Bulgarian Verb Flections (some errors)

50 %
50 %
Information about Bulgarian Verb Flections (some errors)

Published on March 6, 2008

Author: boykab

Source: slideshare.net

Неправилно писане и произнасяне на „ твърди “ окончания в 1 лице, ед.ч. (аз) и в 3 лице, мн. ч. (те) Как да напишем: говора или говоря ? Как да кажем: гово [ рЪ ] или гово [ р j Ъ ] ? Как да напишем: седа или седя ? Как да кажем: се [ дЪ ] или се [ д j Ъ ] ?

Неправилно произнасяне на „ твърди “ окончания, вместо „ меки “ Твърдото произнасяне е по-характерно за западнобългарската говорна практика. Стандартното говорене изисква произнасяне на „ меки“ съгласни преди окончанието за 1 лице, ед.ч. (аз) и за 3 лице, мн. ч. (те).

Твърдото произнасяне е по-характерно за западнобългарската говорна практика.

Стандартното говорене изисква произнасяне на „ меки“ съгласни преди окончанието за 1 лице, ед.ч. (аз) и за 3 лице, мн. ч. (те).

Неправилно писане на „ твърди “ окончания, вместо „ меки “ Неправилното писане се появява под влияние на произнасянето, на говоренето. Стандартното писане изисква БУКВАТА „Я “ в окончанието за 1 лице, ед.ч. (аз хххххЯ) и в окончанието за 3 лице, мн. ч. (те хххххЯТ).

Неправилното писане се появява под влияние на произнасянето, на говоренето.

Стандартното писане изисква БУКВАТА „Я “ в окончанието за 1 лице, ед.ч. (аз хххххЯ) и в окончанието за 3 лице, мн. ч. (те хххххЯТ).

Напомняне за спреженията Този тип характерни грешки при говорене (по-рядко при писане) се допускат при глаголите от второ спрежение . Глаголи от второ спрежение са онази част от българските глаголи, при които във 2 л., ед.ч. (ти), в 3 л., ед.ч. (тя, той, то), в 1 л., мн.ч. (ние) и във 2 л., мн.ч. (вие) преди окончанието има гласен звук [ и ] и се пише буква „и“ : ход И ш, работ И ш, вод И , говор И , сед И м, лов И м, твръд И те, нос И те

Този тип характерни грешки при говорене (по-рядко при писане) се допускат при глаголите от второ спрежение .

Глаголи от второ спрежение са онази част от българските глаголи, при които във 2 л., ед.ч. (ти), в 3 л., ед.ч. (тя, той, то), в 1 л., мн.ч. (ние) и във 2 л., мн.ч. (вие) преди окончанието има гласен звук [ и ] и се пише буква „и“ :

ход И ш, работ И ш, вод И , говор И , сед И м, лов И м, твръд И те, нос И те

Упътване за означенията В квадратни скоби [xxx] се записва начинът на произнасяне, не на писане. С малка горна буква j след буква за съгласен звук се отбелязва, че съгласният звук е палатален или „мек“.

В квадратни скоби [xxx] се записва начинът на произнасяне, не на писане.

С малка горна буква j след буква за съгласен звук се отбелязва, че съгласният звук е палатален или „мек“.

АЗ (1 лице, единствено число) – „ мек “ съгласен звук + А Нормативно произнасяне  отгово [ р j ъ ]  рабо [ т j ъ ]  благода [ р j ъ ]  мо [ л j ъ ]  твър [ д j ъ ]  позво [ л j ъ ]  ле [ т j ъ ] Диалектно произнасяне  отгово [ ръ ]  рабо [ тъ ]  благода [ ръ ]  мо [ лъ ]  твър [ дъ ]  позво [ лъ ]  ле [ тъ ]

Нормативно произнасяне  отгово [ р j ъ ]  рабо [ т j ъ ]  благода [ р j ъ ]  мо [ л j ъ ]  твър [ д j ъ ]  позво [ л j ъ ]  ле [ т j ъ ]

Диалектно произнасяне  отгово [ ръ ]  рабо [ тъ ]  благода [ ръ ]  мо [ лъ ]  твър [ дъ ]  позво [ лъ ]  ле [ тъ ]

Стандартно, правилно изписване  отгово ря  рабо тя  благода ря  мо ля  твър дя  позво ля  ле тя АЗ (1 лице, единствено число) – „ мек “ съгласен звук + А Нестандартно, неправилно изписване  отгово р а  рабо т а  благода р а  мо л а  твър д а  позво л а  ле т а

Стандартно, правилно изписване  отгово ря  рабо тя  благода ря  мо ля  твър дя  позво ля  ле тя

Нестандартно, неправилно изписване

 отгово р а  рабо т а  благода р а  мо л а  твър д а  позво л а  ле т а

ТЕ (3 лице, множествено число) – „ мек “ съгласен звук + АТ Нормативно произнасяне  отгово [ р j ът ]  рабо [ т j ът ]  благода [ р j ът ]  мо [ л j ът ]  твър [ д j ът ]  позво [ л j ът ]  ле [ т j ът ] Диалектно произнасяне  отгово [ рът ]  рабо [ тът ]  благода [ рът ]  мо [ лът ]  твър [ дът ]  позво [ лът ]  ле [ тът ]

Нормативно произнасяне  отгово [ р j ът ]  рабо [ т j ът ]  благода [ р j ът ]  мо [ л j ът ]  твър [ д j ът ]  позво [ л j ът ]  ле [ т j ът ]

Диалектно произнасяне  отгово [ рът ]  рабо [ тът ]  благода [ рът ]  мо [ лът ]  твър [ дът ]  позво [ лът ]  ле [ тът ]

Стандартно, правилно изписване  отгово рят  рабо тят  благода рят  мо лят  твър дят  позво лят  ле тят ТЕ (3 лице, множествено число) – „ мек “ съгласен звук + АТ Нестандартно, неправилно изписване  отгово р а т  рабо т а т  благода р а т  мо л а т  твър д а т  позво л а т  ле т а т

Стандартно, правилно изписване  отгово рят  рабо тят  благода рят  мо лят  твър дят  позво лят  ле тят

Нестандартно, неправилно изписване

 отгово р а т  рабо т а т  благода р а т  мо л а т  твър д а т  позво л а т  ле т а т

ПРИМЕРИ за некоректно , ненормативно произнасяне Често се питам как да отгово [ рЪ ] на простичкия въпрос… Имала съм възможност много пъти да гово [ рЪ ] по този въпрос. Хората, които се занимават с политика, да потър [ сЪт ] отговорите и да вземат решенията .

Често се питам как да отгово [ рЪ ] на простичкия въпрос…

Имала съм възможност много пъти да гово [ рЪ ] по този въпрос.

Хората, които се занимават с политика, да потър [ сЪт ] отговорите и да вземат решенията .

СЪЩИТЕ изречения, написани според нормата и с ключ за произнасянето Често се питам как да отговорЯ на простичкия въпрос… [ отговор j ъ ] Имала съм възможност много пъти да говорЯ по този въпрос. [ говор j ъ ] Хората, които се занимават с политика, да потърсЯТ отговорите и да вземат решенията. [ потърс j ът ]

Често се питам как да отговорЯ на простичкия въпрос… [ отговор j ъ ]

Имала съм възможност много пъти да говорЯ по този въпрос. [ говор j ъ ]

Хората, които се занимават с политика, да потърсЯТ отговорите и да вземат решенията. [ потърс j ът ]

ПРИМЕРИ за некоректно , ненормативно произнасяне Хората бяха абсолютно отвратени, твър [ дЪ ] го, истина е. Да съм почтен, означава да си позво [ лЪ ] да обещая само това, което мога да изпъл [ нЪ ] . И аз си мис [ лЪ ] , че може дори да се направи така: да дам сега адреса...

Хората бяха абсолютно отвратени, твър [ дЪ ] го, истина е.

Да съм почтен, означава да си позво [ лЪ ] да обещая само това, което мога да изпъл [ нЪ ] .

И аз си мис [ лЪ ] , че може дори да се направи така: да дам сега адреса...

СЪЩИТЕ изречения, написани според нормата и с ключ за произнасянето Хората бяха абсолютно отвратени, твърдЯ го, истина е. [ твърд j ъ ] Да съм почтен, означава да си позволЯ да обещая само това, което мога да изпълнЯ. [ позвол j ъ ] , [ изпълн j ъ ] И аз си мислЯ, че може дори да се направи така: да дам сега адреса... [ мисл j ъ ]

Хората бяха абсолютно отвратени, твърдЯ го, истина е. [ твърд j ъ ]

Да съм почтен, означава да си позволЯ да обещая само това, което мога да изпълнЯ. [ позвол j ъ ] , [ изпълн j ъ ]

И аз си мислЯ, че може дори да се направи така: да дам сега адреса... [ мисл j ъ ]

Още примери: Нормативно произнасяне [ НОС j Ъ ] , [ НОС j ЪТ ] [ ТВОР j Ъ ] , [ ТВОР j ЪТ ] [ ВИД j Ъ ] , [ ВИД j ЪТ ] [ ХОД j Ъ ] , [ ХОД j ЪТ ] [ БУД j Ъ ] , [ БУД j ЪТ ] [ КУП j Ъ ] , [ КУП j ЪТ ] [ ВОД j Ъ ] , [ ВОД j ЪТ ] [ ВАД j Ъ ] , [ ВАД j ЪТ ] Нормативно писане НОСЯ, НОСЯТ ТВОРЯ, ТВОРЯТ ВИДЯ, ВИДЯТ ХОДЯ, ХОДЯТ БУДЯ, БУДЯТ КУПЯ, КУПЯТ ВОДЯ, ВОДЯТ ВАДЯ, ВАДЯТ

Нормативно произнасяне

[ НОС j Ъ ] , [ НОС j ЪТ ]

[ ТВОР j Ъ ] , [ ТВОР j ЪТ ]

[ ВИД j Ъ ] , [ ВИД j ЪТ ]

[ ХОД j Ъ ] , [ ХОД j ЪТ ]

[ БУД j Ъ ] , [ БУД j ЪТ ]

[ КУП j Ъ ] , [ КУП j ЪТ ]

[ ВОД j Ъ ] , [ ВОД j ЪТ ]

[ ВАД j Ъ ] , [ ВАД j ЪТ ]

Нормативно писане

НОСЯ, НОСЯТ

ТВОРЯ, ТВОРЯТ

ВИДЯ, ВИДЯТ

ХОДЯ, ХОДЯТ

БУДЯ, БУДЯТ

КУПЯ, КУПЯТ

ВОДЯ, ВОДЯТ

ВАДЯ, ВАДЯТ

Add a comment

Related pages

Bulgarian verbs - Wikipedia, the free encyclopedia

Bulgarian verbs are the most complicated part of Bulgarian grammar, ... See Bulgarian verb paradigm for the full conjugation. ... In some cases, ...
Read more

conjugation - Wiktionary

conjugation ‎(plural conjugations) ... in some languages, one of several classifications of verbs.
Read more

Inflection - Wikipedia, the free encyclopedia

Languages that have some degree of inflection are ... in modern Bulgarian and Macedonian. Most verb tenses and ... overt inflection of verbs, ...
Read more

Subject-Verb Agreement - Capital Community College ...

Quiz on Subject/Verb Agreement Second Quiz on Subject/Verb Agreement Third Quiz on Subject/Verb Agreement
Read more

Bulgarian Phrases and Common Sentences - Learn Foreign ...

English Phrases Bulgarian Phrases : English Greetings: Bulgarian Greetings: Hi! Sdrawei! Good morning! Dobro utro! Good evening! Dobar wecher! Welcome! (to ...
Read more

Inflections - English Grammar Explanations - Inflection

Inflections. Inflection is the ... verbs and adjectives in their different grammatical forms. ... Here are some of the most important inflection rules:
Read more

CiteSeerX — On Some Recent Changes in Bulgarian Conjugation1

... have not been treated in recent literature on Bulgarian verb ... Correct Errors; ... , title = {On Some Recent Changes in Bulgarian Conjugation1 ...
Read more

Inflection - Definition and Examples - English Grammar ...

Inflection is a process of word formation in which items are ... Correcting Errors in Subject-Verb ... some affixes signal the part of ...
Read more