Canon EOS Summer 2009 - Landscape Photography

50 %
50 %
Information about Canon EOS Summer 2009 - Landscape Photography
Photos

Published on July 14, 2009

Author: hieu.nguyen

Source: slideshare.net

Description

Slide for my teaching in Canon EOS Summer 2009.

CHUÏP AÛNH PHONG CAÛNH AÛNH PHONG CAÛNH Nguyen Ngoc Hieu / 11.07.2009

CHUÏP AÛNH PHONG CAÛNH | AGENDA - Setup maùy. - Boá cuïc aûnh phong caûnh. - Moät soá thuû thuaät. - Toång keát / öùng duïng cho buoåi chuïp ngaøy mai Nguyen Ngoc Hieu / 11.07.2009

CHUÏP AÛNH PHONG CAÛNH SETUP MAÙY AÛNH Nguyen Ngoc Hieu / 11.07.2009

CHUÏP AÛNH PHONG CAÛNH | SETUP MAÙY TIPS 01 / CHEÁ ÑOÄ CHUÏP • Av Mode • Khaåu ñoä töø 8.0 ñeán 16 • ISO 100, ISO 200 Nguyen Ngoc Hieu / 11.07.2009

CHUÏP AÛNH PHONG CAÛNH | SETUP MAÙY TIPS 02 / PHUÏ KIEÄN • Tripod • Filter: • Polarizer • Neutral Density (ND): 6x • Cable Release / Mirror Lockup Nguyen Ngoc Hieu / 11.07.2009

CHUÏP AÛNH PHONG CAÛNH | SETUP MAÙY TIPS 03 / JPG HAY RAW?  RAW • Giöõ ñöôïc chi tieát trong bieân ñoä +/-2 khaåu • Caân chænh laïi nhieät ñoä maøu / White Balance • … Nguyen Ngoc Hieu / 11.07.2009

CHUÏP AÛNH PHONG CAÛNH | SETUP MAÙY TIPS 04 / LENS? Super Wide Lens Wide Lens Tele Lens (10-22mm, 16-35mm) (24-70mm) (70-200mm) Neân duøng lens Wide cho aûnh phong caûnh (tuy nhieân lens naøo cuõng coù theå chuïp phong caûnh) Nguyen Ngoc Hieu / 11.07.2009

CHUÏP AÛNH PHONG CAÛNH | SETUP MAÙY TIPS 05 / WHITE BALANCE – NHIEÄT ÑOÄ MAØU Tele Lens Tungsten Sunlight (70-200mm) • Ñieàu kieän aùnh saùng Vieät Nam: 4800 K Nguyen Ngoc Hieu / 11.07.2009

CHUÏP AÛNH PHONG CAÛNH BOÁ CUÏC AÛNH PHONG CAÛNH Nguyen Ngoc Hieu / 11.07.2009

CHUÏP AÛNH PHONG CAÛNH | BOÁ CUÏC AÛNH PHONG CAÛNH TIPS 01 / QUY TAÉC 1/3 Nguyen Ngoc Hieu / 11.07.2009

CHUÏP AÛNH PHONG CAÛNH | BOÁ CUÏC AÛNH PHONG CAÛNH TIPS 01 / QUY TAÉC 1/3   Nguyen Ngoc Hieu / 11.07.2009

CHUÏP AÛNH PHONG CAÛNH | BOÁ CUÏC AÛNH PHONG CAÛNH TIPS 01 / QUY TAÉC 1/3 – VÍ DUÏ    Nguyen Ngoc Hieu / 11.07.2009

CHUÏP AÛNH PHONG CAÛNH | BOÁ CUÏC AÛNH PHONG CAÛNH TIPS 02 / ÑÖÔØNG CHAÂN TRÔØI   Nguyen Ngoc Hieu / 11.07.2009

CHUÏP AÛNH PHONG CAÛNH | BOÁ CUÏC AÛNH PHONG CAÛNH TIPS 03 / TIEÀN CAÛNH – TRUNG CAÛNH – HAÄU CAÛNH Nguyen Ngoc Hieu / 11.07.2009

CHUÏP AÛNH PHONG CAÛNH | BOÁ CUÏC AÛNH PHONG CAÛNH TIPS 04 / BOÁ CUÏC ÑÖÔØNG DAÃN Nguyen Ngoc Hieu / 11.07.2009

CHUÏP AÛNH PHONG CAÛNH | BOÁ CUÏC AÛNH PHONG CAÛNH TIPS 05 / BOÁ CUÏC HÌNH CHÖÕ S Nguyen Ngoc Hieu / 11.07.2009

CHUÏP AÛNH PHONG CAÛNH | BOÁ CUÏC AÛNH PHONG CAÛNH TIPS 06 / PHAÙ CAÙCH Nguyen Ngoc Hieu / 11.07.2009

CHUÏP AÛNH PHONG CAÛNH THUÛ THUAÄT Nguyen Ngoc Hieu / 11.07.2009

CHUÏP AÛNH PHONG CAÛNH | THUÛ THUAÄT TIPS 01 / CAÉT CUÙP AÛNH (CROP)   Nguyen Ngoc Hieu / 11.07.2009

CHUÏP AÛNH PHONG CAÛNH | THUÛ THUAÄT TIPS 02 / HISTOGRAM • Söû duïng bieåu ñoà Histogram ñeå xem aûnh (thay vì nhìn treân maøn hình LCD) Thieáu saùng Ñuû saùng Dö saùng    Nguyen Ngoc Hieu / 11.07.2009

CHUÏP AÛNH PHONG CAÛNH | THUÛ THUAÄT TIPS 03 / THÔØI ÑIEÅM CHUÏP AÛNH 5h – 7h saùng • Bình minh  maët trôøi moïc: • Hoaøng hoân  5h – 6h30 toái Nguyen Ngoc Hieu / 11.07.2009

CHUÏP AÛNH PHONG CAÛNH TOÅNG KEÁT CHO NGAØY MAI Nguyen Ngoc Hieu / 11.07.2009

CHUÏP AÛNH PHONG CAÛNH TOÅNG KEÁT • Chuïp maët trôøi moïc  ño saùng vaøo maët trôøi  Re-Compose • Söû duïng boá cuïc 1/3 • Keát hôïp tieàn caûnh: thuyeàn, baõi ñaù… • Söû duïng Tripod + daây baám meàm/mirror lockup • Xem bieåu ñoà saùng (maøn hình LCD) Nguyen Ngoc Hieu / 11.07.2009

Add a comment

Related presentations

Árboles en miniatura producto del arte del bonsai

Lisa Wolfe’s before and after interior design for review. See Lisa’s more interior...

This slide deck was used to accompany my Ignite 329 presentation.

My New Nepal

My New Nepal

September 16, 2009

Nepal in Fun Fiction,and festival

Related pages

Canon World of EOS - EOS Festival of Photography

FESTIVAL OF PHOTOGRAPHY; CONNECT. EOS ... MyCanon. Log in; Sign up; The Canon EOS Festival of Photography has returned ... Fu Ming Xia at Barcelona Summer ...
Read more

International Landscape Photograph

I use Canon EOS 5D MkIII and a ... Canon Landscape Photographer of the ... the country’s leading landscape photographers. In 2009 he joined the ...
Read more

Canon announces new wide angle lenses for landscape ...

Canon Australia wins BLI Summer "Pick" Awards; Canon focuses ... angle lenses for landscape photography; Canon’s ... Canon EOS 5D Mark II; 2009 ...
Read more

Canon Interchangeable Lens Cameras : Digital Photography ...

Product Database Canon Canon Interchangeable Lens Cameras. ... Music written in landscape by ... Canon EOS 7D Mark II Review 712 Bang for the Buck Olympus ...
Read more

CANON 550D MANUAL FOCUS TIPS - 17b81b9.xyz

download moose s landscape photography tips ... 650 gs r13 31 year 2009 service repair manual ... flash photography with canon eos cameras ...
Read more

EOS magazine for Canon SLR owners

EOS magazine is the ... firmware updates and news from the world of Canon EOS photography. ... Get the only magazine you need for your Canon EOS camera ...
Read more

Canon EOS - Getting Started: Photography Composition

Canon EOS - Getting Started ... Canon Lenses for Landscape Photography - Duration: ... Canon EOS - Macro Photography Tutorial with Jackie Ranken ...
Read more

Canon 7D Reviews and Resources - Photography Bay

The Canon 7D should be available September 2009 at an ... Canon 7D Press Release. CANON U.S.A ... and landscape photography where ...
Read more

Landscape photo with Canon 7D - A World Through Lenses

Landscape photo with Canon 7D. phoenix ... All shot with the new Canon EOS 7D. ... Spencer Gorge Conservation Area landscape photography. No telescope, ...
Read more