Buku panduan kursus pendidikan islam thn 2

25 %
75 %
Information about Buku panduan kursus pendidikan islam thn 2

Published on February 18, 2014

Author: anisyaliza

Source: slideshare.net

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Kurikulum Standard Sekolah Rendah PANDUAN KURSUS PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2 Terbitan Bahagian Pembangunan Kurikulum 2011

Cetakan Pertama 2011 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

ISI KANDUNGAN Perkara Halaman 1. PENDAHULUAN iii 2. PERATURAN KURSUS iv 3. PERANAN GURU PENDIDIKAN ISLAM DALAM MEMBENTUK SAHSIAH MURID 1 4. KONSEP PENDIDIKAN ISLAM DALAM KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH(KSSR). 9 5. DOKUMEN STANDARD PENDIDIKAN ISLAM TAHUN DUA 15 6. AGIHAN WAKTU DAN TAJUK KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN DUA 29 7. KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM DALAM MENGHADAPI CABARAN ABAD 21 34 8. CONTOH KERANGKA KREATIVITI MENGGUNAKAN KAEDAH 4 FASA TERARAH 47 9. CONTOH MODUL 50 MODUL AL-QURAN 51 MODUL AKIDAH 56 MODUL IBADAH 62 MODUL SIRAH 69 MODUL AKHLAK 78 MODUL JAWI 88 10. PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM 95 11. PENDEKATAN PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM 104 12. KAEDAH DAN TEKNIK 111 13. TEKNIK P&P YANG SESUAI BAGI ASUHAN TILAWAH AL-QURAN (AYAT BACAAN) 115 14. PRINSIP PERKEMBANGAN ISI PELAJARAN 123 15. PENDEKATAN, KAEDAH, TEKNIK DAN STRATEGI 130 16. PELAN TINDAK IKUT JURULATIH UTAMA 138 i BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2- 2011

1. PENDAHULUAN Kursus Induksi Jurulatih Utama bagi kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Islam Tahun 2 adalah bertujuan untuk memastikan Pendidikan Islam KKSR dapat diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah rendah. Kursus pada kali ini mengemukakan beberapa pendekatan yang berfokuskan kepada aspek membaca, menulis, mengira dan menaakul serta memberi penekanan kepada Elemen Nilai Tambah (ENT). Elemen Nilai Tambah (ENT) yang dicadangkan berfokus kepada Elemen Kreativiti dan Inovasi, Elemen Keusahawanan, Elemen Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK). Kementerian Pelajaran Malaysia berusaha untuk melahirkan warga Malaysia yang kreatif, inovatif, berilmu dan berkemahiran tinggi serta mampu menghadapi cabaran pendidikan abad 21. Guru Pendidikan Islam juga diharapkan dapat mengembeling tenaga untuk mengembangkan kefahaman Islam yang sebenar kepada murid dengan lebih berkesan. Guru Pendidikan Islam juga seharusnya mampu membimbing murid melalui ilmu yang disampaikan dan berjaya diamalkan dalam kehidupan, seterusnya menjadi amalan yang berterusan dan pembudayaan dalam kehidupan harian sepanjang hayat. Kursus ini akan memberikan pendedahan serta bimbingan kepada Jurulatih Utama KSSR Pendidikan Islam KSSR Tahun 2 dalam memahami Konsep Dokumen Standard, Dasar KSSR dalam Pendidikan Islam, Elemen Nilai Tambah(ENT) dalam P&P, Cabaran Pendidikan Islam abad 21 serta Pendekatan P&P Pendidikan Islam. Oleh itu komitmen yang tinggi dan bimbingan yang berterusan daripada Jurulatih Utama akan memantapkan usaha bagi meningkatkan kualiti Pendidikan Islam di Malaysia agar terus releven dengan perkembangan semasa serta menjadi subjek yang diminati dan disukai oleh golongan pelajar. Buku Panduan ini akan akan memberi bimbingan dan langkah untuk mempertingkatkan profesion keguruan terutamanya kaedah pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu akitviti pengajaran dan pembelajaran serta bahan bantu mengajar yang lebih menarik, efektif dan terancang penggunaannya perlu diberi perhatian. Semoga buku panduan kursus ini dapat memantapkan pelaksanaan kurikulum KSSR disemua sekolah rendah serta dapat melahirkan generasi murid yang dapat mengamalkan Islam dengan sempurna. iii BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2- 2011

2. PERATURAN KURSUS Kehadiran kursus merupakan tugas rasmi. Semua peserta diwajibkan mematuhi peraturan berikut ;. Menghadiri setiap slot yang dijadualkan.. Menepati waktu dan perlu dicatat dalam borang kehadiran. Menjaga etika keguruan sepanjang masa demi menjaga martabat guru. Sentiasa berfikiran terbuka untuk menerima pandangan yang positif dan bijaksana dan ketika menolak pandangan negatif. Berpakaian kemas dan sesuai sepanjang kursus dijalankan berdasarkan pekeliling berpakaian yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Merokok adalah dilarang sama sekali sepanjang masa berkursus. Telefon bimbit hendaklah ditutup atau disenyapkan semasa sesi ceramah. Tidak digalakkan keluar masuk dewan semasa sesi ceramah sedang berlangsung. Memberi kerjasama sepenuhnya kepada penceramah dan urusetia. Mencatat setiap maklumat dan cuba memahami setiap isu dengan sepenuh hati. iv BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2- 2011

WZ E E 'hZh WE//< E /^> D  > D DDEdh< ^ ,^/ , DhZ/ ϭ h<h W Eh E <hZ^h^ dZ E^&KZD ^/ WE//< E /^> D d ,hE ϮͲ ϮϬϭϭ

ϯ͘ WZ E E 'hZh WE//< E /^> D  > D DDEdh< ^ ,^/ , DhZ/͘ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ^ůŝĚĞ ϭ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ PERANAN GURU PENDIDIKAN ISLAM DALAM MEMBENTUK SAHSIAH MURID ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ Oleh: ϭ Azizan Muhammad ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ^ůŝĚĞ Ϯ WĞŶĚĂŚƵůƵĂŶ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ • Sebenarnya tugas mendidik atau menjadikan murid yang berakhlak mulia adalah merupakan salah satu matlamat yang sangat jelas dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Islam ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ^ůŝĚĞ ϯ WĞƌĂŶĂŶ 'ƵƌƵ WĞŶĚŝĚŝŬĂŶ /ƐůĂŵ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ • GPI memainkan peranan dan tanggungjawab yang sangat besar dalam membentuk generasi berakhlak mulia. • Tanggungjawab ini adalah suatu amanah yang perIu dilaksanakan oleh semua GPI • Ada yang menyatakannya sebagai satu beban yang amat berat dalam kerjaya ini Ϯ h<h W Eh E <hZ^h^ dZ E^&KZD ^/ WE//< E /^> D d ,hE ϮͲ ϮϬϭϭ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ^ůŝĚĞ ϰ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ • GPI adalah merupakan pendakwah yang meneruskan peranan para rasul dalam mengembangkan ajaran Islam seperti mana firman Allah dalam surah al Imran : 104 Maksudnya : ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ “Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru (berdakwah) kepada kebajikan (mengembangkan Islam), dan menyuruh berbuat Segala perkara yang baik, serta melarang daripada segala yang salah (buruk dan keji). dan mereka Yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya”. ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ^ůŝĚĞ ϱ • Firman Allah surah al Nahl : 125 ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ Maksudnya: “Seru lah ke jalan TuhanMu (Wahai Muhammad) Dengan hikmat kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbincanglah (berbahaslah) dengan mereka (yang Engkau serukan itu) Dengan cara yang lebih baik; Sesungguhnya TuhanMu Dia lah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya, dan Dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk” ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ^ůŝĚĞ ϲ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ • GPI adalah barisan hadapan sebagai PENDAKWAH • Pendidikan Islam bukan sekadar menyampaikan maklumat bahkan yang lebih penting daripada itu ialah mendidik murid-murid. Jika kita hanya menyampaikan maklumat atau ilmu pengetahuan sahaja kita belum lagi di anggap mendidik ϯ h<h W Eh E <hZ^h^ dZ E^&KZD ^/ WE//< E /^> D d ,hE ϮͲ ϮϬϭϭ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ^ůŝĚĞ ϳ • Permasalahan akhlak yang wujud di kalangan pelajar sama ada berbentuk akhlak luaran mahu pun melibatkan hubungan dengan Allah sering dikaitkan dengan kegagalan sistem pendidikan negara sekalipun keduaduanya bukan faktor penyebab yang utama. Dalam soal berkaitan, Ab. Halim Tamuri dan Khadijah Abdul Razak (2003, ms. 69) mengatakan: ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ • “Tidak dapat dinafikan lagi masalah keruntuhan akidah dan sosial seperti gejala murtad, keruntuhan akhlak, zina, rogol serta kegagalan remaja Islam untuk melaksanakan tuntutan asas sebagai seorang Islam telah menimbulkan pelbagai pandangan dan persepsi di kalangan masyarakat terhadap Pendidikan Islam amnya dan guruguru Pendidikan Islam ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ^ůŝĚĞ ϴ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ • 'ĞũĂůĂ ƐŽƐŝĂů LJĂŶŐ ďĞƌůĂŬƵ ĚĂůĂŵ ŵĂƐLJĂƌĂŬĂƚ ƉĂĚĂ ŚĂƌŝ ŝŶŝ ŵĞŶƵŶƚƵƚ ƉĞƌĂŶĂŶ LJĂŶŐ ůĞďŝŚ ďĞƐĂƌ LJĂŶŐ ƉĞƌůƵ ĚŝŵĂŝŶŬĂŶ ŽůĞŚ 'W/ ƐĂŵĂ Ěŝ ƉĞƌŝŶŐŬĂƚ ďŝůŝŬ ĚĂƌũĂŚ ĂƚĂƵ ŵĂƐLJĂƌĂŬĂƚ͘ WĞƌƐŽĂůĂŶ LJĂŶŐ ƚŝŵďƵů ĂĚĂůĂŚ ŬŝƚĂ ůĂLJĂŬ ĚĂŶ ƚĞůĂŚ ŵĞůĂŬƐĂŶĂŬĂŶ ƚĂŶŐŐƵŶŐũĂǁĂď ƐĞďĂŐĂŝ DƵĚĂƌƌŝƐ͕ DƵĂůŝŵ͕ DƵĂĚŝď͕ DƵƌƐLJŝĚ ĚĂŶ DƵƌĂďďŝ͘ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ^ůŝĚĞ ϵ • 'ƵƌƵ ĚŝĂŬƵŝ ŵĞŵƉƵŶLJĂŝ ƉĞŶŐĂƌƵŚ LJĂŶŐ ĂŵĂƚ ďĞƐĂƌ ƚĞƌƵƚĂŵĂŶLJĂ ŬĞ ĂƚĂƐ ŵƵƌŝĚͲŵƵƌŝĚ ƐĞŬŽůĂŚ ƌĞŶĚĂŚ ;tĂŶ DŽŚĚ ĂŚŝĚ DŽŚĚ EŽƌĚŝŶ͕ ϮϬϬϯͿ͘ <ĂũŝĂŶ ŬƵĂůŝƚĂƚŝĨ ƉĞŶƵůŝƐ ;ĂŚĂƌĂŚ ,ƵƐƐŝŶ͕ ϮϬϬϭͿ ŵĞŶƵŶũƵŬŬĂŶ ƉĞŶĂŵƉŝůĂŶ ŐƵƌƵ ĂĚĂůĂŚ ƉĞŶƚŝŶŐ ĚĂůĂŵ ŵĞŵďĞŶƚƵŬ ĂŬŚůĂŬ ƉĞůĂũĂƌ͘ ĞƌŝŬƵƚ ĂĚĂůĂŚ ƐĞďĂŚĂŐŝĂŶ ĚĂƌŝƉĂĚĂ ƉĂŶĚĂŶŐĂŶ ƉĞůĂũĂƌ ƚĞƌŚĂĚĂƉ ŐƵƌƵͲŐƵƌƵ ŵĞƌĞŬĂ͗ • 'ƵƌƵ ŚĞŶĚĂŬůĂŚ ŵĞŵŝůŝŬŝ ƐĂŚƐŝĂŚ Ěŝƌŝ LJĂŶŐ ƐĞŵƉƵƌŶĂ͖ • 'ƵƌƵ ƚŝĚĂŬ ƉĂƚƵƚ ŵĞŶĂŵƉĂŬŬĂŶ ǁĂůĂƵƉƵŶ ƐĂƚƵ ŬĞĂŝďĂŶ LJĂŶŐ ŬĞƚĂƌĂ͖ • 'ƵƌƵ ŚĞŶĚĂŬůĂŚ ŵĞŶũĂĚŝ ĐŽŶƚŽŚ ƚĞƌďĂŝŬ ƉĞůĂũĂƌ͖ • Ăƌŝ ĂƐƉĞŬͲĂƐƉĞŬ ĂŬŚůĂŬ ĚĂŶ ƐĂŚƐŝĂŚ͕ ƉĞůĂũĂƌ ŵĞŶũĂĚŝŬĂŶ ŐƵƌƵ ĂŐĂŵĂ • Ěŝ ƐĞŬŽůĂŚ ƐĞďĂŐĂŝ ĐŽŶƚŽŚ͕ ŝĚŽůĂ ƌŽůĞ ŵŽĚĞů ŵĞƌĞŬĂ ϰ h<h W Eh E <hZ^h^ dZ E^&KZD ^/ WE//< E /^> D d ,hE ϮͲ ϮϬϭϭ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ^ůŝĚĞ ϭϬ • Guru adalah agen pendidikan yang berkesan (Muhammad Uthman el-Muhammady,1991 daIam. Ahmad Mohd. Salleh, 1997). Walau sebaik mana pun sesuatu kurikulum itu, jika guru yang mengajar bukannya guru yang berkesan bermakna apa yang disampaikan tidak akan difahami pelajar dan tidak akan mencapai matlamat pengajaran ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ^ůŝĚĞ ϭϭ • ŐƵƌƵͲŐƵƌƵ WĞŶĚŝĚŝŬĂŶ /ƐůĂŵ ƉĞƌůƵ ŵĞŶŐƵŬƵŚŬĂŶ ůĂŐŝ ƉĞƌĂŶĂŶ ŵĞƌĞŬĂ ĚĂůĂŵ ŵĞƌĞĂůŝƐĂƐŝŬĂŶ ŚĂƐƌĂƚ &ĂůƐĂĨĂŚ WĞŶĚŝĚŝŬĂŶ 'ƵƌƵ͘ WĞƌĂŶĂŶ ŐƵƌƵ WĞŶĚŝĚŝŬĂŶ /ƐůĂŵ ƚĞƌďĂŚĂŐŝ ŬĞƉĂĚĂ ůŝŵĂ ŬĂƚĞŐŽƌŝ ďĞƌŝŬƵƚ͗ • ^ĞďĂŐĂŝ ŵƵΖĂůůŝŵ ; ď͘ ,Ăůŝŵ dĂŵƵƌŝ ĞƚĂů͕͘ϮϬϬϰ͖ ŚŵĂĚ DŽŚĚ ^ĂůůĞŚ͕ ϭϵϵϳ͖ ĂůͲ ^ŚĂLJďĂŶŝ͕ϭϵϳϵ͖ ĂŚĂŐŝĂŶ WĞŶĚŝĚŝŬĂŶ 'ƵƌƵ͕ ϮϬϬϭ͖ ĂǁĂǁŝ ,ũ͘ ŚŵĂĚ͕ ϭϵϴϰͿ • ^ĞďĂŐĂŝ ŵƵƌĂďďŝ ; ď͘ ,Ăůŝŵ dĂŵƵƌŝ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϬϰ͖ <ĞŵĞŶƚĞƌŝĂŶ WĞŶĚŝĚŝŬĂŶ DĂůĂLJƐŝĂ͕ ϮϬϬϭͿ • ^ĞďĂŐĂŝ ŵƵΖĂĚĚŝď ; ď͘ ,Ăůŝŵ dĂŵƵƌŝ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϬϰ͖ ŚŵĂĚ DŽŚĚ ^Ă/ůĞŚ͕ ϭϵϵϳ͖ <ĞŵĞŶƚĞƌŝĂŶ WĞŶĚŝĚŝŬĂŶ DĂůĂLJƐŝĂ͕ ϮϬϬϭͿ • ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ^ĞďĂŐĂŝ ŵƵƌƐLJŝĚ ; ď͘ ,Ăůŝŵ dĂŵƵƌŝ͕ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϬϰ͖ <ĞŵĞŶƚĞƌŝĂŶ WĞŶĚŝĚŝŬĂŶ DĂůĂLJƐŝĂ • ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ^ĞďĂŐĂŝ ĚĂΖŝ ĂƚĂƵ ƉĞŶĚĂŬǁĂŚ ;tĂŶ ĂŬĂƌ tĂŶ ĂŐĂŶŐ͕ ϭϵϵϭͿ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ^ůŝĚĞ ϭϮ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ • Selaku mu' allim, dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P), guru sewajarnya mempunyai: ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ niat yang ikhlas ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ mengetahui dasar-dasar pendidikan ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ strategi mengajar yang berkesan memberi rangsangan dan motivasi kepada para pelajar dan memahami kaedah-kaedah pengurusan bilik ϱ h<h W Eh E <hZ^h^ dZ E^&KZD ^/ WE//< E /^> D d ,hE ϮͲ ϮϬϭϭ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ^ůŝĚĞ ϭϯ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ • Ăů 'ŚĂnjĂůŝ ;ƚƚͿ ŵĞŶĞŬĂŶŬĂŶ ƐƵƉĂLJĂ ƉĂƌĂ ŐƵƌƵ ŵĞŶŐĂũĂƌ ĚĞŶŐĂŶ ŶŝĂƚ ƵŶƚƵŬ ͗ • ŵĞŶLJĞůĂŵĂƚŬĂŶ ƉĂƌĂ ƉĞůĂũĂƌŶLJĂ ĚĂƌŝƉĂĚĂ ƐĞŬƐĂĂŶ ĂƉŝ ŶĞƌĂŬĂ • ŵĞŶŐĂũĂƌ ďƵŬĂŶ ƵŶƚƵŬ ŵĞŶĚĂƉĂƚ ƵƉĂŚ ĂƚĂƵ ƉƵŶ ĂƉĂͲĂƉĂ ŐĂŶũĂƌĂŶ Ěŝ ĚƵŶŝĂ • ƐĞďĂůŝŬŶLJĂ ďĞƌƚƵũƵĂŶ ŵĞŶĚĞŬĂƚŬĂŶ Ěŝƌŝ ŬĞƉĂĚĂ ůůĂŚ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ • ƚŝĚĂŬ ŵĞŵĂŶĚĂŶŐ ƌĞŵĞŚ ŬĞ ĂƚĂƐ ŝůŵƵ LJĂŶŐ ĚŝƐĂŵƉĂŝŬĂŶ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ • ŵĞLJĂŬŝŶŝŶLJĂ ĚĞŶŐĂŶ ƉĞŶƵŚ ďĞƌŵĂŬŶĂ • ŵĞŵďĞƌŝ ƉĞƌŚĂƚŝĂŶ ŬĞƉĂĚĂ ƉĞůĂũĂƌ LJĂŶŐ ůĞŵĂŚ ĚĂůĂŵ ƉĞůĂũĂƌĂŶ • ŵĞŶŐĂŵĂůŬĂŶ ŝůŵƵ LJĂŶŐ Ěŝ ƐĂŵƉĂŝŬĂŶŶLJĂ ŬĞƉĂĚĂ ƉĞůĂũĂƌ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ^ůŝĚĞ ϭϰ • ŶƚĂƌĂ ĐŝƌŝͲĐŝƌŝ ŐƵƌƵ ŵƵƌĂďďŝ ŵĞŶƵƌƵƚ ĂůͲ'ŚĂnjĂůŝ ;ƚƚͿ ĂĚĂůĂŚ ͗ • DĞŶLJĂLJĂŶŐŝ ƉĞůĂũĂƌ ĚĂŶ ŵĞŵƉĞƌůĂŬƵŬĂŶ ŵĞƌĞŬĂ ƐĞƉĞƌƚŝ ĂŶĂŬ ƐĞŶĚŝƌŝ • ^ĞŶƚŝĂƐĂ ŵĞŶĂƐŝŚĂƚŝ ƉĞůĂũĂƌ ĚĂůĂŵ ƐĞŐĂůĂ ŚĂů ƚĞƌŵĂƐƵŬ ƉĞŵďĞůĂũĂƌĂŶ ĚĂŶ ƉĞƌůĂŬƵĂŶ ŵĞƌĞŬĂ • DĞŶũĂŐĂ ĚŝƐŝƉůŝŶ ƉĞůĂũĂƌ ĚĞŶŐĂŶ ŵĞŶŐŐƵŶĂŬĂŶ WĞŶĚĞŬĂƚĂŶ DĞŶĐĞŐĂŚ ĚĂŶ DĞŶĞŐƵƌ • ^ĞĐĂƌĂ ĂŝŬ ƚĞƌŚĂĚĂƉ ƉĞƌůĂŬƵĂŶ ŵĂŬƐŝĂƚ ĚĂŶ ũƵŐĂ ŵĞŶŐŐĂůĂŬŬĂŶ ƉĞƌůĂŬƵĂŶ ŵĂŬƌƵĨ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ • ƐĞĐĂƌĂ ŬĂƐŝŚ ƐĂLJĂŶŐ͘ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ^ůŝĚĞ ϭϱ 'ƵƌƵ ƐĞďĂŐĂŝDƵĂΖĚĚŝď ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ • ^ĂůĂŚ ƐĂƚƵ ƉĞƌĂŶĂŶ ƵƚĂŵĂ ŐƵƌƵ ĂĚĂůĂŚ ďĞƌƚŝŶĚĂŬ ƐĞďĂŐĂŝ ŵƵĂΖĚĚŝď ;^LJĞĚ DƵŚĂŵŵĂĚ EĂƋƵŝď Ăů ƚƚĂƐ͕ ϭϵϴϬ͖ ĂǁĂǁŝ Ͳ ,ũ͘ ŚŵĂĚ͕ ϭϵϴϰͿ͘ ĞƌŚƵďƵŶŐ ƉĞƌŬĂƌĂ ŝŶŝ͕ ZĂƐƵůƵůůĂŚ ƐĂǁ ŵĞŶŐĂƚĂŬĂŶ ďĂŚĂǁĂ ůůĂŚ Ɛǁƚ ƐĞŶĚŝƌŝ LJĂŶŐ ƚĞůĂŚ ŵĞŶĚŝĚŝŬ ďĂŐŝŶĚĂ ĚĞŶŐĂŶ ƐĞďĂŝŬ ďĂŝŬ ƉĞŶĚŝĚŝŬĂŶ Ͳ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ • ^LJĞĚ DƵŚĂŵŵĂĚ EĂƋƵŝď Ă/Ͳ ƚƚĂƐ ;ϭϵϳϵͿ ůĞďŝŚ ŵĞŶĞŬĂŶŬĂŶ ƉĞƌĂŶĂŶ ŐƵƌƵ • ƐĞďĂŐĂŝ ŵƵĂΖĚĚŝď ďĞƌďĂŶĚŝŶŐ ŵƵƌĂďďŝ ĚĂŶ ŵƵΖĂůůŝŵ͘ ĞůŝĂƵ ŵĞŶŐŐƵŶĂŬĂŶ ƉĞƌŬĂƚĂĂŶ ƚĂΖĚŝď ƵŶƚƵŬ ŵĞŶũĞůĂƐŬĂŶ Ğƌƚŝ ƉĞŶĚŝĚŝŬĂŶ͘ • DĞŶƵƌƵƚ ďĞůŝĂƵ͕ ƉĞŶĚŝĚŝŬĂŶ /ƐůĂŵ ĂĚĂůĂŚ ůĞďŝŚ ƚĞƉĂƚ ďĞƌŽƌŝĞŶƚĂƐŝŬĂŶ ŬĞƉĂĚĂ ŝƐƚŝůĂŚ ĨĂΖ Ěŝď͘ /Ŷŝ ŬĞƌĂŶĂ ƉĞƌĂŶĂŶ ŐƵƌƵ LJĂŶŐ ƉĂůŝŶŐ ŵĞŶŽŶũŽ/͕ ŵĞŶƵƌƵƚ ďĞůŝĂƵ͕ ĂĚĂ/ĂŚ ƐĞďĂŐĂŝ ŵƵĂΖĚĚŝď͘ ϲ h<h W Eh E <hZ^h^ dZ E^&KZD ^/ WE//< E /^> D d ,hE ϮͲ ϮϬϭϭ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ^ůŝĚĞ ϭϲ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ • Ulwan (1989), sebagai mua'ddib, guru wajib memiliki sejumlah sifat-sifat terpuji; dan sifat terpuji yang paling utama adaIah zuhud dalam proses mendidik - bukan kerana inginkan balasan kebendaan (wang, pangkat) da penghormatan masyarakat tetapi semata-mata bertujuan untuk mendapat keredaan Allah. ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ^ůŝĚĞ ϭϳ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ • ƚŝĚĂŬ ďĞƌŵĂŬŶĂ ŐƵƌƵ ƚŝĚĂŬ ďŽůĞŚ ŵĞŶĞƌŝŵĂ ŐĂŶũĂƌĂŶ ĚĂƌŝƉĂĚĂ ƵƐĂŚĂ ŵĞƌĞŬĂ • /Ŷŝ ŬĞƌĂŶĂ ŵĞŶLJĂŵƉĂŝŬĂŶ ƐĞƐƵĂƚƵ ŬĞďĞŶĂƌĂŶ ĂƚĂƵƉƵŶ ŝůŵƵ ůůĂŚ ŵĞƌƵƉĂŬĂŶ ƚƵŐĂƐ ĚĂŶ • ƚĂŶŐŐƵŶŐũĂǁĂď LJĂŶŐ ǁĂũŝď ĚŝůĂŬƐĂŶĂŬĂŶ ŽůĞŚ ŝŶĚŝǀŝĚƵͲŝŶĚŝǀŝĚƵ LJĂŶŐ ďĞƌŝůŵƵ • ďƵŬĂŶŚĂŶLJĂ ĚĞŶŐĂŶ ĚŝďĞƌŝ ŐĂŶũĂƌĂŶ ďĂƌƵůĂŚ ŵĞƌĞŬĂ ŵĂŚƵ ŵĞůĂŬƐĂŶĂŬĂŶ ƚƵŐĂƐ ĚĂŶ ƚĂŶŐŐƵŶŐũĂǁĂď ŵĞƌĞŬĂ͘ ^ůŝĚĞ ϭϴ ϳ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ • ΖhůǁĂŶ ;ϭϵϴϵͿ ŵĞŵĞƚŝŬ ĚƵĂ ĂLJĂƚ ůͲYƵƌΖĂŶ LJĂŶŐ ĂĚĂ ŬĂŝƚĂŶŶLJĂ ĚĞŶŐĂŶ ƐŝĨĂƚͲƐŝĨĂƚ ŵƵƌƐLJŝĚ ŐƵƌƵ WĞŶĚŝĚŝŬĂŶ /ƐůĂŵ ĂŶƚĂƌĂŶLJĂ͗ ͞,ĂŝŚĂŵďĂŬƵ ͊ ŬƵ ƚŝĂĚĂ ŵĞŵŝŶƚĂ ŚĂƌƚĂ ďĞŶĚĂ ŬĞƉĂĚĂ ŬĂŵƵ ;ƐĞďĂŐĂŝ ƵƉĂŚͿ ďĂŐŝ ƐĞƌƵĂŶŬƵ͘ hƉĂŚŬƵ ŚĂŶLJĂůĂŚ ĚĂƌŝ ůůĂŚ ͘͘͘ ;DĂŬƐƵĚ ůͲYƵƌΖ ĂŶ ϭϭ ͗ϮϵͿ ͞ĂŶ ƌĞŶĚĂŚŬĂŶůĂŚ ĚŝƌŝŵƵ ƚĞƌŚĂĚĂƉ ŽƌĂŶŐͲŽƌĂŶŐ LJĂŶŐ ŵĞŶŐŝŬƵƚŝŵƵ͕ ŝĂŝƚƵ ŽƌĂŶŐ ŽƌĂŶŐ LJĂŶŐ ďĞƌŝŵĂŶ ;DĂŬƐƵĚ ůͲYƵƌΖĂŶ ϰϮ͗ϮϭϱͿ • ĞƌĚĂƐĂƌŬĂŶ ĚƵĂ ĂLJĂƚ ůͲYƵƌΖ ĂŶ Ěŝ ĂƚĂƐ͕ ŝŬŚůĂƐ ĂĚĂůĂŚ ƐŝĨĂƚ LJĂŶŐ ƉĂůŝŶŐ ƵƚĂŵĂ ďĂŐŝ ƐĞŽƌĂŶŐ ŵƵƌƐLJŝĚ͘ /Ŷŝ ďĞƌŵĂŬŶĂ͕ ŐƵƌƵ LJĂŶŐ ŵƵƌƐLJŝĚ ŝĂůĂŚ ŐƵƌƵ LJĂŶŐ ƐĞĚŝĂ ŵĞŶũĂĚŝ ƐĞŽƌĂŶŐ ƉĞŶĂƐŝŚĂƚ LJĂŶŐ ŝŬŚůĂƐ͘ • ůͲĂΖůĂďĂŬŬŝ ;ϭϵϵϱͿ ĚĂůĂŵ ůͲDĂǁƌŝĚ ŵĞŶĚĞĨŝŶŝƐŝŬĂŶ ƉĞŶĂƐŝŚĂƚ • LJĂŶŐ ŝŬŚůĂƐ ĚĂůĂŵ ĂŚĂƐĂ /ŶŐŐĞƌŝƐ ĚŝƉĂŶŐŐŝů ŵĞŶƚŽƌ͘ • DĞŶƵƌƵƚ ^ĂĞĚĂŚ ^ŝƌĂũ͕ ĂŝŶƵŶ /ƐŚĂŬ͕ ĚĂŶ dƵŶŬƵ DŽŚĂŶŝ dƵŶŬƵ DŽŬŚƚĂƌ ;ϭϵϵϲͿ ŵĞŶƚŽƌ ďĞƌƉĞƌĂŶĂŶ ƐĞďĂŐĂŝ ƉĞŶŐĂũĂƌ͕ ƉĞŶĂƐŝŚĂƚ͕ ƉĞŶĚŽƌŽŶŐ ĚĂŶ ŵĞŵďĂŶƚƵ ƐĞƐĞŽƌĂŶŐ Ěŝ ďĂǁĂŚ ĂƐƵŚĂŶŶLJĂ ƵŶƚƵŬ ďĞƌŬĞŵďĂŶŐ ĚĂŶ ŵĞŶĐĂƉĂŝ ŬĞĐĞŵĞƌůĂŶŐĂŶ h<h W Eh E <hZ^h^ dZ E^&KZD ^/ WE//< E /^> D d ,hE ϮͲ ϮϬϭϭ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ^ůŝĚĞ ϭϵ • ^ĂĞĚĂŚ ^ŝƌĂũ Ğƚ Ăů͘ ;ϭϵϵϲͿ ŵĞŶƵŶũƵŬŬĂŶ ŵĞŶƚŽƌ ŵĞŵŝůŝŬŝ ƐƚĂƚƵƐ ďĞƌŝŬƵƚ͕ ŝĂŝƚƵ ƐĞďĂŐĂŝ͗ ƐĞŽƌĂŶŐ LJĂŶŐ ŵĞŵŝůŝŬŝ ƐƚĂƚƵƐ LJĂŶŐ ĂŐĂŬ ƚŝŶŐŐŝ ĚĂŶ ƐĞĚŝĂ ŵĞŵďĞƌŝŬĂŶ ďŝŵďŝŶŐĂŶ ƐĞƉĞŶƵŚŶLJĂ͖ dŽŬŽŚ ƉĞŵŝŶĚĂŚ LJĂŶŐ ďĞƌƉĞƌĂŶĂŶ ƵŶƚƵŬ ƉĞƌŬĞŵďĂŶŐĂŶ ƐĞƐĞŽƌĂŶŐ ŝĂŝƚƵ ŐĂďƵŶŐĂŶ ƉĞƌĂŶĂŶ ŝďƵ ďĂƉĂ ĚĂŶ ƌĂŬĂŶ ƐĞďĂLJĂ DŽĚĞů ĐŽŶƚŽŚ ĚĂŶ ƉĞŶĂƐŝŚĂƚ ŬĞƉĂĚĂ ƉĞůĂũĂƌ ĞƌƐŝĨĂƚ ŵƵƌĂŚ ŚĂƚŝ͕ ŝŬŚůĂƐ͕ ƉĞŶLJĂLJĂŶŐ͕ ŵĞŶŐĂŵďŝů ďĞƌĂƚ ŽƌĂŶŐ ůĂŝŶ͕ ƉĞŶĚĞŶŐĂƌ LJĂŶŐ ďĂŝŬ ĞƌƐŝĨĂƚ ƐĞŶƚŝĂƐĂ ŵĞŶĞƌŝŵĂ ĚĂŶ ďĞƌƚĂŶŐŐƵŶŐũĂǁĂď ĐĞƌŝĂ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ĞƌŬŽŶŐƐŝ ŝŵƉŝĂŶ ĚĞŶŐĂŶ ĂŶĂŬ ĚŝĚŝŬ ĚĂŶ ŵĞŵďŝŶĂ ƉĞƌƐĞƉƐŝ ŬĞŶĚŝƌŝ LJĂŶŐ KƌĂŶŐ LJĂŶŐ ƐĂŶŐĂƚ ďĞƌƉĞŶŐĂƌƵŚ ƚĞƌŚĂĚĂƉ ĂŶĂŬ ĚŝĚŝŬŶLJĂ͘ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ^ůŝĚĞ ϮϬ • ,ƵďƵŶŐĂŶ WĞŶĚŝĚŝŬĂŶ /ƐůĂŵ ĚĞŶŐĂŶ ƉĞůĂŬƐĂŶĂĂŶ WƌŽŐƌĂŵ ũͲY & • <ŝƚĂ ƉĞƌůƵ ŵĞŶLJĞĚĂƌŝ ďĂŚĂǁĂ ŬĞũĂLJĂĂŶ ĚĂŶ ŬĞŐĂŐĂůĂŶ ƉĞůĂŬƐĂŶĂĂŶ WƌŽŐƌĂŵ ũͲY & Ěŝ ƐĞŬŽůĂŚ ĂĚĂůĂŚ ŵĞŶũĂĚŝ ƚĂŶŐŐƵŶŐũĂǁĂď ŬŝƚĂ ďĞƌƐĂŵĂ ďƵŬĂŶ ĚŝƐĞƌĂŚŬĂŶ ŬĞƉĂĚĂ ŐƵƌƵͲŐƵƌƵ ũͲY & ƐĂŚĂũĂ͘ 'ƵƌƵ ũͲY & ĚĂŶ 'W/ ĂĚĂůĂŚ ďĞƌƐĂŵĂͲƐĂŵĂ ďĞƌƚĂŶŐŐƵŶŐũĂǁĂď ĚĂůĂŵ ƉĞůĂŬƐĂŶĂĂŶ ƉƌŽŐƌĂŵ WĞŶĚŝĚŝŬĂŶ /ƐůĂŵ Ěŝ ƐĞŬŽůĂŚ͘ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ^ůŝĚĞ Ϯϭ Penutup • • • • ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ Untuk merealisasikan pembentukan generasi berakhlak mulia GPI Islam mesti menerima amanah tersebut dengan rela hati Kita juga perlu menghayati peranan sebenar sebagai pendidik seperti yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul Penghayatan dan pengamalan peranan tersebut diharapkan dapat membantu GPI dalam mendidik akhlak pelajar di samping memartabatkan profesion keguruan ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ Oleh itu sebagai GPI, kita mestilah sedar dan insaf serta memiliki ciriciri utama seperti berikut : ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ Mempunyai akidah yang teguh dan tepat Mempunyai akhlak dan amalan yang terpuji Menjadi model terbaik disebut sebut sebagai Qudwah Hasanah Memiliki pengetahuan dan kemahiran yang tinggi ϴ h<h W Eh E <hZ^h^ dZ E^&KZD ^/ WE//< E /^> D d ,hE ϮͲ ϮϬϭϭ

<KE^W WE//< E /^> D  > D <hZ/<h>hD ^d E Z ^<K> , ZE , ϵ h<h W Eh E <hZ^h^ dZ E^&KZD ^/ WE//< E /^> D d ,hE ϮͲ ϮϬϭϭ

ϰ͘ <KE^W WE//< E /^> D  > D <hZ/<h>hD ^d E Z ^<K> , ZE ,;<^^ZͿ͘ ^ůŝĚĞ ϭ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ Sektor Pendidikan Islam Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia ^ůŝĚĞ Ϯ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ MATLAMAT Matlamat Pendidikan Islam adalah untuk melahirkan muslim yang berilmu, beriman, berketerampilan, beramal soleh dan berakhlak mulia berdasarkan al-Quran dan alSunnah supaya menjadi hamba dan khalifah Allah yang bertakwa serta menyumbang ke arah mempertingkatkan tamadun bangsa dan negara serta berjaya di dunia dan akhirat. ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ^ůŝĚĞ ϯ OBJEKTIF Membaca surah-surah terpilih daripada al Quran dengan betul dan bertajwid serta mengamalkan pembacaannya dalam kehidupan seharian; Menghafaz surah-surah terpilih daripada al Quran untuk bacaan dalam solat dan ibadat harian; Memahami maksud beberapa surah terpilih untuk diamalkan dan dihayati pengajarannya; Membaca dan memahami hadis-hadis terpilih untuk diamalkan dan dihayati pengajarannya; Memahami dan meyakini asas-asas akidah sebagai pegangan dan benteng dalam kehidupan beragama; ϭϬ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ h<h W Eh E <hZ^h^ dZ E^&KZD ^/ WE//< E /^> D d ,hE ϮͲ ϮϬϭϭ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ^ůŝĚĞ ϰ OBJEKTIF Memahami dan mengamalkan asas ibadah sebagai memenuhi tuntutan fardu ‘ain dan fardu kifayah ; Memahami dan mengambil iktibar daripada sirah Rasulullah s.a.w. serta menghayati dan mengamal sunnah baginda Memahami, mengamalkan dan menghayati nilainilai akhlak dalam kehidupan seharian; dan Membaca dan menulis jawi serta mencintainya sebagai warisan budaya bangsa; ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ^ůŝĚĞ ϱ STATUS Mata pelajaran PI adalah mp teras kepada murid Islam yang wajib diajar di institusi pendidikan yang mempunyai sekurang-kurangnya 5 orang murid Islam. MP ini diajar oleh GPI yang diluluskan oleh pihak berkuasa negeri. ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ^ůŝĚĞ ϲ CIRI UTAMA • • • • • • ϭϭ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ Pendidikan asas ulum syariah. Mengambil kira tahap perkembangan dan kemampuan murid Menjelmakan kesepaduan ilmu aqli dan naqli. Merangkumi tuntutan fardu ain dan fardu kifayah. Menekankan pembentukan dan pembangunan insan mulia yang berkeupayaan menyumbang ke arah pembangunan tamadun bangsa dan negara. Penulisan bahan kurikulum Pendikan Islam menggunakan tulisan jawi. h<h W Eh E <hZ^h^ dZ E^&KZD ^/ WE//< E /^> D d ,hE ϮͲ ϮϬϭϭ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ^ůŝĚĞ ϳ AGIHAN MASA ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ Tahun 1 6 bulan perta 6 bulan Al Quran Tilawah dan hafazan (iqra’) Kefahaman Hadis 4 waktu Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 3 waktu 3 waktu 3 waktu 3 waktu 3 waktu kedua ma 3 waktu (iqra’ + ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ hafazan) - - - - ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ - ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ Akidah 2 waktu 2 waktu 2 waktu 2 waktu Ibadah - 2 waktu 2 waktu 2 waktu 1 waktu 1 waktu ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ Sirah Adab Jawi 1 waktu 1 waktu 1 waktu 1 waktu ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ^ůŝĚĞ ϴ PENGGUNAAN TULISAN JAWI Tulisan jawi digunakan dalam semua dokumen mata pelajaran PI. Dokumendokumen tersebut ialah Dokumen Standard, buku teks dan bahan-bahan sokongan lain. Tulisan jawi juga digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran serta semua aktiviti penilaian. ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ^ůŝĚĞ ϵ ORGANISASI KANDUNGAN Modul al Quran Modul Hadis Modul Akidah Modul Ibadah Modul Sirah Modul Adab Modul Jawi ϭϮ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ h<h W Eh E <hZ^h^ dZ E^&KZD ^/ WE//< E /^> D d ,hE ϮͲ ϮϬϭϭ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ^ůŝĚĞ ϭϬ PERKARA ASAS FARDU AIN (PAFA) Penguasaan terhadap amali PI dinilai melalui pelaksanaan (PAFA). Ia dilaksanakan secara berterusan sepanjang tempoh P&P dengan menggunakan buku panduan PAFA. Pencapaian pelajar direkod dan dilaporkan kepada KPM. ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ^ůŝĚĞ ϭϭ PENDEKATAN P&P Kurikulum transformasi menegaskan penggunaan pelbagai pendekatan P&P yang memberi lebih penekanan kepada hands-on learning seperti inkuiri penemuan, pembelajaran berasaskan projek, pembelajaran secara konstruktivisme, pembelajaran secara kontekstual, pembelajaran masteri dan pembelajaran luar bilik darjah. Pendekatan yang digunakan mesti menyediakan peluang pembelajaran murid yang tidak terhad, menyeronokkan serta mengambil kira kepelbagaian kecerdasan murid. ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ^ůŝĚĞ ϭϮ PENTAKSIRAN Pelbagai kaedah pentaksiran digunakan untuk membolehkan penilaian yang lebih autentik dan holistik. Pentaksiran formatif berasaskan sekolah dijalankan secara berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran. Kelemahan murid yang dikenal pasti perlu diatasi melalui aktiviti pemulihan dan kekuatan murid perlu ditingkatkan melalui aktiviti pengayaan. ϭϯ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ h<h W Eh E <hZ^h^ dZ E^&KZD ^/ WE//< E /^> D d ,hE ϮͲ ϮϬϭϭ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ^ůŝĚĞ ϭϯ RUJUKAN Pembinaan bahan kurikulum, bahan sokongan kurikulum, bahan pengajaran dan pembelajaran hendaklah dibuat dengan merujuk kepada sumber rujukan yang muktabar. Segala fakta-fakta yang dikemukakan berdasarkan kepada kefahaman Islam yang betul sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w. Bagi menyelaras kefahaman dan amalan murid, segala bahan sokongan dan proses pengajaran dan pembelajaran hendaklah dibina dan dilaksanakan berdasarkan fahaman Ahli Sunnah wa al Jamaah dan pendapat yang muktabar daripada Mazhab Shafie serta keputusan-keputusan yang diterima pakai daripada pihak berkuasa dalam urusan agama di Malaysia. ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ^ůŝĚĞ ϭϰ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ SEKIAN TERIMA KASIH ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ϭϰ h<h W Eh E <hZ^h^ dZ E^&KZD ^/ WE//< E /^> D d ,hE ϮͲ ϮϬϭϭ

K<hDE ^d E Z WE//< E /^> D d ,hE Ϯ ϭϱ h<h W Eh E <hZ^h^ dZ E^&KZD ^/ WE//< E /^> D d ,hE ϮͲ ϮϬϭϭ

ϱ͘ K<hDE ^d E Z WE//< E /^> D d ,hE Ϯ͘ KURIKULUM STANDARD PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH MATLAMAT Matlamat Pendidikan Islam sekolah rendah adalah untuk menghasilkan insan yang berilmu, beriman, beramal soleh dan berakhlak mulia dengan menjadikan al-Quran dan al-Sunnah sebagai panduan dalam kehidupan seharian supaya menjadi hamba Allah yang berjaya di dunia dan di akhirat. OBJEKTIF Murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran kurikulum standard Pendidikan Islam sekolah rendah berkebolehan untuk: i. Membaca al-Quran dengan betul dan bertajwid serta mengamalkan pembacaannya dalam kehidupan seharian; ii. Menghafaz surah-surah terpilih dari juzu’ amma untuk bacaan dalam solat dan ibadat harian; iii. Memahami maksud beberapa surah yang dipelajari dan menghayati pengajarannya; iv. Membaca dan memahami hadis-hadis terpilih serta menghayati pengajarannya; v. Memahami dan meyakini asas-asas keimanan sebagai pegangan akidah dan benteng keagamaan; vi. Memahami dan mengamalkan ibadat-ibadat asas fardu ‘ain dan fardu kifayah sebagai kewajipan umat Islam; vii. Memahami dan mengambil iktibar daripada sirah Rasulullah s.a.w. bagi menanam rasa kecintaan kepada baginda; viii. Memahami dan mengamalkan adab serta kehidupan seharian; dan menghayati nilai-nilai akhlak dalam ix. Membaca dan menulis jawi serta mencintainya sebagai warisan budaya bangsa; FOKUS Kurikulum standard Pendidikan Islam sekolah rendah tahap satu memberi penekanan kepada kemahiran membaca al-Quran, pemantapan asas-asas akidah, ibadah dan akhlak serta menjadikan sirah Rasulullah s.a.w. sebagai iktibar dalam kehidupan harian. Kurikulum standard Pendidikan Islam sekolah rendah tahap dua memberi penekanan yang lebih mendalam kepada kemahiran membaca al-Quran, pemantapan akidah, ibadah dan akhlak serta menjadikan sirah Rasulullah s.a.w. sebagai iktibar dalam kehidupan harian. Modul Hadis diperkenalkan pada tahap ini sebagai pendedahan awal kepada murid tentang hadis sebagi salah satu sumber hukum dalam Islam. ϭϲ h<h W Eh E <hZ^h^ dZ E^&KZD ^/ WE//< E /^> D d ,hE ϮͲ ϮϬϭϭ

Pada akhir pembelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah, murid mampu memahami, mengamal dan menghayati tuntutan fardu ain dan fardu kifayah. ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum Pendidikan Islam sekolah rendah dibangunkan dengan memberi penekanan pada standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu diketahui dan boleh dilakukan oleh murid . Standard kandungan Pendidikan Islam Sekolah Rendah dibahagikan kepada enam modul iaitu: Modul al Quran Bidang ini memberi tumpuan kepada membaca al-Quran dengan betul, fasih dan bertajwid, menghafaz dan memahami surah al-Fatihah dan surah tertentu daripada juzu’ Amma serta menghayati pengajarannya. Modul Hadis Bidang ini memberi tumpuan kepada memahami pengertian secara umum serta menghayati pengajarannya. Modul Akidah Bidang ini memberi tumpuan kepada pembentukan akidah, sikap dan tanggungjawab terhadap Allah s.w.t, pemahaman akidah yang sahih, pengaplikasian tuntutan akidah dalam kehidupan harian . Modul Ibadah Bidang ini memberi tumpuan kepada pemahaman dan penghayatan peraturan ibadah yang ditentukan oleh Allah s.w.t. dan melaksanakannya dalam kehidupan harian. Modul Sirah Bidang ini memberi tumpuan kepada pemahaman dan sirah Rasulullah s.a.w, mengambil iktibar daripadanya serta mengaplikasikan tuntutan sirah dalam kehidupan harian. Modul Adab Bidang ini memberi tumpuan kepada penghayatan peraturan dan tatacara perhubungan manusia dengan Allah, manusia sesama manusia dan manusia dengan alam sekitar. Modul Jawi Bidang ini memberi tumpuan kepada pembacaan dan penulisan jawi serta mempelajari asas seni khat. ϭϳ h<h W Eh E <hZ^h^ dZ E^&KZD ^/ WE//< E /^> D d ,hE ϮͲ ϮϬϭϭ

âýg@åÔí†í†äÏ@…‰†än@âìÛìØí‰ì× aë…@æìçbm æŠuýjàÏ@…‰†än åËë†ãb×@…‰†än æõbbi.1 @æa…@@Þìni@åË… ÅÐzÌß@æa…@„bj¾ 1.1.1 ÅÐzÌß æa…@„bj¾ 1.1 . @æa…@@Þìni@åË… ÅÐzÌß@æa…@„bj¾ L L 1.1.2 N N @æa…@@Þìni@åË… N @æa…@@Þìni@åË… æa… ÅÐzÌß@æa…@„bj¾1.1.3 ÅÐzÌß@æa…@„bj¾1.1.4 .2 NòØöýàäîmŠÌÐä×bmbrß2.1.1 @ïmbîzÌß@æa…@ïàè¾2.1 NòØöý …ìuëðõbíbŠÐ¾âìØy@å×bmbrß2.1.2 òØöý߆Ð×@æb¹aŠiÑîŽãì× N ðõìçbn×…kuaìÌíòØöýß٢âbã@êìÛìЎmìjrß2.1.3 @N@Nðõìçbn×…@kuaë@Íí òØöýß@êìÛìЍ٢™ìnä×bmbrß2.1.4 NòØöý¸…ìuìØä×bîÜÔäÜîÛ†ä×bmbrß2.1.5 NïŽãõbßòЕåË…òØöýßòЕa‰bnãaæõaˆîiŠÏå×bmbrß2.1.6 NòØöýß@†Ð×@æb¹aŠi@åŽ×@åØËŠäß2.1.7 NÞ썊äîmŠÌÏ@å×bmbrß2.2.1 N ääîmŠÌÏ@å×bmbrß2.2.2 @ïmbîzÌß@æa…@ïàè¾2.2 Þ썉†ÐØãb¹aŠiÑîŽãì× NÞ썊äìmëaŠÏðõbíbŠÐ¾âìØy@å×bmbrß2.2.3 ϭϴ h<h W Eh E <hZ^h^ dZ E^&KZD ^/ WE//< E /^> D d ,hE ϮͲ ϮϬϭϭ

æŠuýjàÏ@…‰†än åËë†ãb×@…‰†än @N ðõìçbn×…kuaìÌîÛ썊ˉëa25pìjrß2.2.4 @N Þ썉٢™ìnä×bmbrß2.2.5 @N Þ썉†ÐØãb¹aŠi٢a‰b¥ìjrß2.2.6 @Z Þ썉٢òЕpìjrß2.2.7 NkuaëòЕ -i NÝîznŽßòЕ -ii Në‰bçòЕ -ŝŝŝ NÞ썉@†Ð×@æb¹aŠi@åŽ×@åØËŠäß2.2.8 N…ìuë @ a ´mŠÌÏ@å×bmbrß2.3.1 N…ìuëòЕŠi aðõbíbŠÐ¾âìØy@å×bmbrß2.3.2 Z a٢òЕïàè¾2.3 …ìuëòЕŠi a añ‰ìI…ìuëòЕŠi bîÜÔäÜîÛ†äØËŠä¸a†bj¾2.3.3 @H N bã…ìuì×٢ ÓìjäØËŠäß 2.3.4 @N bã…ìuì×ðõbíbŠÐ¾åŽØäØËŠäß2.3.5 Nâ†ÓòЕŠi bäîmŠÌÏ@å×bmbrß2.4.1 Nâ†ÓòЕŠi aðõbíbŠÐ¾âìØy2.4.2 NH3@òía@†í†§a ñ‰ìI â†ÓòЕŠi bîÜÔäÜîÛ†äØËŠä¸a†bj¾2.4.3 @N â†ÓòЕŠi a@óÜÔÈÜîÛ†äØËŠäß 2.4.4 N â†ÓòЕŠi aæb¹aŠi٢åŽØäØËŠäß 2.4.5 ϭϵ h<h W Eh E <hZ^h^ dZ E^&KZD ^/ WE//< E /^> D d ,hE ϮͲ ϮϬϭϭ @Z a٢òЕ@ïàè¾2.4 â†ÓòЕŠi a

æŠuýjàÏ@…‰†än åËë†ãb×@…‰†än NáîyŠÛbãa†ä»ŠÛbèÜÛbßbã@´mŠÌÐä×bmbrß2.5.1 @Z a٢âbã@ïàè¾ 2.5 @NáîyŠÛbãa†ä»ŠÛbèÜÛbßbäÌnänîÜÔäÜîÛ†äØËŠä¸a†bj¾2.5.2 áîyŠÛbãa†ä»ŠÛa @N tbjàèÏ…bç èÜÛbàîyŠÛbãa†ä»ŠÛaòЕ٢a†änä×bmbrß2.5.3 N ê‰ìàÐÌîˉëdŽí…bväàÓìnãëbíŠí…@Öìnäjà¸b¹b™bjä×bmbrß2.5.4 . . æa…ìÐÈÛa´mŠÌÐä×bmbrß2.6.1 Z a٢âbã@ïàè¾2.6 æa…ìÐÈÛa æa…ìÐÈÛa bßbäÌnänîÜÔäÜîÛ†îàèà¸a†bj¾2.6.2 @N a†ÐØäãìÐßdØãìçì¾a‰b‚ä×bmbrß2.6.3 . æa…ìÐÈÛaòЕ@åË…@æb¹aŠi åŽØä×bmbrß2.6.4 NáíŠØÛbäîmŠÌÐä×bmbrß2.7.1 Z a٢âbã@ïàè¾2.7 NáíŠØÛbèÜÛbßbäÌnänîÜÔäÜîÛ…åØËŠäßæa†bj¾2.7.2 áíŠØÛa @N bä×bîÛì¾٢a‰b®b¹b™bjä×bmbrß2.7.3 NáíŠØÛaòЕŠi bãb¹a äŽØä×bmbrß2.7.4 ñ…bjÇ͘3 . @æa…@´Ç N @æa…@´Ç N @æa…@´Ç @ æa…@ ´Ç ´mŠÌÏ@å×bmbrß3.1.1 ٢êìnãì pìjrß3.1.2 @ïmbîzÌß@æa…@ïàè¾3.1 @æa…@´Ç @a‰bnãa æõaˆîiŠÏ@åØËŠäß3.1.3 a‰b׊Ï@ å×ì×ýß ê†íõbÏå×bmbrß3.1.4 N @æa…@ ´Ç a‰b׊Ï@ å×ì×ýß@ Ö†îm@ òjÓbÈä؎Üväß3.1.5 N ϮϬ h<h W Eh E <hZ^h^ dZ E^&KZD ^/ WE//< E /^> D d ,hE ϮͲ ϮϬϭϭ ÑîŽãì×

æŠuýjàÏ@…‰†än N@sßìØy@æa… NtìnÓë@æa… Nsîm‰a@æa… åËë†ãb×@…‰†än @ñý• ´mŠÌÏ@pìjrß åÌÜîi 3.2.1 @åØÜàÈÌß@æa…@ïàè¾3.2 @ñý•@âbã@å×bmbrß3.2.2 @ñý• @ñý• óÜÔã@ÝîÛ…@åØËŠäß@æa…@„bj¾3.2.3 Nñý•@åØíŠí†äß õ åØËŠäß@3.2.4 @æa…@ïàè¾3.3 Nñý•@ a… æaì×üŠÏ@å×bmbrß3.3.1 @pìØîÌß@Þìni@åË…@ñý•@ a… æaì×üŠÏ@å×ì×ýß 3.3.2 Nñý•@ a… æaì×üŠÐäØÜàÈÌß Nåmë‰ëa NÞìni åË…@âaŠyþa@ñ jØm@ÅÐzÌß@æa…@„bj¾3.4.1 @ÅÐzÌß@æa…@„bj¾3.4 NÞìni@åË…@ñý•@òîã@ÅÐÛ@ÅÐzÌß@æa…@„bj¾3.4.2 @òîã@ÅÐÛ@æa… âaŠy⁄a@ñ jØm Nñý• @åË… æa…@€bnnÏg@bÇ… ÅÐzÌß@æa…@„bj¾3.5.1 NÞìni ͘@ñý•@ a…@æõbbi …ìv@æa…@Þa†nÇa@LÊì׉@æõbbiÅÐzÌß@æa…@„bj¾3.5.2 NÞìni@åË… @aë…@a‰bnãa@Öë…ë… Ùîn×@æõbbiÅÐzÌß@æa…@„bj¾3.5.3 @åË… âý@æa…@…ìv NÞìni NÞìni@åË… Þëa@òî¤@æõbbiÅÐzÌß@æa…@„bj¾3.5.4 NÞìni@åË… @òî¤@æõbbiÅÐzÌß@æa…@„bj¾3.5.5 @å×bãbŽÔÛ…Iñý•@Ùîn× Þìni@åË… ñý•@ a…@æõbbjbj¾3.5.6 Ϯϭ ÅÐzÌß@æa…@„bj¾3.5 h<h W Eh E <hZ^h^ dZ E^&KZD ^/ WE//< E /^> D d ,hE ϮͲ ϮϬϭϭ

æŠuýjàÏ@…‰†än åËë†ãb×@…‰†än HïÜàÇ@a‰b‚ ê  N4 @oØÌíŠÏ@pìØîÌß@Ýî‚×@b @ ã@æõbuŠØÏ@å×bmbrß4.1.1 @‰bjnÇa@ÝîjàÌß@æa†îàè¾4.1 Z‰ìàÇ @âìÜj@ ã@æõbuŠØφω… NÍîjà×@Õã äß-i NÞ썉@ð…bväß@Õîämü… NžbîãŠi@a‰a…ëb@Òbi@ìnäj¾- ii NæõbuŠ×ŠÏ@åØäÛbväß@ ã@Îë‰ë†äß@Íí NæõbuŠØÏ@å×bãbŽÔÜß@ a…@ ã @å×bmbrß4.1.2 @å×bmbrß4.1.3 @buŠ×Ši@ ã@a‰b@†Ï‰…@Ýîjßa…@éîÛìi@Íí@‰bjnÇa@å؎Üväß4.1.4 N N @åË…@ ã@åäíìè׊Ï@ê‰bv@å×bmbrß4.2.1 Nïßaì@Ήëõb@ðb™bj@ ã @å×bmbrß †Ï‰…@‰bjnÇa@ÝîjàÌß@æa†îàè¾4.2 N ã@åäíìè×ŠÏ 4.2.2 N ã Õãa@âbã@åØía‰bärß4.2.3 @Ð܍@åíõü@Íí@ ã@ð Žía@âbã Òa i å×bmbrß . 4.2.4 @@åË…@åäíìè×ŠÏ N @†àª@ ã@åäíìè׊Ï@†Ï‰…@‰bjnÇa@å×bmbrß4.2.5 N…ìþaŠvy@åÜäÌÏ@pìjrß 4.3.1 †Ï‰…@‰bjnÇa@ÝîjàÌß@æa†îàè¾4.3 @tì×üŠi@Ùîn×@lŠÇ@o׉b’ß@æbaì@å×bmbrß4.3.2 @Švy@³íõb׊i@aìînŽíŠÏ N…ìþaŠvy@åØÔnÜß@åmìiŠÏ @åØÔnÜß@Ínäm @éîŽî܍Ši@Íí@lŠÇ@ÖaìÏ@âbã@pìjrß4.3.3 Z…ìþaŠvy ϮϮ h<h W Eh E <hZ^h^ dZ E^&KZD ^/ WE//< E /^> D d ,hE ϮͲ ϮϬϭϭ N…ìþa

æŠuýjàÏ@…‰†än åËë†ãb×@…‰†än N“íŠÓ@ ii N @ iii N‰a†Ûa@†jÇ@ iiii N @ iiv Náî×by@ð…bväß@éîÜîÏ… @†àª@ ã kj@å×bmbrß 4.3.4 @åØÔnÛŠÏ@ïàî×bzÌß@ a@Þ썉@a‰b@åØËŠäß4.3.5 N…ìþaŠvy @åèØÌîÜmŠÏ@@aìînŽíŠÏ@b @ a@Þ썉 @pìjrß 4.3.6 Z…ìþaŠvy@@@åØÔnÛŠÏ NÝí…bÇi NæbŽÔvîiii N •iii N…ìþaŠvy@ÒììÌß@åèîjÜ×@pìjrß4.3.7 l…a5 ‰ë†îm@âìÜj@l…a@å×bmbrß 5.1.1 @l…a åØÜàÈÌß æa†îàè¾5.1 ‰ë†îm@ð‰…@æìËbi@Ð܍@l…a@å×bmbrß5.1.2 ‰ë†îm ‰ë†îm@Ð܍@æa…@âìÜj@l…aŠi åÔíõbj×@å×bmbrß 5.1.3 @æa…@ âìÜj@ l…a@ å×ì×ýß@ Ö†îm òjÓbÇ@ å؎Üväß5.1.4 .‰ë†îm@Ð܍ l…a@å×bmbrß l…a@å×bmbrß @‰aìÜ×@æa…@Öìbß@l…a@åË…@ÝàÇŠi@@åèîjÜ×@å×bmbrß Ϯϯ 5.2.1 5.2.2 @l…a åØÜàÈÌß æa†îàè¾5.2 éßë‰@‰aìÜ×@æa…@Öìbß 5.2.3 h<h W Eh E <hZ^h^ dZ E^&KZD ^/ WE//< E /^> D d ,hE ϮͲ ϮϬϭϭ

æŠuýjàÏ@…‰†än åËë†ãb×@…‰†än ͘éßë‰ éÛì؍@… l…a@å×bmbrß5.3.1 @…@l…a åØÜàÈÌßæa†îàè¾5.3 éÛì؍@…@l…aŠi@åÔíõbj×@å×bmbrß5.3.2 éÛì؍ NéÛì؍…@l…a@åØíbibÌß@òjÓbÇ@åØía‰bärß5.3.3 @ì×ì@†Ï‰…@ðŠí…Šm@æõbmb׊Ï@îÛìäß@æa…@bäîj¾ „bj¾ NÞìni@åË…@ÒìmìmŠm@æa…@ÚìiŠm@pb× pb×@ì×ì@aë…@æõbmb×ŠÏ Zi Z@êìnãì ÍÛbi = ÍÛ + = ì× + @îÛìäß@æa…@bäîj¾ „bj¾ ϲ͘ϭ @@@†Ï‰…@ðŠí…Šm@Íí@æõbmb×ŠÏ @æa…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì bi ìØÌi ðëbu6 6.1.1 Íi pb×@ì×ì@œîm@æõbmb×ŠÏ Zii Z@êìnãì éÛì؍ = éÛ + ì× +  bi + áÏ í‰bjàÏ = í‰ + éîjÛ@ëbma@pb×@ì×ì@oÐßa@æõbmb׊Ï@Ziii Z@êìnãì Ϯϰ h<h W Eh E <hZ^h^ dZ E^&KZD ^/ WE//< E /^> D d ,hE ϮͲ ϮϬϭϭ NÒìmìmŠm

æŠuýjàÏ@…‰†än åËë†ãb×@…‰†än Ý× K ï K ìm K ìß ÝØîìmìß = ïm K K ‰ú K ïã K ëa ûîãëa = @pb×@ì×ì@†Ï‰…@pbía@îÛìäß@æa…@bäîj¾ „bj¾ @æa…@bäîj¾ „bj¾ 6.2.1 6.2 @ì×ì@†Ï‰…@pbía@îÛìäß NÞìni@åË…@ÒìmìmŠm@æa…@ÚìiŠm NÒìmìmŠm@æa…@ÚìiŠm@pb× æõbmb׊Ï@œîm@†Ï‰…@pbía Zi Z@êìnãì NÕînäy –@ðb –@éÛì؍ • æõbmb׊Ï@oÐßa@†Ï‰…@pbía Zii Z@êìnãì Nánîç –@bã‰ë –@ìia –@pìb× • æõbmb׊Ï@éîjÛ@ëbma@áîÛ@†Ï‰…@pbíaZiii Z@êìnãì –@oËb –@oía –@Òý× –@Öì×ìÏ • NïšÌîm pb×@ðbØˉ@†Ï‰…@pbía Ziv Z@êìnãì @xby–@ž‰aìÜ× –ßa@Õãa–@ê†î» • N†î» @lŠÇ@bèi@åÏŠ@æõbmb׊Ï@îÛìäß@æa…@„bj¾@LÝäÌß Ϯϱ 6.3.1 @îÛìäß@æa…@„bj¾@LÝäÌß h<h W Eh E <hZ^h^ dZ E^&KZD ^/ WE//< E /^> D d ,hE ϮͲ ϮϬϭϭ 6.3

æŠuýjàÏ@…‰†än åËë†ãb×@…‰†än NÞìni@åË… íŠšÌía@æa… sãõb¯a åØÜØ×…@Íí@Ý•a lŠÇ@bèi@æõbmb×ŠÏ @@@@@@bèi@åÏŠ@æõbmb×ŠÏ Zi Z@êìnãì • • å×ìíýß…@Íí@lŠÇ@bèi@æõbmb×ŠÏ Zii Z@êìnãì • • @Íí@lŠÇ@bèi åÏŠ@æõbmb׊Ï@ïËë†ãbÌß@Íí@pbía Ziii åØÜØ×… Z@êìnãì Nbjîm@éÜm NÒbi@ìjía@†Ð× @åmìк • @kuaë@oî× • @Íí@lŠÇ@bèi@åÏŠ@æõbmb׊Ï@ïËë†ãbÌß@Íí@pbíaZiv Nå×ìíýß… Z@êìnãì Ntì×ìi@„bj¾@Õ×b× åíˆía@ð ¾@â…a Nòßìßˆß @éÛa…a • • • Nåmìj pìØîÌß@b¯c…@Íí íŠšÌía@bèi æõbmb׊Ï:v Z@êìnãì Ùîm Ϯϲ • @Þì™ • h<h W Eh E <hZ^h^ dZ E^&KZD ^/ WE//< E /^> D d ,hE ϮͲ ϮϬϭϭ NíŠšÌía@æa…@lŠÇ

æŠuýjàÏ@…‰†än åËë†ãb×@…‰†än Nïßë‰@æõb¯a åmìj pìØîÌß@b¯c…@Íí@æõbmb׊ÏZvi Zêìnãì ëŠíú • @´ßbníú • ïbØîãìßì× • Š™‰ìi • • ï™ìÛìäØîm • @pìØîÌß@b¯c…@Íí@æõbmb׊Ï@ïËë†ãbÌß@Íí@pbía͗vii Nåmìj Z@êìnãì Nðëbu @Ùîm@ì×ìi@„bj¾@ïÜÇ • pìØîÌß@b¯c…@Íí@æõbmb׊Ï@ïËë†ãbÌß@Íí@pbía@Zviii Nïßë‰@æõb¯a@åmìj Z@êìnãì NÍî™a… Š™‰ìi@å×bß@Úì ÒŠ‘a • Ϯϳ h<h W Eh E <hZ^h^ dZ E^&KZD ^/ WE//< E /^> D d ,hE ϮͲ ϮϬϭϭ

'/, E t <dh <^^Z WE//< E /^> D d ,hE Ϯ Ϯϴ h<h W Eh E <hZ^h^ dZ E^&KZD ^/ WE//< E /^> D d ,hE ϮͲ ϮϬϭϭ

Ϯϵ ϲ͘ ϯϬ )@ðëbu ÒìmìmŠm @æa…@ÒìmìmŠm@pb×@ì×ì@aë…@æõbmb×ŠÏ ÒìmìmŠm pb×@ì×ì@œîm@æõbmb×ŠÏ pb×@ì×ì@œîm@æõbmb×ŠÏ pb×@ì×ì@œîm@æõbmb×ŠÏ pb×@ì×ì@œîm@æõbmb×ŠÏ pb×@ì×ì@œîm@æõbmb×ŠÏ éîjÛ@ëbma@pb×@ì×ì@oÐßa@æõbmb×ŠÏ ÒìmìmŠm @æa…@ÒìmìmŠm@pb×@ì×ì@aë…@æõbmb×ŠÏ ÒìmìmŠm pb× ì×ì@œîm@æõbmb×ŠÏ pb×@ì×ì@œîm@æõbmb×ŠÏ pb×@ì×ì@œîm@æõbmb×ŠÏ pb×@ì×ì@œîm@æõbmb×ŠÏ pb×@ì×ì@œîm@æõbmb×ŠÏ éîjÛ@ëbma@pb×@ì×ì@oÐßa@æõbmb×ŠÏ ( h<h W Eh E <hZ^h^ dZ E^&KZD ^/ WE//< E /^> D d ,hE ϮͲ ϮϬϭϭ @æa…@ÒìmìmŠm@pb×@ì×ì@aë…@æõbmb×ŠÏ ÚìiŠm@æa…@ÒìmìmŠm@pb×@ì×ì@aë…@æõbmb×ŠÏ ÒìmìmŠm@æa…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@aë… æõbmb×ŠÏ ( @æa…@ÒìmìmŠm@pb×@ì×ì@aë…@æõbmb×ŠÏ ÚìiŠm @æa…@ÒìmìmŠm@pb×@ì×ì@aë…@æõbmb×ŠÏ ÒìmìmŠm @æa…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@aë…@æõbmb×ŠÏ ðëbu@åèîÛìàÏ ϭ) @l…a @l…a @Ö a '/, E t <dh  E d :h< <^^Z WE//< E /^> D d ,hE Ϯ @ñ  ϭ) Þ썉@ð…bväß @âìÜj@ ã@åÏë†îè× Ýî‚× @b @ ã æõbuŠØÏ ( @æa…@ïàè¾ @p…bjÇ ϭ) @ñý•@åØÜàÈÌß ( òØíõýß @†Ð×@æb¹aŠi òØíõýß @†Ð×@æb¹aŠi @ê†îÔÇ ϭ) …ìuë@Z@ a ( ( ϭ) ϱ ϰ ϯ Ϯ ϭ ìšÌîß ϴ ϱͲ ϲ ϭϬ ϭϵϭͲ ϮϭϱñŠÔjÛa ϮϭϲͲ ϮϮϰñŠÔjÛa ϵ ϭͲ ϰ ϳ ϭϰϮͲ ϭϲϵñŠÔjÛa ϭϳϬͲ ϭϵϬñŠÔjÛa ϲ ϭϭϯͲ ϭϰϭñŠÔjÛa ϴϵͲ ϭϭϮñŠÔjÛa ϲϮͲ ϴϴñŠÔjÛa ϯϬͲ ϲϭñŠÔjÛa ϭͲ ϮϵñŠÔjÛa ϯϬ

ϯϬ ϯϬ )@ðëbu æõbmb׊Ï@œîm@ðŠí…Šm@Íí@pbía æõbmb׊Ï@œîm@ðŠí…Šm@Íí@pbía æõbmb׊Ï@œîm@ðŠí…Šm@Íí@pbía æõbmb׊Ï@oÐßa@ðŠí…Šm@Íí@pbía æõbmb׊Ï@oÐßa@ðŠí…Šm@Íí@pbía æõbmb׊Ï@oÐßa@ðŠí…Šm@Íí@pbía æõbmb׊Ï@áîÛ ðŠí…Šm@Íí@pbía æõbmb׊Ï@œîm@ðŠí…Šm@Íí@pbía æõbmb׊Ï@œîm@ðŠí…Šm@Íí@pbía æõbmb׊Ï@œîm@ðŠí…Šm@Íí@pbía æõbmb׊Ï@oÐßa@ðŠí…Šm@Íí@pbía æõbmb׊Ï@oÐßa@ðŠí…Šm@Íí@pbía æõbmb׊Ï@oÐßa@ðŠí…Šm@Íí@pbía æõbmb׊Ï@áîÛ@ðŠí…Šm@Íí@pbía ( h<h W Eh E <hZ^h^ dZ E^&KZD ^/ WE//< E /^> D d ,hE ϮͲ ϮϬϭϭ éîjÛ@ëbma@pb×@ì×ì@oÐßa@æõbmb×ŠÏ éîjÛ@ëbma@pb×@ì×ì@oÐßa@æõbmb×ŠÏ éîjÛ@ëbma@pb×@ì×ì@oÐßa@æõbmb×ŠÏ ( éîjÛ@ëbma@pb×@ì×ì@oÐßa@æõbmb×ŠÏ éîjÛ@ëbma@pb×@ì×ì@oÐßa@æõbmb×ŠÏ éîjÛ@ëbma@pb×@ì×ì@oÐßa@æõbmb×ŠÏ ðëbu@åèîÛìàÏ @l…a @l…a @l…a @Ö a ϭ) @ñ  ϭ) Þ썉@ð…bväß @âìÜj@ ã@åÏë†îè× ( @æa…@ïàè¾ @p…bjÇ ϭ) …ìv@æa…@Þa†nÇa @Êì׉@æõbbi @ñ‰ì@æa… @õbÇ…@æõbbi @ñý•@òîã @æa…@âaŠyüa@ñ jØm @ñý• @æaì×üŠÏ@åØÜàÈÌß ( ( @Z@ a @Z@ a @ê†îÔÇ ϭ) ìšÌîß ϭϭ ( ϭ) æaŠàÇ ìØÛa ϭϬϵ ʹ ϭϰϬ æaŠàÇ ϳϴ ʹ ϭϬϴ@æaŠàÇ ϰϲ ʹ ϳϳ@æaŠàÇ ϭϲ ʹ ϰϱ@@æaŠàÇ ϭ ʹ ϭϱ ϭͲϯ ϮϴϮͲ ϮϴϲñŠÔjÛa ϮϬ ϭϵ ϭϴ ϭϳ ϭϲ ϭϱ ϭϰ ϭϯ ϮϰϲͲ ϮϱϵñŠÔjÛa ϮϲϬͲ ϮϴϭñŠÔjÛa ϭϮ ϮϮϱͲ ϮϰϱñŠÔjÛa ϯϬ

pb×@ðbØˉ@ðŠí…Šm@Íí@pbía pb×@ðbØˉ@ðŠí…Šm@Íí@pbía åØÜØ×…@Íí@Ý•a@lŠÇ@bèi@æõbmb×ŠÏ å×ìîß…@Ííü@lŠÇ@bèi@æõbmb×ŠÏ @lŠÇ@bèi@åÏŠ@æõbmb׊Ï@ïËë†ãbÌß@Íí@pbía åØÜØ×…@Íí @Íí@lŠÇ@bèi@æõbmb׊Ï@ïËë†ãbÌß@Íí@pbía å×ìíýß… pb×@ðbØˉ@ðŠí…Šm@Íí@pbía pb×@ðbØˉ@ðŠí…Šm@Íí@pbía åØÜØ×…@Íí@Ý•a@lŠÇ@bèi@æõbmb×ŠÏ å×ìíýß…@Íí@lŠÇ@bèi@æõbmb×ŠÏ @bèi@åÏŠ@æõbmb׊Ï@ïËë†ãbÌß@Íí@pbía åØÜØ×…@Íí@lŠÇ @Íí@lŠÇ@bèi@æõbmb׊Ï@ïËë†ãbÌß@Íí@pbía å×ìíýß… ϯϭ pb×@ðbØˉ@ðŠí…Šm@Íí@pbía pb×@ðbØˉ@ðŠí…Šm@Íí@pbía å×ìíýß…@Íí ( h<h W Eh E <hZ^h^ dZ E^&KZD ^/ WE//< E /^> D d ,hE ϮͲ ϮϬϭϭ å×ìíýß…@Íí@lŠÇ @lŠÇ@bèi@åÏŠ@æõbmb׊Ï@ïËë†ãbÌß@Íí@pbía pb×@ðbØˉ@ðŠí…Šm@Íí@pbía pb×@ðbØˉ@ðŠí…Šm@Íí@pbía @bèi@åÏŠ@æõbmb׊Ï@ïËë†ãbÌß@Íí@pbía æõbmb׊Ï@áîÛ@ðŠí…Šm@Íí@pbía æõbmb׊Ï@áîÛ@ðŠí…Šm@Íí@pbía ϯϬ )@ðëbu æõbmb׊Ï@áîÛ@ðŠí…Šm@Íí@pbía ( æõbmb׊Ï@áîÛ@ðŠí…Šm@Íí@pbía ðëbu@åèîÛìàÏ @l…a @l…a @Ö a ϭ) @ñ  ã@åäíìè×ŠÏ ã@åäíìè×ŠÏ ϭ) …ìþa @Švy@aìînŽíŠÏ ( @Öë…ë…@æõbbi @p…bjÇ ϭ) @òî¤@æõbbi âý@æa… @…ìv@aë…@a‰bnãa ( ( †Ð× †Ð× †Ð× @ê†îÔÇ ϭ) ( ϭ) ϭϮϮ ʹ ϭϮϳ ϰʹϱ ϭʹϯ ϵϱ ʹ ϭϮϭ ϳϰ ʹ ϵϰ ϰϱ ʹ ϳϯ Ϯϰ ʹ ϰϰ ϳ ʹ Ϯϯ ϭʹϲ ϱʹϲ ϭʹϰ ϭϵϱ ʹ ϮϬϬ æaŠàÇ ϭϲϲ ʹ ϭϵϰ æaŠàÇ ϭϰϭ ʹ ϭϲϱ@æaŠàÇ ϯϬ ϯϭ ϯϬ Ϯϵ Ϯϴ Ϯϳ Ϯϲ Ϯϱ Ϯϰ Ϯϯ ϮϮ Ϯϭ ìšÌîß

@pìØîÌß@b¯c…@Íí@íŠšÌía@bèi@æõbmb×ŠÏ ïßë‰@æõb¯a@åmìj @bèi@åÏŠ@æõbmb׊Ï@ïËë†ãbÌß@Íí@pbía åmìj@pìØîÌß@b¯c…@Íí@íŠšÌía @bèi@åÏŠ@æõbmb׊Ï@ïËë†ãbÌß@Íí@pbía åmìj@pìØîÌß@b¯c…@Íí@íŠšÌía @pìØîÌß@b¯c…@Íí@íŠšÌía@bèi@æõbmb×ŠÏ ïßë‰@æõb¯a@åmìj @bèi@åÏŠ@æõbmb׊Ï@ïËë†ãbÌß@Íí@pbía åmìj@pìØîÌß@b¯c…@Íí@íŠšÌía @bèi@åÏŠ@æõbmb׊Ï@ïËë†ãbÌß@Íí@pbía åmìj@pìØîÌß@b¯c…@Íí@íŠšÌía ϯϮ åmìj@pìØîÌß åmìj@pìØîÌß ϯϴ ïßë‰@æõb¯a@åmìj@pìØîÌß@b¯g…@Íí@íŠšÌía @bèi@åÏŠ@æõbmb׊Ï@ïËë†ãbÌß@Íí@pbía ïßë‰@æõb¯a@åmìj@pìØîÌß@b¯g…@Íí@íŠšÌía ( h<h W Eh E <hZ^h^ dZ E^&KZD ^/ WE//< E /^> D d ,hE ϮͲ ϮϬϭϭ ϯϴ ïßë‰ @æõb¯a@åmìj@pìØîÌß@b¯g…@Íí@íŠšÌía @bèi@åÏŠ@æõbmb׊Ï@ïËë†ãbÌß@Íí@pbía ïßë‰ @æõb¯a@åmìj@pìØîÌß@b¯g…@Íí@íŠšÌía @bèi@åÏŠ@æõbmb׊Ï@ïËë†ãbÌß@Íí@pbía @b¯c…@Íí@íŠšÌía@bèi@åÏŠ@æõbmb×ŠÏ @b¯c…@Íí@íŠšÌía@bèi@åÏŠ@æõbmb×ŠÏ @bèi@åÏŠ@æõbmb׊Ï@ïËë†ãbÌß@Íí@pbía å×ìíýß…@Íí

Add a comment

Related pages

buku panduan kursus pendidikan islam thn 2 - Download ...

buku panduan kursus pendidikan islam thn 2download from ... download at 4shared. buku panduan kursus pendidikan islam thn 2 is hosted at free file sharing ...
Read more

Abu Imtiaz: DSK Dan RPT KSSR Pendidikan Islam Tahun 2

Buku Panduan Kursus pendidikan Pendidikan Islam Thn2.pdf. 2. DSK Pendidikan Islam Thn 2.pdf. Untuk memuat turun fail ini, sila klik sini.
Read more

PORTAL PANITIA PENDIDIKAN ISLAM HULU SELANGOR: MAKLUMAN ...

... tersebut diminta untuk menghantar seorang guru bagi menyertai Kursus KSSR Pendidikan Islam Tahun 2 bagi tahun ... Buku Panduan Soalan Jawi Tahun 2;
Read more

MOHAMAD SYAHMI BIN HARUN: BUKU TEKS BAHASA ARAB TAHUN 2 ...

(muat turun bahan dskp pendidikan islam ... panduan perkembangan pembelajaran murid tahun 2 (pendidikan islam):: panduan ... buku teks pendidikan islam.
Read more

Dokumen Standard Pendidikan Islam Tahun 2

Dokumen Standard Pendidikan Islam Tahun 2 Ds pend islam thn 2. ... Buku Panduan Kursus Pendidikan Islam Tahun 2;
Read more