Büyükşehir Belediyeleri Stratejik Planlarında Spor (2006-2011)

60 %
40 %
Information about Büyükşehir Belediyeleri Stratejik Planlarında Spor (2006-2011)
Sports

Published on September 1, 2013

Author: leventatali

Source: slideshare.net

Description

Uluslararası Herkes İçin Spor ve Spor Turizmi Kogresinde Bildiri olarak sunulmuştur. 05-08 Kasım 2009 Kemer / Antalya

Strategic Plan 2009–2012 Department of Sport and Recreation BUYUKSEHIR BELEDIYELERI STRATEJIK PLANLARINDA SPOR Levent ATALI Kocaeli Buyuksehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Koordinator Abant Izzet Baysal Universitesi Spor Yoneticiligi Doktora Programi Ogrencisi

AMAÇBu araştırma ile yerel yönetim birimlerinden biri olan Büyükşehirbelediyelerinin stratejik planları incelenmiş ve elde edilen bulgular ile literatür bilgileri değerlendirilerek spor ilgili durum orta- ya konularak öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır.

Yerel halka en yakın kurumlardan olan yerel yönetimler, halkın ekonomik, sportif, sosyal ve kültürel gelişmesinde önemli rol oynamaktadırlar. Büyükşehir belediyeleri sosyal, sportif, kültürel ve ekonomik gelişmeye yönelik halka hizmet götürmede öncülük yapan kurumlardır. Hizmet götürdükleri halkın beklentilerine ve ilin durumuna göre tüm hizmetleri- ni yürütmekle beraber sportif hizmetleri planlamak durumundadır. Büyükşehir Belediyeleri işte bu aşamada çağın gerekliliği ve ilin tüm sportif hizmet sağlayıcılarını son noktada aynı hedefde buluşturmak için kısa ve uzun vadeli planlar yapmak durumundadır. GiRiŞ

BÜYÜKŞEHiR BELEDiYELERi SPOR KANUN: 5216 Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hay- van barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan spor- culara belediye meclis kararıyla ödül vermek. Kent halkının çağdaş koşullarda spor tesislerinden yararlanmasını ve aktif olarak spor etkinliklerine katılmasını sağlayarak fiziksel ve ruhsal sağlığını güçlendirmesine, yeteneklerini geliştirmesine ve yaşam kalitesini yükselt- mesine, sağlayacak ulusal ve uluslararası spor etkinlik ve organizasyonları gerçekleştirmek. SPOR A.Ş Kent halkının yarışmacı olarak sporda yer almasını sağlayan daha çok sportif müsabakalara yönelik hizmet üreten belediye spor kulüpleridir. Belediye Spor Kulüpleri

NÜFUS

BÜYÜKŞEHiR BELEDiYELERi Stratejik PlanKamu Yönetim Reformu kapsamında alınan Yüksek Planlama Kurulu kararlarında ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunda KamuKuruluşlarına stratejikplanlarını vebütçelerinibuplandoğrultusunda hazrılamaları öngörülmektedir. 5018 sayılı Kanunun yanı sıra 5393 sayılı belediye kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Kanunları ile nüfusu 50 binin üzerinde olan belediyeler stratejik plan hazırlamakla yükümlü kılınmıştır. - Belediye hizmetlerini istenilen düzeyde ve kalitede sunabilmek. - Yönetimde etkinlik, verimlilik va kaliteyi artırmak. - Faaliyetlerin bütçe ile uyumunu sağlamak. - Planlı ve düzenli bir yönetim işleyişi oluşturmak. - Denetlenebilir ve hesapverilebilir ortamı oluşturmak. - Geleceğin belirsizliğini yoketmek ve geleceği öngörülmesini sağlamak. - Katılımı sağlamak ve iletişimi sağlamak. Amaç

Şekil 2: Stratejik Yönetim Süreci • Plan ve Programlar • Paydaş Analizi • GZFT Analizi DURUM ANALİZİ Neredeyiz? • Kuruluşun varoluş gerekçesi • Temel İlkeler MİSYON VE İLKELER • Arzu edilen gelecek VİZYON • Orta vadede ulaşlacak amaçlar • Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler AMAÇLAR VE HEDEFLER Nereye ulaşmak istiyoruz? • Amaç ve hedeflere ulaşma yöntemleri STRATEJİLER • Detayl iş planlar • Maliyetlendirme • Performans program • Bütçeleme FAALİYETLER VE PROJELER Gitmek istediğimiz yere nasl ulaşabiliriz? • Raporlama • Karşlaştrma İZLEME • Geri besleme • Ölçme yöntemlerinin belirlenmesi • Performans göstergeleri • Uygulamaya yönelik ilerleme ve sonuçlarn değerlendirilmesi PERFORMANS ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Başarmz nasl takip eder ve değerlendiririz? Stratejik Planlama kurumların mev- cut durumlarını, gelecekte ortaya çıkması muhtemel değişimleri öngörmel- erini, değişimi takip ederek geleceğe yönelik tahminlerde bulunmalarını ve bu doğrultuda hedef ve stratejilerini belirle- dikleri bir süreçtir. STRATEJİK PLANLAMA VE SÜREÇİ

Büyükşehir belediyelerince hazırlanan stratejik planları incelemeyi amaçlayan bu çalışmada, 16 Büyükşehir belediyesinin 2006-2011 yıllarını kap- sayanstratejikplanlarıincelenmiştir.16Büyükşehir belediyesinin internet sitelerinden planlar elde edilmiştir. Nitel araştırma yöntemi / veri toplama tekniği olarak doküman incelemesi yolu ile veriler elde edilmeye çalışılmıştır. Stratejik planlarda spor incelemesi Mevcut Durum,(Zayıf ve Güçlü Yönler) Misyon, Vizyon Stratejik Amaç, Hedef ve Faaliyetler başlıkları altında gerçekleştirilmiştir. YÖNTEM

Mevcut Durum Spor Tesisleri, Yeşil Alanlar, Kişi başına düşen yeşil alan miktarı, Spor Kursları ve İstatistik değerler Sportif ve Sosyal faaliyetler için tesis azlığı Halka Yönelik Gençlik Merkezi ve Sportif tesis eksikliği Eğitim, Sağlık, Spor ve Sosyal altyapı çalışmalarına ağırlık verilmemesi Sosyal faaliyet alanlarının yetersiz oluşu Özürlüler Rehabilitasyon Merkezlerinde Spor malzemelerin yetersizliği Belediyespor kulübünün başkanı gereksiz yıpratması Zayıf Yönler Güçlü Yönler Şehrin sağlık ve spor turizmi için potansiyele sahip olması Spor kenti için cazibe merkezi olması Şehrin sportif imkanları Kamuya ait spor kulübü bulunması ve birçok branşta faaliyet yapılması Özürlüler Rehabilitasyon Merkezlerinde Spor malzemelerin yetersizliği Her spor kulübüne aynı mesafede yaklaşma ve küstürmeme Kulüpler ile adını duyuran ve spora hizmette sınır tanımayan kent anlayışı Sportif alanda uluslararası faaliyetler düzenlemek

misyon Halkının yerel nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere sağlık, ulaşım, eğitim ve spor alanlarında belediyecilik hizmetleri vermek. vizyon Kitle sporunu yaygınlaştırmak ve boş zamanları değerlendirmek. Spor ve kültür etkinliklerinde başarılı olacak ve kendini ulusal, uluslararası düzeyde tanıtacak yetenek geliştirme programları hazırlamak Spor alanında ki faaliyetleri arttırmak. Dünyanın heryerinden insanların görmek için arzuladığı temiz bir çevreye sahip, kültür, sanat, tarih, doğa, spor, deniz ve ticareti ile yaşanabilir zengin, refah düzeyi yüksek uluslararası metropol kenti için elele

stratejik amaç, hedef, faaliyet Amaç: Şehrimizi kültür, sanat ve sporun gelişimine elverişli merkez haline getirmek. Hedef: :Her yaş ve gruptan insanımızı spor yapmaya yönlendiren tesisler kurmak, etkinlikler yapmak ve yeteneklerini ortaya çıkaracak organizasyonlar gerçekleştirmek. Faaliyet 1. Yürüyüş ve koşu yolları sayısını arttırmak Faaliyet 2. Gençlerimize yönelik amatör spor faaliyetlerinin yapılacağı tesisler yapmak. Faaliyet 3. Sportif faaliyetlerde ilimizi temsil edecek kulü- plere malzeme yardımı ve çeşitli ödüller verilmesi. Faaliyet 4. Yılda en az üç kez spora destek için sportif yarışma düzenlemek. Faaliyet 5. Boğulmaları önlemek için yüzme kursları düzen- lemek ve yetenekli olanlarını aktif sporcu yapmak. Faaliyet 6. Futbol, basketbol ve tenis branlarında eğitim. belediye 1

Amaç: Kent dokusu içindeki açık ve yeşil alan ve aktif yada pasif rekreasyonel alanlarının belirlenmesi, bunların değerlendirilmesiyle il- gili koordinasyonun sağlanmasıyla ilgili çalışmaları yapmak. Amaç: Yıllık ve beş yıllık planlarda yapılması öngörülen ve onayla- narak programlara alınan yeşil alanların (Park, Çocuk Bahçesi, Spor alanları,Açık yeşil alanlar,Yaya bölgeleri, v.b.) peyzaj mimarlığı ilkeleri doğrultusunda tasarım ve uygulamasını yapmak yada yaptırmak Hedef ve Faaliyet Spor alanları ve yeşil alan yapımı Hedef ve Faaliyet Spor kompleksi yapımı Hedef ve Faaliyet Yeni spor alanları (koşu yolu, halı saha, basket) Hedef ve Faaliyet Toplumun bedenen ve ruhen gelişmesi için başta belediyemizce yönetilen Hanım Lokallerinde, Gençlik Merkezlerinde, Çocuk Kulüplerinde ve Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezinde olmak üzere kentin her tarafında kitle sporuna ağırlık verilecektir. Hedef ve Faaliyet Sporla ilgili öğretici sayısının artırılması Hedef ve Faaliyet İzcilik ve dağcılık faaliyetlerinin desteklenmesi Hedef ve Faaliyet Amatör spor yarışmaları düzenlenmesi belediye 2

belediye 3 Faaliyet 16.1.4 Sertifikalı meslek edindirme Kursları düzenlemek 2007-2011 AMAÇ 17: Gençlik ve Spor Hizmetlerini Etkin Hale Getirmek Hedef 17.1: Sporun çeşitlendirilmesi. Faaliyet 17.1.1 Yüzme takımı kurulması 2008 Faaliyet 17.1.2 Kürek takımı kurulması 2010 Faaliyet 17.1.3 Yelken takımı kurulması 2010 Faaliyet 17.1.4 Bisiklet takımı kurulması 2011 Hedef 17.2: Amatör sporun desteklenmesi. Faaliyet 17.2.1 Amatör spor kulüp tesislerinin bakım ve onarımı 2007-2011 Faaliyet 17.2.2 Amatör kulüp ve sporcuların ödüllendirilmesi 2007-2011 AMAÇ 18: Uluslararası Sportif Faaliyetler ve Spor Turizminin Geliştirilmesi Hedef 18.1: Ulusal ve Uluslararası spor etkinlikleri. Faaliyet 18.1.1 Sokak Basketbolu (Streetball) turnuvası düzenlemek 2008-2011 Faaliyet 18.1.2 Sokak futbolu turnuvası düzenlemek 2007-2011 Faaliyet 18.1.3 Yağlı güreş etkinlikleri düzenlemek 2007-2011 Faaliyet 18.1.4 Uluslararası futbol turnuvası düzenlemek 2007-2011 Hedef 18.2: Uluslararası sportif faaliyetler için spor altyapısının güçlendirilmesi. Faaliyet 18.2.1 Duacı spor tesisinin rehabilitasyonu 2007-2011 Faaliyet 18.2.2 FİFA standartlarına uygun çalışma amaçlı futbol sahaları yapmak 2010-2011 Faaliyet 18.2.3 Çok amaçlı spor tesisi ve salonlarının yapılması 2007-2011 Faaliyet 18.2.4 Mevcut tesislerin bakım ve onarımı 2007-2011 Faaliyet 18.2.5 Koşu ve bisiklet yolları yapımı 2007-2011 Faaliyet 18.2.6 Olimpik yüzme havuzu tesisi yapmak (2.500 kişilik) 2009-2011 Faaliyet 18.2.7 Golf tesislerinin yapılmasını sağlamak 2008-2011

belediye 4 Amaç: Çocuk ve gençlere hizmet verilmesi Hedef: Gençlik merkezleri inşaa etmek. Hedef: Gençlik kampları kurmak. Amaç: Spor alanlarının ve faaliyetlerinin arttırılması Hedef: 7 adet spor salonu yapmak Hedef: Spor faaliyetleri düzenlemek belediye 5 Amaç: Amatör spor aktivitelerinin örgütlenmesi ve yaygınlaştırılması Hedef: Gençlik eğitim merkezi ve gençlere yönelik spor ve sosyal etkinliklerin düzenlenmesi Hedef: Çocuk yaz kampı Hedef: Şehrin belirli alanlarında yüzme havuzları inşaa etmek Hedef: Spor tesislerinden 800 gencin faydalanması belediye 6 Amaç: Sosyal tesislerin içerisinde spor tesisi inşaa etmek. Hedef: Kış turizmi, Dağcılık, paraşüt turizmi başta olmak üzere markalaşmak.

Amaç: Sporu az sayıda kişinin katıldığı ve çoğunluğun izlediği bir et- kinlik olarak değil, bir yaşam biçimi olarak değerlendiriyoruz.Yaşı, cin- siyeti ve sosyoekonomik durumu ne olursa olsun herkesin spor yapması için olanakların sağlanması. Hedef: Oyun alanları oluşturmak Hedef: Modern ve geleneksel spora katılımı arttırıcı etkinlikler düzenlemek. Hedef: Engellilere sportif alanda eşit şartlar sunmak. Hedef: Spora katılım sağlamak için ulaşım ağlarını spor alanlarına kadar ulaştırmak. Hedef: Spor alanlarının ve malzemelerinin güvenli olmasını sağlamak belediye 8 Amaç: Park ve spor alanlarının oluşturulması programı Hedef: Bölge parkları yapılması Hedef: Semt spor alanları yapılması Hedef: Yeşil alanların, rekreasyon alanlarının oluşturulması. belediye 7

Amaç: Rekreasyon, kültür, spor, ulaşım ve hizmet sektörlerinde projel- er üretmek Hedef: Şehrin genelinde 20 adet kapalı spor tesisi projesi üretmek Hedef: Şehrin genelinde 340 km rekreasyona yönelik proje belediye 10 Amaç: Beden ve ruh sağlığının korumak için yeşil alanlar ve tesislerin inşaası Hedef: Çok yönlü tesislerin yapılması Amaç: Çocuk ve gençlere yönelik projeler üretmek. Hedef: Rekreasyon projelerinin hazırlanması Hedef: Çocuklara yönelik spor tesislerinin kurulması(sportif) belediye 9 belediye 11 Amaç: Sosyal, kültürel, ticari ve sportif donatı alanlarını yaygınlaştırmak Hedef: Şehrin muhtelif yerlerine kapalı-açık spor alanları planla- mak ve yapımını sağlamak. Hedef: Sadece kış sporlarının yapıldığı bir merkezden çıkıp her türlü sportif etkinliğin yapıldığı bir kent olmak.

belediye 12 Amaç: Ülkemizin ekonomik, eğitimsel ve kültürel anlamda ki geri kalmışlığına şehir özelinde çareler üretmek ve bilimde sanatta dünya ölçeğinde söz sahibi olan ülkeler ile yarışabilir hale gelebilmek için katkı koymak. Bu çerçevede kentlilik bilincinin oluşması için kentin yaşam kalitesini yükseltmek. 109 Faaliyetler / Projeler Y›llar Performans Kriterleri 1 Amatör Spor Kulüplerine malzeme yard›m› yap›lmas› Sürekli Her y›l en az 50 kulüp 2 ‹BB Spor Kulübüne nakdi yard›m Sürekli Her y›l en az 1500 sporcu ile çal›fl›lmas› 3 ‹htiyaçl› ‹lkö¤retim Okullar› ve Liselere spor malzeme deste¤i. Sürekli Her y›l 100 okul 4 Buz pateni salonu yap›lmas› 2006 – 2008 • Projelerin yap›lmas› 2006 Tamamlanmas› • Tesisin yap›lmas› 2007 – 2008 2007 %50 2008 %50 5 Okullara spor mekanlar› kazand›rmak Sürekli Her y›l 50 okul için basket potas›, voleybol malzeme ve fileleri 6 Sokakta çal›flan çocuklar için spor organizasyonu yap›lmas› Sürekli Her y›l 100 çocuk (ulusal ve uluslar aras› turnuva dahil) en az 1 turnuva 7 Bireysel sporun geliflmesine katk› sa¤lamak amac›yla Sürekli Her y›l en az rekreasyon alan› ve yeflil alanlara kondisyon 5 parka kondisyon aleti aletleri yerlefltirilmesi 8 Celal Atik Spor Tesisleri Tadilat› 2007 Tamamlanmas› Hedef 1.3: Çocuklar ve gençlerin spor faaliyetlerine kat›l›m›n› sa¤lamak Faaliyetler / Projeler Y›llar Performans Kriterleri 1 Amatör Spor Kulüplerine malzeme yard›m› yap›lmas› Sürekli Her y›l en az 50 kulüp 2 ‹BB Spor Kulübüne nakdi yard›m Sürekli Her y›l en az 1500 sporcu ile çal›fl›lmas› 3 ‹htiyaçl› ‹lkö¤retim Okullar› ve Liselere spor malzeme deste¤i. Sürekli Her y›l 100 okul 4 Buz pateni salonu yap›lmas› 2006 – 2008 • Projelerin yap›lmas› 2006 Tamamlanmas› • Tesisin yap›lmas› 2007 – 2008 2007 %50 2008 %50 5 Okullara spor mekanlar› kazand›rmak Sürekli Her y›l 50 okul için basket potas›, voleybol malzeme ve fileleri 6 Sokakta çal›flan çocuklar için spor organizasyonu yap›lmas› Sürekli Her y›l 100 çocuk (ulusal ve uluslar aras› turnuva dahil) en az 1 turnuva 7 Bireysel sporun geliflmesine katk› sa¤lamak amac›yla Sürekli Her y›l en az rekreasyon alan› ve yeflil alanlara kondisyon 5 parka kondisyon aleti aletleri yerlefltirilmesi 8 Celal Atik Spor Tesisleri Tadilat› 2007 Tamamlanmas› Hedef 1.3: Çocuklar ve gençlerin spor faaliyetlerine kat›l›m›n› sa¤lamak Faaliyetler / Projeler Y›llar Performans Kriterleri 1 Amatör Spor Kulüplerine malzeme yard›m› yap›lmas› Sürekli Her y›l en az 50 kulüp 2 ‹BB Spor Kulübüne nakdi yard›m Sürekli Her y›l en az 1500 sporcu ile çal›fl›lmas› 3 ‹htiyaçl› ‹lkö¤retim Okullar› ve Liselere spor malzeme deste¤i. Sürekli Her y›l 100 okul 4 Buz pateni salonu yap›lmas› 2006 – 2008 • Projelerin yap›lmas› 2006 Tamamlanmas› • Tesisin yap›lmas› 2007 – 2008 2007 %50 2008 %50 5 Okullara spor mekanlar› kazand›rmak Sürekli Her y›l 50 okul için basket potas›, voleybol malzeme ve fileleri 6 Sokakta çal›flan çocuklar için spor organizasyonu yap›lmas› Sürekli Her y›l 100 çocuk (ulusal ve uluslar aras› turnuva dahil) en az 1 turnuva 7 Bireysel sporun geliflmesine katk› sa¤lamak amac›yla Sürekli Her y›l en az rekreasyon alan› ve yeflil alanlara kondisyon 5 parka kondisyon aleti aletleri yerlefltirilmesi 8 Celal Atik Spor Tesisleri Tadilat› 2007 Tamamlanmas› Hedef 1.3: Çocuklar ve gençlerin spor faaliyetlerine kat›l›m›n› sa¤lamak 109 Faaliyetler / Projeler Y›llar Performans Kriterleri 1 Amatör Spor Kulüplerine malzeme yard›m› yap›lmas› Sürekli Her y›l en az 50 kulüp 2 ‹BB Spor Kulübüne nakdi yard›m Sürekli Her y›l en az 1500 sporcu ile çal›fl›lmas› 3 ‹htiyaçl› ‹lkö¤retim Okullar› ve Liselere spor malzeme deste¤i. Sürekli Her y›l 100 okul 4 Buz pateni salonu yap›lmas› 2006 – 2008 • Projelerin yap›lmas› 2006 Tamamlanmas› • Tesisin yap›lmas› 2007 – 2008 2007 %50 2008 %50 5 Okullara spor mekanlar› kazand›rmak Sürekli Her y›l 50 okul için basket potas›, voleybol malzeme ve fileleri 6 Sokakta çal›flan çocuklar için spor organizasyonu yap›lmas› Sürekli Her y›l 100 çocuk (ulusal ve uluslar aras› turnuva dahil) en az 1 turnuva 7 Bireysel sporun geliflmesine katk› sa¤lamak amac›yla Sürekli Her y›l en az rekreasyon alan› ve yeflil alanlara kondisyon 5 parka kondisyon aleti aletleri yerlefltirilmesi 8 Celal Atik Spor Tesisleri Tadilat› 2007 Tamamlanmas› Çocuklar ve gençlerin spor faaliyetlerine kat›l›m›n› sa¤lamak 3 ‹htiyaçl› ‹lkö¤retim Okullar› ve Liselere spor malzeme deste¤i. Süre 4 Buz pateni salonu yap›lmas› 2006 – • Projelerin yap›lmas› 200 • Tesisin yap›lmas› 2007 – 5 Okullara spor mekanlar› kazand›rmak Süre 6 Sokakta çal›flan çocuklar için spor organizasyonu yap›lmas› Süre (ulusal ve uluslar aras› turnuva dahil) 7 Bireysel sporun geliflmesine katk› sa¤lamak amac›yla Süre rekreasyon alan› ve yeflil alanlara kondisyon aletleri yerlefltirilmesi 8 Celal Atik Spor Tesisleri Tadilat› 200 4 Buz pateni salonu yap›lmas› 2006 – • Projelerin yap›lmas› 200 • Tesisin yap›lmas› 2007 – 5 Okullara spor mekanlar› kazand›rmak Süre 6 Sokakta çal›flan çocuklar için spor organizasyonu yap›lmas› Süre (ulusal ve uluslar aras› turnuva dahil) 7 Bireysel sporun geliflmesine katk› sa¤lamak amac›yla Süre rekreasyon alan› ve yeflil alanlara kondisyon aletleri yerlefltirilmesi 8 Celal Atik Spor Tesisleri Tadilat› 200 • Projelerin yap›lmas› 200 • Tesisin yap›lmas› 2007 – 5 Okullara spor mekanlar› kazand›rmak Süre 6 Sokakta çal›flan çocuklar için spor organizasyonu yap›lmas› Süre (ulusal ve uluslar aras› turnuva dahil) 7 Bireysel sporun geliflmesine katk› sa¤lamak amac›yla Süre rekreasyon alan› ve yeflil alanlara kondisyon aletleri yerlefltirilmesi 8 Celal Atik Spor Tesisleri Tadilat› 200 • Tesisin yap›lmas› 2007 – 5 Okullara spor mekanlar› kazand›rmak Süre 6 Sokakta çal›flan çocuklar için spor organizasyonu yap›lmas› Süre (ulusal ve uluslar aras› turnuva dahil) 7 Bireysel sporun geliflmesine katk› sa¤lamak amac›yla Süre rekreasyon alan› ve yeflil alanlara kondisyon aletleri yerlefltirilmesi 8 Celal Atik Spor Tesisleri Tadilat› 200 109 Faaliyetler / Projeler Y›llar Performans Kriterleri 1 Amatör Spor Kulüplerine malzeme yard›m› yap›lmas› Sürekli Her y›l en az 50 kulüp 2 ‹BB Spor Kulübüne nakdi yard›m Sürekli Her y›l en az 1500 sporcu ile çal›fl›lmas› 3 ‹htiyaçl› ‹lkö¤retim Okullar› ve Liselere spor malzeme deste¤i. Sürekli Her y›l 100 okul 4 Buz pateni salonu yap›lmas› 2006 – 2008 • Projelerin yap›lmas› 2006 Tamamlanmas› • Tesisin yap›lmas› 2007 – 2008 2007 %50 2008 %50 5 Okullara spor mekanlar› kazand›rmak Sürekli Her y›l 50 okul için basket potas›, voleybol malzeme ve fileleri 6 Sokakta çal›flan çocuklar için spor organizasyonu yap›lmas› Sürekli Her y›l 100 çocuk (ulusal ve uluslar aras› turnuva dahil) en az 1 turnuva 7 Bireysel sporun geliflmesine katk› sa¤lamak amac›yla Sürekli Her y›l en az rekreasyon alan› ve yeflil alanlara kondisyon 5 parka kondisyon aleti aletleri yerlefltirilmesi 8 Celal Atik Spor Tesisleri Tadilat› 2007 Tamamlanmas› Hedef 1.3: Çocuklar ve gençlerin spor faaliyetlerine kat›l›m›n› sa¤lamak 11 Tan›t›c› Kitap Bas›m› (Mezarl›klar) Sürekli Her y›l 30.000 adet kitap belediye 13 Amaç: Kentlilik bilincini geliştirecek her türlü sportif, kültürel etkinlikler ve eğitim organizasyonları desteklenecek ve düzenlenecektir. Hedef: Yeni spor tesislerinin yağım ve mevcutlarının korunması için kaynak aktarılacaktır. Faaliyet: Spor tesisleri yapılacaktır. Hedef: Her yıl uluslararası 10 sportif etkinlik düzenlenmesi Faaliyet: Oragnizasyonlara katılım sağlanacaktır. Hedef: Gençlik merkezleri projesi oluşturmak. Faaliyet: Gençlik merkezleri inşaa etmek.

belediye 14 Amaç: Sporun gelişmesi için projeler üretmek. Hedef: Yaşam boyu sporu yaygınlaştırıcı hizmetler sunmak Faaliyet: Spor tesisleri oluşturmak. Faaliyet: Amatör spor kulüpleri ve sporculara destek vermek Faaliyet: Spor organizasyonları yapmak. belediye 15 Amaç:Şehrin bir kültür, turizm, ticaret ve spor şehri olmasını sağlamak. Hedef: Akdeniz oyunlarının şehrimizde yapılması Faaliyet: Akdeniz oyunları için gerekli altyapının hazırlanması Hedef: Kapalı spor salonu ve havuzu tamamlamak Faaliyet: Kapalı spor salonu ve havuzun inşaasına başlamak. belediye 16 Amaç: Sporun gelişmesi için projeler üretmek. Hedef: Amatör spor kulüpleri desteklenecektir. Faaliyet: Malzeme yardımı yapılacaktır.

Büyükşehir Belediyelerinin stratejik planlarının incelenmesi sonucunda genel bilgiler, mevcut durum, misyon, vizyon ve ilkeler başlığı altında spor çok az yer bulurken stratejik amaç, hedef ve faaliyetler başlıkları altında daha çok yer almıştır. Vi- zyon başlığı altında spor alanında ki faaliyetleri arttırmak ifadesi önemli bir bulgu olarak elde edilmiştir. Misyon başlığı altında da spor alanında belediyecilik hizmeti vermek de diğer önemli bir bulgudur. Daha çok spor ile ilgili bulgular stratejik amaç, hedef ve faaliyetler başlığı altında görülmüştür. SONUÇ VE ÖNERILER

CRAVETHEPAIN.COMCRAVCRAVCRAVCRAVCRAVCRAVRAVCRAVCRAVCRAVCRAVRAVRAVCRAVCRAVCRAVCRAVCRAVCCRAVCRAVCRAVCRAVCRACRAVCRACRAVRAVCRAVCRAVCRCRAVCRAVCRAVCRAVCRAVCRAVRAVCRAVCRAVCRAVAVRAAVCRAVCRRAAAVCRAVCRAVR VCRAVRAVCRAVVRAVVVCRAVRRACRAVCR VRAVC AAACRC A ETHEETHETHETHEETHEETHEETHEETHEETHEETHEETHEETHEETHETHEETHEETHEETHEETHEETHEETHEETHETHEETHEETHEETHEETHEETETHEETHEETHETHTETHTETHEETHETHETHHTHEETHEETHEETETHTETHEHETHEETHETHETTTHETHTHHETHHHETHEHETHEETHEHHEE HETHET EET PAINPAINPAINPAINPAINPAINPAINPAINPAINPAINAPAINPAINPAINPAIPAINPAINPAINPAINPAINPAINPAPAINPAINAPAINPAININAINPAPAINPAINPAINPAINPAINPPAINPAINPAPAINNPAINPAINPAINPAINPAINPAINPPAINPA NNNPAINIINININPP NPAINAINNNA N.COM.COM.COM.COM.COMCOMCOM.COM.COM.COMCOMCOMCOCOM.COM.COMOM.COMCOM.COMCOM.COM.COMCOMCOCOM.COM.COMOMCOM.COMMM.COM.COM.COM.COMMCOMM.CO.COMCOM.COMOMMCO.COMMMCOMCOMMCOMOCOMOMOO.COMCOMCOM.COMOOOM.COMMMC.COMOCOMMOMCO Büyükşehir Belediyeleri stratejik planlarının hazırlanmasında spor öze- linde bölgeye özgü durumlar dik- kate alınmalı ve spor ile ilgili hizmet ve projelerin planlarda yer alması sağlanmalıdır. Spor alanında stratejik planlarda asgari olması gerekenler ile ilgili standartlar belirlenmelidir.

Sevgi ve Saygılarımla ... Levent ATALI leventatali@gmail.com

Add a comment

Related presentations

Related pages

Büyükşehir Belediyeleri Stratejik Planlarında Spor ...

... Büyükşehir Belediyeleri Stratejik ... Büyükşehir Belediyeleri Stratejik Planlarında Spor ... 16 Büyükşehir belediyesinin 2006-2011 ...
Read more

Büyükşehir Belediyesi Spor Politikalarına Yönelik ...

Büyükşehir Belediyeleri Stratejik Planlarında Spor (2006-2011) Uluslararası Herkes İçin Spor ve Spor Turizmi Kogresinde Bildiri olarak sunulmuştur ...
Read more

ATALI, Levent - researchgate.net

1 Büyükşehir Belediyeleri Stratejik Planlarında Spor İncelemesi ATALI, Levent . Abant İzzet Baysal Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü / Spor ...
Read more

www.kayseri.bel.tr

... Kayseri Spor Tesislerine kadar ... Büyükşehir, Merkez İlçe Belediyeleri ile Kaski’de ... planlarında, hmax ve emsal ...
Read more

ONUNCU KALKINMA PLANI - resmigazete.gov.tr

Kalkınma planlarında yer verilen ... Gençlerin şiddete ve zararlı alışkanlıklara yönelmelerini önlemek üzere spor, ... 2006 2011 2013 2018 Gini ...
Read more

www.tbb.gov.tr

... stratejik planın il ... büyükşehir belediyeleri konusunda köklü değişik ... arapça, ebru, ağaç yetiştiriciliği, bilgisayar, spor, ...
Read more

BAŞBAKAN DAVUTOĞLU HÜKÜMET PROGRAMINI GENEL KURUL’DA OKUDU ...

Başta yeni kurulan büyükşehir belediyeleri olmak üzere ... 2006-2011 yılları ... kalkınma planlarında yer alan ...
Read more

2012 YILI PROGRAMI - resmigazete.gov.tr

2006-2011 döneminde genel devlet kapsamındaki kamu sabit sermaye ... belirlenen stratejik ölçütlere ... büyükşehir belediyelerine bağlı ...
Read more