Calcul profit

33 %
67 %
Information about Calcul profit
Business & Mgmt

Published on December 13, 2013

Author: contacafe

Source: slideshare.net

Description

Sursa - bv.finantepublice.ro

MFP - ANAF - DGRFP Brasov Serviciul Servicii pentru Contribuabili - tel. 0268-308443 http: // bv.finantepublice.ro STABILIREA DEDUCTIBILITATII CHELTUIELILOR CU DOBANZILE SI PIERDERILE DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR LA CALCULUL PROFITULUI IMPOZABIL Art. 23, Cod fiscal: Incepand cu 01.01.2005, cheltuielile cu dobânzile sunt integral deductibile în cazul în care gradul de îndatorare a capitalului este mai mic sau egal cu 3. In cazul în care gradul de îndatorare a capitalului este peste 3, cheltuielile cu dobânzile si cu pierderea neta din diferentele de curs valutar sunt nedeductibile. Nu intra sub incidenta prevederilor art. 23 (adica sunt deductibile integral, indiferent de marimea gradului de indatorare) dobânzile si pierderile din diferente de curs valutar, în legatura cu împrumuturile: 1. obtinute direct sau indirect de la banci internationale de dezvoltare si organizatii similare, mentionate în norme; 2. garantate de stat, potrivit Legii datoriei publice nr. 313/2004, cu modificarile ulterioare; 3. obtinute de la institutiile de credit romane sau straine, institutiile financiare nebancare, de la persoanele juridice care acorda credite potrivit legii; 4. obtinute in baza obligatiunilor emise potrivit legii, de catre societatile comerciale cu respectarea cerintelor specifice de admitere la tranzactionare pe o piata reglementata din Romania, potrivit Legii 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile ulterioare, precum si cele admise la tranzactionare pe piete straine de valori mobiliare reglementate de autoritatea in domeniu a statelor respective. 1

Pas I. Ajustari conform art. 23 alin. (5) din Codul fiscal: In cazul in care societatea are impumuturi angajate de la alte entitati, cu exceptia celor prevazute la art. 23, alin. (4) din Codul fiscal, enumerate pe pagina anterioara, se aplica limita prevazuta la art. 23, alin. (5), indiferent de data la care au fost contractate. Astfel, dobanda deductibila este limitata la: a) nivelul ratei dobanzii de referinta a B.N.R., publicata in M.O., corespunzatoare ultimei luni din trimestrul pentru care se calculeaza impozitul pe profit, pentru imprumuturile in lei, si Aceasta limitare b) pentru imprumuturile in valuta, nivelul ratei dobanzii anuale de: se aplica separat pentru fiecare - 6% pentru determinarea profitului impozabil incepand cu anul fiscal 2010, - HG 296/2010 i imprumut in pct. 701 din HG 44/2004; parte, inainte de - 8% pentru determinarea profitului impozabil aplicarea aferent anului fiscal 2009, - HG 616/2009; prevederilor art. 23, alin.(1) si (2) - 7% pentru determinarea profitului impozabil din Codul fiscal. aferent anilor fiscali 2007, 2008 - HG 213/2007; - 6% pentru determinarea profitului impozabil aferent anului fiscal 2006 - HG 580/2006; - 7% pentru determinarea profitului impozabil aferent anului fiscal 2005-HG 84/2005; - 9% pentru determinarea profitului impozabil aferent anului fiscal 2004 - Lege 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabil in 2004. Valoarea cheltuielilor cu dobanzile care excede nivelul de deductibilitate permis conform art. 23 alin. (5) din Codul fiscal este considerata nedeductibila, fara a mai fi luata in calcul in perioadele urmatoare. 2

În cazul în care cheltuielile din diferentele de curs valutar ale contribuabilului depasesc veniturile din diferentele de curs valutar, aceasta diferenta (pierderea neta din diferentele de curs valutar) va fi tratata ca o cheltuiala cu dobânda, deductibilitatea acestei diferente fiind supusa limitei prevazute la art. 23, alin. (1) din Codul fiscal. Cheltuielile din diferentele de curs valutar, care se limiteaza potrivit acestor prevederi, sunt numai cele aferente capitalulului împrumutat luat în calcul la determinarea gradului de îndatorare a capitalului, adica aferente imprumuturilor cu termen de rambursare mai mare de 1 an. Pas II. Calculul gradului de indatorare In scopul stabilirii deductibilitatii cheltuielilor cu dobanzile si cu pierderea neta din diferente de curs valutar, pentru toate creditele si imprumuturile contractate cu termen de rambursare peste un an, potrivit clauzelor contractuale, existente in evidenta contabila la inceputul anului si la sfarsitul perioadei pentru care se determina profitul impozabil, se calculeaza Gradul de Indatorare a Capitalului, dupa aplicarea limitei de deductibilitate prevazute la art. 23, alin (5) din Codul fiscal, dupa caz. 3

Gradul de indatorare a capitalului se determina ca raport între capitalul împrumutat cu termen de rambursare peste un an si capitalul propriu, ca medie a valorilor existente la începutul anului si sfârsitul perioadei pentru care se determina impozitul pe profit: CAPITAL IMPRUMUTAT CU TERMEN DE RAMBURSARE PESTE 1 AN GRADUL DE INDATORARE = ------------------------------------------------------------------------------------------------CAPITAL PROPRIU A CAPITALULUI SOCIAL = CREDITE IMPRUMUTURI care au la baza un contract Σ (de la alte entitati decat, + (de la alte entitati decat, care prevede termenul de institutii financiar-bancare) institutii financiar-bancare) rambursare > 1 an =----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(CAPITAL SOCIAL + REZERVE LEGALE +ALTE REZERVE + PROFITUL NEDISTRIBUIT + Σ REZULTATUL EXERCITIULUI* + ALTE ELEMENTE DE CAPITAL PROPRIU CONSTITUITE POTRIVIT REGLEMENTARILOR LEGALE) Nota:*Rezultatul exercitiului luat in calcul la determinarea capitalului propriu pentru sfarsitul perioadei este cel inregistrat de contribuabil inainte de calculul impozitului pe profit. În vederea determinarii impozitului pe profit, gradul de îndatorare se calculeaza ca raport între media capitalului împrumutat si media capitalului propriu. Pentru calculul acestor medii se folosesc valorile existente la începutul anului si la sfârsitul perioadei pentru care se determina impozitul pe profit, dupa cum urmeaza: Gradul de = indatorare Capital imprumutat (inceput an fiscal) + Capital imprumutat (sfarsitul perioadei) 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------Capital propriu (inceputul anului fiscal) + Capital propriu (sfarsitul perioadei) 2 astfel: Capital imprumutat (inceputul anului fiscal) + Capital imprumutat (sfarsitul perioadei) = ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capital propriu (inceputul anului fiscal) + Capital propriu (sfarsitul perioadei) 4

Capital imprumutat Prin capitalul împrumutat se întelege totalul creditelor si împrumuturilor cu termen de rambursare peste un an începând de la data încheierii contractului, potrivit clauzelor contractuale, indiferent de data la care acestea au fost contractate (precizare pentru imprumuturile contractate inainte de intrarea in vigoare a acestor prevederi). În capitalul împrumutat se includ si creditele sau împrumuturile care au un termen de rambursare mai mic de un an, în situatia în care exista prelungiri ale acestui termen, iar perioada de rambursare curenta, însumata cu perioadele de rambursare anterioare ale creditelor sau împrumuturilor pe care le prelungesc, depaseste un an. Capital propriu Capitalul propriu cuprinde capitalul social, rezervele legale, alte rezerve, profitul nedistribuit, rezultatul exercitiului si alte elemente de capital propriu constituite potrivit reglementarilor legale. În cazul sediilor permanente, capitalul propriu cuprinde capitalul de dotare pus la dispozitie de persoana juridica straina pentru desfasurarea activitatii în România, potrivit documentelor de autorizare, rezervele legale, alte rezerve, rezultatul exercitiului si alte elemente de capital propriu constituite potrivit reglementarilor legale. Pas. III A. Daca Gradul de Indatorare a Capitalului Social < 3 => cheltuielile cu dobanzile si cu pierderea neta din diferente de curs valutar sunt integral deductibile, dupa aplicarea limitei de deductibilitate prevazute la art. 23, alin (5), dupa caz. B. Daca Gradul de Indatorare a Capitalului Social > 3 În conditiile în care capitalul propriu are o valoare negativa sau gradul de îndatorare a capitalului este peste trei, suma cheltuielilor cu dobânzile si cu pierderea neta din diferentele de curs valutar este nedeductibila in perioada de calcul al impozitului pe profit. Aceasta se reporteaza în perioada urmatoare, devenind subiect al limitarii în conditiile art.23, alin. (1) din Codul fiscal pentru perioada in care se reporteaza, pâna la deductibilitatea integrala a acestora. Începând cu 1 ianuarie 2014, se transfer dreptul de reportare a cheltuielilor cu dobânzile i cu pierderea net din diferen ele de curs valutar contribuabililor nou-înfiin a i care preiau patrimoniul unei societ i absorbite sau divizate ("cheltuieli cu dobânzile i cu pierderea net din diferen ele de curs valutar reportate pentru perioada urm toare" declarate de acestea în declara ia 101), propor ional cu activele i pasivele transferate sau men inute de societatea cedent , potrivit proiectului de fuziune/divizare. Material publicat la data de 09.12.2013 5

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Profit — Wikipédia

Le profit est le gain financier obtenu d'une opération économique : typiquement, la différence entre le revenu de la vente d'un produit et le coût de ...
Read more

How to Calculate Profit: 12 Steps (with Pictures) - wikiHow

How to Calculate Profit. When it comes to running a business, profit is king. Defined as total revenue minus total expenses, profit is the amount of money ...
Read more

How to Calculate Profit and Loss | OANDA

When calculating profit or loss, consider the spread, as well as the interest differential. For easy calculation, use the following tools: Profit calculator
Read more

Profit Calculator

Calculate profit on a product cost and selling profit including profit margin and gross margin percentage. Online profit profit calculator.
Read more

Comment calculer un profit: 12 étapes (avec des photos)

Comment calculer un profit. Le profit est roi lorsqu'il s'agit de gérer une affaire. Par définition, un profit correspond à la différence entre le ...
Read more

How to Calculate Gross Profit - Entrepreneur

Learn how to calculate gross profit with fixed and variable costs. Methods to compute gross profit margins and markups to help your business today.
Read more

Gross Profit Calculator - GP Calculator

Gross Profit Calculator, Gross Profit calculation, GP Calculator, Gross Profit Margin Calculator, GP Margin Calculator, GP Calc, Gross profit ratios, gross ...
Read more

How to calculate profit and loss | Business Victoria

How to calculate net profit. Profit is determined by the money you get from sales, cost of stock (if you sell product/s) and of course all the expenses you ...
Read more

Online Calculator

Online Calculator! From the Simple Calculator below, to the Scientific or BMI Calculator. - "Online Calculator" always available when you need it.
Read more

impozit pe profit - mfinante.ro

IMPOZIT PE PROFIT: 1 Impozitul pe profit datorat de persoane juridice romane si de sedii permanente Legea nr. 571/2003 ...
Read more