Buz Hokeyi Gençler Türkiye Şampiyonası Play Off Final Müsabakasındaki Bazı Hücum Parametrelerinin İncelenmesi

50 %
50 %
Information about Buz Hokeyi Gençler Türkiye Şampiyonası Play Off Final Müsabakasındaki...
Sports

Published on September 4, 2013

Author: leventatali

Source: slideshare.net

Description

Gönener A., Sertbaş K., Atalı L., Öztürk M., Taşkıran Y. (2004). “Buz Hokeyi Gençler Türkiye Şampiyonası Play Off Final Müsabakasındaki Bazı Hücum Parametrelerinin İncelenmesi”, Performans, Sayı: 3, Yıl: 2004, Ege Üniversitesi BESYO

Gönener A., Sertbaş K., Atalı L., Öztürk M., Taşkıran Y. (2004). "Buz Hokeyi Gençler Türkiye §ampiyonası Play Off Final Müsabakasındaki Bazı Hücum Parametrelerinin İncelenmesi", Performans, Sayı: 3, Yıl: 2004, Ege Üniversitesi BESYO 2W2 B,IJZ HOKEYi GENÇLER TÜRIdYE ŞAMPİYONASI PLAY-OFF FİNAL MüsABAKASINDAKİ Blfl| HüCuM pARAMETREIERiNİN İNCELENME§İ *Gönener A., "Sertbaş I(, **Ataiı L., *nÖztürk M. *Taşlaran Y. özrr Bu çalrşmarırn amacı 2002 1rlı içerisinde Koçaeli ilinde organize edileıı Buz Hokeyi Gençler Tiirkiye Şampiyonası play-off final müsabakasındaki baa hücum parametrelerinin incelenınesidir. Çalışmamızda. şanrpiyona finalistleri İzmit Büyiikşehir Bel. Spor ile Ankara Büyfüşehir Bel. Spr takımlarının final müsatıakası içrisindeki hücum paı,anretrelerinden; şut/gol, asist ve penaltı incelenmi$iı.Veriler, müsabaka es$asında video kcmerd ile çekilip daha sonra araşürmacıIar tarafından TV' de izlenerek değerlendirme formlaına aktantmışür. Elde edilen veriierin değerleırdirilmesi Microsoft Excel pıograrnrnda yaprlmıştır. Müsabaka sonucu, Aıkara Büytlkşhir Bel. Spor takrmr şut / gol oraııı,. {3614= 7o9), atrş txilgeleri; Tarafsız saha: 3. Hücum Bölgesi =18. Kale Önll: lS, asist = (3), penaln = (0) İzmit Büyiikşhir Bel. Spcr takmı, şut / gol = 4412 f/AŞL} alış kilgeleri; Tarafsız Saha = 5, Hücum Bölgesi = 2l,Kale Öııti: lZ. asist: 0, pemltr = 0 Buz Hokeyi Gençler Tiiıkiye Şampiyorıası pla,v-offfinal müsabakası ile ilgili yapüğmz maç aııalizi çalrşmasr sonucu, elde etüğimiz değerler.ulusal bazda 1urtdış örnekler ile benzerlik göstermektedir. Anqhtar keiimeier: Baz hokeyi, Maç Analiü ABSTRACT The Examination of 2002 Youth lce lIockey Turkey Championship Piay-offFinal Match' s Offanse Parameters Tlre aim of this study is to e-xaınine 2002 Youih Ice Hockey Turkey Championship PlayoffFinal Match' s Offanse Parameters. This championship orgınized in Krcaeli. Final match teaıns are Ankara Mıınicipality aıd İzmit Mıınicipality. The parameters are slıoot / goal, asists, and penalŞ. Also ıve examined dispersion of shoot points in ice hockey pla_ving area. We used video camera to take datas dıning the match- Research group watched the match and checked paraıneters oır scout fepört. Result of data collection we used Microsoft Excell program for analysis_ In the match Ankaıa Municipatity ice hockey team's şhoot / goa| (36/4=Vo9), shoot aıeas;( neutral zone:3, Offanse zone:l8, goal post:15), assisL3. penatty:O. İzmit lrılunicipalif ice hockey team's shmt/goal : $al, shoot areas. ( neutıal zone:S- Offanse zaııe,.22. goal post:l7), assist:0, pnal§:0 The result of this snıdy we caır say tiıaL tlıis fiıal matctı's offanse paramet€rs :ıre same as other countries ic-e hockei ıearm statistics.. Key nords: Ice Hockey, Moich Anolysis *Kocaeli Üniversitesi BESYO, ** Beden Eğt. Oğretmeni

Gönener A., Sertbaş K., Atalı L., Öztürk M., Taşkıran Y. (2004). "Buz Hokeyi Gençler Türkiye Şampiyonası Play Off Final Müsabakasındaki Bazı Hücum Parametrelerinin İncelenmesi", Performans, Sayı: 3, Yıl:2004, Ege Üniversitesi BESYO Giriş Spor branşlannda o1ıın içerisinde olrışan aksivonlanı aııaliz veya istatisiik yohı iIe tıelirlenmesi ı.e sonugiara göre antrğnman programlannın düzenlenmesi spor bilimi aşsından önem arz etmektediı. İstalistikler sonucunda arılrenörlerin sonuçlan değerlerıdirmesi oyıncu arrtrefiör ve oıuncular arasında ki sürtüşmeleri ortadaı kaldıracaktır (1). Takm o1unlarında birevsel ve talıım özelliklerinin elde edilmesinde değerlendirilebilecek bilgisal,ar vazıIm prograrıılarr ile, sporculann o1un içerisindeki performaıslan somut bir şekilde ortaya çıkanlabilece.ktir ancak maç analizi 1öntemleri faıklılık göstermektedir. Takım sporlannda uygıılanan aıaliz yöntemlerden bazılan sesli görsel ( auidio teyp). 1azılı metod, bilgisal,ar pıogra.mlan olarak kullanılmaktadır(2). Müsabaka içerisinde tıelli parametrelerirı iııcelenmçsi protılemin oıtaya konulması ve mükemmelliğe ulaşılması bolutunda aırtrenörlere, kondisvonerlere yardımcr olmaktadır. Bir ınüsabaka içarisinde şutların, paslarrr1 o1unculann, penaltların farklı boyutlmda incelenmesi bunu sağamaktadr(3). Buz hokeyinde her o1uncunıın kendi sorumlu olduğu bölgesinden hüıcrımıı gerçekle$irmesi gereldiği gerçeğ vardır, Bu konuda sık olaıak yapılan hatalaı hücum varyasTonlannrn baısansrnı kesin olaıak engelleyecektir(4). İşte bu noklada istatislik önem kazanmakta ve takımlar başanlan için istatistikçiler görevleııdirmeve önenr göstermelttedirler- l]luslararası Buz Hoke_v Pederası.onıı trim organizas1,onlarında istatistik ekipleri görevlendirmektedir- Ekiplerin çalışmalan sonuctı tiim istatistik ile ilgili sonuçlar uluslararası federasyonrın web sitesinde veri bankası olaıak yer almalıladır (5). Llluslararası Buz Hokeyi Federasyonun desteği ile sekizincisi yapılan Llluslar arasr Buz Hokeyi ,Antrenijrleri Koırferansrnda ise istatistiğn etkili kullanrmı tıaş1*lı ana otrrnrm dtizenleıımesi. tırı oturumun, kontbransrn ana konuları aıasında bulunmasr konunun ne kadar önemli olduğunu ıurgulamai<ıadıı{6). Bu çalışma ile, o1un aksiyonu içerisinde gole ulaşmada etkin rol oytıayan hücum parametrelerinden şut, asist, peııaltı gibi unsurlann o1.ıın alan içerisindeki bölgesel dağlımları incelenmişir. Yöntem Çalışmamız. 20ö2 yiı içerisinde Kocaali iliıde organize edilen Buz ]Iokeyi Geııçler Tüı*iye Şampiyonasr play_off fıııal müsabakasındaki hücum parametrelerindeıı; şuVgol, asist ve penaltı atışları ve bölgesel değerlendirme|eri ile sınırlıdrr- Veri toplama aracı olarak müsabaka esnasııda. Sony (350) maıka video kamera kullanılmı$ır. Göriintiiler, Philips ( 55 Ekran) marka Tv' de izlenerek, geliştirilen formlara aktarılmıştır. Buz hckeyi oyın sahasırun 1.an alanr 9 bölgeye alrılarak alış bölgeleri tespit ediIeıek, şut/gol. asisl ve penaItı parametreleri değerleııdiriImiştir. Elde edilen veriIerin analizi Microsoft 2000 Excel programında yapılarak, bulgular tablolaştırılmr$ır. BULGULAR Tablo - 1 : Tahmlırm Müsıbake genelindeki Gol / Şut / Asist / Pendtı Dağümı iiÇsEti|:::::::::i::: iiiiliıffi*Hiiilı Ankara B.Bel 3614 9 3 0 lzmıt B. Bel 44l2 4,54 0 0 Tablo - !' de görüldüğti gibi Ankara B. Bel- müsabaka geıeliıdeki şut / gol oranrndaki başan (9'o9), takım asist sayrsr ise 3 olarak tespit edilmiştir. İzmit B.Bel. müsabaka içerisindeki şut/gol oranlanndaki başan ise (9/o4,54) olarak tespit edilrnişir. Tablo - 2 : Ankııa B, Bel. Birinci Periyotta gerçekleşürdikleri şutlann kıle bdlgesi dağümlan Tab'lo - Z' do görüldügü gerçekle$irdikleri şutların kaie K3 (2)'dir. gibi, nıüsabaka içerisinde Ankara B. Bel, b<ilgesinde ki dağıiımı; Kl (0), X2 (3),

 • Gönener A., Sertbaş K., AtaIı L., Öztürk M., Taşkıran Y. (2004). "Buz Hokeyi Gençler Türkiye Şampiyonası Play Off Final Müsabakasındaki Bazı Hücum Parametrelerinin İncelenmesi", Performans, Sayı: 3, Yıl: 2004, Ege Üniversitesi BESYO Tablo - 3 : Aıkara B. BeL Birinci Periyotta gerçeldştirdikleri şutlann hücum böğesi dağılımlan Tablo - 3' de gOrul&ğti gibi, mğsabaka içeıisinde fuıkara B. Bel, gerçekleştirdikleri şutlann hücum bölgesindeki dağlımı; Hl (1), H2(3), H3 (2)'diı. Tablo - 4 : Ankıııa B. BeL Birinci Periyoüa gerçelıleştirdikleri şutlınn tırıfsız böğesi dağümlın Tablo - 4' de göriildüğü gibi, müsabaka içerisinde Ankaıa B. Bel, gerçekleşirdikleri şutlann tarafsız bölgesindeki doğlımı; Tl (0). T2 (l), T3 (0) 'dir. Tablo - 5 : Ankara B. B€L ikfuıci Ptriyotta geışeldştiıdikleri şuttınn kıle b6lgesi dağümlın Tablo - 5' de göruldüğü gibi. müsabalıa içerisinde Aıkara B. Bel, gerçekle$irdikleri şutların hale txilgesindeki dağImı; Kl (0), K2(1), K3 (2)'dir. Tatrlo - 6 : Ankırı R BeL ikinci Peri5-ottı gerçelde$irdilüeri şutların hücum böğesi dığr|ımlan Tatılo , 6' de görüldügu gbi, müsabaka içerisinde ,Aıkara B. Bel, gerçekleştirdikleri şutlann hücum bölgesindeki dağlımı; Hl (l), H2(1). H3 (4)'dür. , ,M,,iü.f,l ,,r_::i';';';';'.|.;'ı';,|rr';.::: Ankara B-Bel 0 0 0 Tablo - 7: Ankara B. BeL ikinci Periyotta gerçekleştiıdikleri şntlanı tarafsız bölgesi dağıhırlııı
 • Gönener A., Sertbaş K., Atalı L., Öztürk M., Taşkıran Y. (2OO4). "Buz Hokeyi Gençler Türkiye Şampiyonası Play Off Final Müsabakasındaki Bazı Hücum Parametrelerinin incelenmesi", Performans, Sayı: 3, Yıl: 2OO4, Ege Üniversitesi BESYO Tablo - 7' de göriildüğü gibi, müsabaka içerisinde Aıkara B. Bel, gerçekle$iıdikleri şutlaın tarafsız kilgesinde ki dağılımı; Tt (0), T2 (0), T3 (0)'dir. Tahlo - 8 : Ankaıa B. BeL üçiincü Periyotta gerçekleşüıdi}leri şuilanı kıIe böIgesi dtğümlan E ı*.*İ i |ğdğjffi Ankara B.Bel l 4 2 Tablo 8' de görüldüğü gibi, müsabaka içerisinde Ankara B. Bel, gerçekleştirdikleri şutların kale kilgesindeki dağılımı; Kl (l), K2 (4). K3 (2)'dir- Tılrlo - 9 : Ankara B. BeL üçüncü Periyotta gerçekleştiıdilderi şutlann hücum biilgesi dağı|ımlan Tablo 9' de görüldiiğü gibi, müsabaka içoisinde Ankara B. Bel_ gerçekleştirdikleri şutlann hücum bölgesinde ki dağlımı; Hl (2), H2 (0), H3 (4)'dür. Tablo - l0: Ankaıa B. Bei. üçünçü Peri1,otta gerçekleşfirdikleü şutlann taıafsız bölgesi dağümlan Tablo - 10' da görüldiığĞ gitıi, miisabaka içerisinde Ankara B. Bel, gerçekle$iıdikleri şııtlann tarafsrz bölgesindeki dağlımı; ]'1(0), l'2(1), T3 (1)'dir. Tablo - 11 : İnnit B. BeL Birinci Periyotta gerçe}leştirdikleri şutlaıın kı|e bölgesi dığılımlııı Tablo 1 1' de gönlldüğü gibi, müsabaka içerisinde izmit B. Bel, gerçekIeştirdikleri şutlann kale bölgesindeki dağılımı; Kl (2), K2 {1), K3 (2)'dir.
 • Gönener A., Sertbaş K., AtaIı L., Öztürk M., Taşkıran Y. (2004). "Buz Hokeyi Gençler Türkiye Şampiyonası Play Off FinaI Müsabakasındaki Bazı Hücum Parametrelerinin İncelenmesi", Performans, Sayı: 3, Yıl: 2OO4, Ege Üniversitesi BESYO Tıblo- 12: İaııitB. BeL Birinci Periyottagerçekteştiıdiklerişutlannhücuın bölgesidağı|ıııılın Tablo 12' de göruldüğü gibi, milsatıaka içerisinde İzmit B" Bel. geıçekteştirdikieri şutlann hücum kllgesindeki dağılımı; Hl (2), H2(5), iI3 (1) ,dir. Tıbte - 13 : İmlt Ş. S€L lliıinci Peıi5oŞ, **o**$irdildeı{ şutlırınferefşı S6lgesi d*ğün{an Tablo , 13' de gönildiigıı gihi, müsabaka içerisinde İzmit B. Bel, gerçekle$irdikleri şutlann tarafsız tıölgesindeki dağlımı; rl (0), T2(1), T3 (l)'dir- Tablo - 14 : İıınit B. B€l. lkind Periyotta gerçeldeştirdikleri şatlırın kale b6lgesi dığıhmlan Tablo - 14' de gi,riitdüğü gibi. müsatıaka içerisinde İzmit B. Bel. gerçekleştirdikleri şutlaıın kale lıöigesinde ki dağılınıı: K1 (2), K2 (3i K3 {3) ,dn- Tablo - 15 : İznit B, BeL ikinci Periyotta gerçelıteştirdikleri şutlann hücuın böğesi dağümrırı Tablo - 15' de görüldüğü gibi, miisabaka içerisinde İzmit B" Bel. gerçekleştirdikleri şutlann hücum tıölgesinde ki d^ğılırnı; Hl (3), H2 (2), II3 (2)'dür. Tablo- 16: İzmit B. Bel. ikinti Per§otta gerçek§tiıditderi şıtlaıın tarafsız bölgesi dağıluntan |üi |i:.i:a ıt i:::': *ffifit i'.tri aaia, iİş ıhFBii :ıı.i ,f,? ğ |§ffi*, :::::i:l|l:iıl|ıİıı§Eı::::::::: j 'i':':::|:::|:|:|:*|.||:*::::*::::':rıi :::::::::::üf ffi .ğ:i:::.::i Izmit B-Be] l 0 0 Tablo - 16' de görüldüğü gibi, müsabaka içerisinde İzmit B. Bel, gerçekleştirdikleri şutlann tarafsu bölgesinde ki dağlımı; T1 (1). T2 (0),
 • Gönener A., Sertbaş K., AtaIı L., Öztürk M., Taşkıran Y. (2004). "Buz Hokeyi Gençler Türkiye Şampiyonası Play Off Final Müsabakasındaki Bazı Hücum Parametrelerinin İncelenmesi", Performans, Sayı: 3, Yıl: 2OO4, Ege Üniversitesi BESYO T3 (0)'dir. Tıb|o - 17 : İznitB. BeL fiçünçü Periyotta gerçeldştiıdikteri şutlaıın kate bölgesi dağıtrnıian Tablo l7' de görüldiiğü gibi, müsabaka içerisinde İzııi1 B. Bel, gerçekleştiıdikleri şutlann kale bölgesindeki dağılımı: Kl (l), K2 (2), 13 (1)'dir. Tabto - 18: i-aıdt 8. ü€L fiçüıcü Per§otta gerçseşdıdtt*ert şııtlaın höeum bölgesi dağümlan ffillnffiSiti:.:,:!::::|;*|:::::İ::::::::::::::::::::::ı:::İir:|. İZıılıt B.Beı 3 0 4 Tatılo - t8' de görüıd.ığü dağlımıı Hl (3), H2 (0), H3 (4)'dür- Tıblo - 19: İzmil B. BeL gibi. müsabaka içerisinde İ?nriı B. Bel, gerçekleştirdikleri şutlanıı hücunı bölgesinde ki üçiinçü Periyottı gerçekleştirdikleri şutlarm tarafsrz bölgcsi dağılrmları İEİ|Ei ݧ İ,ç#sf **;ffiS* ıilF, ffiffiıİi lTlffiıa'',:a|aaaaiaa ;.ü,|rrr|l,|a İzmit B.Bel t 0 1 Tablo - 19' da görülduğıi gibi. müsabaka içerisinde İzmit B. Bel. gerçekleştirdikleri şutlann tarafsız tıölgesinde ki dağılmı; T1 (1), T2 (0), 1_1 11)'dir. Taiılo - 20 : Miisahakı içerisinde sıınucu gol olın şutlaıın oyun ılamndıki bölgesel daglrmı Aıüıara B.Bel- Kl K2 K3 H1 LI2 tl3 Tl T2 T3 2 Izmit B. Bel. 1 l Tablo - 20' de görüldüğü gol olan şutlann alış brjlgeleri arasındaki dağılımına bal«ldığnda, Ankara B. Bel . üçünçü periyotta Hücum alaır (H3) b<ilgesinden l, ikinci periyotta Kale Önll (I(3) bölgesinden 2, üçüncü periyotta (K2) bölgesinden ise 1 go1 almıştır. İzmit B. BeI ise. birinci perivotta Hücum alanı (H2) tıölgesinden 1, üçünçü peri3,otta Kale Önıi 1Xl; bOlgesinden l gol atmlştr. Her iki takımda Taıafsız saha olarak belirlenen bölgeden gol atamamıştrr. TARTIşMA {üsalıaka içerisinde hsr iki takmln toplam şüt saysı 80, tcplam gol sayısı 6 olarak belirlenmi$ir. Takrmlar I. Periyotda 1 gol, II. Periyoda 2, III. Periyoda 3 gol kaydetmişlerdir. Müsabaka genelinde I. Periyotda 27 şut. II. Periyotda 25 şut III. Periyotda 28 şut alılmıştır, Mtisabaka süresince her iki takım da penallı alışı kullanmamrştır. 20ü2 ylında lianada' da 6
 • Gönener A., SertbaŞ K., Atalı L., Öztürk M., Taşkıran Y. (2OO4). "Buz Hokeyi Gençler Türkiye şampiyonası play off Final Müsabakasındaki Bazı Hücum parametrelerinin incelenmesi,,, performans, Sayı:3, Yıl:2OO4, Ege Üniversitesi BESYO 1apılan "Royal Bank Cup" adı alfunda yapılan 18 yaş Altı Buz Hokeli müsabakası istaüstiklerine baktığımızda periyotlardaki gol oranlaımda benzerlik görülınektedir{8). Periyotlardaki şut oraülan baktığmızda. şut saylsı inceledi$miz fıııal müsabakasında daha v{ılisek oranda tespit eülmiştir- 2OO2 yılı içerisinde Slcvakva' da ı.apılan 18 1aş altı u*tnya Brız Hokeyi Şampivonası istatiştiklerini incelediğimizde, Rusya 7 gol, 4 asist ile, Kanada 4 gol, 2 asist ile, Çek Cumhuriyeii 5 go1, 2 asist ile ABD 6.5 gol 4.5 asist ile, grup finallerini o1rıamışlrdu.(5)N{üsabaka içerisinde he, fü takmın atlş bölgelerinin dağlımına bakıIdığında- Aıkara B. Bel. Spor takrmı I. Peri,votda hücum tıölgesindeıı 6 , kaIe bölgesinden 5, tarafız bölgeden l şut atılmıştır. Il. Peıiyotda hücum bölgesinden 6, kale bölgesinderı 3 ( 3/2 gol), tarafsız bölgeden 0. IlI. Periyotda hücum bölgesinden 5 ( 6i 1 go!). kale bölgesinden 7 (7il gol), tarafsız bölgeden ise 2 tane şul aıılınışıır. İimit Büıü§ehir Bel. Spoı takımıı I. Periyotdı lrücrım bölgesiırden 8(8/l gol) , kale tıölgesindeıı 5, larafız bölgeden 2 şut atlmıştır. II. Periyotda hücum Elgesinden 7, kale tıölgesinden 8 , tarafsız bölgeden l. lll. Periyotda hücum bölgesinden 7. kale bölgesindeıı 4 (4/1 gol), tarafsız bölgeden ise 2 tane şut atılmlştır.Müsabaka süresince her iki takımında tarafsız bölgedeı atmış olduklan şut savıIan az saııdadıı. Bu noktalardaıı aiıIaıı şutlar gol ile sonuçIanmamıştır. Hücum bölgesi ı,e kale önü atışlanna baklığımızda hücum bölgesinden atılan şutlann saysı her iki takım içinde kale önü bölgesindeki şut sayısındın dahı çok sayıdadır. Tarafsız kilgeden atılan şutlann sayısındaki azlığını, kalaye olan mesafenin uzaklığıııa(4), 1,aş grubuna bağlı olarak atrş krıw.eti özelli$nin yeierince geliŞirilemedi$ r.e mrlsabaka içerisindeki artaıı yorgunlrığa bağlal.abiliriz. l,iteratiire tıaklığmızda fartlı spor tıranşlarından, hentbol (9) , baskettıol (l0), futbol(l1) gibi takım sporlarrnda da hücum paıametrelerinin bölgesel dağlıııını ıiapan maç analizi çalışmalanna rastlamakiayız. SONUÇ Antrenörler, branşa özel maç analizi çalışmalanıdan yararlanara takrmlarının gerıel dunımlarını. oıunculannın birel,stl performanslannı, bilimsel verilere dayanarak takip edebilmeliler ve elde edilecek sonuçları antrenman programlanndiı biıeysel bazı motorik özelliklerinin geliştirilmesinde ve takrm takliklerinde kullanmalıdırlar. Özellikle, ülkemizde 1eni gelişmekte olan buz hokeyi branşında bu çalışmalara daha çok önem vailmelidiı K4|NAKLAR (1) sEYi4, Y .. Aıürenınen Bilgisi" Ankera, r9Ç7, syf:223 (2) ENİSELER N., FuJbolda Sistematü Mıç Arıalizİ- H.Ü. Futbol Bilim ve Tek. Dergisi, 1995/4 (3) $[üü.4_!491& affıciıi ice Hackelı Stati*iıs Rııies,2üü| (4) PASLI, F-, Buz HıkEıiaia Temei Pteıaipleri. 2QO2, Sf:22 (5) ıı.rı,rv.iihf com (6)hüplllurwwşs4çh&dgatçı.sr9_ı_ecı$g.li,r_d§=-x.b!p) (7) @8ics/pe{Xxxx}3,htm {8) ıqş.eanadiınhockey.cale/chımpiomhipiroyalbınkcud2ff}2lresultş (9) nııçy.eurohandball.conı (1 0)ııxıv. d:.coac_o-co.nı (l r )ı*.rn"telrg*al:pııcom

 • Add a comment

  Related presentations

  Related pages

  Buz Hokeyi Gençler Türkiye Şampiyonası Play Off Final ...

  Buz Hokeyi Gençler Türkiye Şampiyonası ... Bazı Hücum Parametrelerinin İncelenmesi ... Play Off Final Müsabakasındaki Bazı Hücum ...
  Read more

  Yard. Doç. Dr. Levent ATALI | levent.atali@kocaeli.edu.tr

  ... 2003 Buz Hokeyi Gençler Dünya Şampiyonası ... Hokeyi Gençler Türkiye Şampiyonası Play Off Final Müsabakasındaki Bazı Hücum ...
  Read more

  Bildiriler | Dr. Levent ATALI

  Buz Hokeyi Gençler Türkiye Şampiyonası Play Off Final Müsabakasındaki Bazı Hücum ... Kullanma Durumlarının İncelenmesi ...
  Read more

  Spor Malzemeleri Satan İşletmelerde Elektronik Ticaret ...

  Buz Hokeyi Gençler Türkiye Şampiyonası Play Off Final Müsabakasındaki Bazı Hücum Parametrelerinin İncelenmesi. ... Sayfalarının İncelenmesi.
  Read more

  Ice hockey world championship - analysis of total shots ...

  Publication » Ice hockey world championship - analysis ... Buz Hokeyi Gençler Türkiye Şampiyonası Play Off Final Müsabakasındaki Bazı Hücum ...
  Read more