la data de 25 inclusiv a lunii urm toare celei în care au fost pl tite veniturile. Declararea se face de c tre pl titorul de venit, prin depunerea formularului 112 . (art. 296^24 alin. (1), (4^1), (4^2) i (10) i art. 296^19, alin. (2)) ### Pentru contribuabilii care realizeaz venituri din cedarea folosin ei bunurilor, încadrarea în plafonul maxim se face de c tre organul fiscal prin decizia de pl i anticipate, cu excep ia veniturilor din arendarea bunurilor agricole în regim de re inere la surs a impozitului, pentru care încadrarea în plafonul maxim se face de c tre pl titorul de venit la momentul pl ii venitului. (art. 296^24, alin. (9)) 4. PLATA ANUAL Stabilirea obliga iilor anuale de plat a contribu iei de asigur ri sociale de s n tate, precum i încadrarea în plafonul minim i în plafonul maxim se realizeaz de organul fiscal competent, prin decizie de impunere anual . (art. 296^25 alin. (4) i (4^1)) 5. Despre recalcularea venitului realizat din cedarea folosin ei bunurilor ### Organul fiscal competent are obliga ia determin rii, pe categoria venituri din cedarea folosin ei bunurilor, a venitului anual realizat, sum de venituri nete anuale, în vederea aplic rii prevederilor referitoare la verificarea încadr rii în plafonul corespunz tor anului fiscal respectiv pentru contribu ia de asigur ri sociale de s n tate. ### Contribu iile de asigur ri sociale de s n tate datorate în cursul anului se deduc din veniturile realizate din categoria venituri din cedarea folosin ei bunurilor numai de organul fiscal competent la stabilirea obliga iilor fiscale anuale. ### Organul fiscal competent are obliga ia recalcul rii bazei impozabile în vederea acord rii deductibilit ii contribu iei de asigur ri sociale de s n tate i determinarea impozitului pe venit anual datorat. (art. 64^1) Temei legal: Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile ulterioare. i complet rile ef Administra ie Adjunct Colectare Ec. Gabriela IONESCU Întocmit B l at Virginia/Biroul Servicii pentru Contribuabili/21.02.2014 www.anaf.ro 2

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

˘ˇ ˆ T ˙˘ ˘ˇ ˆ

Începând cu 1 ianuarie 2014 veniturile din cedarea folosinei bunurilor nu se mai regsesc reglementate la Capitolul III ci ... PLATA CASS ÎN CURSUL ANULUI
Read more

NOILE MODIFIC RI PRIVIND CONTRIBU IA DE ASIGUR RI SOCIALE ...

PLATA CASS ÎN CURSUL ANULUI ### Contribuabilii care realizeaz venituri din cedarea folosinei bunurilor, cu excepia celor ... CASS cedare 2014 Author:
Read more

Care e baza de calcul CASS 2014 pentru venituri din ...

Fiscalitatea.ro » Care e baza de calcul CASS 2014 pentru venituri din cedarea folosintei bunurilor?
Read more

CASS chirii - valabil 1 ianuarie 2014 - Servicii Contabile ...

Pentru anul 2013: Conform normelor in vigoare pentru anul 2013 veniturile din cedare folosintei bunurilor se impozitau doar cu un impozit pe venit de 16 %.
Read more

cedare Archives - Noutati legislative | Legislatie ...

La început de 2014 a răsărit în Codul fiscal o nouă prevedere: ... Taxe/Impozite Etichete: ANAF, CASS, cedare, chirie, contribuabil, contribuţie, ...
Read more

ANAF: Formular distinct pentru stabilirea CAS pentru ...

16 ian, 2014 | Agerpres. Stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CAS ... ANAF, cas 2014, cas venituri cedare bunuri, fisc ...
Read more

Kiera Cass - Vienintelė - Documents

Šiuolaikinė JAV rašytoja Kiera Cass (Kera Kas) yra baigusi Radfordo universitetą, gyvena Blaksberge, ... Cass cedare 2014 sursa - finantearges.ro
Read more

Cass Quality Resume - Documents

Cass Quality Resume. by beket-cass. on Aug 18, 2015. Report Category: Documents. Download: 0 Comment: 0. 17. views. Comments. Description. Download ...
Read more

anunt ANAF (2014) ref. la contrib. de sanatate afer ...

anunt ANAF (2014) ref. la contrib. de sanatate afer. veniturilor din chirii. Salt la continut ... anunt CASS cedare 2014.pdf 404.22K 110 downloads;
Read more